Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n12.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n12.doc

Розділ 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
10.1. Запитання для самоконтролю.

 1. Дайте визначення та розкрийте сутність терміна ”фінансова стратегія підприємства”.

 2. Охарактеризуйте етапи (послідовність) формування фінансової стратегії підприємства.

 3. Дайте порівняльну оцінку термінам ”фінансове прогнозування” та ”фінансове планування” на підприємстві.

 4. Розкрийте сутність терміна ”фінансове планування” та охарактеризуйте його підсистеми.

 5. Перелічіть та розкрийте сутність методів фінансового планування на підприємстві.

 6. Перелічіть елементи та дайте характеристику структури оперативного фінансового плану.

 7. Розкрийте сутність таких термінів: ”платіжний календар”, ”податковий календар”, ”касовий план” підприємства.

 8. Дайте визначення та обґрунтуйте місце бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві.

 9. Розкрийте сутність бюджетів залежно від різних класифікаційних ознак.

 10. Дайте характеристику чинникам, які враховуються в процесі бюджетування.

 11. Поясніть послідовність розроблення операційних бюджетів підприємства.

 12. Перелічіть та розкрийте сутність фінансових бюджетів підприємства.

 13. Розкрийте сутність і значення системи контролю за фінансового планування.

 14. Розкрийте сутність терміна ”управління бюджетуванням”.

 15. Укажіть переваги й недоліки існуючої нормативно-методичної бази щодо фінансового планування на вітчизняних підприємствах.

 16. Який процес є первинним – фінансове прогнозування чи фінансове планування і чому?

 17. У чому сутність фінансового планування на підприємстві?

 18. У чому полягає відмінність між оперативним і поточним фінансовим плануванням?

 19. Яке значення за фінансового планування має оцінка показників діяльності підприємства?

 20. У чому сутність стратегічного планування на підприємстві?

 21. Які методи застосовують у процесі фінансового планування і в чому їх відмінність?

 22. Поясність поняття „бюджет підприємства”.

 23. У чому сутність процесу бюджетування на підприємстві?

 24. Що виступає базовою ланкою системи бюджетування на підприємстві?

 25. У чому сутність бюджету маржинального доходу?

 26. Які елементи складають бюджет змінних і бюджет постійних витрат?

 27. У чому полягає сутність фінансових бюджетів?

 28. Які бюджети належать до операційних бюджетів і які – до основних?

10.2. Тестові завдання
Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Фінансова стратегія підприємства визначає …

 1. сутність системи контролю на підприємстві;

 2. довгострокову мету фінансово-господарської діяльності підприємства;

 3. мету фінансово-господарського аналізу підприємства;

 4. стан системи управління на підприємстві;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 2. Фінансове планування – це …

 1. процес фінансового аналізу виробничого підприємства;

 2. сукупність методів та заходів із прогнозування діяльності підприємства;

 3. процес узгодження фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямками їх використання в обсягах і часі;

 4. процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства в короткостроковому періоді;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 3. Методологічний підхід складання фінансових планів з орієнтацією на майбутнє – це ...

 1. реактивізм;

 2. інактивізм;

 3. преактивізм;

 4. інтерактивізм;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 4. Сутність розрахунково-аналітичного методу планування фінансових показників полягає в ...

 1. розробленні варіантів планових розрахунків для вибору найоптимальнішого варіанту;

 2. розрахунку показників на підставі аналізу фактичних даних з урахуванням перспектив їхніх змін у плановому періоді;

 3. розрахунку показників на основі певних фінансових норм та техніко-економічних нормативів;

 4. балансуванні доходів і витрат фінансового плану з зазначенням джерел покриття кожної статті витрат;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 5 Сутність оперативного фінансового планування полягає в ...

 1. складанні й виконанні платіжного календаря, касового плану та здійсненні розрахунку потреб у короткострокових залученнях коштів чи їх ефективному розміщенні;

 2. розробленні фінансової стратегії та фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності;

 3. опосередкуванні процесу впровадження стратегії, створенні умов для контролю за реалізацією заходів з досягнення стратегічних завдань;

 4. визначенні найважливіших показників, пропорцій та темпів розширеного відтворення і є головною формою реалізації мети підприємства;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 6. Прогнозування ліквідності у фінансовому плануванні проводиться на основі …

 1. узгодження вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності в запланованому періоді;

 2. зіставлення обсягів виробництва та реалізації в запланованому періоді;

 3. фіксації факторів, які найбільше впливають на прогнозування результатів діяльності підприємства;

 4. зіставлення грошових надходжень і видатків, які очікуються в плановому періоді;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 7. Збалансованості фінансових ресурсів можна досягти …

 1. покриваючи дефіцит ресурсів збільшенням дохідної частини до необхідного рівня (якщо підприємство має вільний доступ до ринків капіталів);

 2. зменшуючи планові обсяги грошових видатків (якщо підприємство має обмежені можливості фінансування);

 3. збільшуючи обсяги продаж продукції в кредит за умови підвищення цін та зменшуючи власну кредиторську заборгованість;

 4. усі попередні відповіді вірні;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 8. Золоте правило балансу полягає в тому, що …

 1. потребу в капіталі для фінансування необоротних активів слід покривати за рахунок власного капіталу та довгострокових позичок;

 2. фінансовий капітал повинен бути мобілізований на строк, не менший від того, на який даний капітал заморожується в необоротних та оборотних активах підприємства;

 3. довгострокові капіталовкладення мають фінансуватися за рахунок коштів, мобілізованих на довгостроковий період;

 4. структура співвідношення між власним і позичковим капіталом підприємства повинна бути оптимальною;

 5. усі відповіді вірні.


Тест 9. Гнучкий бюджет – це …

 1. план, узгоджений за напрямками та підрозділами;

 2. план, в якому витрати та фінансові показники не змінюються залежно від обсягів виробництва і реалізації;

 3. план, в якому фіксуються значення факторів, які найбільше впливають на прогнозування результатів діяльності підприємства та на обсяг запланованих інвестиційних витрат за проектами, що приймаються;

 4. план, в якому витрати та фінансові результати змінюються залежно від обсягів виробництва і реалізації;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 10. Жорсткий бюджет використовується за умови, що …

 1. витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, мають яскраво виражену залежність від зміни обсягу виробництва;

 2. є можливість адаптовувати понесені витрати до різних рівнів виробництва;

 3. витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, не мають яскраво вираженої залежності від змін обсягу виробництва;

 4. обсяг прибутку залежить від кількості виробленої продукції;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 11. Відправною точкою підчас бюджетування є …

 1. бюджет реалізації;

 2. бюджет виробництва;

 3. бюджет ресурсів за умови їх обмеженості;

 4. бюджет прибутків та збитків;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 12. Методологія нуль-базис-бюджетування використовується для …

 1. організації впровадження нових напрямків діяльності підприємства;

 2. оцінки розширення діючих виробничих потужностей;

 3. контролінгу витрат з метою виявлення резервів їх зниження;

 4. побудови бюджету прибутків та збитків;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 13. Сутність принципу декомпозиції в бюджетуванні полягає в тому, що …

 1. бюджети повинні поділятися на окремі періоди, тривалість яких визначається специфікою організації фінансової діяльності;

 2. кожний бюджет нижчого рівня є деталізацією бюджету більш високого рівня;

 3. усі операції підприємства, які пов`язані з надходженням чи виплатою коштів, повинні бути відображені в бюджеті;

 4. обсяги надходжень та використання грошових коштів мають базуватись на реальних прогнозах;

 5. бюджет реалізації повинен відображувати всі напрямки діяльності підприємства.


Тест 14. До групи основних бюджетів належать …

 1. бюджет технічної реконструкції виробництва;

 2. бюджет прибутків та збитків;

 3. бюджет запасів;

 4. бюджет прогнозного руху грошових коштів;

 5. бюджет реалізації.


Тест 15. Фінансові бюджети відображають …

 1. результати поточної (оперативної) діяльності й, перш за все, показники доходу та здійснених поточних витрат;

 2. вплив прийнятих рішень у виробничій, комерційній, інвестиційній діяльності підприємства на його фінансові ресурси;

 3. обсяг запланованих інвестиційних витрат за проектами, що приймаються;

 4. фінансовий стан підприємства на певну дату;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 16. Динамічний (рухомий) баланс (бюджет) відображає ...

 1. очікувані в плановому періоді зміни в складі активів та пасивів;

 2. координацію й узгодженість показників бюджетів структурних підрозділів між собою;

 3. зміни показників залежно від попиту та пропозиції на товари-замінники;

 4. зміни в обсягах фінансових ресурсів у результаті інвестиційних процесів;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 17. Структура оперативного фінансового плану включає ...

 1. статті надходжень та видатків фінансових ресурсів;

 2. залишки грошових коштів на початок та кінець планового періоду;

 3. обсяги довгострокової кредиторської та дебіторської заборгованості;

 4. заборгованість засновників за внесками до статутного фонду підприємства;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 18. Основним завданням оперативного (короткострокового) фінансового планування є ...

 1. забезпечення платоспроможності підприємства протягом одиниці планового періоду;

 2. максимізація прибутковості підприємства впродовж одиниці планового періоду;

 3. мінімізація кредиторської заборгованості підприємства протягом одиниці планового періоду;

 4. оптимізація фінансової стратегії підприємства щодо інвестицій;

 5. вірна відповідь відсутня.


Тест 19. Об`єктом контролю в бюджетуванні є ...

 1. окремі показники витрат і доходів, надходжень та видатків;

 2. служби контролінгу, що здійснюють контроль за дотриманням показників бюджетів;

 3. бюджети структурних підрозділів, часткові (функціональні) та зведені бюджети;

 4. методи та процедури, які використовуються в процесі контролю за виконанням бюджету;

 5. усі відповіді вірні.


10.3. Задачі

Задача 1.

Скласти бюджет руху грошових коштів на планований місяць, визначивши оптимальний розмір залишку грошових коштів підприємства, а також обсяг залучення чи використання тимчасово вільних грошових коштів використовуючи такі дані. Плануються: надходження від реалізації продукції врозмірі 1000,0 грн., внесення засновниками грошових коштів до статутного фонду в розмірі 500,0 грн., придбання токарного верстату за 1500,0 грн., погашення кредиту на суму 300,0 грн., придбання сировини та матеріалів на 250,0 грн., погашення кредиторської заборгованості в розмірі 150,0 грн., продаж не використовуваних необоротних активів на суму 120,0 грн., надходження за договорами оренди в сумі 220,0 грн., сплата податків – 50,0 грн., інші поточні витрати – 260,0 грн., погашення дебіторської заборгованості – 450,0 грн., інші надходження – 100,0 грн. Крім того, до складу інших поточних витрат входять трансакційні витрати на купівлю та продаж цінних паперів чи залучення кредитів. Транакційні витрати на одну операцію становлять – 15,0 грн. Також у складі інших надходжень передбачається отримання доходів від володіння та використання вільних грошових коштів, причому доходність за такими операціями передбачається в розмірі – 12,0% річних. Визначити оптимальну величину грошових коштів, яку необхідно залучити у разі досягнення нульового залишку. Оптимальний середній залишок грошових коштів та необхідний обсяг залучення грошових коштів використовуючи модель Баумоля.
Задача 2.

Маркетинговий відділ ВАТ “Дукат” прогнозує розширення обсягів реалізації за рахунок продажу товарів на експорт до Росії. З метою реалізації запланованих заходів та отримання результатів, протягом наступного (бюджетного періоду) плануються здійснити наступні витрати: оренда приміщення – 3 000,0 грн./міс., заробітна плата персоналу – 15 000,0 грн./рік, адміністративні та комерційні витрати – 3 500 грн./міс., оренда складських приміщень на Україні – 2 000,0 грн./міс., за межами України – 5 000,0 грн./міс. На плановий рік підприємства уклало угоди на отримання транспортних послуги за фіксованими цінами. З врахуванням поданих даних в таблиці, необхідно здійснити аналіз беззбитковості за кожним напрямком діяльності, а також визначити загальну рентабельність діяльності підприємства.

Статті

Значення

Запланований обсяг придбання товарів

40 000 шт.

Обсяг реалізації на території України

75%

Обсяг реалізації за межами України (експорт)

25%

Ціна придбання товару

19,2 грн./шт.

Запланована ціна реалізації на території України

32,0 грн./шт.

Запланована ціна реалізації на експорт

36,0 грн./шт.

Втрати при реалізації на території України

5%

Втрати при реалізації за межами України (експорт)

7%

Витрати по доставці товару при реалізації на території України

2,0 грн./шт.

Витрати по доставці товару при реалізації за межами України (експорт)


6,5 грн./шт.

Абонентська плата за транспортування

1000,0 грн./міс.Задача 3.

Скласти прогнозний бюджет фінансового результату на плановий рік для підприємства, яке займається посередницькою діяльністю, використовуючи такі дані: середня величина націнки під час реалізації товарів – 35%, рентабельність реалізації – 12%, запланований чистий прибуток – 24,0 тис. грн.., запланований до сплати податок на прибуток – 10,5 тис. грн.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации