Баранник Л.Б. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник - файл n1.doc

Баранник Л.Б. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник
скачать (1117.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1118kb.06.11.2012 14:09скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра фінансів


ГРОШІ ТА КРЕДИТ


Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання,

які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво”

за напрямами підготовки 6.030504Економіка підприємства”,

6.030508 “Фінанси і кредит”
Дніпропетровськ 2009

Індекс ББК 65.262

Б 24
Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит" – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2009. – 112 с.
Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з дисципліни «Гроші та кредит» складений відповідно до програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором академії у 2008 р. Мета навчального посібника полягає в наданні допомоги студентам у вивченні дисципліни.
Автори - укладачі: Баранник Л.Б. – к.е.н., доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Клименко О.Ю. – асистент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: Черкавська Т.М. – к.е.н., доцент кафедри підприємництва і економічної теорії Національного гірничого університету

Семенова Т.В. – к.е.н., доцент кафедри економіки промисловості Національної металургійної академії України
Відповідальний

за випуск: Баранник Л.Б. – к.е.н., завідувач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Розглянуто та схвалено

Вченою радою

фінансового факультету

Протокол № 4 від 28.01.2009 р.


Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 7 від 12.01.2009 р.


зміст
стор.
Вступ

4

1.

Програма навчальної дисципліни

7

2.

Розподіл балів за видами робіт та критерії оцінки знань та вмінь студентів

16

3.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

19

4.

Методичні рекомендації до семінарських занять

55

5.

Методичні рекомендації до практичних занять

88

6.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

93

7.

Засоби діагностики знань та вмінь студентів.

7.1. Задачі

7.2. Ситуаційні завдання.

7.3. Перелік питань до екзамену.

94

94

99

102

8.

Список рекомендованої літератури

104


Вступ
Дисципліна “Гроші та кредит” – є нормативною дисципліною підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямами підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”, 6.030508 “Фінанси і кредит” (Оподаткування). Вона вивчає фундаментальні положення економічної теорії з питань грошей та конкретні форми прояву економічних законів у сфері грошового обігу.

Предмет дисципліни: положення економічної теорії з питань грошей та конкретних форм прояву економічних законів у сфері грошового обігу.

Мета дисципліни – формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи. Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб оволодіти практикою використання грошово-кредитних інструментів, а також уміти оцінювати й аналізувати грошово-кредитну політику, що проводиться в країні.

Метою навчально-методичного посібника є надання допомоги студентам під час опанування навчальним курсом.

Після вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти певними компетенціями, які необхідні висококваліфікованому фахівцю, а саме:

Інструментальні компетенції:

Міжособистісні компетенції:

Системні компетенції:

Спеціальні компетенції:

Для вивчення дисципліни необхідно засвоєння таких дисциплін як “Політична економія”, “Історія економіки та економічної думки”, “Міжнародна економіка”. У свою чергу дисципліна “Гроші та кредит” є основою для таких спеціальних дисциплін, як “Банківські операції”, “Фінансовий менеджмент у банках”, “Міжнародні валютно-кредитні відносини” “Фінансовий ринок”, “Ринок фінансових послуг”, “Центральний банк і грошово-кредитна політика” та деяких інших.

Вивчення дисципліни “Гроші та кредит” передбачає проведення лекцій, семінарських і практичних занять, самостійну роботу, виконання індивідуального завдання, тестування як форму поточного контролю, модульний контроль та складання іспиту.

Навчально-методичний посібник включає програму навчальної дисципліни, розподіл балів за видами робіт та критерії оцінки знань та вмінь студентів, методичні рекомендації до самостійної роботи по вивченню дисципліни, до семінарських і практичних занять, індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання, засоби діагностики знань (питання для самоконтролю, тести, ситуаційні завдання, екзаменаційні питання), список рекомендованої літератури.


  1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Гроші та кредит»
Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

Курс:

Підготовка

Бакалаврів


Напрям,

спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість

кредитів

ESTC: 5
Модулів: 2
Змістовних

модулів: 4

Загальна

кількість годин: 180

0305 «Економіка і підприємництво»
6.030504 “Економіка підприємства”,

6.030508 «Фінанси і кредит» (Оподаткування)
бакалавр

Нормативна

Рік підготовки: ІІІ

Семестр: 6

Аудиторні заняття: 45 годин

Лекції: 30 годин

Семінари: 15 годин

Самостійна робота: 96 годин
Індивідуальна робота: 36 годин
Форми контролю: поточний контроль (на семінарських заняттях);

модульний контроль - 1 год.
Підсумковий контроль: - іспит - 3 год.    1. Тематичний план навчальної дисципліни

«Гроші та кредит»


Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль I. Вивчення теоретичного курсу дисципліни

Змістовий модуль 1. Історичні аспекти розвитку грошових відносин

Тема 1. Сутність і функції грошей

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм

Змістовий модуль 2. Теоретичні основи організації грошового обороту

Тема 3. Грошовий оборот і грошова маса

Тема 4. Грошові системи

Тема 5. Грошовий ринок

Тема 6. Інфляція і грошові реформи

Змістовий модуль 3 Кредитні відносини та роль інституту фінансового посередництва в розвитку економіки

Тема 7. Кредит у ринковій економіці

Тема 8. Фінансові посередники грошового ринку

Тема 9. Центральні банки

Тема 10. Комерційні банки

Змістовий модуль 4. Теоретичні основи функціонування валютного ринку

Тема 11. Валютний ринок і валютні системи

Тема 12. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною

Модуль 2. Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)

Підсумковий контроль: іспит


1.2 Зміст навчальної дисципліни

«Гроші та кредит»
Вступ

Предмет і завдання курсу. Місце та роль курсу “Гроші та кредит” в загальноекономічній підготовці бакалаврів з економіки.

Міжгалузевий характер курсу “Гроші та кредит”, його зв’язок з іншими теоретичними і прикладними навчальними дисциплінами.

Склад і структура викладання курсу.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.


ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ГРОШОВИХ ВІДНОСИН

Тема 1. Сутність і функції грошейПоходження грошей. Раціоналістична та еволюційна концепції походження грошей. Поява грошей як об’єктивний наслідок розвитку товарного виробництва та обміну. Роль держави у створенні грошей.

Суть грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Портфельний підхід до визначення суті грошей. Гроші як форма вияву суспільних відносин. Специфіка вияву суті грошей у різних економічних системах. Гроші як особливий товар, мінова й споживча вартість грошей як товару. Гроші як гроші і гроші як капітал. Зв’язок грошей з іншими економічними категоріями.

Форми грошей та їх еволюція. Натурально-речові форми грошей, причини та механізм їх еволюції від звичайних товарів першої необхідності до благородних металів. Причини та механізм демонетизації золота. Ідеальні форми грошей та їх кредитна природа. Еволюція кредитних грошей від урядових (казначейських) зобов’язань до зобов’язань Центрального банку. Різновиди сучасних кредитних грошей. Роль держави в утвердженні кредитних зобов’язань як грошей.

Вартість грошей. Специфічний характер вартості грошей. Купівельна спроможність як вираз вартості грошей за різних їх форм. Вартість грошей і час. Вплив зміни вартості грошей на економічні процеси. Ціна грошей як капіталу: альтернативна вартість зберігання грошей та процент.

Поняття «функції грошей», їх еволюція.

Функція міри вартості, її суть, сфера використання. Масштаб цін. Ідеальний характер міри вартості. Ціна як грошовий вираз вартості товарів.

Функція засобу обігу, її суть, сфера використання; реальність і кількісна визначеність грошей у цій функції.

Функція засобу платежу, її суть, відмінність від функції засобу обігу, сфера використання, еволюція.

Функція засобу нагромадження, її суть, сфера використання. Вплив часу на функцію засобу нагромадження.

Світові гроші. Еволюція золота як світових грошей. Передумови використання національних та колективних валют як світових грошей. Взаємозв’язок функцій грошей. Вплив на функції грошей зміни їх вартості.

Роль грошей у ринковій економіці. Якісний і кількісний аспекти впливу грошей на економічні і соціальні процеси. Грошове середовище як фактор впливу на матеріальні інтереси та виробничу активність економічних суб’єктів. Вплив зміни кількості грошей на основні макро- та мікроекономічні процеси. Гроші як інструмент регулювання економіки. Зміна впливу кількісних параметрів грошей на економіку в коротко- та довгострокових інтервалах. Еволюція ролі грошей в економіці України.

Тема 2. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризмКласична кількісна теорія грошей, її основні постулати. Економічні причини появи кількісного підходу до вивчення ролі грошей. Еволюція постулатів кількісної теорії. Номіналістичне трактування суті грошей послідовниками кількісної теорії. Відмінності в поглядах на гроші послідовників кількісної теорії грошей та трудової теорії вартості.

Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії грошей. “Трансакційний варіант” І.Фішера. “Кембриджська версія” кількісної теорії.

Внесок Д.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей. Зміна акцентів щодо оцінки ролі держави в економічному регулюванні та механізмів впливу на економіку. “Передаточний механізм” у трактуванні Кейнса. Неминучість інфляційних наслідків реалізації кейнсіанських концепцій.

Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії. Особливості монетаристських трактувань ролі держави в регулюванні економіки. Внесок М.Фрідмена в розробку монетарної політики на основі неокласичного варіанта кількісної теорії.

Зближення позицій монетаристів та неокейнсіанців у їхніх поглядах на грошово-кредитну політику в сучасних умовах. Кейнсіансько-неокласичний синтез.

Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі сучасних монетаристських теорій.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОШОВОГО ОБОРОТУ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации