Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n22.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n22.doc

Розділ 6. ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ6.1. Запитання для самоконтролю.

 1. Яку мету досягає підприємство нормуючи оборотні кошти.

 2. Назвіть склад власних джерел при нормуванні оборотних коштів.

 3. Чому кредиторська заборгованість виступає джерелом формування оборотних коштів?

 4. Як визначається норматив оборотних коштів прямим методом?

 5. В чому особливість визначення норми оборотних коштів прямим методом по незавершеному виробництву?

 6. В чому сутність і відмінність економічного методі визначення нормативу оборотних коштів від контрольного методу?

 7. Як оцінити ефективність використання оборотних коштів?

 8. Що означає абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів?

 9. В чому сутність прискорення оборотних коштів і як воно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства?

 10. Як визначається нестача або надлишок власних оборотних коштів і які причини визначають цей стан?

 11. Який взаємозв’язок джерел формування оборотних коштів і ефективність їх використання.

6.2. Тестові завдання
Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Абсолютне вивільнення оборотних коштів це:

 1. збільшення обсягу виробництва при зростанні суми оборотних коштів;

 2. пряме скорочення потреби в оборотних коштах за одночасного збільшення обсягів виробництва;

 3. зменшення суми оборотних коштів при зменшенні реалізації товарів та послуг;

 4. скорочення терміну оборотності кредиторської заборгованості;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 2. Причиною нестачі (браку) власних оборотних коштів на підприємстві є:

 1. значна дебіторська заборгованість покупців;

 2. підвищення цін в результаті інфляції;

 3. неповний внесок платежів до бюджету;

 4. перевиконання плану прибутку;

 5. нецільове використання власних оборотних коштів.


Тест 3. Неможливість підприємства задовольнити поточну потребу в оборотних коштах за рахунок власних засобів означає:

 1. надлишок власних оборотних коштів;

 2. абсолютне вивільнення оборотних коштів;

 3. брак власних оборотних коштів;

 4. оборотність оборотних коштів;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 4. Відносне вивільнення оборотних коштів це:

 1. незначне зростання суми оборотних коштів при збільшенні обсягів виробництва;

 2. прискорення оборотності оборотних коштів при зменшенні обсягів виробництва;

 3. збільшення обсягів виробництва у плановому році при сталій сумі оборотних коштів;

 4. скорочення потреби в оборотних коштах при збільшенні обсягів виробництва;

 5. всі відповіді вірні.


Тест 5. Вибрати вид норми запасів в днях, яка визначається в межах 50 %.

 1. страховий запас;

 2. технологічний запас;

 3. підготовчий запас;

 4. транспортний запас;

 5. поточний запас.


Тест 6. До власних та прирівняних до них джерел формування оборотних коштів відносяться:

 1. кредиторська заборгованість;

 2. сталі пасиви;

 3. випуск цінних паперів;

 4. чистий прибуток;

 5. банківський кредит.


Тест 7. За джерелами формування оборотні кошти поділяються на:

 1. активні та пасивні;

 2. власні та прирівняні до них;

 3. нормовані та ненормовані;

 4. залучені;

 5. безоплатно одержані.


Тест 8. Відповідно до методів планування оборотні кошти поділяються на:

 1. власні та прирівняні до них;

 2. фонди обігу та виробничі фонди;

 3. залучені;

 4. нормовані та ненормовані;

 5. кредиторську та дебіторську заборгованість.


Тест 9. Виробничі фонди та фонди обігу класифікуються за ознакою:

 1. за джерелами формування;

 2. за методами планування;

 3. за участю у кругообороті коштів;

 4. за принципами організації та регулювання;

 5. за структурою оборотних коштів.


Тест 10. При розрахунку за допомогою економічного методу застосовують:

 1. виробничий норматив;

 2. коефіцієнт зростання витрат;

 3. одноденний випуск продукції в 4 кварталі поточного року;

 4. норму запасу;

 5. невиробничий норматив.


Тест 11. Перевищення фактичної наявності власних оборотних коштів над їх потребою це:

 1. надлишок власних оборотних коштів;

 2. брак власних оборотних коштів;

 3. фактична наявність оборотних коштів;

 4. абсолютне вивільнення оборотних коштів;

 5. відносне вивільнення оборотних коштів.


Тест 12. До показників, що характеризують стан оборотних коштів відносять:

 1. коефіцієнт прибутковості оборотних коштів;

 2. швидкість обороту;

 3. коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства;

 4. норму оборотних коштів;

 5. коефіцієнт оборотності.


Тест 13. Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовують такі показники:

 1. коефіцієнт зростання витрат;

 2. тривалість виробничого циклу;

 3. швидкість обороту;

 4. термін обороту виробничих запасів;

 5. рентабельність.


Тест 14. До фондів обігу відносять:

 1. кошти в касі підприємства;

 2. готова продукція на складі;

 3. оборотні кошти у виробництві;

 4. кошти на розрахунковому рахунку;

 5. готова продукція відвантажена;


Тест 15. Оборотні кошти у виробництві представлені:

 1. готовою продукцією;

 2. незавершеним виробництвом;

 3. витратами майбутніх періодів;

 4. допоміжними матеріалами;

 5. напівфабрикатами власного виробництва.


Тест 16. Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через:

 1. нормування;

 2. норму;

 3. одноденні витрати;

 4. тривалість виробничого циклу;

 5. коефіцієнт зростання витрат.


Тест 17. До нормативів оборотних коштів у виробничих запасах належать:

 1. напівфабрикати власного виробництва;

 2. сировина, матеріали та покупні напівфабрикати;

 3. малоцінні та швидкозношувані предмети;

 4. запасні частини;

 5. готова продукція.


Тест 18. Знайдіть правильну відповідь:

Норма оборотних коштів для незавершеного виробництва визначається множенням ____________ на _____________.

 1. коефіцієнт зростання витрат;

 2. наступні витрати;

 3. одноденні витрати;

 4. тривалість виробничого циклу;

 5. виробничий запас.


Тест 19. Норма оборотних коштів по сировині, матеріалам та покупним напівфабрикатам включає такі елементи:

 1. транспортний запас, технологічний запас, підготовчий запас, поточний запас, інтервал поставок;

 2. транспортний запас, технологічний запас, підготовчий запас, поточний запас, страховий запас;

 3. інтервал поставок, транспортний запас, одноденні витрати, поточний запас, страховий запас;

 4. виробничий запас, невиробничий запас;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 20. Коефіцієнт зростання витрат це:

 1. відношення витрат, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу до наступних витрат;

 2. відношення наступних витрат до витрат, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу;

 3. відношення витрат у незавершеному виробництві до всієї собівартості готової продукції;

 4. сума всіх витрат у незавершеному виробництві;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 21. За якими показниками, при реалізації продукції, визначається обіг оборотних коштів:

 1. за повною собівартістю;

 2. за оптовими цінами підприємства;

 3. за роздрібними цінами;

 4. за ринковими цінами;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 22. Сталі пасиви є:

 1. заборгованістю перед державою;

 2. планованою кредиторською заборгованістю;

 3. планованою дебіторською заборгованістю;

 4. довгостроковим кредитом;

 5. немає правильної відповіді.Тест 23. Закінчити визначення:

Метод прямого розрахунку при організації оборотних коштів передбачає ...


 1. Знайти правильні відповіді:

А) До одноразових витрат
належать:

1) витрати на електроенергію;
2) витрати на сировину;

Б) До наступних витрат
відносять:

3) амортизаційні відрахування;
4) витрати на рекламу;
5) витрати на комплектуючі матеріали.


Тест 24. Закінчити речення:

Прискорення оборотності оборотних коштів для підприємства означає, що ...
Тест 25. Закінчити речення:

Сповільнення оборотності оборотних коштів для підприємства означає, що ...
Тест 26. До кожного показника знайти правильну відповідь:

А) швидкість обороту

1) віддача вкладених в підприємство всіх коштів

Б) коефіцієнт оборотності

2) тривалість одного обороту в днях

В) коефіцієнт завантаження
оборотних коштів

3) кількість оборотів, оборотних коштів протягом звітного року


Тест 27. Які показники застосовуються для визначення коефіцієнта реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства ?

 1. вартість майна підприємства;

 2. власні кошти підприємства;

 3. обсяг реалізованої продукції;

 4. фактична наявність оборотних коштів;

 5. поточні зобов’язання.


Тест 28. Поліпшення використання оборотних коштів підприємств можна досягти через ____________ терміну оборотності дебіторської заборгованості та __________ терміну оборотності кредиторської заборгованості, а також __________ оборотності оборотних коштів.


 1. скорочення терміну оборотності дебіторської заборгованості;

 2. збільшення терміну оборотності дебіторської заборгованості;

 3. збільшення терміну оборотності кредиторської заборгованості;

 4. сповільнення оборотності оборотних коштів;

 5. прискорення оборотності оборотних коштів.


Тест 30. До оборотних коштів з найменшим ризиком вкладення відносять:

 1. гроші у касі;

 2. незавершене виробництво;

 3. готова продукція;

 4. гроші на розрахунковому рахунку;

 5. дебіторська заборгованість.


6.3. Задачі

Задача 1.

Випуск товарної продукції за рік складає 22 тис. одиниць; собівартість виробу 2 тис. гривень; ціна виробу на 30 % перевищує його собівартість; середньорічний залишок оборотних коштів 20 тис. гривень; виробничий цикл виготовлення виробу складає 6 днів; коефіцієнт нарощування витрат в незавершеному виробництві становить 0,25.

Визначити норматив оборотних коштів в незавершеному виробництві та оборотність оборотних коштів підприємства (коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту та коефіцієнт завантаження оборотних коштів).
Задача 2.

В першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 200 тис. гривень; середньоквартальні залишки оборотних коштів склали 15 тис. гривень.

В другому кварталі обсяг реалізації продукції зросте на 14 %, а час одного обороту оборотних коштів буде зменшено на один день.

Визначити:

 1. коефіцієнт оборотності оборотних коштів і час одного обороту в днях в першому кварталі;

 2. коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їх абсолютний розмір в другому кварталі;

 3. 3.вивільнення оборотних коштів в результаті зменшення тривалості одного обороту оборотних коштів.


Задача 3.

Визначити норматив оборотних коштів по сировині деровооброблюючого підприємства, якщо деревина від двох постачальників надходить – за 8 днів, від третього – за 6 днів, а документи, включаючи акцепт, обробку в обслуговуючих банках відповідно 5, 3 та 2 днів. Прийом сировини від двох постачальників займає по 3 дні, від третього — 4 днів. Сушіння деревини займає 10 днів. Разові поставки деревини від першого постачальника здійснюються кожні 10 днів на суму 10 тис. грн, від другого — кожні 16 днів на суму 60 тис. грн, а від третього — кожні 20 днів на суму 16 тис. гривень. Витрати сировини в 4 кварталі становлять 59 400 гривень.
Задача 4.

Визначити норму оборотних коштів на створення запасів матеріалу, якщо тривалість руху становить: сировину відвантажили 5 числа, а прибула 23 числа поточного місяця. Для опрацювання рахунку знадобилось 2 дні, за цей же період покупець подає платіжне доручення в банк. Час на обробку документів становить один день. Період прийому, розвантаження й складування матеріалів становить 2 дні. Постачання матеріалів здійснюється двома постачальниками. Перший постачальник надсилає матеріал через кожні 6 днів на суму 10 000 гривень, а другий через кожні 8 днів на суму 6000 гривень.
Задача 5.

Витрати 4-го кварталу планового року по матеріалам 2700 гривень, по паливу – 1800 гривень. Норми оборотних коштів відповідно 8 та 5 днів. Норматив за іншими елементами оборотних коштів на кінець планового періоду 800 гривень. Сукупний норматив власних оборотних коштів на початок планового року 1500 гривень. Визначити приріст (скорочення) сукупного нормативу власних оборотних коштів.
Задача 6.

Визначити норматив оборотних коштів по готовій продукції на кінець плануємого року і зміну нормативу в плановому періоді. Норматив на початок року складав 1650 тисяч гривень. Товарна продукція в звітному році 21 400 тисяч гривень, а в плановому році товарна продукція становитиме 22 684 тисячі гривні. Прискорення обертання оборотних коштів в плановому періоді дорівнюватиме 6 %.
Задача 7.

Розрахувати норматив оборотних коштів в незавершеному виробництві на перший та другий роки, якщо:

Найменування виробів

Тривалість виробничого циклу, дні

Виробнича собівартість товарної продукції в 4 кварталі планового року, грн

А

6

900

Б

8

1200


Задача 8.

В першому кварталі підприємство реалізувало продукцію на 585 млн. грн, середньоквартальні залишки оборотних коштів склали — 65 млн. грн, в другому кварталі обсяг реалізації продукції зменшився на 7 %, а час одного обороту оборотних коштів буде скорочено на два дні.

Визначити:

 1. Коефіцієнт обертання оборотних коштів та тривалість одного обороту в днях, за перший квартал.

 2. Коефіцієнт обертання оборотних коштів та їх абсолютну величину в другому кварталі.

 3. Зміну оборотних коштів в результаті зміни тривалості одного обороту оборотних коштів.


Задача 9.

На основі наведених даних необхідно визначити норматив оборотних коштів на плановий період аналітичним методом і зміну нормативу в плановому періоді, якщо: сукупний норматив оборотних коштів на початок планового періоду – 680 тис грн, у тому числі норматив, що безпосередньо не залежить від обсягу виробництва – 220 тис грн.

Випуск товарної продукції за повною собівартістю у звітному періоді – 6900 тис грн, а у плановому відповідно – 8142 тис грн;

Крім того у плановому періоді передбачається сповільнення оборотності оборотних коштів на 6 %.
Задача 10.

Розрахувати норматив оборотних коштів в незавершеному виробництві на перший та другий роки, якщо:


Задача 11.

На підставі приведених даних визначити суму приросту нормативних оборотних коштів та джерела фінансування (дані тис. грн.):

Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового періоду — 540,0;

Фактична наявність власних оборотних коштів на початок планового періоду — 480,0;

Норматив оборотних коштів підприємства на кінець планового періоду — 555,0;

Приріст стійких пасивів у плановому періоді — 7,0;

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства — 34,0.
Задача 12.

На основі приведених даних визначити оборотність оборотних коштів та суму їх вивільнення чи залучення до обороту (в тис. грн.):

 1. Річний обсяг реалізації продукції:

— за планом – 8700,0;

— фактично – 9000,0;

 1. Середні залишки оборотних коштів:

— за планом – 520,0;

— фактично – 480,0;
Задача 13.

Як зміниться норма запасу, якщо норматив по сировині та матеріалах збільшиться з 80 грошових одиниць до 100 грошових одиниць, при незмінних витратах у 4-му кварталі поточного року 1500 грошових одиниць.
Задача 14.

Виходячи з наведених даних визначити одноденний обсяг реалізації продукції, час обороту оборотних коштів, коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, рентабельність оборотних коштів в плановому періоді.

Реалізація товарної продукції в звітному році склала 1500 гривень, на наступний рік передбачається збільшення реалізації продукції на 0,3%. Планується, що в наступному році середні залишки оборотних коштів становитимуть 500 грн, а прибуток від реалізації продукції - 1100 грн.
Задача 15.

На основі приведених даних визначити абсолютне та відносне вивільнення оборотних коштів (в тис. грн):

Показник

звіт

план

Річний обсяг реалізації продукції

7800

8100

Середні залишки оборотних коштів

1200

1000


Задача 16.

Розрахувати сукупний норматив для малоцінних та швидкозношуваних предметів, якщо повна вартість МШП, які знаходяться в експлуатації наступна: вартість спеціального одягу — 210 грн, спеціального взуття 300 грн, господарського інвентарю — 160 грн. Повна вартість МШП, які знаходяться на складі складає 450 грн, а також виробнича тара на складі — 50 грн.
Задача 17.

Визначити норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва, наступні витрати та виробничу собівартість продукції за таких умов:

— Випуск продукції в IV кварталі планового року за виробничою собівартістю складає 13 500 грн;

— Тривалість виробничого циклу:

Найменування виробів

Тривалість виробничого циклу, дні

Виробнича собівартість товарної продукції в 4 кварталі планового року, грн.

А

3

600

Б

7

900

ступінь готовності продукту на рівні 65 %; первісні витрати, які здійснюються на початку виробничого циклу — 190 грн.
Задача 18.

Визначити норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва, виходячи з наступної інформації наступні витрати та виробничу собівартість продукції за таких умов:

Випуск продукції в IV кварталі планового року за виробничою собівартістю складає 11 880 грн; тривалість виробничого циклу - 41 день; ступінь готовності продукту на рівні 80 %; первісні одноразові витрати, які здійснюються на початку виробничого циклу — 230 грн.
Задача 19.

Визначити потребу підприємства в оборотних коштах на плановий період і зміну нормативу в плановому періоді економічним методом, якщо норматив оборотних коштів по сировині становить 7200 грн, по малоцінним і швидкозношуваним предметам — 6000 грн, за витратами майбутніх періодів — 4700 грн, по готовій продукції — 5000 грн, по незавершеному виробництві — 6100 грн, по запасних частинах — 5300 грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 8 % проти минулого року. В плановому році передбачено прискорення оборотності оборотних коштів на 3 %.
Задача 20.

Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 450 тис. грн, в тому числі невиробничий — 120 тис. грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачається в розмірі 17 % проти минулого року. Також передбачається у плановому році, внаслідок розширення ринку збуту продукції, сповільнення оборотності оборотних коштів на 2 %. Визначити норматив оборотних коштів на плановий рік.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации