Равікович Р. Макроекономічне прогнозування - файл n7.doc

Равікович Р. Макроекономічне прогнозування
скачать (997.1 kb.)
Доступные файлы (21):
n1.doc34kb.16.09.2011 19:50скачать
Rozdil_1-3.doc86kb.16.09.2011 19:44скачать
Rozdil_4.doc887kb.16.09.2011 19:42скачать
Rozdil_5.doc2871kb.16.09.2011 19:42скачать
Rozdil_6-7.doc47kb.16.09.2011 19:42скачать
Rozdil_8.doc754kb.16.09.2011 19:42скачать
n7.doc101kb.16.09.2011 19:42скачать
n8.doc31kb.16.09.2011 19:42скачать
n9.doc542kb.16.09.2011 19:42скачать
n10.doc47kb.16.09.2011 19:50скачать
MODUL-1.doc680kb.16.09.2011 19:50скачать
MODUL-2.doc473kb.16.09.2011 19:50скачать
n13.doc811kb.16.09.2011 19:49скачать
RAV-1,2(n).doc269kb.16.09.2011 19:47скачать
RAV-3.doc41kb.16.09.2011 19:46скачать
RAV-4.doc60kb.16.09.2011 19:46скачать
RAV-5.doc123kb.16.09.2011 19:46скачать
RAV-6.doc154kb.16.09.2011 19:45скачать
RAV-7.doc211kb.16.09.2011 19:44скачать
RAV-8.doc79kb.16.09.2011 19:44скачать
RAV-1,2(n).doc261kb.16.09.2011 19:49скачать

n7.doc

Міністерство освіти і науки України

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Є. І. РАВІКОВИЧ


МАКРОЕКОНОМІЧНЕ
ПРОГНОЗУВАННЯНавчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліниРекомендовано
Міністерством освіти і науки України
ББК 65.23

Р 13

Рецензенти:

О. В. Пернарівський, канд. екон. наук, доц.
(Академія державної податкової служби України)


С. І. Козловський, д-р фіз.-мат. наук, пров. наук. співроб.
(Національна академія наук України)Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-219 від 04.02.03Равікович Є. І.

Р 13 Макроекономічне прогнозування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 139 с.

ISBN 966–574–479–8

Навчально-методичний посібник написаний згідно з нормативною програмою дисципліни «Макроекономічне прогнозування». Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення дисципліни.

Основними елементами посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, критерії оцінювання знань студентів, термінологічний словник, практичні та тестові завдання для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу, зразки виконання модульних лабораторних робіт, список літератури.

Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» зі спеціалізації «Менеджмент державних установ».

ББК 65.23

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


© Є. І. Равікович, 2003

ISBN 966–574–479–8 © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

РАВІКОВИЧ Євген Ісайович

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ
ПРОГНОЗУВАННЯ

Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни


Редактор Т. Мизгаєва

Художник О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Верстка Т. Мальчевської

Підп. до друку 02.04.03. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Умов. друк. арк. 8,13.

Обл.-вид. арк. 9,1. Наклад 600 прим. Зам. № 01-2416.
Київський національний економічний університет

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 458-00-66; (044) 456-64-58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации