Табінська Л.М. Політологія: Навчально-методичний посібник - файл n1.doc

Табінська Л.М. Політологія: Навчально-методичний посібник
скачать (917.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc918kb.20.11.2012 07:18скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ
Політологія
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

Дніпропетровськ – 2007

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА гуманітарних дисциплін

Політологія
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Дніпропетровськ – 2007

Політологія: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2007. – 103 с.

Навчально-методичний посібник розроблений згідно з навчальною програмою дисципліни «Політологія», затвердженою ректором академії у 2007р.

Посібник повинен допомогти студентам денної форми навчання отримати необхідну систему знань з розвитку світової політичної думки та оволодіти вмінням застосовувати політологічні знання в безпосередній практичній діяльності. Посібник містить програму дисципліни, методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи, індивідуальні завдання і методичні рекомендації до їх виконання, контрольні заходи, критерії оцінки знань та вмінь студентів, бібліографічний список.Автор:


Л.М.Табінська – старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:

В.І. Пронякін – доктор філософських наук, професор кафедри філософії Національної металургійної академії України
М.Г. Мурашкін– доктор філософських наук, професор кафедри гуманітаних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії


Відповідальний за випуск:

В.П.Капітон – доктор філософських наук, завідувач кафедри гуманітаних дисциплін Дніпропетровської державної фінансової академії


Обговорено і схвалено

Вченою радою академії

Протокол № 4 від .24.12.2007 р.
Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

гуманітарних дисциплін

Протокол № 4 від 05.11.2007р.

Зміст


Вступ........................................................................................................................

4

1. Структура програми навчального курсу..........................................................

6

2. Програма дисципліни.........................................................................................

9

3. Методичні рекомендації до семінарських занять...........................................

12

4. Методичні рекомендації до самостійної роботи.............................................

48

5. Методичні рекомендації для індивідуальних завдань

72

6. Контрольні заходи………...............................................................................

87

7. Критерії оцінювання знань та вмінь студентів.............................................

90

8. Бібліографічний список.....................................................................................

97

Вступ
Жити в суспільстві й бути вільним від політики, впливу держави неможливо. Оволодіти політичною наукою потрібно для того, щоб не бути лише пасивним об’єктом політики, об’єктом політичного маніпулювання з боку охочих до влади людей, а впливати на здійснення влади як у суспільних, так і у власних інтересах. Роль і знання політики та наукових знань про неї особливо зростають у переломні історичні періоди, коли зазнають докорінних перетворень самі основи суспільного життя, ідеали, цінності, світоглядні орієнтації людей. Саме такий період кардинальних змін переживає нині українське суспільство. Політологія – це науковий орієнтир, за допомогою якого моделюється, прогнозується і організується політичне життя держави і суспільства.

Складний і суперечливий процес трансформації сучасного українського суспільства на загальноцивілізаційних засадах пов’язаний з пошуком форм і засобів стимулювання політичної активності нації, духовного оновлення, формування інтелектуальної еліти, розробки системи ціннісних орієнтацій. Без об’єднуючої державницької ідеї, високих духовних і моральних принципів суспільство нездатне до проведення докорінних соціальних, економічних і політичних реформ.

Метою написання посібника є допомога студентам у вивченні структури, понятійного апарату, основних етапів розвитку всесвітньої політики та політології, імен видатних вчених, основного змісту наукових праць з політології.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з питань сучасної політичної системи суспільства, політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.

Завданням вивчення дисципліни є вивчення сутності, теорії та методології політології як науки; розвиток здібностей розуміння політичних відносин і процесів; набуття навичок і вмінь практичного застосування теоретичних, прикладних та інструментальних компонентів політичного знання; аналіз міжнародного політичного життя, геополітичного становища і політичних процесів в Україні, її місця, статусу і відповідальності в сучасному політичному світі.

Предметом вивчення є організація та функціонування політичної системи суспільства.

В результаті вивчення дисципліни «Політологія» студент повинен:

знати:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

вміти:

Основними видами аудиторних занять є лекції та семінари.

Однією із форм організації навчання в навчальної дисципліни є індивідуальні завдання. До індивідуальних завдань відносяться реферати.

Індивідуальні заняття з даного курсу спрямовують здебільшого на поглиблення вивчення студентами навчальної дисципліни, проводяться з одним або декількома студентами. Індивідуальні завдання передбачають створення умов для найповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявляють особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.

Навчальним планом передбачається самостійна робота студентів.

Головним при самостійному опрацювання курсу «Політологія» повинно бути вивчення літератури, рекомендованої у програмі.

Самостійна робота може виконуватися в бібліотеці, навчальному кабінеті, а також в домашніх умовах.

На самостійне вивчення виносяться теми навчальної дисципліни з метою:

Форма проведення підсумкового контролю письмовий екзамен.

1. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

«Політологія»
(за вимогами ECTS)
ОПИС ПРЕДМЕТА КУРСУ
Предмет: організація та функціонування політичної системи суспільства.
Мета: формування системи знань з питань сучасної політичної системи суспільства, політичної свідомості і демократичної політичної культури, необхідних навичок політичної діяльності.


Курс:

Перший

Галузь знань, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ЕСТS: 4


Модулів: 2
Змістових модулів: 4


Загальна кількість годин: 108


Тижневих годин: 2

0501 – «Економіка і підприємництво»
Економічна освіта
Бакалавр

Нормативний
4 семестр
Лекції (теоретична підготовка): 18 год.
Cемінари: 16 годин
Самостійна робота: 54 год.
Індивідуальна робота:

17 год.
Вид контролю(ПМК) письмовий екзамен: 3 год.

Структура залікового кредиту курсу

Тема

Лекції

Семінарські заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

МОДУЛЬ I

Змістовий модуль 1

1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

2
2

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

2. Історія світової політичної думки

2

2

6

3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність

2

2

6

4. Сучасні політичні течії

2
6

Змістовий модуль 2

5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

2

2

6

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

6. Політична система суспільства, її інститути

2

2

6

7. Основні типи сучасних виборчих системЗмістовий модуль 3

8. Економічна і соціальна політика

2

2
Індивідуальні навчально-дослідні завдання

9. Політика та етнонаціональні відносини

2

2
10. Особистість і політика. Політичне лідерство
2

4

Змістовий модуль 4

11. Політична культура і соціалізація6

Індивідуальні навчально-дослідні завдання

12. Політична свідомість і ідеологія6

13. Світовий політичний процес

2

2

6

МОДУЛЬ 2

Індивідуальні навчально-дослідні завдання (реферати)

Письмовий екзамен ( 3 години)

Усього:

18

16

54

17


2. Програма дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства
Предмет політології, закони, принципи та категорії політичної науки. Система методів політології. Основні завдання та функції політології. Значення політології для формування політичної свідомості і політичної культури студентів.
Тема 2. Історія світової політичної думки
Політичні вчення Стародавнього Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції і Риму. Політичні погляди Сократа. Ідеальна держава Платона. Аристотель про політику, державу, політичну справедливість. Політична думка часів Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський, Марсілій Падуанський). Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної думки (Н.Макіавеллі, Т.Мор, Т. Кампанелла). Політична думка епохи Реформації (М.Лютер, Ж. Кальвін). Політична думки епохи Просвітництва (Ф. Бекон, ДЖ.Локк, Т. Гоббс, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо.) Політичні погляди представників німецької класичної філософії (І. Кант, Г.Ф. Гегель). Політичні погляди К.Маркса і Ф. Енгельса. Політичні погляди Новітнього часу (О.Конт, В. Парето, Р.Міхельс, М.Вебер, К. Каутський, К.Поппер, З. Бзежинський, О.Тоффлер).
Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
Політична думка Київської Русі. Політична думка в Україні XIV-XVII ст.. Українська полемічна література (Г. Смотрицький, Х.Філарет, І. Вишенський). Ідеї волі і демократії у політичному житті козацтва. Конституція П.Орлика як втілення української державницької ідеї. Києво-Могилянська академія як осередок культури і освіти на Україні, центр основних політичних сил у боротьбі за національну незалежність (П.Могила, С.Яворський, Ф. Прокопович). Політичні ідеї українських просвітників (С. Десницький, В. Каразін, Я. Козельський). Ідеї свободи та державності в українській суспільно-політичній думці XIX ст. (Кирило-Мефодіївське братство, М.Драгоманов, І Франко, М.Грушевський). Політична наука в Україні у XX ст. (В.Липинський, Д.Донцов, М.Хвильовий, В.Винниченко). Політична думка сучасної України.
Тема 4. Сучасні політичні течії
Лібералізм і неолібералізм, консерватизм і неоконсерватизм, соціалізм, марксизм, анархізм: основні ідеї і принципи.
Змістовий модуль ІІ
Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
Політика як соціальне явище. Структура політики. Суб’єкти та об’єкти політики. Функції політики. Особливості взаємодії політики та економіки в умовах ринку. Влада як явище суспільного життя. Суб’єкти та об’єкти влади. Гілки влади. Сутнісні риси політичної влади. Ресурси влади. Проблема легітимності влади. Традиційні форми політичної влади. Проблеми функціонування влади в Україні.
Тема 6. Політична система суспільства, її інститути
Структура політичної системи. Функції політичної системи. Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України.

Держава у політичній системі суспільства. Функції держави. Типологія держав. Типи політичних режимів. Держава і громадянське суспільство. Правова держава. Поняття та принципи демократії. Сучасна модель демократії, її риси. Сучасні концепції демократії. Протиріччя становлення демократії в Україні.

Партія як політичний інститут, ознаки політичної партії. Функції політичних партій. Риси політичних партій України. Класифікація політичних організацій та рухів, їх місце і роль у політичній системі суспільства. Особливості суспільно-політичних рухів, що виникли в Україні наприкінці 80-90-х років. Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні.
Тема 7. Основні типи сучасних виборчих систем
Поняття і типи виборчих систем. Мажоритарна виборча система. Пропорційна виборча система. Змішана виборча система. Взаємозв’язок форм правління партійних і виборчих систем. Особливості виборчої системи України.
Змістовий модуль ІІІ
Тема 8. Економічна і соціальна політика
Сутність і цілі економічної політики. Суб’єкти і об’єкти економічної політики. Структура економічної політики. Політика в умовах економічної кризи. Соціальна політика, як один із видів політики. Соціальна справедливість як міра досягнення в суспільстві соціальної рівності і свободи. Соціальні суб’єкти політики. Основні різновиди соціальної політики.

Тема 9. Політика та етнонаціональні відносини
Соціально-етнічні спільності: народ, етнос, нація. Поняття «національне» та «націоналізм». Національні відносини та національна політика. Національна політика України.
Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство
Людський вимір політики і напрями політичної соціалізації особи. Людина як суб’єкт політики та основні параметри її діяльності.

Ознаки політичного лідера. Функції політичного лідера. Типологія політичного лідерства. Сучасні концепції еліт. Характерні риси та критерії ефективності діяльності політичної еліти. Фактори існування та функції політичних еліт. Типологія еліт. Проблеми формування політичних еліт у сучасній Україні.
Змістовий модуль IV
Тема 11. Політична культура і соціалізація
Поняття та сутність політичної культури. Структура політичної культури. Функції політичної культури. Суб’єкти і фактори формування політичної культури. Особливості політичної культури українського суспільства. Сутність політичної соціалізації.
Тема 12. Політична свідомість та ідеологія
Сутність політичної свідомості та її місце в системі суспільної свідомості.

Типи та компоненти політичної свідомості. Рівні політичні свідомості. Особливості політичної свідомості в Україні. Поняття та функції політичної ідеології. Типологія ідеологій. Ідеологічні орієнтації українського суспільства.
Тема 13. Світовий політичний процес
Поняття міжнародних відносин, місце в них політичних відносин. Основні форми міжнародної політики. Принципи міжнародної політики. Причини виникнення міжнародних конфліктів та їх види. Тероризм та його різновиди. Способи врегулювання міжнародних політичних конфліктів. Роль міжнародних організацій у системі міжнародних політичних відносин. Україна в сучасному світі. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу.

3. Методичні рекомендації до семінарських занять
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1
Тема: Історія світової політичної думки
Мета заняття:- поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации