Пасічний В.О., Железнякова І.Л. (укл.) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу Страхування - файл n1.doc

Пасічний В.О., Железнякова І.Л. (укл.) Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу Страхування
скачать (312.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc313kb.20.11.2012 08:14скачать

n1.doc

  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
В.О. Пасічний, І.Л. Железнякова


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до проведення практичних занять

з курсу
«СТРАХУВАННЯ»
(для студентів 3-4 курсів за напрямком

0501 – «Економіка і підприємництво»)

Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Страхування» (для студентів 3-4 курсів за напрямком 0501 – «Економіка і підприємництво») / Укл.: Пасічний В.О., Железнякова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 51 с.


Укладачі: к.е.н., доц. В.О. Пасічний,

І.Л. Железнякова

Рецензент: доц. Т.І. Світлична
Рекомендовано кафедрою економіки будівництва,

протокол №1 від 29.08.2008р.
Зміст


 1. Загальні положення……………………………………………………………..4

 2. Бальне оцінювання навчальної діяльності студентів………………………...4

 3. Тексти задач для аудиторних занять…………………………………………..7

 4. Задачі для самостійного вирішення…………………………………………..12

 5. Методичні вказівки щодо проведення семінарських занять………………..20

Список літератури……………………………………………………………..22
Додатки: Зразки бланків окремих страховиків (для аналізу на семінарських заняттях)………………………………………………………………………..24

А. Договори страхування…………………………………………………………25

Б. Правила страхування…………………………………………………………..34


 1. Загальні положення

  1. В умовах ринкової економіки в життєдіяльності юридичних і фізичних осіб завжди існують ризики (загрози) випадкового характеру. Для захисту від негативних наслідків таких ризикових подій людство протягом тисячоліть виробило механізми, основним з яких є страхування, що забезпечує надійний фінансовий захист від можливих збитків.

  2. Метою практичних занять з курсу «Страхування» є закріплення студентами основних положень лекційного курсу цієї дисципліни і набуття необхідних навичок практичної діяльності при страхуванні найбільш масових видів страхових ризиків.

  3. Тематика практичних занять побудована відповідно до послідовності й змісту взаємовідносин між страхувальником і страховиком, які діють у господарській практиці. Ці заняття дають необхідні практичні навички для професійної діяльності (як страхувальника) при страхуванні конкретних ризиків в умовах господарської практики, а також для самостійного виконання кожним студентом його кваліфікаційної роботи з дисципліни (розрахунково-графічного завдання – РГЗ).

  4. РГЗ є одним із завершальних етапів вівчення дисципліни. У цій роботі студент на прикладі одного з конкретних видів страхування в комплексі вивчає і розробляє основні елементи механізму взаємовідносин між страхувальником і страховою компанією .

 2. Бальне оцінювання навчальної діяльності студентів

  1. Бальне оцінювання діяльності студентів при вивченні курсу «Страхування» охоплює всі види навчальної роботи студентів. Воно виконується переважно викладачем, який проводить практичні заняття у студентській групі, на базі показників, наведених в табл.. 2.1

  2. Значення бальних оцінок (встановлених відповідно до граф 2 і 3 табл. 2.1) фіксується в журналі викладача і періодично сумується для визначення загального балу кожного студента групи з метою забезпечення конкуренції між студентами, і їх об’єктивної оцінки для поточного контролю та підсумкової залікової атестації.

Таблиця 2.1 Показники рейтингового оцінювання навчальної роботи студентів

Види оцінюваної діяльності (бездіяльності) студента

Значення бальних оцінок

(від – до)

Підвищуючих

(+)

Знижувальних

(-)

1

2

3

1. Активність на практичних заняттях і лекціях ( на кожному занятті):

а) рівень підготовки у відповідях при опитуванні;

б) вдалі запитання,репліки


1-4-

2. Вирішення задач (завдань), виданих викладачам для самостійного виконання

( розв’язання), або завершення незакінчених в аудиторії, за кожну задачу (завдання):

а) за виконання (невиконання);

б) за розв’язання порядку, змісту вирішення (перед групою) в аудиторії2-5
3-5


3-8
-

3. Відсутність на практичному занятті при проведенні контрольної роботи (поточна атестація)


-


20

4. Оцінка контрольної роботи, виконаної для першої атестації

0-15

-

5. Написання реферату з проблемних питань навчальної дисципліни:

а) за актуальність теми, логічність і повноту її розкриття;

б) за змістовність доповіді на семінарському занятті і рівень зацікавленості10-20
5-15-
-

6. РГР виконана в термін, встановлений графіком її захисту на семінарському занятті, і допущена до захисту


30-40


-

___________________________________________________________________

1*тут і далі конкретне (в балах) значення оцінки встановлюється викладачем залежно від якості, повноти, обґрунтованості виконаної роботи, відповіді, вирішення завдань тощо.

Продовження табл. 2.1

1

2

3

7. РГР виконана в термін, встановлений графіком її захисту на семінарському занятті, але не допущена до захисту (потрібне доопрацювання)

5-15

-

8.РГР виконана в повному обсязі пізніше терміну, встановленого графіком захисту, але не пізніше 4-х календарних днів до заліку

7-11

-

9.Якість, повнота, обгрунтованність доповіді при захисті РГР:

- на семінарському занятті:

а) без читання тексту доповіді;

б) з читанням тексту доповіді;

- перед викладачем ( при запізненні з терміном завершення РГР)


5-20

5-15

3-10


-

-

0

10.Повнота, обґрунтованість, достовірність відповідей на запитання при захисті РГР:

а) за кожну правильну відповідь або доцільне доповнення чи спростування відповіді доповідача іншим студентом

б) за кожну неправильну відповідь, доповнення, спростування1-5


0-


0

11. Пропуски лекцій і практичних занять:

а) відсутність пропусків;

б) один пропуск;

в) два пропуски;

г) за кожний пропуск після другого30

-

-

-


-

5

15

10


2.3. Сумарні бальні оцінки за семестр враховуються викладачем – лектором курсу при заліковій атестації. Студенти, які за сукупністю бальних оцінок (див. табл. 2.1) набрали не менше 175 балів і при цьому успішно виконали і захистили кваліфікаційну роботу (РГР) можуть отримати залікову атестацію без присутності студента (тобто «залік-автомат»).

3. Тексти задач для аудиторних занять
3.1. Завдання для задач №1-20:

Визначити (розрахувати) розміри: страхової оцінки (вартості), страхової суми (покриття ризику), страхової премії (платежу), страхового збитку і страхового відшкодування ( страхової виплати) для страхової ситуації відповідного варіанта.*

Задача 1У договорі добровільного страхування майно підприємства застраховано в розмірі 70% його балансової вартості. Пожежею зруйновано будинок, балансова вартість якого 160 тис.грн. Кошторис на відбудову будинку складає 184 тис.грн. Будинок збудований в 2005 році. Визначити суму страхового відшкодування
Задача 2

Майно підприємства застраховане на 120 000 грн. Договір складений із застосуванням умовної франшизи, рівної 10 %. Визначити суму страхового
відшкодування при наступних розмірах збитку: 1) 10 000 грн.; 2) 30 000 грн;
3) 120000 грн. Яку суму страхового відшкодування виплатить страхова
компанія при таких же розмірах збитку, якщо договір буде укладений із застосуванням безумовної франшизи, рівної 10 %?
Задача 3

Автомобіль вартістю 30 000 грн. застрахований у двох компаніях: у першій на суму 20 000 грн., у другій - 30 000 грн. У результаті страхового випадку автомобіль знищений.

Визначити суму страхового відшкодування, виплачену кожною страховою компанією, якщо за договором з першою страховою компанією була передбачена

безумовна франшиза в розмірі 5 %, з другого - 7 %. Які принципи страхування застосовуються при вирішенні цього завдання?
____________________________________________________________________________________

*Склад показників, які необхідно розрахувати в кожній із задач, визначає викладач з практичних занять

Задача 4

Будинок вартістю 20 000 грн застрахований на 10 000 грн. Договором передбачена система пропорційної відповідальності. Визначити суму страхового відшкодування при наступних розмірах збитку: 1) 7 000 грн; 10000 грн.; 3) 20000 грн.

Задача 5

Автомобіль вартістю 40 000 грн. застрахований із застосуванням по системі безумовної франшизи, що дорівнює 15 %. У результаті ДТП автомобіль згорів. Після аварії залишилися запчастини на суму 650 грн. Для їхнього вилучення і відновлення товарного виду власник автомобіля витратив 180 грн.
Визначити суму страхового відшкодування.

Задача 6

Обладнання, яке оцінили в 18000 грн, застраховане в розмірі 80% його оцінки. Розрахувати суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності, якщо збиток страхувальника складає 6200 грн.
Задача 7

Домашнє майно застраховано за системою першого ризику на суму 9000 грн. Збиток через знищення пожежею домашнього майна складає 12000 грн. Визначити розмір страхового відшкодування.

Задача 8

Страхова оцінка майна складає 28500 грн., а страхова сума-20000 грн. Збиток страхувальника-6200 грн. Розрахувати розмір страхового відшкодуван­ня:

 1. за системою пропорційної відповідальності;

 2. за системою першого ризику.

Задача 9

Вартість об'єкта-30000 грн., страхова сума-28000 грн. Об'єкт повністю знищено. Визначити розмір страхового відшкодування за системою: 1)першого ризику; 2)пропорційної відповідальності.

Задача 10
ВАТ "Люкс-оптика" застрахувало своє майно на 1 рік з відповідальністю за крадіжку на суму 15000 грн. Ставка страхового тарифу - 0,3% від страхової суми. За договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі 1% від суми збитку , при якій надається скидка до тарифу -2%.

Внаслідок дії злочинців фактичні збитки ВАТ "Люкс-оптика"склали 1000 грн.

1) Розрахувати розмір страхового платежу.

2) Визначити розмір страхового відшкодування, що одержить ВАТ "Люкс-
оптика".
Задача 11

ВАТ "Полюс" застрахувало своє майно на 1 рік з відповідальністю за крадіжку на суму 20000 грн. Ставка страхового тарифу - 0,4% від страхової су­ми. За договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі 3% від суми збитку , при якій надається скидка до тарифу -1%.

Внаслідок дії злочинців фактичні збитки ВАТ "Полюс" склали 1800 грн

1) Розрахувати розмір страхового платежу.

2) Визначити розмір страхового відшкодування, що одержить ВАТ "Полюс".
Задача 12

Автомобіль "Таврія" ( знос 30% ) дійсною вартістю 29000 грн. застрахований "Авто - каско" на суму 29000 грн. Після аварії відповідно до кошторису на ремонт вартість запасних частин складає 2140 грн., вартість робіт – 1270 грн. Розрахувати розмір страхового відшкодуван­ня:

1)за системою пропорційної відповідальності;

2)за системою першого ризику.
Задача 13

При страхуванні автомобіля "Жигулі", який 9 років експлуатувався, страховим агентом (в договорі "Авто - каско") встановлено, що знос складає 24% при начальній вартості 30000 грн. За кошторисом на ремонт після аварії вартість запасних частин визначена в сумі 3840 грн., а робіт з ремонту – 2640 грн. У результаті аварії повністю знищено вантаж ( в багажнику ): ваза – ціною 150 грн. і чайний сервіз – ціною 300 грн. Визначити розмір страхового збитку.
Задача 14

Вартість об'єкта-30000 грн., страхова сума-28000 грн. Об'єкт повністю знищено. Визначити розмір страхового відшкодування за системою: 1)першого ризику; 2)пропорційної відповідальності.


Задача 15

Вартість застрахованого майна складає 5300 грн. Страхова сума – 4800 грн. Збиток страхувальника в наслідок пошкодження майна – 2750 грн. Розрахувати суму відшкодування за пропорційною системою.


Задача 16

Попав в аварію застрахований "Авто - комбі" автомобіль "Волга" ГАЗ – 24. Вартість ремонту визначена в сумі 1480 грн. Розбитий також автомобільний радіоприймач ( ціна 580 грн., знос – 40% ), зіпсована ковбаса

1 кг ( ціна 25 грн. 60 коп. ). У договорі записаний знос автомобіля – 31%, а страхова оцінка його – 55000 грн. Визначити розмір страхового збитку.
Задача 17

Вартість об’єкта складає 16000 грн., а страхова сума - 14000 грн. Збиток страхувальника в наслідок пошкодження об’єкта 15000 грн. Розрахувати різницю між сумою страхового відшкодування при страхуванні об’єкта за системою першого ризику та пропорційною системою.
Задача 18

ВАТ "Червона рута" застрахувало своє майно на 1 рік з відповідальністю за крадіжку на суму 200000 грн. Ставка страхового тарифу - 0,2% від страхової суми. За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі 1% від суми збитку , при якій надається скидка до тарифу - 3%. Внаслідок дії злочинців фактичні збитки ВАТ " Червона рута "склали 10000 грн.

1) Розрахувати розмір страхового платежу.

2) Визначити розмір страхового відшкодування, що одержить ВАТ " Червона рута ", якщо договором передбачена система страхової відповідальності першого ризику.
Задача 19

За договором страхування: а) покриття ризику встановлено 90%, б) застраховано будинок, веранду й гараж на суму 49360 грн. ( в договорі у графі "Найменування" зроблено запис: "Будинок і всі будівлі" ). За період дії договору страхувальник побудував баню (вартістю 9500 грн.), яка згоріла разом з гаражом ( вартість останнього - 8800 грн.). У гаражі знаходився мотоцикл вартістю 5500 грн., який повністю згорів. Встановити розмір страхового відшкодування за системою страхування першого ризику.

Задача 20

Вартість застрахованого майна складає 8400 грн. Страхова сума - 3360 грн. Збиток страхувальника внаслідок пошкодження майна - 4840 грн. Розраху­вати суму відшкодування за пропорційною системою.

4. Задачі для самостійного вирішення
4.1. Самостійне розв’язання студентом усіх 20-ти задач цієї групи має одну мету: закріпити знання і вміння визначити основні показники, які використовуються у практиці відносин страхувальника зі страховиком.

По суті, це 20 варіантів одного завдання для різних ситуацій страхування

(страхових випадків). Нижче сформульовані:


4.2. Завдання для задач №1-20:

Визначити (розрахувати) розміри: страхової оцінки (вартості), страхової суми (покриття ризику), страхової премії (платежу), страхового збитку та страхового відшкодування ( страхової виплати) для страхової ситуації відповідного варіанта.
  1   2   3   4


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации