Реферат - Цивільне і торговельне уложення Німеччини: загальна характеристика - файл n1.doc

Реферат - Цивільне і торговельне уложення Німеччини: загальна характеристика
скачать (155 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc155kb.06.11.2012 13:48скачать

n1.docКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Цивільне і торговельне уложення Німеччини: загальна характеристика

реферат з актуальних проблем цивільного права


виконав: студент І курсу магістратури

Власюк В.В.

викладач: доц. Носік Ю.В.


КИЇВ-2010
ПЛАН

ЧАСТИНА І: цивільне уложення

Вступ

Cтруктура

Риси

Основні інститути

Суб’єкти

Зобов’язальне право

Право власності

Сімейне право

Спадкове

Критика

Подальші зміни

ЧАСТИНА ІІ: торговельне уложення

Вступ

Структура

Риси і основні положення
Список використаної літератури..................................................................................31

ВСТУП
Потреба виникла у зв’язку з об’єднанням Німеччини і поганеньким становищем права. Перші ідеї уніфікації висували Ляйбніц і Копож. Далі, окремі землі (Баварія і Прусія і Гесен) вжили перші кроки по кодифікації свого законодавства. Із прийняттям Конституції 1849 року, Вексельного уставу і першого Торговельного уложення, потреба загострилась. Насправді, німці толком не мали ні свого, ні римського, ні французького права. Вже 1874р. Створили комісію п’яти юристів, пізніше з 11. Вони заходились створювати цивільний кодекс. За сім років, розробили п’ять книг. Проект піддали нищівній критиці, і заходились писати кодекс заново. Однак, концепція збереглась.1896 року – опубліковано, чинності набрав 1900 року. У регулюванні цивільно-правових відносин беруть участь і деякі доповнюють його акти, найважливішим з яких вважається Закон про загальні умови договорів 1978 р. У свою чергу і Конституція 1949 р. містить норми, які є важливими для цивільного права. Так вона закріпила гарантії власності від довільного примусового відчуження і проголосила в якості конституційних постулатів ряд особистих і майнових прав, у тому числі рівноправність чоловіка і жінки, права позашлюбних дітей і право успадкування. 

СТРУКТУРА
Для уложення характерна пандектна структура, походить з римського права. Отже, Цивільне уложення складається з п'яти основних частин ("Книги"):

Загальна частина ("Allgemeiner Teil"), розділи з 1 по 240, що включає положення, які мають вплив на всі інші чотири частини, такі як регулювання осіб, правоздатність декларація про наміри, скасуванню у зв'язку з помилкою, освіта контрактів, термін позовної давності та агентства

Закон про зобов'язальне право ("Recht дер Schuldverhдltnisse"), розділи 241 по 853, що описують різні форми договорів та інших зобов'язань між особами, в тому числі деліктного права

Закон про власність ("Sachenrecht"), розділи 854 за 1296, описує володіння, власність та інші права осіб, що стосуються власності (рухомого та нерухомого майна), і як ці права можуть бути передані

Закон про сім'ю ("Familienrecht"), розділи 1297 по 1921 року, що описує шлюб та інші правові відносини між членами сім'ї

Закон про спадкування ("Erbrecht"), що забезпечують регулювання, що відбувається з речами померлої людини, в тому числі Закон про заповіти.
У книзі другій («Зобов'язальне право») викладені як загальні правила, пов'язані з висновку і виконання будь-яких договорів, так і норми, що регулюють їх конкретні види (купівлі-продажу, міни, позики, найму, підряду тощо) і зобов'язання з безпідставного збагачення та неправомірних дій. Серед останніх спеціально виділені порушення «громадської та комерційної моралі». У книзі третьої («Речове право») детально розроблені інститути власності, володіння і сервітутів - прав на користування чужою нерухомістю.

РИСИ
Характерна риса німецького цивільного уложення - відсутність загальних юридичних визначень. Відповідні його параграфи носять скоріше описовий характер. Всякі загальні визначення навмисно уникали. Пізніше, коментуючи Цивільне уложення, німецькі юристи підкреслювали, що вироблення визначень - справа небезпечна для законодавця.

В окремих суттєвих питаннях Кодекс проявляє явно консервативні риси, "дивиться назад в XIX століття", за висловом одного сучасного німецького історика права. Підтвердженням цьому є вже згадувані вище юридичні інститути феодального характеру, різні речові обтяження та ін Разом з тим Кодекс закріпив ряд правил, які мають так звану соціально-етичну спрямованість. Ці норми, як би захищають "маленької людини", дуже характерні для Уложення. В основному вони зосереджені в загальній частині німецького ЦК. Характерним для подібних приписів є введення у правові норми внеюрідіческіх, моральних критеріїв (вже згадувані категорії "зловживання правом", "добрі звичаї", "добра совість"). До найбільш відомих належать § 226, який заборонив навмисне зловживання своїм правом (заборона "шикани"), і § 138, який оголосив недійсність будь-якої угоди, "порушує добрі звичаї". Звичайно, автори розуміли, що за відсутності скільки-небудь однозначного юридичного змісту зазначених етичних категорій різко зростала роль суддівського розсуду. Проте можна погодитися з сучасними німецькими вченими-юристами, які оцінюють введення в текст групи норм, що мають "соціально-етичну" спрямованість, як досягнення німецького законодавства.

Одна з найбільш характерних рис ГГУ - наявність у ньому так званих "каучукових" параграфів, які містять посилання на такі поняття, як "добра совість", "добрі звичаї", що мають моральне, а не правовий зміст.

Цивільне уложення вірно відбиває риси свого часу. Це буржуазний за своєю сутністю кодекс, причому він стверджує більш високий рівень розвитку капіталістичних відносин, ніж Кодекс Наполеона. І в той же час ряд статей Цивільного уложення несе на собі сліди компромісу, укладеного між буржуазією і юнкерством.
ОСНОВНІ ІНСТИТУТИ
СУБ’ЄКТИ
Ферайн (товариства, спілки) та установи. Найбільш важливі Ферайн, об'єднання осіб або з господарськими (§ 22), або з ідеальними (негосподарських) цілями (§ 21). До останніх могли бути віднесені політичні союзи, деякі спілки підприємців і т. п. Треба підкреслити, що союзи з господарськими цілями не слід змішувати з об'єднаннями у формі торгових товариств (акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю), регульованих торговим законодавством.

Численні параграфи Цивільного уложення (майже 70!), присвячені юридичним особам, розглядають питання, в основному пов'язані з організацією та припиненням діяльності Ферайн та установ. Статус юридичних осіб наочно демонструє порядок їх виникнення. У Німеччині поступовий перехід від дозвільної (концесійної) до явочній (вільної) системі освіти юридичних осіб почався тільки в 70-і рр.. XIX ст. За явочної системі раніше всього почали створюватися в Німеччині торгові товариства (акціонерні товариства). Питання про введення вільної системи освіти для всіх видів юридичних осіб цивільного права встав в ході підготовки загальногерманського Торговельного уложення. Після тривалої боротьби був прийнятий компромісний варіант: товариства з ідеальними (негосподарських) цілями отримали свободу освіти (явочна система). Для утворення союзів з господарськими цілями, як і раніше, Кодексом встановлено дозвільний (концесійний) порядок.

Цивільний кодекс визнав за юридичними особами широку правоздатність. В принципі їх правоздатність охоплювала всю сферу цивільного права, за винятком правовідносин, характерних для фізичних осіб. Однак і це дуже симптоматично, німецький законодавець вважав за потрібне зберегти за державою сильний важіль контролю за діяльністю юридичних осіб. Відповідно до § 43 "суспільство може бути позбавлена правоздатності, якщо внаслідок протизаконного постанови загальних зборів або завдяки протизаконному способу дій правління воно загрожує суспільним інтересам". При одній "загрозу суспільним інтересам" органам державної влади дозволено закривати товариства (спілки).

Характеристика інституту юридичної особи за Цивільним кодексом не буде повною без розгляду однієї норми, досить характерною для цього Кодексу. § 54 Цивільне уложенння закріпив так звані неправоздатними суспільства. До них віднесені об'єднання, що не відповідають юридичним вимогам, встановленим для юридичних осіб. Це головним чином різноманітні робітничі спілки. Вони не отримали по Цивільне уложення статусу юридичної особи. У Кодексі з'явився особливий вид об'єднань - неправоздатними союз (суспільство). Німецький Кодекс зробив на ті часи серйозну соціальну поступку, юридично визнавши існування таких товариств. Однак статусу юридичної особи їм не було дано. Неправоздатними спілки діють в Цивільному уложенні за правилами, встановленими за договором товариства. У той час окремі їх риси були подібні юридичним особам. Так, неправоздатними спілки могли виступати в суді в якості сторін; договори, укладені від імені такого товариства, визнавалися дійсними (§ 54). Поступка, зроблена німецькому робочому руху законодавцем, була, звичайно, половинчаста. Однак сам факт юридичного визнання за робітниками спілками окремих елементів цивільної правоздатності, безперечно, значний.
ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

Основна частина другої книги Уложення - зобов'язальне право - присвячена договірному правуНемає визначення ні зобов'язання в цілому, ні договору зокрема. Реконструюючи найбільш суттєві риси розуміння німецьким ЦК договору, можна виділити наступне. Договір розумівся як юридичний зв'язок між двома або кількома особами. Змістом договору могло бути будь-яке "надання (задоволення)", як позитивна дія, так і утримання від такого. Такий юридичний склад договору слід вважати традиційним для європейського права і його загального римського джерела.

В основу договірного права було покладено класичний принцип свободи договору, що постійно згадується в мотивах та протоколах до проекту Кодексу.

Свобода встановлення договірних зобов'язань зменшувалося в Кодексі звичайними для цивільного законодавства нечисленними легальними умовами їх дійсності. Кодекс не допускав, перш за все, договорів, прямо порушують будь-які приписи законів (§ 309). Ряд вимог Цивільний кодекс пред'являв до осіб, що укладають договір. Коло осіб, здатних укладати договір, досить широкий. У їх число Уложення допускає заміжніх жінок і осіб, які не досягли віку повноліття (21 рік).

До числа обов'язкових умов дійсності договорів відноситься згоду сторін "за всіма пунктами договору", причому згоду трактується кодексом головним чином як згоду волевиявлення сторін (а не згода їх воль). Прийнята нова "теорія волевиявлення" була покликана надати зобов'язальним (договірними) зв'язків більшу визначеність і стабільність в інтересах цивільного обороту. Угода, незважаючи на невизначеність волі сторін, є чинною, якщо є волевиявлення сторін.

Як загальне правило, для дійсності договору не потрібно спеціальної форми. Проте для окремих договорів німецький ЦК встановив обов'язкову форму. Така форма була безумовно необхідна для угод з нерухомістю (землею, будівлями). Основоположне значення форма договору мала для особливого виду зобов'язань - абстрактних. Відмінна риса абстрактного зобов'язання (відстороненого обіцянки сплати боргу, векселі) полягала в повному розриві зі звичайним в договірному праві підставою (Кауза). Предметом зобов'язання тут було саме обіцянку, вбрані в письмову форму (§ 780). Абстрактний характер таких зобов'язань (відрив від кауза) різко посилював їх мобільність (право переуступки), що було досить вигідно капіталістичному обігу та великим фінансовим об'єднанням - банкам.

У цілому легальні обмеження свободи договорів нечисленні і традиційні. Мова йде про вже згадуваних вище соціально-етичних критеріях "добрих звичаїв" і "доброї совісті". Крім уже згадуваного § 138, прямо визнає недійсною будь-яку операцію, яка суперечить "добрим звичаям", слід вказати і правила щодо тлумачення договорів (§ 157) відповідно до вимог "доброї совісті" і, нарешті, правило про виконання договорів так, "як того вимагає добра совість, погодившись з звичаями цивільного обороту "(§ 242).

Економічно найважливішим є договір найму послуг (найму робочої сили). Німецький робітничий клас домігся певних юридичних поступок. До числа найбільш вагомих його придбань слід віднести § 616, 618 та 629. Перший з них надав робочому певні гарантії збереження свого місця та заробітної плати у разі хвороби, особливих сімейних обставин і т. п. Особливо важливий § 618. Він зобов'язав наймача дбати про техніку безпеки для робітників. Нарешті, § 629 надавав найняли "необхідний час" для спроб знайти нову роботу в разі оголошення про звільнення. Приписи про наймання робочої сили традиційно вважаються найбільш соціально орієнтованої групою норм.

Значне місце (§ 823-853) Кодекс приділив зобов'язаннями з недозволених дій. У вигляді загального правила Кодекс підтримав принцип вини як основи відповідальність особи за заподіяння шкоди. У соціальному плані це означає, що потерпілі від нещасних випадків (як правило, наймані працівники) неминуче опиняються у становищі, коли відшкодування збитків на їх користь прямо обумовлено доказом наявності вини у заподіювача шкоди (як правило, особи, економічно сильного), що на практиці далеко не завжди можливо.

Основні приписи Кодексу, що стосуються цивільно-правових порушень, укладені в § 823-826. Вельми характерний § 824. Він оголосив "недозволеними діями" випадки, коли особа "стверджує або розголошує обставина, що підриває промисловий або торговельний кредит іншого ..." за умови, "якщо воно повинно було знати, хоча і не знало, що обставина помилково". Дане правило становило собою спробу контролю юридичними засобами над методами капіталістичної конкуренції. Як би продовжуючи цю лінію, до Кодексу введено ще одне "соціально-етичне" припис: "Хто навмисне заподіє шкоду іншій способом, противним добрим прав, той зобов'язаний відшкодувати йому ця шкода". Саме цей параграф німецькі суди намагалися використовувати, визнаючи противним "добрим звичаям" бойкот та інші форми боротьби робітників. Введення в Кодекс § 826 дало законодавцю гнучку юридичну формулу, так само придатну для залучення за вчинене цивільне правопорушення і для втручання в трудові конфлікти.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Укладачі не дали чіткого поняття права власності. Загальна норма характеризує в Кодексі право власності (§ 903), надає власнику правомочності обходитися з річчю на свій розсуд і виключати вплив на неї інших осіб. Німецький законодавець тим самим дав власникові велике і виняткове панування над річчю. Поряд c ознаками винятковості і всеосяжного характеру влади особи над річчю до атрибутів німецької конструкції власності, зафіксованої в німецькому ЦК, слід віднести її свободу та індивідуальний характер. "Свобода власності необхідна для всіх нас ...", - стверджували члени комісії зі складання проекту Уложення в дебатах в рейхстазі при обговоренні § 903.

Традиційно широко була сформульована та стаття Кодексу, присвячена найважливішим виду власності - земельної власності. § 905 надав німецькому власникові земельної ділянки велику владу не тільки на поверхню землі, але й на надра і повітряний простір над земельною ділянкою. Право власника землі не поширювалася лише на корисні копалини, що мають державне значення (метали, вугілля, сіль). Їх використання, як і раніше, регулювалося нормами земського гірського права (ст. 68 введеного закону).

Для Уложення характерна відсутність скільки-небудь помітних обмежень в правовому режимі власності на рухомі речі. А ось легальні обмеження для власника нерухомості в Кодексі дані у частині другій § 905 і в § 906. У першому з них зафіксовано правило про неприпустимість для власника земельної ділянки намагатися "заборонити вплив на такій висоті або на такий глибині, що усунення не представляє для нього інтересу". Ця норма ні в якій мірі не позбавляла земельного власника права на надра і "повітряний стовп". Вводячи великі реальні повноваження земельного власника в межі готівкового інтересу (у конкретній інтерпретації відповідного суду), це правило мало, як і заборона шикани, скоріше, "соціально-етичний" характер. Наступний § 906 обмежував власника земельної ділянки на користь господарського використання інших земельних ділянок, зобов'язуючи земельного власника терпіти проникнення на його ділянку диму, пари, кіптяви, газу та інших іміссій, якщо вони порушують його інтереси в незначних обсягах. У випадку, якщо іміссій з сусідніх ділянок землі надають "неприпустимий вплив на його ділянку" (§ 907), власникові земельної ділянки надані заборонні правомочності.

Характеризуючи юридичну конструкцію власності, важливо виділити деякі особливості правомочностей власника за розпорядженням речами. Тут знову виступають у різкій формі відмінності між нерухомими і рухомими речами. Так, при переході права власності на речі рухомі закріпив старогерманське правило: "Hand muss Hand wahren". ("Рука має застерігати руку"). Воно означало підвищену захист прав добросовісного набувача речі. Власник речі, що довірила її продавцеві, позбавлявся права витребувати її у добросовісного набувача. Таким чином, останній, згідно із зазначеним правилом, міг отримати більше прав, ніж їх мав відчужувач. Це старогерманском правило виявилося досить вигідним для капіталістичного обігу, надаючи йому необхідну міцність і мобільність.

Другий найважливіший речове-правовий інститут - володіння - регулюється досить докладно. Норми Кодексу, що регулюють володіння, поміщаються на видному місці: вони відкривають третю книгу Кодексу, що демонструє значення, що надається цьому інституту німецьким законодавцем.

Характеризуючи німецьке володіння, потрібно підкреслити оригінальність його юридичної конструкції. Кодекс відкинув римську "вольову" конструкцію володіння і проголосив, що володіння річчю набувається досягненням дійсного панування над нею (§ 854). Усунувши в якості кваліфікуючої вольовий елемент, Кодекс тим самим різко розширив сферу інституту володіння. Власниками визнані деякі категорії недієздатних осіб. (Діти) та особи, що володіють річчю за договором (орендарі, зберігачі). Визнавши власником крім господаря речі орендаря, зберігача та інших осіб, що володіють річчю на основі зобов'язальних відносин, законодавець створив дві категорії володіння - "безпосереднього" і "посереднього". Таким чином, влада захищається володіння та інтенсивність його охорони різко розширені німецьким Уложенням.
СІМЕЙНЕ ПРАВО
Шлюб за Цивільним уложенням став світським (не церковним) інститутом. Традиційним при характеристиці шлюбу є і вказівка на його моногамний характер (одношлюбність): Кодекс прямо забороняє "вступати в шлюб, поки колишній шлюб не припинено або не визнаний нікчемним". Визначення шлюбу в Цивільному уложенні не дано. Проте в мотивах до проекту йдеться, що шлюб є "певний незалежний від волі подружжя моральний і юридичний порядок". При такому широкому підході основні юридичні питання шлюбу були вирішені німецьким Кодексом особливим чином. Перш за все Кодекс встановив для вступу в шлюб високий шлюбний вік: для дружини 16 років, для чоловіка 21 рік. Право батьків давати згоду на шлюб обмежено: батько має право давати дозвіл на шлюб тільки неповнолітнім дітям; мати - тільки незаконним дітям. Заборонено було вступ в шлюб розведеним особам, якщо причиною розлучення було вчинене ними перелюбство (§ 1305).

Шлюб вважався нерозривним за взаємною згодою подружжя. Розлучення був допущений тільки при наявності особливих підстав. До них були віднесені зловмисне залишення дружина, грубе порушення створених шлюбом обов'язків. Перелік таких підстав у Кодексі був вичерпним.

Німецький Кодекс не знав легальної влади чоловіка над дружиною. Однак він не визнав і рівності чоловіка і жінки у шлюбі. § 1354 закріпив принцип верховенства чоловіка в загальнийсімейних справах. Таке верховенство знаходило свої кордони у вже відомому правилі заборони шикани. § 1354 надав дружині право "не підкорятися рішенню чоловіка, якщо вона представляється зловживанням з його боку своїм правом".

Заміжні жінки не входять до числа осіб, позбавлених майнової дієздатності. Більш того, згідно з § 1356 "дружина має право і зобов'язана завідувати спільним господарством". У межах домашнього господарства їй надано право "вести справи чоловіка замість нього і представляти його" (§ 1357). Щоправда, чоловікові надавалося право обмежити або скасувати це право дружини.

Німецький Кодекс визнав загальним для всіх шлюбів режим спільності майна з правом чоловіка ним користуватися і керувати. За цією системою майно дружини, що належить їй до шлюбу або набуте нею під час шлюбу, залишається її власністю, але перебуває в управлінні та використанні чоловіка (§ 1363). Правомочності чоловіка до такого майна (воно названо в Кодексі "внесеним майном") досить великі й тягнуться до "володіння речами, які входять до складу внесеного майна". Крім режиму "внесеного майна" встановив і режим "окремого майна" дружини (§ 1365), на який не має ніяких прав владу чоловіка. "Окремим майном" дружини Кодекс оголосив крім особистих речей дружини всяке майно, яке вона отримає у спадок, в силу дарування, а також все те, що "дружина набуває своєю працею або самостійним веденням будь-якого підприємства". Німецька система майнових правовідносин подружжя була сприятлива для заміжньої жінки. І все-таки рівності зі статусом чоловіка німецька жінка ще не отримала.

Відповідно до § 1626, неповнолітні (до 21 року) діти перебували під батьківською владою, яка включала батьківську влада батька і матері. Кодекс надав батькові право "піклуватися про особистість і майно дітей" (§ 1627). Поки триває брак, мати поряд з батьком "має право і зобов'язана піклуватися про особистості дітей" (§ 1634). Найбільш значна за обсягом батьківська влада. Так, право батька піклуватися про особистості дітей простягалося на право "вдаватися до відповідних виправних заходів", накладаються опікунською судом на прохання батька (§ 1631). Нарешті, для здійснення турботи про майно дітей Кодекс надавав батькові "право користування майном дітей" (§ 1649).

Таким чином, інститут батьківської влади певним чином був обмежений, по-перше, владою матері і, по-друге, введенням особливої інстанції - опікунської суду.
СПАДКОВЕ
Німецький ГК досить докладно (понад 450 параграфів) регламентує правовідносини, пов'язані з порядком наслідування. Спадкове право засновано в своїх істотних рисах на старому німецькому праві. Характерною рисою спадкування за Кодексом стала відсутність меж спадкування за законом. При відсутності більш близьких родичів спадкоємцями померлого ставали родичі будь-яких віддалених ступенів.

Спадкове право засновано в своїх істотних рисах на старому німецькому праві. Характерною рисою спадкування за Кодексом стала відсутність меж спадкування за законом. При відсутності більш близьких родичів спадкоємцями померлого ставали родичі будь-яких віддалених ступенів.

Родичі призивалися до спадкоємства за законом за так званим чергами. Першу чергу становив сам спадкодавець зі своїми спадними (§ 1924). Другу чергу складали батьки спадкодавця зі своїми спадними і т.д. І найголовніше, всередині черг спадщину отримують не всі родичі, а тільки голови певної черги. Така в загальних рисах своєрідна система спадкування за законом у БГБ.

Особливе правове становище в цій системі успадкування займав пережив чоловік. Кодекс надав дружині право власності на певну частину спадщини померлого. Таким чином, по німецькому ГК пережив чоловік був привілейованим законним спадкоємцем.

Поряд зі спадкуванням за законом БГБ регулює і спадкування за заповітом. Кодексом проголошений принцип свободи заповіту з правом "усунути від спадкування за законом родича або дружина ..." (§ 1938). Німецький кодекс встановив легальні обмеження свободи заповіту на користь найближчих родичів спадкодавця. До таких обмежень традиційно належить "обов'язкова частка”. Батьки і дружина спадкодавця, якщо вони відсторонені від спадкування заповітом спадкодавця, можуть зажадати від спадкоємця надання їм обов'язкової частки спадщини. Обов'язкова частка дорівнює за Кодексом половині вартості його частки при спадкуванні за законом (2303). Таким чином, принцип свободи заповіту проведено німецьким Уложенням досить послідовно і в значному обсязі.
КРИТИКА
Форма і мова Уложення сприймаються нерідко критично. Вважається, що німецький Кодекс може бути освоєний лише фахівцями-юристами. Для Кодексу характерні довгі, складно сформульовані параграфи і велика кількість спеціальних юридичних термінів. Поряд зі спеціальною юридичною термінологією до Кодексу введені терміни і обороти соціального і етичного (морального) змісту. До їх числа відносяться "добрі звичаї", "добра совість" і "зловживання правом". Зазначені особливості мови Уложення не заважають, проте, стверджувати, що його юридична термінологія і форма викладу вельми продумані й точні.
ПОДАЛЬШІ ЗМІНИ
У XX ст. до Уложення було внесено низку істотних змін, частина яких була оформлена у вигляді додаткових статей до Кодексу, частина у вигляді окремих законів і норм, доповнених правотворчеством суддів, особливо посилився в цей час у сфері приватного права.

Так, наприклад, у судах стало складатися нове розуміння інституту цивільно-правової відповідальності. Принцип свободи договору модифікується за допомогою посилення договірної відповідальності, що розглядається в якості правового засобу соціального захисту населення. Передбачається відповідальність за "culpa in contrahen-do" (недбалість при укладенні договору). Вже одне ухилення від переговорів тягло за собою обов'язок відшкодувати збитки. У 50-х рр.. в рамках суддівського правотворчості утвердилася практика, що договори не повинні обмежувати права третіх осіб. Посилення захисної функції договору щодо третіх осіб можна проілюструвати таким прикладом.

У 1976 році до цивільно-правової відповідальності було притягнуто власник магазину, в якому дитина, поки його мати розплачувалася в касі, послизнувся і отримав травму. Підставою для призначення судом цивільно-правової відповідальності в даному випадку став не укладений, а лише мається на увазі договір, виходячи з доктрини "обов'язки громадської дбайливості". Посилення ролі квазідоговорной відповідальності (без укладення договору) стало наслідком розробки німецькими юристами поняття "фактичних договірних відносин", визнаного згодом "виразом змінилася соціальної функції інститутів приватного права".

Це поняття насамперед стало застосовуватися при визнанні договору недійсним або нікчемним. Німецькі юристи стали виходити з того факту, що якщо мова йде про тривалі договірних відносинах, то при визнанні договору нікчемним він не вважається такою до моменту припинення його дії. Іншу групу "фактичних договірних відносин" утворюють випадки відповідальності за договором чинності "соціально-типових ситуацій" (наприклад, при настанні відповідальності водія, який займає стоянку, не сплачуючи за неї, і пр). Тут до уваги приймається не укладення окремого договору, а масовий характер подібних ситуацій.

У сфері речового права принципові зміни торкнулися самого визначення права власності. "Власність зобов'язує. Здійснення права власності має служити в теж час загального блага "- йдеться у Веймарській конституції 1919 р. Основний закон ФРН 1949 р., закріплюючи в ст. 14 класичний принцип свободи власності, у другому абзаці, однак, відтворює це положення Веймарської конституції.

Таким чином, основним напрямком розвитку права власності в Германії в XX ст., Як і всього німецького права, стає його соціалізація.

Додатки були внесені і до положень Кодексу, присвячені регулювання права власності на землю. У 1960 р. був прийнятий Закон про будівництво, в 1961 р. - спеціальний Закон про операції з землею, що встановив правову обов'язок власника раціонально використовувати землю. У свою чергу Закон про будівництво підпорядкував будівництво в містах і селах загальному плану градоустройства, однак рішення забудовувати або не забудовувати свою ділянку, як і раніше належало власнику земельної ділянки.
Найбільш значні зміни в Кодексі торкнулися норм зобов'язального і шлюбно-сімейного права. Були переглянуті положення БГБ про договір майнового, перш за все житлового найму, які суттєво розширили права наймача. Положення про зрівняння трудових прав чоловіків і жінок: у прийомі на роботу, при її оплаті і при звільненні - склали зміст зміненого § 611 (1-3) Кодексу.

Незважаючи на те, що ст. 2 Основного закону ФРН 1949 р. проголосила рівноправність чоловіків і жінок, перший закон про рівноправність чоловіка і дружини в сімейних відносинах був прийнятий лише в 1957 р. Цей закон встановив роздільний режим майна подружжя. Майно ж, придбане в шлюбі, є спільною власністю, що підлягає поділу на рівні частки при розлученні.

Зміни в шлюбно-сімейному праві торкнулися і умов визнання дійсності шлюбу і розлучення, і правового статусу позашлюбних дітей.

Закон 1974 встановив загальний вік шлюбного повноліття для чоловіків і жінок у 18 років, що виключає право батьків давати згоду на шлюб своїх дітей. Перший закон, що зрівняв у правах позашлюбних дітей з дітьми, народженими в шлюбі, був прийнятий в 1969 р. Відтепер законодавчо було встановлено право дітей на одержання аліментів від батька і на їх участь в отриманні спадщини на основі визнання кровної спорідненості з батьком. У силу цього був скасований § 1589 ГГУ, згідно з яким позашлюбна дитина і його батько не вважалися складаються у родинних стосунках. Більше прав щодо своїх дітей за цим законом отримала і мати.
У 1946 році було визнано право розлучення за ініціативою одного з подружжя у разі, якщо вони "протягом 3-х років не проживають разом, і шлюбні відносини настільки глибоко розхиталися, що зробили неможливим відновлення шлюбного союзу". При цьому заперечення проти розлучення іншого чоловіка не враховувалися, якщо "обоє вели себе негідно у шлюбі". З 1956 р. Федеральний суд, однак, починає шукати можливості якось обмежити розлучення при "крах" сім'ї під впливом католицьких установок про моральному борг подружжя "ділити труднощі порівну".

Широкомасштабна реформа, спрямована на подальшу лібералізацію норм шлюбно-сімейного законодавства, була проведена в 1976 р. В даний час § 1565 (1-2) БГБ постановляє: 1. "Шлюб може бути розірваний, якщо він не відбувся. Шлюб вважається таким, якщо спільне життя подружжя більше не продовжується і немає підстав припускати, що подружжя її відновлять ".

ЧАСТИНА ІІ: ТОРГОВЕЛЬНЕ УЛОЖЕННЯ
ВСТУП
Цілим комплексом законодавчих актів регулюється нині Торговельне право ФРН. Найважливіший з них - Німецьке торгове уложення 1897 р.. Предметом регулювання Торговельне уложення служать лише операції, що здійснюються комерсантами або прирівнюються до них торговими товариствами. 

СТРУКТУРА

Торговельний кодекс складається з чотирьох книг. У книзі першій детально визначаються поняття «комерсант», «торгова фірма», «торговий представник» і правила ведення торгових книг. Книга друга містить загальні положення про торгові товариства. Книга третя присвячена торговельних угодах (купівлі-продажу, транспортної доставки, найму приміщення для зберігання товарів та ін.) Книга четверта - регулювання морського права, включаючи питання торгівлі, транспорту і страхування.

У зв'язку з прийняттям нових законів, докладно регламентують окремі інститути торгового права багато положень Уложення з часом були скасовані. Тепер основне місце відводиться Закону про акціонерні товариства 1965 р., який складається з 5 книг і регулює більшість питань, пов'язаних з установою, внутрішньою структурою, діяльністю і ліквідацією акціонерних компаній, з відповідальністю їх засновників і посадових осіб. Діють також закони про недобросовісну конкуренцію 1909 р. і про боротьбу з обмеженнями конкуренції 1957 р. (обидва з наступними змінами), Закон про сприяння стабільності та зростання економіки 1967 р., Закон про загальні умови продажу 1976 р. і інші акти. 
 


Предтечею Торговельного кодексу був Кодекс (ADHGB) 1861 року. Торговельний кодекс був прийнятий 10 прийнятої у травні 1897 року і вступив разом з Цивільним кодексом з 1 січня 1900 року в силу. В даний час, комерційне право знаходиться під сильним впливом законодавчих Європейського Союзу. Німецький Торговельний кодекс в 1938 році було в основному в Австрії. 1 січня 2007 були внесені поправки в австрійській торгового кодексу (HGB) та торгового права внесення змін до Закону

Торговельний кодекс були внесені поправки в минулому численні закони статей. Основні зміни були зроблені в тому числі останнім часом до таких законів:

2009 BilMoG Закон про бухгалтерський облік Закон про модернізацію, дерегулювання і скорочення витрат, поліпшення затвердження фінансової звітності.

Закон про бухгалтерський облік Закон про реформу 2004 BilReG обліку з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та контролю якості аудиту

2002 TransPuG прозорості Закон про реформу закону про компанії та бухгалтерський облік.

1998 KonTraG Закон про контроль і прозорості в корпоративному управлінні система раннього попередження.

1998 HRefG торгового права правова форма компанії право, корпоративне право компетентних судів.

Для суперечок між торговцями на регулярній основі з комерційних справах до районного суду володіє юрисдикцією у першій інстанції, якщо сторона просить або якщо відповідач до Палати з комерційних питань.

Справ Реєстрація ті з добровільної юрисдикції. Цей є місцевої юрисдикції судів, які також приводять комерційного регістра. На додаток до державних судів на практиці відіграють роль в арбітраж, як на національному і міжнародному рівнях.
РИСИ
Характерною рисою німецького приватного права є його дуалізм. Існування тут поряд з Цивільним ще й Торгового кодексу було обумовлено цілою низкою історичних причин, головною з яких стала необхідність створення однакового правового регулювання торгівлі в країні з багатовікової політичної і правової роздробленістю.
Початок о 30-х рр.. XIX ст. в Німеччині промислового перевороту призвело до створення в 1847 р. Єдиного німецького вексельного статуту, а в 1861 р. - першого загальногерманського Торгового кодексу, що заклали основи єдиного німецького торгового права.

Торговельний кодекс (HGB), містить основні комерційного права в Німеччині. Цивільний кодекс застосовується до торговців на додаток до Комерційного кодексу, є дочірньою компанією. HGB розраховує на те, щоб ордер для полегшення операцій.

Крім того, торговий кодекс містить правила товариства, товариства на вірі і мовчання партнерства.

Для корпорацій, торговий кодекс містить положення, що стосуються рахунків і звітів. Крім того, Є додаткові правила для страхових компаній, кредитних організацій і кооперативів.

З дещо кримінального права Торговельний кодекс також містить у собі крім кримінального права.

Торговельний кодекс (HGB), містить основні комерційного права в Німеччині. Цивільний кодекс застосовується до торговців на додаток до Комерційного кодексу, є дочірньою компанією. Кодекс розраховує на те, щоб ордер для полегшення операцій.

Крім того, торговий кодекс містить правила товариства, товариства на вірі і мовчання партнерства.

Для корпорацій, торговий кодекс містить положення, що стосуються рахунків і звітів. Крім того, є додаткові правила для страхових компаній, кредитних організацій і кооперативів.

З дещо кримінального права Торговельний кодекс також містить у собі крім кримінального права.

Першочергове уніфікація норм, що регулюють вексельний обіг, була викликана особливою значущістю векселя як інструменту задоволення різних майнових потреб у торговому обороті. Німецький вексельний статут 1847 сприйняв основні досягнення німецької правової думки XVIII-XIX ст. у сфері вексельного права, закріпивши специфічний - "німецький" - тип векселі, характерними рисами якого є абстрактність, формалізм, універсальність.

Німецьке торгове уложення 1861 р. (в основу якого був покладений проект Торгового кодексу Пруссії 1857 р.) складалося з п'яти книг: "Про торговому стані", "Про торгові товариства", "Про негласному товаристві і об'єднання для укладення окремих торгових угод за загальний рахунок "," Про торгові угоди "і" Про морську торгівлю ". Центральною фігурою в Уложенні 1861 виступав купець - "особа, яка займається у вигляді промислу торговими справами". У силу цього торговельне право і розумілося виключно як "особливе приватне право купців", що проявилося у змісті норм Торговельного уложення 1861 р., де найбільш повне регулювання набули питання, пов'язані з організацією торговельного підприємства купця, як одноосібного, так і колективного (у вигляді торгового товариства).

З прусського проекту в Торговельне уложення перейшов цілий комплекс детально опрацьованих норм, присвячених фірмі купця, представництву в торговому обороті, торгової документації і ін Особливістю першого єдиного німецького Торгового кодексу стало послідовне проведення в ньому принципу майнової самостійності торгових товариств, які виступають в якості самостійних суб'єктів (юридичних осіб) торгового права.

Створене ще в умовах відсутності єдиного цивільного права, Торговельне укладення 1861 покликане було певною мірою виконувати функції Цивільного кодексу, що призвело до закріплення в ньому цілого ряду цивільно-правових положень, зокрема загальних положень про угоди і пр.

Об'єднання Німеччини у 1871 р., що супроводжується небувалим піднесенням у всіх областях німецької економіки, виникненням цілого ряду нових форм приватноправових об'єднань (промислового товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, колоніального товариства і ін), призвело до необхідності кардинального реформування торговельного законодавства. Результатом цього стало прийняття в 1897 р. нового Торгового кодексу, який продовжує діяти до теперішнього часу. Безпосереднім поштовхом до його створення стало прийняття в 1896 р. Німецького цивільного уложення, по відношенню до приписів якого положення торгового права повинні були зайняти місце спеціальних (доповнюють) норм.

На відміну від загальногерманського Торгового уложення 1861, Торговий кодекс 1897 вже не містить ніяких загальних положень, закріпивши лише діючі в торговому обороті специфічні принципи та інститути. Він складається з чотирьох книг. Перша книга присвячена організації та діяльності торгових підприємств. Друга - містить положення про торгові товариства, включаючи негласні товариства. У третій книзі розглядаються питання укладення окремих торгових угод. І, нарешті, остання книга регулює морську торгівлю, включаючи морське страхування.

Зміни, що відбулися в економіці Німеччини в кінці XIX ст., Зумовили якісно новий підхід німецького законодавця до визначення суб'єкта торгового права, що відбилося і на змісті Торговельного уложення 1897 Відтепер в якості комерсантів стали розглядатися не тільки купці у вузькому сенсі слова, але і всі великі підприємці, як посередники, так і виробники. Для визначення їх правового статусу в ТК 1897 вводяться поняття "повного" та "неповного" комерсанта, комерсанта "з обов'язку," в разі потреби за бажанням "і" по формі ", що перетворює торгове право з" особливого приватного права купців "в особливий комплекс норм, що регулюють підприємницьку діяльність.

Особливістю розвитку сучасного німецького торговельного права стало також розширення поняття збитків, що підлягають відшкодуванню, введення поняття "фіктивних збитків". Так, власнику пошкодженого транспортного засобу повинна бути не тільки виплачена вартість ремонту його автомашини, але й оплачено користування іншим автотранспортом під час ремонту, навіть якщо він у цей час вважав за краще ходити пішки. Стала загальноприйнятою і практика грошового відшкодування лише за просту загрозу настання делікту.

Основні зміни, що відбулися в німецькому торговому праві в XX ст., Були пов'язані з обмеженням сфери дії норм Торгового кодексу у зв'язку з прийняттям цілого ряду спеціальних законів, що містять докладний регулювання окремих торгово-правових інститутів. Найбільшим змінам піддався інститут акціонерного товариства. Основна мета, яку переслідував німецький законодавець при створенні акціонерного закону 1931 р., полягала у встановленні більшого фінансового контролю в сфері акціонерного підприємництва завдяки введенню обов'язкової річної звітності та інституту незалежних економічних експертів. Згодом ці положення були розвинені в акціонерному законі 1965 р., що містить докладну регламентацію питань, пов'язаних з установою, внутрішньою організацією акціонерного товариства, відповідальністю засновників та посадових осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Германское_гражданское_уложение

http://germaniya.net/pravovaya-sistema-germanii/grazhdanskoe-pravo-germanii.html

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/55.php

http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/

http://en.wikipedia.org/wiki/Bьrgerliches_Gesetzbuch

http://www.investopedia.com/terms/h/hgb.asp

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/230659/German-Civil-Code
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации