Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n24.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n24.doc

Розділ 2. ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВ2.1. Запитання для самоконтролю


 1. Чим пояснюється зміна порядку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків з 2001 року?

 2. Назвіть і поясніть принципи організації грошових розрахунків.

 3. Які рахунки і в якій кількості можуть мати суб’єкти господарювання?

 4. У чому полягає сутність розподільчого рахунку в іноземній валюті?

 5. Чому існують різні форми платіжних інструментів під час здійснення розрахункових операцій?

 6. В чому сутність черговості платежів і який існує порядок в оплаті платіжних документів з рахунків підприємств?

 7. Яка гранична сума готівкового розрахунку підприємства (підприємця) з іншими суб’єктами господарювання протягом одного дня?

 8. Розкрийте порядок організації готівкових розрахунків.

 9. З якою метою встановлюється граничний обсяг зберігання готівки в касі підприємства («ліміт каси»)?

 10. У чому особливість здійснення розрахунків готівкою?

 11. Які вимоги висуваються до контролю за дотриманням порядку ведення касових операцій?

 12. У чому полягають особливості розрахунків за платіжними дорученнями?

 13. Яка відмінність платіжної вимоги-доручення від платіжного доручення?

 14. Які особливості розрахунків чеками?

 15. Які переваги і недоліки має акредитивна форма розрахунків для покупця та продавця?

 16. Назвіть причини недостатнього застосування акредитивної форми розрахунків між суб’єктами господарювання.

 17. Яке головне призначення векселя і в чому відмінність переказного векселя від простого?

 18. Поясніть, чому вексель не має широкого застосування в розрахунках між підприємствами.

 19. Розкрийте суть вексельної форми взаєморозрахунків за участю банків.

 20. Поясніть словосполучення трасирувати переказний вексель?

 21. З чим пов’язано введеня календарної черговості платежів з розрахунків підприємств?

 22. Назвіть причини появи в підприємства кредиторської заборгованості.

 23. З чим пов’язана криза платоспроможності підприємств на початку 90-х років і які заходи були вжиті для її подолання. Що, на Вашу думку, доцільно було б застосувати?


2.2. Тестові завдання
Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Момент здійснення платежу повинен максимально наближуватись до моменту відвантаження товарів — це один із принципів:

 1. господарського розрахунку;

 2. кредитування;

 3. безготівкових розрахунків;

 4. факторингу;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 2. Платіжний документ, за яким банк дає розпорядження іншому банку за рахунок спеціально заброньованих коштів оплатити товарно-транспортні документи за відвантажений товар це:

 1. акцепт;

 2. чек;

 3. платіжне доручення;

 4. акредитив;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 3. В якому випадку банк відмовляє підприємству у відкритті розрахункового рахунку:

 1. підприємство не має печатки;

 2. підприємство не подало баланс до управління статистики;

 3. у підприємства не зареєстровано статут;

 4. у підприємства погана репутація;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 4. Протягом якого часу дійсний виписаний чек:

 1. упродовж одного дня з моменту його заповнення;

 2. упродовж трьох днів з моменту його заповнення;

 3. упродовж місяця з моменту його заповнення;

 4. протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека не враховується);

 5. протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека враховується).


Тест 5. Якого пріоритету у виконанні розрахункових документів дотримується банк при надходженні кількох розрахункових документів:

 1. платіжне доручення за поставку товарів;

 2. платіжна вимога-доручення за відвантажені товарно-матеріальні цінності;

 3. платіжна вимога на підставі судового рішення;

 4. платіжна доручення на сплату платежів до бюджету;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 6. Планом обороту наявних грошей, в якому відображають надходження і витрачання готівки є:

 1. баланс доходів і витрат;

 2. кредитний план;

 3. платіжний календар;

 4. касовий план;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 7. Грошовий оборот — це:

 1. формування й розподіл грошових фондів;

 2. розподіл виручки від реалізації продукції;

 3. виявлення сутності грошей у русі;

 4. виробництво і реалізація продукції;

 5. немає правильної відповіді.Тест 8. Безготівкові Розрахунки — Це…


 1. розрахунки, які здійснюються готівкою;

 2. розрахунки за бартером;

 3. розрахунки за допомогою чеків;

 4. розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 9. Прямі безготівкові розрахунки — це…

 1. розрахунки, пов’язані з кредитною системою;

 2. розрахунки, які здійснюються в межах одного населеного пункту;

 3. розрахунки, які здійснюються безпосередньо між постачальниками;

 4. розрахунки, які забезпечують гарантію платежу за рахунок депонування коштів;

 5. немає правильної відповіді;


Тест 10. Готівкові розрахунки — це…

 1. списання коштів з рахунків платника;

 2. розрахунки, за яких платіж не гарантується;

 3. розрахунки, які здійснюються між покупцем і постачальником, що знаходяться в одному регіоні;

 4. платежі готівкою між підприємствами за реалізовану продукцію;

 5. платежі готівкою між підприємствами за операції, які не пов’язані з реалізацією продукції.


Тест 11. Платіжне доручення — це…

 1. документ, що містить доручення чекодавця банку переказати з його рахунка певну суму.

 2. письмове боргове зобов’язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми.

 3. письмове доручення платника банку про списання з його рахунка певної суми і переказування на рахунок одержувача.

 4. комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

 5. немає правильної відповіді.


Тест 12. Знайдіть у правій колонці правильне визначення кожного виду розрахунків:


А. Розрахунки за товарними операціями.

1) розрахунки підприємства з бюджетом;

Б. Розрахунки за нетоварними операціями.

2) платежі за виконані роботи, послуги;
3) обов’язкові відрахування в державні цільові фонди;
4) розрахунки з кредитними установами;
5) платежі за відвантажену продукцію.


Тест 13. Платіжна вимога — це...

 1. комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника.

 2. розрахунковий документ, що містить доручення банку покупця банкові постачальника здійснити оплату рахунків постачальника.

 3. розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові здійснити платіж.

 4. розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача (утримувача за договірного списання) до банку платника здійснити без погодження з платником переказ коштів на рахунок отримувача.

 5. усі відповіді помилкові.


Тест 14. Розрахунковий чек — це…

 1. доручення банку покупця банкові постачальника оплатити рахунки постачальника;

 2. форма розрахунку, за якої банк-емітент з доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;

 3. письмове доручення власника рахунку банкові-емітенту сплатити отримувачу коштів зазначену в чек суму;

 4. розрахунковий документ, в якому вказано конкретне місце платежу;

 5. усі відповіді помилкові.Тест 15. Акредитив — це…


 1. розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника;

 2. розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові здійснити платіж;

 3. документ, що містить зобов’язання банка-емітента з доручення клієнта виконати платіж на користь бенефіціара;

 4. письмове зобов’язання, яке дає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;

 5. усі відповіді правильні.


Тест 16. Непокритий акредитив — це акредитив…

 1. який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для котрого він був відкритий;

 2. який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди постачальника;

 3. за яким платежі постачальнику гарантує банк;

 4. немає правильної відповіді.


Тест 17. Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати…

 1. безвідзивним;

 2. непокритим;

 3. акцептованим;

 4. покритим;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 18. Знайдіть у правій колонці правильні визначення таких термінів:


А. Акредитив відзивний — це такий, що...

1) може бути анульований чи змінений, але тільки за згодою бенефіціара, для якого його було відкрито, і банку-емітента;

Б. Акредитив безвідкличний — це такий, що...

2) для нього попередньо резервуються кошти на окремому рахунку;
3) може бути анульований чи змінений з ініціативи платника або банка-емітента, але без згоди постачальника;
4) може бути змінений або анульований банком-емітентом з попереднім повідомленням бенефіціара


Тест 19. «Вексель» — це…

 1. доручення банку покупця банкові постачальника оплатити рахунки постачальника;

 2. письмове зобов’язання відповідної форми, яке дає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін;

 3. форма розрахунку, за якої банк-емітент з доручення свого клієнта повинен здійснити платіж;

 4. комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника;

 5. немає правильної відповіді.


ТЕСТ 20. Вексельна форма розрахунків — це…

 1. розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстроченням платежу;

 2. письмове розпорядження власника рахунку банкові переказати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок отримувача коштів;

 3. розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстроченням платежу на підставі спеціального документа;

 4. немає правильної відповіді.


ТЕСТ 21. Знайдіть у правій колонці правильне визначення таких термінів:


А. Трасант —
це особа, яка…

 1. є власником векселя;

 2. переказує свій платіж на іншу особу;

 3. має вексельні повноваження;

 4. є платником за векселем;

 5. немає правильної відповіді.

Б. Трасат —
це особа, яка…

 1. видала переказний вексель;

 2. зобов’язана сплатити за переказним векселем;

 3. переказує свій платіж на іншу особу;

 4. немає правильної відповіді.

В. Індосат —
це …

 1. перший власник переказного векселя;

 2. платник за векселем;

 3. останній власник векселя;

 4. немає правильної відповіді.


Тест 22. Доміцильований вексель — це вексель…

 1. який сплачується негайно;

 2. в якому вказано конкретне місце платежу;

 3. який існує в безпаперовій формі;

 4. який існує тільки в паперовій формі;

 5. немає правильної відповіді.


Тест 23. Переказний вексель — це...

 1. письмовий документ, який містить зобов’язання особи, котра видала вексель (боржника) сплатити власнику векселя певну суму;

 2. зобов’язання банка — емітента векселя сплатити вказаній у векселі особі відповідну суму в установлений строк;

 3. письмовий документ, який містить зобов’язання особи, котра видала вексель, сплатити вказану у векселі суму третій особі;

 4. немає правильної відповіді.


Тест 24. Ремітент — це особа, яка...

 1. переказує свій платіж на іншу особу;

 2. є власником переказного векселя;

 3. є платником за векселем;

 4. зобов’язана сплатити за переказним векселем.


Тест 25. За якої умови підприємство буде звільнено від обов’язкового продажу 50 % отриманої валютної виручки...

 1. за умови направлення коштів на погашення податкової заборгованості;

 2. за умови направлення коштів на погашення банківського кредиту отриманого в іноземній валюті;

 3. за умови направлення коштів на оплату іноземним постачальникам;

 4. за умови зняття коштів, що надійшли готівкою до каси підприємства;

 5. вірна відповідь відсутня.


2.3. Задачі

Задача 1.

Підприємство «Машбудпостач» придбало облігації державної позики на загальну суму 20 000 грн. під 24% річних строком на 3 місяці. Через 2 місяці підприємство «Машбудпостач» розрахувалося з заводом «Будмаш» облігаціями державної позики.

Дохід за облігаціями державної позики нараховується щомісяця.

Визначити суму контракту між підприємством «Машбудпостач» та «Будмашем». Який додатковий прибуток отримає завод «Будмаш» у результаті цього контракту?
Задача 2.

Підприємство МП «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед банком за неповернений кредит оформило вексель строком на 3 місяці під 36% річних.

Банк, купуючи комп’ютерну техніку через 2 місяці після оформлення векселя, розрахувався з фірмою «Інтертехніка» векселем, перевівши його на суму 10 600 грн.

Яка первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від МП»Мрія» після інкасації векселя по закінченні терміну його дії?
Задача 3.

Для забезпечення господарських потреб підприємства відділу постачань було виділено 20.05 три чекові книжки на загальну суму 1 500 000 грн., які були депоновані банком на рахунку «Розрахунки чеками», причому ліміт третьої книжки становив 600 000 грн.

20.06 відділ збуту, звітуючи перед бухгалтерією, склав реєстр використаних чеків, загальна сума якого за першою книгою становить 420 000 грн.

Залишок за другою книгою — 140 000 грн.

Третя книжка використана повністю.

Усього відділ збуту використав чеків на загальну суму 1 300 000 грн.

Визначити, у межах якої суми ліміту була видана кожна книжка.
Задача 4.

Підприємство станом на 10.04 на поточному рахунку мало кошти в сумі 4 350 грн.

На протязі дня поточний рахунок було ще зараховано платежів на загальну суму 20 700 грн.

Крім того до банку надійшло ряд платіжних доручень щодо списання з рахунку підприємства сум податку на прибуток 2 750 грн., оплату рахунку-фактури за поставку комплектуючих у сумі 9 500 грн.

Також банк отримав вимоги-доручення енергопостачальної організації державного комунального господарства — у сумі 3 730 грн., підприємства-постачальника на підставі рішення арбітражного суду — у сумі 10 000 грн.

В якому порядку прийме до сплати ці розрахункові документи операціоніст банку? Чи вистачить коштів на поточному рахунку? Якщо ні, то які можливі дії підприємства?
Задача 5.

Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі:

 1. виручка від реалізації на суму 2 350 грн;

 2. передплата за продукцію на суму 1 570 грн;

 3. комунальні платежі за здане в оренду приміщення — 590 грн.

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 3 750 грн.

20.05 — термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування. Відповідно до цього договору послуги банку становлять 1 % від обороту за касою та оплата за перебування коштів на поточному рахунку — 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот за касою за звітний місяць становив 15 780 грн.

Протягом звітного місяця на поточному рахунку підприємства щоденно в середньому було коштів на суму 2 500 грн.

Платежів упродовж 20.05 підприємство не здійснювало.

Визначити залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05
Задача 6.

Протягом операційного дня 15.03 підприємство отримало такі кошти:

1) касову виручку від реалізації готової продукції в сумі 3 275 грн;

2)повернення підзвітних сум готівкою на суму 981,50 грн;

3) премію від участі в аукціоні на суму 2 500 грн.

Підприємство в лютому мало тимчасово вільні кошти на загальну суму 10 000 грн, які були 04.02 покладені на депозитний рахунок банку під 24 % безстроково на невизначений термін.

Для здійснення платежів 15.03 підприємство відкликало депозитні кошти разом із нарахованими відсотками. Станом на 15.03 підприємство доходу від депозиту не отримувало.

Визначити надходження на поточному рахунку.
Задача 7.

Станом на 15.07 підприємство виплачує заробітну плату своїм працівникам.

За звітний період до позабюджетних фондів було нараховано такі платежі (нарахування на заробітну плату, яка має бути видана 15.07): до фонду страхування від безробіття (1,9%) — 311,4 грн; прибутковий податок у розмірі 1 620 грн, а також платежі до пенсійного фонду та фонду соціального страхування (розрахувати самостійно).

Протягом липня було нараховано витрати на відрядження на суму 1 280 грн.

Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 15.07?

Яка сума коштів буде оформлена за чеком на отримання готівки в банку?
Задача 8.

Кінцевий розрахунок з заробітної плати та з підзвітними особами припадає на 19 число кожного місяця.

Станом на 19.07. підприємству необхідно здійснити такі виплати та платежі:

 1. заробітна плата в сумі 35 900 грн.

 2. витрати на відрядження, що становлять 14 135 грн.

 3. господарські потреби — у сумі 9 000 грн.

 4. прибутковий податок у заробітної плати — у розмірі 6 400 грн.

 5. платежі в бюджет із заробітної плати (нарахування (з фондів підприємства) та відрахування (безпосередньо з заробітної плати)).

Яка сума коштів повинна бути у підприємства на поточному рахунку станом на 19.07. з урахуванням платежів до бюджету? Яка сума коштів буде оформлена за чеком на отримання готівки в банку?

Задача 9

Завод «Склобетон» оформив заборгованість перед енергопоста-чальною організацією простим векселем.

Енергопостачальна організація розрахувалась за обладнання з постачальником ТОВ «Енерготрейд» векселем заводу «Склобетон» способом індосаменту. Вексель було індосовано з від’ємним дисконтом 30 % на загальну суму 28 000 грн. Яка первинна вартість векселя? Яку суму заборгував завод «Стеклобетон»?

Задача 10

Підприємство «Машбудпостач» придбало облігації державної позики на загальну суму 35 000 грн під 24% річних строком на 6 місяці. Через 4 місяці підприємство «Машбудпостач» розрахувалося з заводом «Будмаш» облігаціями державної позики.

Дохід за облігаціями державної позики нараховується щомісяця.

Визначити суму контракту між підприємством «Машбудпостач» та «Будмашем». Який додатковий прибуток отримає завод «Будмаш» у результаті цього контракту?

Задача 11

Підприємство МП «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед банком за неповернений кредит оформило вексель строком на 4 місяці під 54 % річних.

Банк, купуючи комп’ютерну техніку через 2 місяці після оформлення векселя, розрахувався з фірмою «Інтертехніка» векселем, перевівши його на суму 10 900 грн.

Яка первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від МП «Мрія» після інкасації векселя по закінченні терміну його дії?
Задача 12.

Для забезпечення господарських потреб підприємства відділу постачань було виділено 20.05 три чекові книжки на загальну суму 2000 грн., які були депоновані банком на рахунку «Розрахунки чеками», причому ліміт другої книжки становив 700 грн.

20.06 відділ збуту, звітуючи перед бухгалтерією, склав реєстр використаних чеків, загальна сума якого за першою книгою становить 300 грн; залишок за третьою книгою — 150 грн.

Друга книжка використана повністю.

Усього відділ збуту використав чеків на загальну суму 1750 грн.

Визначити, у межах якої суми ліміту була видана кожна книжка.
Задача 13.

Підприємство станом на 10.04 на поточному рахунку мало кошти у сумі 5400 грн.

На протязі дня на поточний рахунок було ще зараховано платежів на загальну суму 22 300 грн.

Крім того до банку надійшло багато платіжних доручень щодо списання з рахунку підприємства: сум податку на прибуток у сумі 3950 грн; оплата рахунку-фактури за поставку комплектуючих у сумі 10 500 грн.

Також банк отримав вимогу-доручення від: енергопостачальної організації державного комунального господарства — у сумі 3900 грн; підприємства-постачальника на підставі рішення арбітражного суду — у сумі 10 000 грн.

В якому порядку прийме до сплати ці розрахункові документи операціоніст банку? Чи вистачить коштів на поточному рахунку? Якщо ні, то які можливі дії підприємства?
Задача 14.

Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі:

 1. Виручка від реалізації на суму 3495 грн;

 2. Передплата за продукцію на суму 2500 грн;

3) Комунальні платежі за здане в оренду приміщення 390 грн.

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 4870 грн.

20.05 — термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове обслуговування. Відповідно до цього договору послуги банку становлять 1 % від обороту за касою та оплата за знаходження коштів на поточному рахунку — 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот за касою за звітний місяць становив 20 050 грн.

Протягом звітного місяця на поточному рахунку підприємства щоденно в середньому було коштів на суму 3000 грн.

Платежів упродовж 20.05 підприємство не здійснювало.

Визначити залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05
Задача 15.

Протягом операційного дня 15.03 підприємство отримало такі кошти:

 1. касову виручку від реалізації готової продукції в розмірі 2575 грн;

 2. повернення підзвітних сум готівкою на суму 2 815 грн;

 3. премію від участі в аукціоні на суму 500 грн.

Підприємство в лютому мало тимчасово вільні кошти на загальну суму 8 000 грн, які були 04.02 покладені на депозитний рахунок банку під 24 % безстроково на невизначений термін.

Для здійснення платежів 15.03 підприємство відкликало депозитні кошти разом з нарахованими відсотками. Станом на 15.03 підприємство доходу від депозиту не отримувало.

Визначити надходження за поточним рахунком.

Задача 16.

Станом на 15.07 підприємство виплачує заробітну плату своїм працівникам.

За звітний період до позабюджетних фондів було нараховано такі платежі (нарахування на заробітну плату, яка має бути видана 15.07): до фонду страхування від безробіття (2,1%) 515,4 грн; прибутковий податок у розмірі 2620 грн, а також суму платежів до пенсійного фонду та соціального страхування (розрахувати самостійно).

Протягом липня було нараховано витрати на відрядження на суму 540 грн.

Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 15.07?

Яка сума коштів буде оформлена по чеку на отримання готівки в банку?
Задача 17.

Кінцевий розрахунок із заробітної плати та з підзвітними особами припадає на 19 число кожного місяця.

Станом на 19.07. підприємству необхідно здійснити такі виплати та платежі:

 1. заробітна плата в сумі 14 828,58 грн;

 2. витрати на відрядження, які дорівнювали 4135 грн;

 3. витрати на господарські потреби, які дорівнювали 900 грн;

 4. прибутковий податок із заробітної плати в сумі 3400 грн;

 5. платежі в бюджет із заробітної плати (нарахування (з фондів підприємства) та відрахування (безпосередньо з заробітної плати)).

Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку станом на 19.07. з урахуванням платежів до бюджету? Яка сума коштів буде оформлена по чеку на отримання готівки в банку?

Задача 18

Завод «Склобетон» оформив заборгованість перед енергопоста-чальною організацією простим векселем.

Енергопостачальна організація розрахувалась за обладнання з постачальником ТОВ «Енерготрейд» векселем заводу «Склобетон» шляхом індосаменту. Вексель було індосовано з від’ємним дисконтом 40 % на загальну суму 48 000,00 грн. Яка первинна вартість векселя? Яку суму заборгував завод «Стеклобетон»?

Задача 19

Підприємство «Граніт» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено шляхом відкриття акредитиву.

Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 4 % від суми поставки.

Акредитив було відкрито 20,05 на суму 50 000 $. Через 5 днів після відкриття було поставлено обладнання на суму 38 000 $. Решту обладнання було поставлено на 10-й день від моменту відкриття акредитиву.

На яку суму було зроблено другу поставку? Яку суму отримає банк за обслуговування акредитиву?

Задача 20

Підприємство «МИР» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків в договорі передбачено способом відкриття акредитиву.

Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 5 % від суми поставки, що становить 5000 $.

Акредитив було відкрито 20,05. Через 5 днів після відкриття було поставлено обладнання на суму 69 000 $. Решту обладнання було поставлено на 20-й день від моменту відкриття акредитиву.

На яку суму було зроблено другу поставку? Яка загальна сума поставки?

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации