Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n20.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n20.doc

Розділ 4. ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
4.1. Запитання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність прибутку підприємства.

 2. Назвіть складові загального прибутку підприємства та дайте їм характеристику.

 3. В чому відмінність прибутку, розрахованого за податковим та бухгалтерським обліками.

 4. Як визначається прибуток підприємства від операційної діяльності.

 5. Як формується прибуток підприємства від фінансових операцій.

 6. В чому відмінність поняття “собівартість” і “витрати”?

 7. Які витрати відносяться на собівартість (виробничу собівартість) реалізованої продукції.

 8. Які фактори впливають на зміну собівартості продукції?Виділіть основні етапи розподілу прибутку підприємства.

 9. В чому сутність методу прямого розрахунку прибутку від реалізації продукції і його недоліки?

 10. За яким порядком здійснюється розрахунок прибутку від реалізації продукції укрупненим методом і особливості його застосування?

 11. В чому особливість економічного (аналітичного) метода розрахунку прибутку?

 12. Назвіть складові операційних витрат за Положеннями (стандартом) бухгалтерського обліку.

 13. Розкрийте сутність показника рентабельності (доходності).

 14. Як визначається рентабельність підприємства, окремих видів продукції (робіт, послуг). Наведіть інші показники рентабельності (які відомі) і як вони визначаються.

 15. За якими напрямами використовується прибуток підприємства.

4.2. Тестові завдання.Тест 1. У якій із форм фінансової звітності відображається інформація про формування прибутку підприємства.

 1. баланс;

 2. звіт про рух грошових коштів;

 3. звіт про фінансові результати;

 4. звіт про власний капітал;

 5. примітки до фінансової звітності.


Тест 2. Назвіть показники, які враховуються при обчисленні прибутку від реалізації продукції…

 1. сплата процентів по банківським кредитам;

 2. собівартість реалізованої продукції;

 3. надходження від продажу облігацій власної емісії;

 4. податок на додану вартість і акцизний збір;

 5. виручка від реалізації продукції.


Тест 3. За якими напрямками використовується чистий прибуток підприємства.

 1. фінансування забезпечень наступних витрат та платежів;

 2. сплата процентів по позикам;

 3. виплата грошових дивідендів;

 4. створення резервного капіталу;

 5. поповнення статутного капіталу.


Тест 4. Визначте складові відпускної ціни одиниці продукції підприємства.

 1. собівартість продукції;

 2. дивіденди;

 3. акцизний збір;

 4. прибуток;

 5. податок на додану вартість.


Тест 5. З яких елементів формується повна собівартість продукції підприємства.

 1. нерозподілений прибуток;

 2. непрямі податки;

 3. виробнича собівартість реалізованої продукції;

 4. витрати на реалізацію;

 5. грошові дивіденди;

 1. прибуток на додану вартість.


Тест 6. З яких елементів складається виробнича собівартість реалізованої продукції підприємства.

 1. адміністративні витрати;

 2. податок на додану вартість;

 3. прямі нейтральні витрати і витрати на оплату праці;

 4. виплати матеріального заохочення працівників;

 5. змінні та постійні загальновиробничі витрати.


Тест 7. Які із доходів формують прибуток підприємства від фінансових операцій.

 1. надходження грошових дивідендів;

 2. надходження від розміщення акцій власної емісії;

 3. надходження в результаті розподілу доходів по договору про спільну діяльність без створення юридичної особи;

 4. завершення строку позовної давності по нарахованих, але не виплачених дивідендах;

 5. надходження в рахунок погашення комерційного кредиту.


Тест 8. Які з наведених статей можно включити до повної собівартості реалізованої продукції.

 1. викуп акцій власної емісії;

 2. фонд оплати праці;

 3. викуп та погашення конвертованих облігацій;

 4. закупівля напівфабрикатів;

 5. виконання гарантійних зобов’язань по продукції.


Тест 9. За якими напрямками використовується чистий прибуток підприємства.

 1. виплата матеріального заохочення працівникам підприємства;

 2. виплата основної заробітної плати;

 3. поповнення резервного капіталу;

 4. формування резерву сумнівних боргів;

 5. сплата податку на прибуток.


Тест 10. За рахунок якого джерела створюється резервний капітал.

 1. валовий дохід;

 2. чистий прибуток;

 3. нерозподілений прибуток;

 4. чистий дохід;

 5. валові витрати.


Тест 11. Які показники використовуються для визначення чистого прибутку підприємства.

 1. непрямі податки;

 2. загальний прибуток підприємства;

 3. надходження від продажу акцій власної емісії;

 4. виплата дивідендів;

 5. податок на прибуток.


Тест 12. Які складові формують ціну виробника.

 1. собівартість продукції;

 2. сума виплачених дивідендів;

 3. акцизний збір;

 4. норма прибутку в ціні;

 5. податок на додану вартість.


Тест 13. Яка мінімальна частина чистого прибутку підприємства має відраховуватися до резервного капіталу.

 1. не менше 5% чистого прибутку;

 2. не менше 10% нерозподіленого прибутку;

 3. не менше 25% чистого прибутку;

 4. не менше 5% нерозподіленого прибутку;

 5. не менше 5% валового прибутку.


Тест 14. Які показники застосовуються для визначення прибутку підприємства від реалізації продукції методом прямого розрахунку.

 1. собівартість одиниці продукції;

 2. обсяг продукції в натуральному виразі;

 3. відпускна ціна одиниці продукції;

 4. ціна виробника одиниці продукції;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 15. Які показники доцільно застосовувати, щоб визначити рентабельність продаж підприємства.

 1. валюта балансу;

 2. собівартість продукції;

 3. виручка від реалізації продукції;

 4. чистий прибуток;

 5. податок на додану вартість.


Тест 16. Із врахуванням яких показників визначається рентабельність операційної діяльності підприємства.

 1. прибуток від операційної діяльності;

 2. операційні надходження;

 3. виручка від реалізація продукції у цінах виробника;

 4. поточні витрати на операційну діяльність;

 5. нерозподілений прибуток.


4.3. Задачі.

Задача 1.

Визначте величину чистого прибутку за звітний період (продукція підприємства не є підакцизною).

Грошові надходження від покупців (споживачів) продукції підприємства — 873,5 тис. грн., у т.ч. у рахунок погашення дебіторської заборгованості — 119,2 тис. грн. Визнана у звітному періоді дебіторська заборгованість склала 124,7 тис. грн. Сума матеріальних витрат підприємства, пов’язаних з виробництвом у звітному періоді, становить 598,7 тис. грн. Сума нарахованого податку на прибуток підприємства — 67,5 тис. грн.
Задача 2.

Визначте прибуток підприємства по фінансовим операціям, використовуючи наступну інформацію про результати його діяльності у звітному періоді. Здійснено покриття збитку від спільної діяльності після її припинення — 72,5 тис. грн. Сплачено власникам 65,0 тис. грн. як грошові дивіденди, у т.ч. нерезиденту — 28,0 тис. грн. Проведено уцінку фінансової інвестиції в асоційоване підприємство на 42,5 тис. грн. Сплачено процентів (купонних платежів) по облігаціях — 39,0 тис. грн. Отримано процентів (купонних платежів) по облігаціях — 13,5 тис. грн.
Задача 3.

Визначте прибуток відприємства, що буде отриманий від реалізації інвестиційного проекту, виходячи з таких даних. Вартість інвестиційного проекту, розрахованого на 9 місяців, складає 100,0 тис. грн. і на 60 % фінансується за рахунок банківського кредиту. Ставка за користування банківським кредитом складає 27,0 % річних. Строк залучення кредиту дорівнює строку реалізації проекту плюс 2 тижні. Проценти по кредиту виплачуються одноразово в момент погашення кредиту при завершенні терміна його використання. Рентабельність інвестиції планується на рівні 27,5 % від вкладених коштів.
Задача 4.

Визначте суму чистого прибутку від фінансових операцій, використовуючи наступну інформацію про діяльність підприємства у звітному періоді.

Надійшли дивіденди від резидента у сумі 31 тис. грн., від нерезидента — 20 тис. грн. Проведено дооцінку балансової вартості основних засобів з 298,2 до 437,5 тис. грн. Продано патент за 124 тис. грн. при його залишковій вартості в 103,5 тис. грн. Надійшов черговий купонний платіж від емітента корпоративних облігацій — 10,0 тис. грн.
Задача 5.

Визначте, які очікуються у плановому періоді зміни абсолютної величини фінансового результату (прибутку) підприємства від операційної діяльності. У звітному періоді ціна виробника за одиницю продукції складала 17 грн і, враховуючи тенденції ринку, у плановому періоді зміни її величини не очікується. За рахунок вдосконалення технологічних норм виробничого процесу очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн до 10,80 грн. Така можливість забезпечується за рахунок введення в дію нових технологій, що, у свою чергу, призводить до збільшення умовно-постійних витрат на 10 %. Врахуйте, що у звітному періоді підприємство при обсягах реалізації в 135,4 тис. виробів отримало збиток у сумі 87 450 грн. За рахунок збільшення місткості ринку та посилення ринкової конкурентної позиції підприємства очікується зростання обсягів реалізації продукції на 25 %.
Задача 6.

Визначте величину чистого прибутку підприємства у плановому періоді за умови, що величина чистого доходу від реалізації товарів складе 715 тис. грн; витрати підприємства — 565 тис. грн; нарахований податок на прибуток — 75 тис. грн; податкові зобов’язання з ПДВ — 138 тис. грн; дохід від володіння корпоративними правами 85 тис. грн, у т.ч. по корпоративним правам резидента — 62 тис. грн, нерезидента — 23 тис. грн; визнаний дохід від курсових різниць — 8,5 тис. грн.
Задача 7.

Визначте зміну величини прибутку підприємства від основної діяльності у плановому періоді. Оцініть також зміну величини витрат на 1 грн. товарної продукції. У звітному періоді при обсязі реалізації в 98 750 виробів за ціною виробника 30,0 грн підприємство отримало прибутку у розмірі 414,75 тис. грн. У плановому період за рахунок вдосконалення виробничого процесу очікується скорочення на 4,5 коп. витрат на 1 грн товарної продукції. Враховуючи збільшення попиту на продукцію, підприємства планує підвищити ціну виробника до 34.0 грн. без зменшення обсягів реалізації.
Задача 8.

Розрахуйте абсолютну величину прибутку підприємства від реалізації продукції у плановому періоді, якщо розглядаються два варіанти дій підприємства та виберіть найкращий з них. За рахунок посилення ринкових позицій та зростання попиту підприємство може розраховувати на зростання обсягів реалізації на 15,0 % за умови збереження рівня ціни виробника. У якості альтернативи розглядається можливість підвищення ціни з 24,0 грн до 28,0 грн, що забезпечить незмінність обсягів реалізації продукції. Середні умовно-змінні витрати на одиницю продукції підприємства складають 18,0 грн, а при обсягах реалізації у звітному періоді на рівні 175,5 тис. виробів підприємство отримувало прибуток у розмірі 83,0 тис. грн.
Задача 9.

Визначте прибуток (збиток) підприємства від зміни реальної вартості активів, які перебувають у його власності. Вперше по даній групі основних засобів проведено дооцінку їх балансової вартості на 38,5 тис. грн. Отримано дохід від спільної діяльності (переоцінка частки підприємства у спільно контрольованих активах) —19,5 тис. грн. Переоцінено балансову вартість ліценції з (по залишковій вартості) 50,0 тис. грн 35,0 тис. грн (дооцінка раніше не проводилася). Визнано збиток від курсових різниць — 2,8 тис. грн.
Задача 10.

Визначте максимально можливе скорочення ціни виробника за одиницю продукції підприємства, яке дозволить забезпечити незмінність величини рентабельності продаж у плановому періоді. У звітному періоді при обсязі реалізації в 35,6 тис. виробів по оптовій ціні 15,0 грн підприємство отримало прибуток у сумі 93,45 тис. грн. При величині постійних витрат у 66,7 тис. грн. За рахунок завершення реконструкції виробничої лінії та виведення із експлуатації надлишкових основних засобів очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат з 10,5 грн до 9,8 грн, а умовно-постійних — на 15 % від рівня звітного періоду.
Задача 11.

На основі наведених нижче даних визначте величину чистого прибутку ВАТ «Акціонерне», а також величину його нерозподіленого прибутку. У звітному періоді чиста виручка від реалізації продукції— 840 000 грн; грошові витрати на виробництво та реалізацію товарної продукції — 475 000 грн, величина нарахованої амортизації — 145 000 грн; нарахований до сплати податок на прибуток за звітний період — 90 000 грн; ПДВ — 120 000 грн; у з в’язку із виплатою грошових дивідендів за попередній періоді підприємство нарахувало та сплатило до бюджету податок у сумі 40 000 грн; відповідно до статутних документів здійснено відрахування до резервного капіталу — 15 %; виплати грошових дивідендів не передбачалося.
Задача 12.

На основі основних показників фінансово–господарської діяльності ТОВ «Виробник» у звітному періоді визначте величину чистого прибутку та нерозподіленого прибутку підприємства. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) склала 925 000 грн; величина нарахованої амортизації — 120 000 грн; рентабельність продаж — 36,0 %. Нарахований податок на прибуток — 90 000 грн. Відповідно до статутних документів здійснено відрахування до резервного капіталу — 15 %; на виплату грошових дивідендів спрямовано 30 % чистого прибутку.
Задача 13.

Яку величину складе нерозподілений прибуток ЗАТ «Виробник», якщо результати фінансово–господарської діяльності товариства у звітному періоді наступні. Прибуток підприємства за звітний період склав 825 000 грн, нарахований до сплати податок на прибуток — 175 000 грн. Проведено переоцінку (дооцінка) балансової вартості нематеріальних активів на суму 42,35 тис. грн. Підприємство здійснює розподіл чистого прибутку за наступними напрямками: резервний капітал — 10,0 %; виплата дивідендів корпоративними правами — 40,0 %; виплата матеріального заохочення працівникам — 25,0 %.
Задача 14.

Виходячи із наступних даних визначте абсолютну величину нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне» за звітний рік, якщо на формування резервного капіталу передбачено відрахування у розмірі 12,0 % чистого прибутку. Підприємство емітувало 110 тис простих та 10 тис привідейованих акцій. По привілейованих акціях дивіденди виплачуються у розмірі 2,25 грн на акцію виключно у грошовій формі. За результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році чистий прибуток товариства склав 500,0 тис. грн, з яких, за рішенням загальних зборів акціонерів, на виплату дивідендів по простих спрямовано 20,0 % чистого прибутку (виплатии у формі акцій).
Задача 15.

Яку суму нерозподіленого прибутку підприємство може спрямувати на фінансування інвестиційних проектів після виплати стабільних дивідендів, враховуючи наступні дані. Підпримство випускало лише прості акції у кількості 20 тис акцій. За результатами діяльності у звітному році прибуток підприємства склав 170 тис грн, нарахований до сплати податок на прибуток — 52,5 тис. грн. З чистого прибутку здійснюється відрахування до резервного капіталу у розмірі 6 %. У попередніх періодах як дивіденди підприємство виплачувало 2,5 грн на акцію.
Задача 16.

Визначте, враховуючи наступні дані, суму нерозподіленого прибутку ВАТ «Акціонерне», станом на кінець звітного року. Товариство випускало 9 тис. простих та 1 тис. привілейованих акцій. По привілейованих акціях передбачено дивіденд у розмірі 15 грн на акцію. Чистий прибуток за звітний період склав (80,5 тис. грн) і було вирішено не відмотися від виплати грошових дивідендів. Нерозподілений прибуток товариства за попередні періоди складав 38,5 тис. грн.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации