Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І. Управління інфраструктурою підприємства - файл n5.doc

Бєлов М.А., Павленко І.А., Решетняк Т.І. Управління інфраструктурою підприємства
скачать (267.9 kb.)
Доступные файлы (9):
n1.doc47kb.18.09.2011 14:47скачать
n2.doc1343kb.18.09.2011 14:47скачать
n3.doc37kb.18.09.2011 14:47скачать
n4.doc31kb.18.09.2011 14:47скачать
n5.doc34kb.18.09.2011 14:47скачать
n6.doc28kb.18.09.2011 14:47скачать
n7.wbk
n8.wbk
n9.wbk

n5.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УПРАВЛІННЯ
ІНФРАСТРУКТУРОЮ
ПІДПРИЄМСТВА
Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни


За загальною редакцією М. А. Бєлова

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки УкраїниКиїв 2003

ББК 65.290-2 Розповсюджувати та тиражувати

Б 43 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Автори:

М. А. Бєлов, І. А. Павленко, Т. І. Решетняк,
В. Ф. Оберемчук, С. М. Радукан


Рецензенти:

В. Ф. Шудра, д-p екон. наук, проф.
(Національний технічний університет України «КПІ»)

В. Є. Сахаров, канд. екон. наук, доц.
(Національна академія управління)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1019 від 14.05.02

Бєлов М. А., Павленко І. А., Решетняк Т. І. та ін.


Б 43 Управління інфраструктурою підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. М. А. Бєлова. — К.: КНЕУ, 2003. — 112 с.

ISBN 966–574–456–9

Навчально-методичний посібник підготовлений згідно з навчальною програмою дисципліни «Управління інфраструктурою підприємства». Комплекс навчаль­но-методичного забезпечення охоплює навчальну програму, методичні поради до вивчення кожної теми, а саме: основні положення змістової частини тем, термінологічний словник, питання для поглибленого вивчення, перелік запитань для контролювання знань теоретичного програмного матеріалу, тестові завдання для самоперевірки знань, практичні завдання для виконання на базах практики.

Посібник призначений для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Економіка підприємства», які навчаються за програмою «Виробничий менеджмент». Він стане в пригоді працівникам підприємств, які управляють підрозділами виробничої інфраструктури.
ББК 65.290-2

Навчальне видання

БЄЛОВ Микола Артемович, ПАВЛЕНКО Ірина Анатоліївна
РЕШЕТНЯК Тетяна Іванівна, ОБЕРЕМЧУК Валентина Феодосіївна
РАДУКАН Сергій Миколайович

УПРАВЛІННЯ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВА


Навчально-методичний посібник

для самостійного вивчення дисципліни
Редактор Л. Мержвинська. Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота. Коректор Н. Мельник. Верстка Т. Мальчевської

Підписано до друку 09.01.03. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 6,51. Ум. фарбовідб. 6,62. Обл.-вид. арк. 7,81. Наклад 500 прим. Зам. № 01-2468.

Київський національний економічний університет. 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000

Тел/факс: (044) 458-00-66; 456-64-58. E-mail: publish@kneu.kiev.ua

© М. А. Бєлов, І. А. Павленко, Т. І. Решетняк та ін., 2003

ІSBN 966–574–456–9 © КНЕУ, 2003

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации