Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n14.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n14.doc

Розділ 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

7.1. Запитання для самоконтролю

 1. Чим зумовлена необхідність кредитування підприємств? Які фактори впливають на рівень потреби в оборотних коштах?

 2. Назвіть спільні риси та розкрийте відмінності акцептного та авального кредиту.

 3. У чому полягає сутність контокорентного кредитування? Назвіть відмінності контокорентного кредитування та овердрафту.

 4. Які групи кредитів виділяють залежно від наявності забезпечення? Які активи можуть використовуватись як забезпечення кредиту? В якому разі банк може видати бланковий кредит?

 5. Розкрийте особливості надання та використання кредитів в іноземній валюті.

 6. За яких умов операція буде вважатися факторинговою? Назвіть види факторингових операцій.

 7. Розкрийте переваги та недоліки факторингових операцій для підприємств. Від чого залежить плата за факторинг?

 8. Охарактеризуйте основні етапи оформлення кредитної угоди. Які обов’язкові умови необхідно врахувати при отриманні кредиту?

 9. Назвіть особливості кредитування під облік векселів.

 10. Розкрийте сутність та характерні особливості банківського, комерційного і лізингового кредитування.

 11. Які види комерційного кредиту може використати підприємство? Дайте їх порівняльну характеристику.

 12. Яка мета оцінки фінансового стану позичальника? Які групи показників враховуються при оцінці фінансового стану підприємства-позичальника?

 13. У чому особливість взаємозв’язку учасників лізингової угоди порівняно з іншими видами кредитування?

 14. Які способи погашення кредиту передбачені законодавством України? Назвіть джерела погашення кредиту.

 15. Які види кредитних ліній можуть бути відкриті підприємствам? У чому особливість отримання кредитів за кредитною лінією?

 16. Назвіть переваги та недоліки лізингу для кожного з учасників лізингової угоди.

 17. Розкрийте особливості кредитування малих підприємств комерційними банками України.

 18. На яких умовах підприємства можуть отримати іноземні кредити під державні гарантії?

 19. Розкрийте переваги та недоліки проектного кредитування.

 20. Як оцінюється ефективність використання позичальниками кредитних коштів?

7.2. Тестові завдання.

Визначте правильну відповідь


Тест 1. Факторинг передбачає:

1) право регресних вимог до фактора;

2) більш високу плату порівняно з кредитом;

3) порівняно нетривалий термін;

4) розрахунки виключно векселями;

5) немає правильної відповіді.
Тест 2. Банк прийме як забезпечення позики:

1) власні акції підприємства-позичальника;

2) власне майно підприємства позичальника;

3) майно, що перебуває в позичальника на правах відповідального зберігання;

4) депозитні кошти, розміщені в цьому банку;

5) немає правильної відповіді.
Тест 3. Згода банку-кредитора надати кредит у майбутньому в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовлені розміри за певний відрізок часу, без проведення додаткових спеціальних переговорів – це...

 1. короткострокова позика;

 2. кредитна лінія;

 3. ліміт кредитування;

 4. контокорент;

 5. усі відповіді вірні.


Тест 4. Предметом застави можуть бути:

 1. майно, яке відповідно до законодавства України може бути відчужено заставодавцем та на яке може бути звернено стягнення;

 2. майно, яке стане власністю заставодавця після укладення договору застави;

 3. об'єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами;

 4. майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації;

 5. усі відповіді вірні.


Тест 5. Бланковий кредит – це кредит, виданий…

1) під заставу цінних паперів;

2) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки;

3) надійним позичальникам;

4) тільки в національній валюті України;

5) тільки під зобов’язання повернути кредит.
Тест 6. У товарній формі може надаватись...

 1. лізинговий кредит;

 2. іпотечний кредит;

 3. комерційний кредит;

 4. банківський кредит;

 5. усі відповіді вірні.


Тест 7. Здатність позичальника в повному обсязі і у визначений кредитною угодою термін розрахуватись за своїми борговими зобов’язаннями – це...

 1. платоспроможність;

 2. кредитоспроможність;

 3. ліквідність;

 4. надійність;

 5. усі відповіді невірні.


Тест 8. Іпотечний кредит – це кредит, виданий під заставу...

1) земельних ділянок;

2) квартир;

3) виробничих будівель;

4) транспортних засобів;

5) усі відповіді вірні.
Тест 9. Овердрафт – це...

1) кредит, що надається у вигляді гарантійної послуги;

2) кредит, який надається в товарній формі;

3) короткостроковий кредит, що надається надійному підприємству понад залишок коштів на його рахунку;

4) кредит, що надається в іноземній валюті;

5) усі відповіді невірні.
Тест 10. Позика, що передбачає отримання плати за кредит у момент його надання, називається...

1) аваль;

2) амортизаційною;

3) дисконтною;

4) звичайною;

5) усі відповіді невірні.
Тест 11. Ломбардний кредит надається...

1) під заставу;

2) під заставу з передачею майна заставодержателю;

3) з застосуванням вищої за звичайну відсоткової ставки;

4) з застосуванням нижчої за звичайну відсоткової ставки;

5) усі відповіді невірні.
Тест 12. Сума відсотків за кредит, наданий банком підприємству-позичальнику...

1) включається до валового доходу підприємства і підлягає оподаткуванню;

2) включається до валових витрат підприємства;

3) не впливає на розмір валових доходів і обсяг оподатковуваного прибутку;

4) не впливає на розмір валових витрат;

5) зменшує нараховану суму податку на прибуток.
Тест 13. Кредит, що надається об’єднанням банків одному позичальнику, називається...

 1. синдикований;

 2. комерційний;

 3. консорціумний;

 4. контокорентний;

 5. усі відповіді невірні.


Тест 14. Процентні ставки за кредитами можуть бути...

 1. фіксованими;

 2. плаваючими;

 3. стабільними;

 4. прогресивними;

 5. усі відповіді вірні.


Тест 15. Чим відрізняється акцептний кредит від авального?

 1. аваль – це гарантійна послуга, а акцепт - ні;

 2. авальний кредит – це кредит банку “Аваль”;

 3. різний характер відповідальності банку;

 4. акцептний кредит надається виключно векселедавцю;

 5. усі відповіді невірні.


Тест 16. Надання паралельних кредитів передбачає:

 1. специфічний порядок погашення наданих кредитів;

 2. акумулювання грошових коштів в одному банку;

 3. надання кредитів усіма кредиторами на однакових умовах;

 4. надання кредитів усіма кредиторами на однакові суми;

 5. усі відповіді вірні.


Тест 17. Контокорент – це…

 1. поєднання позичкового і поточного рахунку;

 2. ліміт за рахунком;

 3. кредит під облік векселів;

 4. кредитна угода, яку можна скасувати в будь-який момент часу;

 5. усі відповіді вірні.


Тест 18.Форфейтингу характерні…

1) довгостроковість;

3) відсутність права регресних вимог;

2) розрахунки гарантованими векселями;

4) розрахунки без застосування векселів;

5) всі відповіді вірні.
Тест 19. Економічні відносини, що виникають між комерційними банками та підприємствами, називаються...

 1. товарний кредит;

 2. комерційний кредит;

 3. банківський кредит;

 4. обліковий кредит;

 5. усі відповіді невірні.


Тест 20. Вексельне поручительство, згідно з яким комерційний банк бере на себе відповідальність за оплату векселя перед векселедержателем і яке оформляється гарантійним написом банку на векселі, - це...

 1. аваль;

 2. кредит під облік векселів;

 3. акцепт;

 4. гарантія;

 5. усі відповіді вірні.

7.3. Задачі

Задача 1.

Підприємство “Агрос” 25.05. звітного року отримало кредит на фінансування реконструкції технологічної лінії в розмірі 100 тис. грн під 26% річних. За умовами договору відсотки погашаються щомісячно, а сума основного боргу має бути погашена одноразово, 25.05. наступного року.

Підприємство “Агрос” прострочило виплату відсоткового платежу на 7 днів. Кредитним договором передбачено нарахування пені на прострочену суму в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день затримки платежу при порушенні строку погашення кредиту і відсотків за ним. Облікова ставка НБУ на дату погашення простроченого платежу становила 8% річних.

Визначити, яку суму поверне підприємство банку та яку суму буде віднесено до валових витрат підприємства протягом строку кредитування.
Задача 2.

Підприємство “Софія” щоквартально реалізує продукції на суму 450 тис. грн (без ПДВ). 01.06. поточного року підприємство отримало кредит для закупівлі сировини в розмірі 60 тис. грн під 24% річних на 3 місяці. За умовами кредитного договору сума основного боргу повертається щомісячно рівними частинами. Відсотки за користування кредитом теж сплачуються щомісячно. У разі порушення строку погашення основної суми кредиту і відсотків за ним кредитним договором передбачено нарахування пені на прострочену суму в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день затримки платежу. Облікова ставка НБУ на дату погашення простроченого платежу становила 8% річних.

Визначити, яку суму поверне підприємство банку та на скільки зросте собівартість продукції підприємства, якщо останній платіж від підприємства “Софія” було отримано 21.09. поточного року, а собівартість його продукції за попередній період становила 80% від ціни реалізації.
Задача 3.

ЗАТ “Промінь” 15 липня поточного року уклало з АКБ “Світ” договір на овердрафт у розмірі 25 тис. грн строком на 6 місяців. На 1 серпня поточного року залишок на рахунку ЗАТ “Промінь” становив 20 тис. грн.

Визначити заборгованість ЗАТ “Промінь” перед комерційним банком станом на початок операційного дня 1 вересня поточного року, якщо відсоткова ставка за овердрафтом становить 27% річних. Протягом місяця було здійснено такі операції:


Задача 4.

Підприємство “Авангард” 1.03. поточного року отримало кредит у сумі 230 тис. грн на 6 місяців для придбання обладнання. У кредитному договорі передбачено щомісячну сплату відсотків і погашення основної суми кредиту рівними частинами через три місяці та в кінці строку кредитування. 1.06. у банк надійшло 119600 грн. Визначити відсоткову ставку за кредитом та суму, яку отримає банк за весь термін кредитування.
Задача 5.

Підприємство “Вектор” щоквартально отримує виручку від реалізації продукції в розмірі 492 тис. грн. Собівартість виробленої за квартал продукції підприємства (з урахуванням відсотків за користування кредитом) дорівнює 245 тис грн. Витрати на реалізацію продукції за квартал становлять 15 тис. грн. Підприємство є платником ПДВ і пільг по податку на прибуток не має.

Визначити термін окупності кредиту у сумі 150 тис. грн, наданого підприємству на 3 місяці для розширення виробництва, якщо відсоткова ставка за користування кредитом – 24% річних.

Задача 6.

Підприємство через брак обігових коштів звернулось до банку 1.04. поточного року з проханням викупити рахунки-фактури за відвантажену продукцію на суму 120 тис. грн. Банк погодився здійснити факторингову операцію і 10.04. на рахунок підприємства було перераховано 104 тис. грн, а через 2 місяці – залишок суми за вирахуванням плати за факторинг. Плата за факторинг – 10% річних, комісійні банку становлять 2% від суми угоди.

Визначити, чи доцільним було здійснення факторингової операції, враховуючи, що підприємство мало можливість отримати короткостроковий кредит під 25% річних.
Задача 7.

1 квітня поточного року ТОВ “Лагода” отримало кредит на 8 місяців під 27% річних. Кредитною угодою передбачено погашення суми кредиту в кінці строку кредитування та щомісячну сплату відсотків. 1 вересня ставку за кредит було знижено на 3% у зв’язку зі зниженням облікової ставки НБУ. 1 грудня в банк надійшли кошти в сумі 51 тис. грн. Визначити, яку суму отримав банк протягом строку кредитування.
Задача 8.

ТОВ “Фарба” протягом звітного кварталу відвантажило готову продукцію загальною вартістю 250 тис. грн. Середній строк погашення дебіторської заборгованості – 60 днів.

ТОВ “Фарба” звернулось до банку з проханням надати кредит у розмірі 150 тис. грн для придбання сировини. Банк запропонував ТОВ “Фарба” два варіанти отримання коштів:

 1. банк отримує рахунки-фактури за відвантажену продукцію і надає одразу 75% від суми, а решту коштів перераховує після надходження грошей від покупця, виходячи з плати за факторинг – 10% річних та комісійних банку – 3%.

 2. банк надає короткостроковий кредит на 3 місяці. Ставка за кредит - 24% річних.

Визначити, який варіант обере ТОВ “Фарба”.


Задача 9.

Підприємство “Зоря” реалізує продукцію постійним покупцям ТОВ “Астера”, ЗАТ “Велес” та ВАТ “Унік” з відстроченням платежу. Згідно з укладеними договорами протягом кварталу підприємство “Зоря” відвантажило ТОВ “Астера” продукції на суму 8 тис. грн, ЗАТ “Велес” – на 17 тис. грн та ВАТ “Унік” – на 20 тис. грн. На кінець кварталу дебіторська заборгованість цих покупців становила відповідно 3,2 тис. грн, 2,3 тис. грн і 10 тис. грн.

Для виробництва продукції, що реалізується з відстроченням платежу необхідно здійснити такі витрати: сировина – 17 тис. грн, заробітна плата та необхідні відрахування до державних фондів – 9 тис. грн, амортизація обладнання – 4 тис. грн, податки, що включаються до собівартості, – 2 тис. грн, загальновиробничі витрати – 3 тис. грн.

Визначити суму кредиту, яку необхідно буде залучити підприємству, строк кредитування та суму відсоткових платежів за користування кредитом, ураховуючи, що банк згоден надати кредит під 24% річних.
Задача 10.

Визначити суму кредиту на розширення виробництва, наданого підприємству “Пегас” на 3 місяці, якщо відсоткова ставка за користування кредитом – 20% річних, а термін окупності кредиту становить 54 дні.

Підприємство за квартал отримало виручку від реалізації продукції в розмірі 246 тис. грн. Залишок нереалізованої продукції на початок кварталу за собівартістю еквівалентний 10 тис. грн. Собівартість виробленої за період продукції підприємства (з урахуванням відсотків за користування кредитом) становить 145 тис грн. Залишок нереалізованої продукції на кінець кварталу відсутній. Підприємство є платником ПДВ і пільг із податку на прибуток не має.
Задача 11.

ТОВ “Прогрес” для придбання сировини оформило в банку кредит на 100 000 грн. під 24% річних. Термін користування кредитом - 3 місяці.

ТОВ “Прогрес” щомісячно отримує виручку у розмірі 72 000 грн. Щомісячні витрати без урахування врахування відсотків за користування кредитом складають 25 000 грн. Кожні залучені 10 000 грн дають додатково щомісячної реалізації на суму 12 000 грн та зростання витрат на 20%.

Визначити термін окупності кредиту.
Задача 12.

1 березня поточного року підприємство “Сакура” отримало від ВАТ “ГРЛ” сировину на суму 36 тис. грн. Згідно з умовами договору поставка має бути оплачена протягом 10 днів із дня надходження вантажу. У разі несвоєчасної оплати на суму заборгованості нараховується пеня – 0,5% від вартості поставки за кожний день прострочення.

Виробничий цикл підприємства “Сакура” становить 30 днів. Постійний покупець згоден сплатити 20 березня аванс в разі надання підприємством “Сакура” сконто у розмірі 2% від вартості продукції за дострокову оплату. Крім того, підприємство “Сакура” може отримати кредит у банку на 1 місяць під 28% річних.

Який варіант розрахунків обере керівництво підприємства “Сакура”, якщо передбачуваний обсяг виручки дорівнює 90 тис. грн. Відповідь обґрунтуйте.
Задача 13.

Керівництво підприємства “Карт” прогнозує на наступний рік такі надходження та витрати:

Визначити суму кредиту, яку банк надасть підприємству та суму відсоткових платежів за кредитом. Відсоткова ставка за користування кредитом становить 24% річних.
Задача 14.

ТОВ “Донбуд” має намір розширити виробництво і самостійно виготовляти віконні блоки. Для реалізації проекту необхідно залучити кредитні ресурси у розмірі 300 тис. грн. Банк “Альфа” може надати таку суму під 24% річних. Виходячи з наведених даних, визначте чи буде банк кредитувати цей проект.

Введення в дію нових потужностей дозволить протягом кварталу одержувати виручку в сумі 2400 тис. грн. Для отримання вказаного обсягу виручки необхідно придбати матеріалів на суму 1100 грн (без ПДВ). Крім того, ТОВ “Донбуд” має сплатити такі податки: з власників транспортних засобів – 2 тис. грн, на землю – 3 тис. грн, комунальний – 1 тис. грн. Нарахована заробітна плата складе 400 тис. грн, інші витрати, що входять до собівартості становитимуть 20 тис. грн.
Задача 15.

Підприємство “Гроно” отримало кредит у сумі 520 тис. грн на 3 роки. Згідно з фінансовим планом, передбачено дворічний термін окупності отриманого банківського кредиту. Виручка від реалізації за звітний рік становить 2100 тис. грн. Собівартість продукції ( з урахуванням відсотків за користування кредитом) дорівнює 975 тис. грн, а витрати на збут – 125 тис. грн. Підприємство не має пільг з оподаткування.

Визначити відсоткову ставку, під яку надано кредитні ресурси підприємству “Гроно”.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации