Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n13.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n13.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8

ЧАСТИНА ДРУГА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗВ`ЯЗАННЯ ЗАДАЧ
Розділ 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВДаний розділ вміщує контрольні питання, тестові завдання, які спрямовані на перевірку знань теоретичних основ фінансів підприємств. За змістовно-методичною спрямованістю питання і тестові завдання охоплюють визначення категорії фінансів підприємств, з`ясування загальних та специфічних ознак фінансів на марко- і мікрорівні; класифікації економічних відносин; сутності та принципів організації фінансів на мікрорівні.

У процесі розв`язування практичних завдань необхідно засвоїти, що фінанси підприємств – це сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів, формуванням, розподілом і використання доходів та грошових фондів суб’єктів підприємництва в процесі відтворення.

Класифікація економічних відносин за ознаками подана на рис. 1.


За суб’єктом (учасником) економічних відносин

Відносини на підприємстві, пов’язані з розподілом грошових надходжень

1.
Відносини між окремими підприємствами (реаліз-ація продукції, розрахунки за сировину, сплата штрафів і т.і.)

Відносини зі страховими компаніямиВідносини з банківськими установамиВідносини з державними цільовими фондами (пенсійним фондом, фондом соціального страхування)


Відносини з державою (сплата податків до бюджету)
Об’єктом виступають надходження і доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)

За об’єктом


2.Формування і використання децентралізованих фондів


За призначенням створених фондів

3.Рис.1. Класифікація економічних відносин за ознаками.

Фінанси підприємств функціонують у рамках фінансової системи держави і виступають її основою.

Слід звернути увагу, що фінанси макро- та мікрорівня мають загальні і специфічні ознаки (рис.2).

Загальні ознаки

Специфічні ознакиФінанси відбивають сукупність економічних відносин, які пов’язані з рухом грошових коштів (розподілом внутріш-нього продукту)

Фінанси підприємств виникають за первинного розподілу вартості внутрішнього продукту
За первинного розподілу гро-шових надходжень (валового доходу, виручки від реалізації про-дукції, робіт, послуг) форму-ються децентралізовані фондиФінанси – це розподільчі відносиниФінанси – це економічні від-носини, які пов’язані з форму-ванням та використанням грошових надходжень


Суб’єктом економічних відносин завжди виступає власне підпри-ємство


Рис.2. Класифікація ознак, притаманних фінансам підприємств.


Економічна сутність фінансів виявляється через функції, які їм притаманні. Слід звернути увагу на дискусійні моменти у визначенні сутності і функцій фінансів.

Фінанси підприємств сприяють управлінню матеріальних і фінансовими ресурсами і забезпечують їхню збалансованість. Організація фінансів підприємств передбачає використання певних принципів (рис.3).


Саморегулюючий механізмСамозабезпеченість

СамофінансуванняСамоокупність


Комерційний розрахунок


Рентабельність підприємства

Матеріальна відповідаль-ність за результати роботи

Наявність фінансових резервів

ПлановістьМатеріальна зацікавленість у кінцевих результатах роботи


Контроль за фінансово-господарською діяльністю
Рис.3. Принципи організації фінансів підприємств.

Розділ 2. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ


Практичні завдання даного розділу мають таку змістовно-методичну спрямованість: з`ясування сутності грошового обороту, готівкових і безготівкових розрахунків та їхніх класифікацій, принципів організації розрахунків, порядку здійснення готівкових розрахунків, установлення ліміту готівки, контролю за його дотриманням і порядку ведення касових операцій.

Для з`ясування вказаних питань та розв`язування задач слід ознайомитись з інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою Постановою НБУ №135 від 29 березня 2002 р., з подальшими змінами та доповненнями; Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим Постановою НБУ №311 від 1 січня 2001 р. з подальшими змінами та доповненнями.

Відповідаючи на контрольні питання і тести, необхідно виходити з того, що безготівкові розрахунки – це перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, внесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Готівкові розрахунки – платежі готівкою підприємств, підприємців та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Слід розумыти, що ефективна організація грошових розрахунків передбачає її побудову за принципами, поданими на рис. 4.

Принципи організації грошових розрахунківРис. 4. Принципи організації грошових розрахунків.
Суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні та фізичні особи) відповідно до “Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженої Постановою НБУ № 492 від 12.11.2003р., та з метою здійснення банківських операцій можуть відкривати різні рахунки в установах банків (рис. 5.).

  1   2   3   4   5   6   7   8


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации