Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n4.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n4.doc

  1   2   3   4

Частина

перша

ПРАКТИЧНІ

ЗАВДАННЯ

РОЗДІЛ 1

ОСНОВИ ФІНАНСІВ
ПІДПРИЄМСТВ
 1. Яку роль виконують фінанси підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?

 2. За яких умов функціонування фінансів підприємств найбільш ефективне?

 3. Як класифікуються фінансові відносини, з якими пов’язана дія фінансів підприємств?

 4. Які загальні ознаки мають фінанси мікро- і макрорівня?

 5. Які специфічні ознаки притаманні фінансам підприємств?

 6. Визначте роль розподільчої функції фінансів підприємств у господарській діяльності.

 7. Чому розподіл прибутку є кінцевим етапом у реалізації розподільчої функції фінансів підприємств?

 8. Які принципи допомагають у реалізації функцій фінансів підприємств і чому необхідно дотримуватись цих принципів?

 9. Назвіть основні економічні методи регулювання фінансових ресурсів підприємств.

 10. Які причини впровадження державного регулювання фінансових ресурсів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин?

 11. Як впливає форма власності на організацію фінансів підпри­ємств?

 12. Які економічні відносини визначають зміст категорії «фінанси підприємств»?

 13. Які функції виконує фінансова служба підприємства?

 14. Назвіть основні напрямки фінансової роботи на підприємстві.

 15. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємств.Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Фінанси підприємств — це…

 1. грошові кошти;

 2. кредитні ресурси;

 3. економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в про­цесі руху вартості;

 4. грошові фонди підприємства;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 2. Об’єктом розподільчих фінансових відносин є...

 1. грошові надходження на підприємство;

 2. валовий дохід від операційної діяльності;

 3. дохід від здачі в оренду майна;

 4. необоротні активи підприємства;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 3. Грошові кошти підприємства — це...

 1. амортизаційні відрахування і прибуток;

 2. кошти, що перебувають на всіх рахунках і в касі підпри-
  ємства;

 3. фонд оплати праці;

 4. резервний і страховий фонд;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 4. До складу власних і прирівняних до власних джерел фінансових ресурсів входять:

 1. статутний капітал;

 2. цільові внески юридичних і фізичних осіб;

 3. короткострокові банківські кредити;

 4. субсидії бюджетні;

 5. страхові відшкодування.

Тест 5. До складу залучених джерел формування фінансових ресурсів підприємства не належать:

 1. кредиторська заборгованість;

 2. довгострокові банківські кредити;

 3. кошти, мобілізовані на фінансовому ринку;

 4. амортизаційні відрахування;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 6. Фінанси підприємств не виконують таких функцій:

 1. відтворювальну;

 2. розподільчу;

 3. контрольну;

 4. цільову;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 7. За яким критерієм фінансові ресурси поділяються на фондові й не фондові?

 1. За способом формування;

 2. за джерелом формування;

 3. за часом формування;

 4. за способом використання;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 8. Продовжити визначення:

«Фінансові ресурси — це...».

Тест 9. Продовжити визначення:

«Фінансовий механізм — це...».

Тест 10. Основний орієнтир для підприємства, що діє в умовах ринку, це…

 1. максимізація грошових коштів;

 2. максимізація прибутку;

 3. максимізація обсягів виробництва;

 4. підвищення рентабельності;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 11. Організація фінансів підприємств базується на:

 1. фінансових розрахунках;

 2. економічних розрахунках;

 3. саморегулюючому механізмі;

 4. прогнозних розрахунках;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 12. До об’єктів фінансового управління не належать:

 1. фінансові ресурси підприємства;

 2. фінансові відносини з іншими підприємствами;

 3. товарний оборот;

 4. грошовий оборот;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 13. За яким із вказаних напрямків не проводиться аналіз фінансового стану?

 1. Аналіз та оцінка складу й динаміки майна;

 2. аналіз фінансової стійкості підприємства;

 3. аналіз ліквідності балансу;

 4. комплексний аналіз і рейтингова оцінка підприємств;

 5. аналіз і контроль виробничо-господарської діяльності.
РОЗДІЛ 2

ГРОШОВІ РОЗРАХУНКИ
ПІДПРИЄМСТВ
 1. Чим пояснюється зміна порядку здійснення готівкових і безготівкових розрахунків із 2001 року?

 2. Назвіть і поясніть принципи організації грошових розрахунків.

 3. Які рахунки і в якій кількості можуть мати суб’єкти господарювання?

 4. У чому полягає сутність розподільчого рахунка в іноземній валюті?

 5. Чому існують різні форми платіжних інструментів під час здійснення розрахункових операцій?

 6. У чому сутність черговості платежів і який існує порядок в оплаті платіжних документів з рахунків підприємств?

 7. Яка гранична сума готівкового розрахунку підприємства (підприємця) з іншими суб’єктами господарювання протягом одного дня?

 8. Розкрийте порядок організації готівкових розрахунків.

 9. З якою метою встановлюється граничний обсяг зберігання готівки в касі підприємства («ліміт каси»)?

 10. У чому особливість здійснення розрахунків готівкою?

 11. Які вимоги висуваються до контролю за дотриманням порядку ведення касових операцій?

 12. У чому полягають особливості розрахунків за платіжними дорученнями?

 13. Яка відмінність платіжної вимоги-доручення від платіжного доручення?

 14. Які особливості розрахунків чеками?

 15. Які переваги й недоліки має акредитивна форма розрахунків для покупця та продавця?

 16. Назвіть причини недостатнього застосування акредитивної форми розрахунків між суб’єктами господарювання.

 17. Яке головне призначення векселя і в чому відмінність переказного векселя від простого?

 18. Поясніть, чому вексель не має широкого застосування в розрахунках між підприємствами.

 19. Розкрийте суть вексельної форми взаєморозрахунків за участю банків.

 20. Поясніть словосполучення «трасирувати переказний вексель».

 21. Із чим пов’язане введення календарної черговості платежів з розрахунків підприємств?

 22. Назвіть причини появи в підприємства кредиторської заборгованості.

 23. Із чим пов’язана криза платоспроможності підприємств на початку 90-х років і які заходи були вжиті для її подолання. Що, на Вашу думку, доцільно було б застосувати?Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Момент здійснення платежу повинен максимально на­ближуватись до моменту відвантаження товарів — це один із прин­ципів:

 1. господарського розрахунку;

 2. кредитування;

 3. безготівкових розрахунків;

 4. факторингу;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 2. Платіжний документ, за яким банк дає розпорядження іншому банку за рахунок спеціально заброньованих коштів оплатити товарно-транспортні документи за відвантажений товар, — це:

 1. акцепт;

 2. чек;

 3. платіжне доручення;

 4. акредитив;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 3. В якому разі банк відмовляє підприємству у відкритті поточний рахунок:

 1. підприємство не має печатки;

 2. підприємство не подало баланс до управління статистики;

 3. підприємство не зареєструвало статут;

 4. у підприємства погана репутація;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 4. Протягом якого часу дійсний виписаний чек?

 1. Упродовж одного дня з моменту його заповнення;

 2. упродовж трьох днів з моменту його заповнення;

 3. упродовж місяця з моменту його заповнення;

 4. протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека не враховується);

 5. протягом 10 календарних днів (день виписки розрахункового чека враховується).

Тест 5. Якого пріоритету у виконанні розрахункових докумен­тів дотримується банк при надходженні кількох розрахункових документів?

 1. Платіжне доручення за поставку товарів;

 2. платіжна вимога-доручення за відвантажені товарно-матеріаль­ні цінності;

 3. платіжна вимога на підставі судового рішення;

 4. платіжне доручення на сплату платежів до бюджету;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 6. Планом обороту наявних грошей, в якому відображають надходження й витрачання готівки, є:

 1. баланс доходів і витрат;

 2. кредитний план;

 3. платіжний календар;

 4. касовий план;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 7. Грошовий оборот — це…:

 1. формування й розподіл грошових фондів;

 2. розподіл виручки від реалізації продукції;

 3. виявлення сутності грошей у русі;

 4. виробництво та реалізація продукції;

 5. немає правильної відповіді.
  1   2   3   4


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации