Берлач А.І. (уклад.) Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України - файл n1.doc

Берлач А.І. (уклад.) Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України
скачать (1028.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1029kb.04.12.2012 02:17скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Тлумачний словник
термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України


Київ 2004

відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”
Факультет правознавства та міжнародних відносин
Тлумачний словник
термінів біржової торгівлі
та біржове законодавство УКРАЇНИУкладач: А.І. Берлач

(понад 800 термінів)
Рекомендовано

Міністерством освіти і науки

України

Київ 2004

ББК Ш1
     Т195

Схвалено методичною радою
Відкритого міжнародного університету “Україна”Т195 Тлумачний словник термінів біржової торгівлі та біржове законодавство України: Понад 800 термінів / Уклад.: А.І. Берлач — К.: Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2004. — 172 с.

Дане видання включає переважну більшість термінів біржової торгівлі, а також є однією із небагатьох спроб тлумачення їх державною мовою. Крім того, він містить основні регламентуючі біржову діяльність нормативно-правові акти.

Словник стане в пригоді кожному, хто цікавиться формуванням та функціонуванням біржового ринку.

ББК Ш1
© А.І. Берлач, 2004

© Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, 2004
Книга може бути виноградом,

политим дощем,

і виноградом, политим вином.

Ця належить до останніх,

як і кожний словник.

Словник є книгою,

яка, забираючи мало часу щодня,

бере його багато роками.
Мілорд Павич

    Хозарський словникВступне словоВ умовах становлення в Україні основних елементів ринкової інфраструктури, зокрема біржових інститутів, назріла потреба в упорядкуванні термінів про біржову торгівлю.

Запропонований Тлумачний словник включає переважну більшість термінів біржової торгівлі: терміни, що вживаються при котируванні, руху цін і пояснюють стан попиту, а також пропозиції на біржі. Він є однією із небагатьох спроб тлумачення їх державною мовою.

У Словнику подається оригінальне тлумачення деяких уже відомих термінів, однак цей варіант враховує як ступінь розвитку в Україні біржової торгівлі, так і пов’язане з нею чинне законодавство країни.

Наведений нижче Словник, у якому зроблено спробу подати спеціальні терміни, що використовуються в галузях підприємництва, пов’язаних з біржею, зокрема з банківською справою крім того, він містить основні регламентуючі біржову діяльність нормативно-правові акти.

Гадаємо, що Словник термінів біржової торгівлі буде корисним і необхідним для ознайомлення з біржовою термінологією, для успішної роботи на біржі, співпраці з брокерською фірмою, для всіх, хто заінтересований у процесі становлення й успішної діяльності бірж та формування цивілізованого біржового ринку. Кожен, хто бажає розширити своє знання біржової справи і віднайти потрібний термін, знайде в цьому Словнику доброго порадника.

Від редактораАвтор Словника поставив собі за мету відібрати і вмістити в його тканину найбільш уживані слова-терміни і фразеологічні сполучення із сфери біржової торгівлі.

Заголовні слова розміщені в алфавітному порядку. Поряд з деякими такими словами наводяться англійські еквіваленти. Кожне слово, а також складне слово, яке пишеться через дефіс, утворюють окрему словникову статтю.

Усередині деяких словникових статей окремі значення, якщо їх декілька, помічені арабською цифрою з дужкою.

Світлим курсивом виділені слова, які у Словнику мають окрему словникову статтю.

У Словнику дуже обмежене використання скорочень: дивись — див., протилежний — протилеж., синонім — син.

Крім того, у тексті словникової статті скорочено заголовні слова, наприклад: “Акт інкорпорування — дозвіл відповідного урядового відомства на створення корпорації. А. і. видається після пред’явлення певних документів і сплати реєстраційного мита”.

При упорядкуванні словника були використані нормативно-правові акти, що регламентують біржову діяльність, а також ціла низка довідникової літератури українських і російських авторів. Це такі:

Закон України "Про товарну біржу" від 10 грудня 1991 р.

Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р.

Указ Президента України "Про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку" від 12 червня 1995 р.

Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" від 19 лютого 1993 р. № 15-93.

Постанова Правління НБУ "Про Українську міжбанківську валютну біржу" від 8 липня 1993 р. № 50.

Баскакова М.А. Толковый юридический словарь бизнесмена (русско-английский, английско-русский). — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 640 с.

Економічний словник-довідник / За ред. док. екон. наук, проф. С.В. Мочерного. — К.: Феміна, 1995. — 386 с.

Ермошенко Н.Н., Скворцов Н.Н., Назимова Н.К. Словарь предпринимателя. — К.: УкрИНТЭИ, 1992. — 143 с.

Основы внешнеэкономических знаний: Словарь-справочник / С.И. Долгов, В.В. Васильев, С.П. Гончарова и др. — М.: Высш. шк., 1990. — 423 с.

Рынок: Бизнес. Коммерция. Экономика: Толковый терминологический словарь / Сост.: В.А. Калашников. Под общей ред. Л.П. Дашкова. — М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1994. — 136 с.


Терміни біржової торгівлі


А


Агент (agent) — посередник, який вступає в угоду як комісіонер, але не як принципал. Він не бере на себе фінансового ризику з угоди (за винятком ризику, який випливає з можливого банкрутства його клієнта) і одержує комісійні за виконані послуги.

Агентства — цінні папери федеральних агентств (установ і організацій федерального уряду) США.

Агентські операції (agents operation) — здійснення фактичних і юридичних дій, з приводу купівлі-продажу товарів на певній території за дорученням однієї сторони (принципала), незалежно від неї іншої сторони (агентом) за рахунок і від імені принципала.

"Агресивний портфель" — портфель цінних паперів, що активно продаються і купуються, який містить також їх випуски, стосовно вартості яких існує припущення, що вони будуть швидко зростати. "А. п." відрізняється від сталих до змін цінних паперів тим, що вони забезпечують більш високий прибуток. Протилеж. — "захисний портфель".

Агресивні цінні папе­ри — цінні папери, що забезпечують швидке зростання капіталу.

Ажіо (agio) — різниця між ціною реального товару та ціною товару за угодою на строк або різниця між цінами товару з різними строками поставки. Тепер цей термін майже не вживається.

Ажіо-контро — рахунок, на якому відображені прибутки або збитки, що виникають внаслідок різких коливань біржового курсу цінних паперів або товарів у період ажіотажу.

Ажіотаж (біржовий) (agiotage) — 1) біржова спекулятивна лихоманка, що створюється з метою отримання прибутку від нестабільності курсів цінних паперів або цін товарів; 2) результат купівлі-продажу контракту з поставкою у майбутньому з намі­ром лише отримання чи виплати ажіо або різниці.

Акредитив — доручення бан­­ку про виплату грошової суми фізичній або юридичний особі при виконанні вказаних в акредитивному листі умов. На практиці використовують грошові і товарні акредитиви. Грошовий А. — іменний документ, що дає право його власнику на отримання заздалегідь внесеної ним суми в іншому місті або за кордоном протягом певного терміну. Товарний А. використовується при розрахунках між постачальником і покупцем товару в оптовому обороті. Залежно від рівня відповідальності банку А. можуть бути відзивні і безвідзивні, підтверджені і непідтверджені, за способом забезпечення — покриті і непо­криті, за характером використання — револьверні і перевідні.

Акредитивна форма розрахунків — спосіб здійснення платежі при іногородніх розрахунках.

Акт інкорпорування — дозвіл відповідного урядового відомства на створення корпорації. А. і. видається після пред’явлення певних документів і сплати реєстраційного мита.

Активна позиція (acti­ve month) — 1) місяці поставки, в яких сконцентрована біржова торгівля. Угоди з поставкою в інші місяці майже не укладаються і ціни на них практично не котируються; 2) місяці поставки, які котируються під час "кола" — спеціальних біржових сесій.

"Активні" цінні папе­ри — цінні папери, які є об’єктом масової купівлі-продажу, котирування яких часто публікуються.

Акцепт — згода про сплату грошових і товарних документів у внутрішньому і міжнародному обороті. Оформляється у вигляді спеціального напису банку, наприклад, на векселі або чеку.

Акціонер — власник підприємства, який має певні права, передусім право голосу на річних загальних зборах. А. здійснює контроль за діяльністю компанії, бере участь у виборах директорів, затверджує рішення з надзвичайних питань (зокрема, злиття з іншою корпорацією, продаж або ліквідація фірми, внесення поправок і доповнень до статуту). А. несе відповідальність за зобов’язаннями акціонерного товариства в межах свого внеску (пакету акцій, що йому належать).

Акціонерне товариство (корпорація) — форма організації господарських агентів на основі об’єднання коштів засновників-акціонерів. Вищий орган — збори акціонерів.

Акціонерне товариство відкритого типу— об’єднання декількох гро­мадян і (або) юридичних осіб для спільної господарської діяльності.

Акціонерний капітал корпорації— капітал, що формується за рахунок випуску простих і привілейованих (спеціаль­них, преференційних) акцій.

Акціонерний сертифікат— документ, що засвідчує юридичне право власності на акції.

Акція— цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує внесення паю до статутного фонду акціонерного товариства, дає право її держателю (акціонеру) на одержання частки прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні справами акціонерного товариства. А. можуть бути іменними або на пред’явника. Випуск А. здійснюється у розмірі статутного фонду акціонерного товариства.

Акція безголоса— акція, що не дає власнику права голосу на загальних зборах акціонерів.

Акція з номінальною вартістю— акція, на титульній стороні якої вказана її вартість (10, 25, 50 або 100 грн. за акцію), яка називається номінальною вартістю. В Україні мінімальна номінальна вартість акції дорівнює 50 грн.

Акція з обмеженим правом голосу— обмежена акція, що випускається з лімітом на певну кількість або частину утримувачів, які мають право голосу.

"Акція з правом"— акція, яка куплена з моменту оголошення про пропозицію прав і до моменту "екс-права", дає власнику право (піль­ги) купити додаткові акції у даної компанії.

Акція одноголоса— акція, що дає акціонеру право на декілька голосів на загальних зборах акціонерів.

Акція плюральна (або багатоголоса) — акція, що дає акціонеру право на декілька голосів на загальних зборах акціонерів.

Акція, що знаходиться в обігу— випущена акція, що залишається в руках держателя.

Альпарі— відповідальність біржового курсу цінного паперу або валюти їх номіналу (паритету).

Андерайтинг (підписка) — купівля цінних паперів нових випусків з метою їх продажу. Здійснюється, як правило, групою інвестиційних дилерів, андерайтерів (передплат­ни­ків).

Апорти — майно, що надходить акціонерному товариству в сплату за акції. А. можуть бути представлені у вигляді товарів і прирівнюються до певної суми грошового капіталу.

Арбітраж (arbitrage) — 1) операція з одночасної купівлі та про­дажу (контрактів) на двох чи більше ринках з метою отримання при­бутку від різниці у цінах на один і той же товар; 2) операції на одному і тому ж ринку, які здійснюються з метою отримання вигоди від будь-якої незначної різниці в котируванні цін на товар з різними строками поставки ("арбітраж у часі"); 3) вид третейського суду для розв’язання спорів на біржі. Його рішення обов’язкове для членів біржі.

Арбітраж біржовий (arbitration exchange) — спекулятивна біржова угода на двох і більше ринках (біржах).

Арбітражна комісія (arbitration commission) — своє­рідний суд, котрий не виступає як вища судова інстанція. А. к. повинна розглядати і розв’язувати спірні питання, що виникають з приводу продажу контрактів, проведення торгів, дотримання законодавства та правил, а також з’ясовувати справи, що виникають безпосередньо з виконанням біржових контрактів, тобто з поставками і продажем реальних товарів.

Арбітражна угода — 1) купівля іноземної валюти, цінних паперів або товарів на одному ринку і одночасний їх продаж (за значно вищою ціною) на іншому ринку; 2) ви­гідна біржова угода ("спот", або строкова) з використанням різного рівня цін на різних біржових центрах; 3) одночасна угода на один товар на різних ринках.

Асоційована особа (associated person) — службовці комісійних домів, а також агенти та пов’язані з ними особи, які шукають клієнтів, приймають їх замовлення, перебувають в постійному контакті з ними, дають їм рекомендації щодо тактики їх участі на біржі.

Асоційований член (associated member) — член біржі (тільки на деяких біржах Великобританії), якому не дозволено укладати угоди в біржовому кільці, але він сплачує менші комісійні з угод повному члену біржі, ніж нечлени біржі. Асоційовані члени можуть бути як національними, так і зарубіжними.

Аукціон (auction) — організаційна форма публічного продажу майна чи товарів у зазначений час й у встановленому місці. Об’єкт продажу вважається придбаним тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. Аукціони розрізняються залежно від способів організації торгів і руху цін. Біржа є особливим видом аукціонних торгів, на яких брокери виступають у ролі аукціоністів.

Аутрайт — проста строкова валютна угода, що передбачає плате­жі за курсом "форвард" у терміни, які суворо визначені сторонами.

Аутсайдер — брокер, що не є членом біржі. А. може отримати тимчасово цільовий дозвіл на роботу в торговому залі, взявши зобов’язання дотримувати певних правил біржової торгівлі.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации