Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n5.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n5.doc

РОЗДІЛ 10

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
 1. Дайте визначення та розкрийте сутність терміна «фінансова стратегія підприємства».

 2. Охарактеризуйте етапи (послідовність) формування фінансової стратегії підприємства.

 3. Дайте порівняльну оцінку термінам «фінансове прогнозування» та «фінансове планування» на підприємстві.

 4. Розкрийте сутність терміна «фінансове планування» та охарактеризуйте його підсистеми.

 5. Перелічіть та розкрийте сутність методів фінансового планування на підприємстві.

 6. Перелічіть елементи та дайте характеристику структури оперативного фінансового плану.

 7. Розкрийте сутність таких термінів: «платіжний календар», «податковий календар», «касовий план» підприємства.

 8. Дайте визначення та обґрунтуйте місце бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві.

 9. Розкрийте сутність бюджетів залежно від різних класифікаційних ознак.

 10. Дайте характеристику чинникам, які враховуються в процесі бюджетування.

 11. Поясніть послідовність розроблення операційних бюджетів підприємства.

 12. Перелічіть і розкрийте сутність фінансових бюджетів підприємства.

 13. Розкрийте сутність і значення системи контролю за фінансового планування.

 14. Розкрийте сутність терміна «управління бюджетуванням».

 15. Укажіть переваги й недоліки існуючої нормативно-мето­дичної бази щодо фінансового планування на вітчизняних підприємствах.

 16. Який процес є первинним — фінансове прогнозування чи фінансове планування і чому?

 17. У чому сутність фінансового планування на підприємстві?

 18. У чому полягає відмінність між оперативним і поточним фінансовим плануванням?

 19. Яке значення за фінансового планування має оцінка показників діяльності підприємства?

 20. У чому сутність стратегічного планування на підприємстві?

 21. Які методи застосовують у процесі фінансового планування і в чому їх відмінність?

 22. Поясніть поняття «бюджет підприємства».

 23. У чому сутність процесу бюджетування на підприємстві?

 24. Що виступає базовою ланкою системи бюджетування на підприємстві?

 25. У чому сутність бюджету маржинального доходу?

 26. Які елементи бюджету змінних і бюджету постійних витрат?

 27. У чому полягає сутність фінансових бюджетів?

 28. Які бюджети належать до операційних бюджетів і які — до основних?Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Фінансова стратегія підприємства визначає…

 1. сутність системи контролю на підприємстві;

 2. довгострокову мету фінансово-господарської діяльності підприємства;

 3. мету фінансово-господарського аналізу підприємства;

 4. стан системи управління на підприємстві;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 2. Фінансове планування — це…

 1. процес фінансового аналізу виробничого підприємства;

 2. сукупність методів та заходів із прогнозування діяльності підприємства;

 3. процес узгодження фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямками їх використання в обсягах і часі;

 4. процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства в короткостроковому періоді;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 3. Методологічний підхід при складанні фінансових планів з орієнтацією на майбутнє — це...

 1. реактивізм;

 2. інактивізм;

 3. преактивізм;

 4. інтерактивізм;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 4. Сутність розрахунково-аналітичного методу плануван­ня фінансових показників полягає в...

 1. розробленні варіантів планових розрахунків для вибору най-
  оптимальнішого варіанта;

 2. розрахунку показників на підставі аналізу фактичних даних з урахуванням перспектив їх змін у плановому періоді;

 3. розрахунку показників на основі певних фінансових норм і техніко-економічних нормативів;

 4. балансуванні доходів і витрат фінансового плану з зазначенням джерел покриття кожної статті витрат;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 5. Сутність оперативного фінансового планування полягає в...

 1. складанні й виконанні платіжного календаря, касового плану та здійсненні розрахунку потреб у короткострокових залученнях коштів чи їх ефективному розміщенні;

 2. розробленні фінансової стратегії та фінансової політики за окремими аспектами фінансової діяльності;

 3. опосередкуванні процесу впровадження стратегії, створенні умов для контролю за реалізацією заходів з досягнення стратегічних завдань;

 4. визначенні найважливіших показників, пропорцій і темпів розширеного відтворення та є головною формою реалізації мети підпри-
  ємства;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 6. Прогнозування ліквідності у фінансовому плануванні проводиться на основі…

 1. узгодження вхідного грошового потоку від інвестиційної діяльності в запланованому періоді;

 2. зіставлення обсягів виробництва та реалізації в запланованому періоді;

 3. фіксації факторів, які найбільше впливають на прогнозування результатів діяльності підприємства;

 4. зіставлення грошових надходжень і видатків, які очікуються в плановому періоді;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 7. Збалансованості фінансових ресурсів можна досягти…

 1. покриваючи дефіцит ресурсів збільшенням дохідної частини до необхідного рівня (якщо підприємство має вільний доступ до ринків капіталів);

 2. зменшуючи планові обсяги грошових видатків (якщо підприємство має обмежені можливості фінансування);

 3. збільшуючи обсяги продажу продукції в кредит за умови підвищення цін та зменшуючи власну кредиторську заборгованість;

 4. усі попередні відповіді правильні;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 8. Золоте правило балансу полягає в тому, що…

 1. потребу в капіталі для фінансування необоротних активів слід покривати за рахунок власного капіталу та довгострокових позичок;

 2. фінансовий капітал повинен бути мобілізований на строк, не менший від того, на який даний капітал заморожується в необоротних та оборотних активах підприємства;

 3. довгострокові капіталовкладення мають фінансуватися за рахунок коштів, мобілізованих на довгостроковий період;

 4. структура співвідношення між власним і позичковим капіталом підприємства повинна бути оптимальною;

 5. усі відповіді правильні.

Тест 9. Гнучкий бюджет — це…

 1. план, узгоджений за напрямками та підрозділами;

 2. план, в якому витрати та фінансові показники не змінюються залежно від обсягів виробництва й реалізації;

 3. план, в якому фіксуються значення факторів, що найбільше впливають на прогнозування результатів діяльності підприємства та на обсяг запланованих інвестиційних витрат за проектами, що приймаються;

 4. план, в якому витрати та фінансові результати змінюються залежно від обсягів виробництва та реалізації;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 10. Жорсткий бюджет використовується за умови, що …

 1. витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, мають яскраво виражену залежність від зміни обсягу виробництва;

 2. є можливість адаптовувати понесені витрати до різних рівнів виробництва;

 3. витрати, які здійснені протягом бюджетного періоду, не мають яскраво вираженої залежності від змін обсягу виробництва;

 4. обсяг прибутку залежить від кількості виробленої продукції;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 11. Відправною точкою під час бюджетування є…

 1. бюджет реалізації;

 2. бюджет виробництва;

 3. бюджет ресурсів за умови їх обмеженості;

 4. бюджет прибутків і збитків;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 12. Методологія нуль-базис-бюджетування використовується для…

 1. організації впровадження нових напрямків діяльності підприємства;

 2. оцінки розширення діючих виробничих потужностей;

 3. контролінгу витрат з метою виявлення резервів їх зниження;

 4. побудови бюджету прибутків та збитків;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 13. Сутність принципу декомпозиції в бюджетуванні полягає в тому, що…

 1. бюджети повинні поділятися на окремі періоди, тривалість яких визначається специфікою організації фінансової діяльності;

 2. кожний бюджет нижчого рівня є деталізацією бюджету більш високого рівня;

 3. усі операції підприємства, які пов’язані з надходженням чи виплатою коштів, повинні бути відображені в бюджеті;

 4. обсяги надходжень і використання грошових коштів мають базуватись на реальних прогнозах;

 5. бюджет реалізації повинен відображувати всі напрямки діяльності підприємства.

Тест 14. До групи основних бюджетів належать…

 1. бюджет технічної реконструкції виробництва;

 2. бюджет прибутків і збитків;

 3. бюджет запасів;

 4. бюджет прогнозного руху грошових коштів;

 5. бюджет реалізації.

Тест 15. Фінансові бюджети відображають…

 1. результати поточної (оперативної) діяльності, і насамперед показники доходу та здійснених поточних витрат;

 2. вплив прийнятих рішень у виробничій, комерційній, інвестиційній діяльності підприємства на його фінансові ресурси;

 3. обсяг запланованих інвестиційних витрат за проектами, що приймаються;

 4. фінансовий стан підприємства на певну дату;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 16. Динамічний (рухомий) баланс (бюджет) відображає...

 1. очікувані в плановому періоді зміни в складі активів та пасивів;

 2. координацію й узгодженість показників бюджетів структурних підрозділів між собою;

 3. зміни показників залежно від попиту та пропозиції на товари-замінники;

 4. зміни в обсягах фінансових ресурсів у результаті інвестиційних процесів;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 17. Структура оперативного фінансового плану включає...

 1. статті надходжень і видатків фінансових ресурсів;

 2. залишки грошових коштів на початок і кінець планового періоду;

 3. обсяги довгострокової кредиторської та дебіторської заборгованості;

 4. заборгованість засновників за внесками до статутного фонду підприємства;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 18. Основним завданням оперативного (короткострокового) фінансового планування є...

 1. забезпечення платоспроможності підприємства протягом одиниці планового періоду;

 2. максимізація прибутковості підприємства впродовж одиниці планового періоду;

 3. мінімізація кредиторської заборгованості підприємства протягом одиниці планового періоду;

 4. оптимізація фінансової стратегії підприємства щодо інвестицій;

 5. правильної відповіді немає.

Тест 19. Об’єктом контролю в бюджетуванні є...

 1. окремі показники витрат і доходів, надходжень та видатків;

 2. служби контролінгу, що здійснюють контроль за дотриманням показників бюджетів;

 3. бюджети структурних підрозділів, часткові (функціональні) та зведені бюджети;

 4. методи та процедури, які використовуються в процесі контролю за виконанням бюджету;

 5. усі відповіді правильні.

Скласти бюджет руху грошових коштів на плановий місяць, визначивши оптимальний розмір залишку грошових коштів підприємства, а також обсяг залучення чи використання тимчасово вільних грошових коштів, використовуючи такі дані. Плануються: надходження від реалізації продукції в розмірі 1000 грн, внесення засновниками грошових коштів до статутного фонду в розмірі 500 грн, придбання токарного верстата за 1500 грн, погашення кредиту на суму 300 грн, придбання сировини та матеріалів на 250 грн, погашення кредиторської заборгованості в розмірі 150 грн, продаж невикористовуваних необоротних активів на суму 120 грн, надходження за договорами оренди в сумі 220 грн, сплата податків — 50 грн, інші поточні витрати — 260 грн, погашення дебіторської заборгованості — 450 грн, інші надходження — 100 грн. Крім того, до складу інших поточних витрат входять трансакційні витрати на купівлю та продаж цінних паперів чи залучення кредитів. Трансакційні витрати на одну операцію становлять 15 грн. Також у складі інших надходжень передбачається отримання доходів від володіння та використання вільних грошових коштів, причому дохідність за такими операціями передбачається в розмірі 12 % річних. Визначити оптимальну величину грошових коштів, яку необхідно залучити в разі досягнення нульового залишку; оптимальний середній залишок грошових коштів та необхідний обсяг залучення грошових коштів, використовуючи модель Баумоля.


Маркетинговий відділ ВАТ «Дукат» прогнозує розширення обсягів реалізації за рахунок продажу товарів на експорт до Росії. З метою реалізації запланованих заходів та отримання результатів, протягом наступного (бюджетного періоду) планується здійснити такі витрати: оренда приміщення — 3000 грн/міс., заробітна плата персоналу — 15 000 грн/рік, адміністративні та комерційні витрати — 3500 грн/міс., оренда складських приміщень в Україні — 2000 грн/міс., за межами України — 5000 грн/міс. На плановий рік підприємство уклало угоди на отримання транспортних послуг за фіксованими цінами. З урахуванням поданих нижче даних необхідно здійснити аналіз беззбитковості за кожним напрямом діяльності, а також визначити загальну рентабельність діяльності підприємства.

Статті

Значення

Запланований обсяг придбання товарів

40 000 шт.

Обсяг реалізації на території України

75 %

Обсяг реалізації за межами України (експорт)

25 %

Ціна придбання товару

19,2 грн/шт.

Запланована ціна реалізації на території України

32,0 грн/шт.

Запланована ціна реалізації на експорт

36,0 грн/шт.

Втрати при реалізації на території України

5 %

Втрати при реалізації за межами України (експорт)

7 %

Витрати з доставки товару при реалізації на території України

2,0 грн/шт.

Витрати з доставки товару при реалізації за межами України (експорт)

6,5 грн/шт.

Абонентська плата за транспортування

1000,0 грн/міс.

Скласти прогнозний бюджет фінансового результату на плановий рік для підприємства, яке займається посередницькою діяльністю, використовуючи такі дані: середня величина націнки під час реалізації товарів — 35 %, рентабельність реалізації — 12 %, запланований чистий прибуток — 24 тис. грн, запланований до сплати податок на прибуток — 10,5 тис. грн.

РОЗДІЛ 11

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ
ТА БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ


 1. Які фактори можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві? Дайте визначення фінансової кризи. Що може стати на­слідком фінансової кризи на підприємстві?

 2. Які розрізняють фази кризи? З якою метою здійснюється ідентифікація глибини фінансової кризи?

 3. Які виділяють види кризи? Якими є причинно-наслідкові зв’язки між різними видами кризи?

 4. У чому полягає економічна сутність фінансової санації підприємства? Що є метою проведення фінансової санації? Дайте визначення автономної та гетерономної санації.

 5. У чому полягає особливість проведення досудової санації державного підприємства?

 6. В яких випадках може бути схвалено рішення про проведення санації боржника в процесі провадження справи про банкрутство?

 7. У чому полягає зміст класичної моделі фінансової санації?

 8. З яких розділів повинен складатися план санації підприємства?

 9. Що може стати критеріями оцінки ефективності санації? Як визначається ефективність санації, якщо за основу брати:

а) критерій прибутковості;

б) критерій додаткової вартості, створеної в результаті санації?

 1. Дайте визначення санаційної спроможності підприємства. Що є передумовами та економічними критеріями санаційної спроможності? Охарактеризуйте джерела інформації, що використовуються в процесі оцінки санаційної спроможності.

 2. Що є характерними рисами та метою проведення санацій­ного аудиту? Які завдання вирішуються в процесі його прове­дення?

 3. В яких формах може здійснюватись фінансування санації власниками підприємства? Які основні цілі збільшення статутного капіталу підприємства?

 4. В яких формах кредитори можуть брати участь у фінансовому оздоровленні підприємства-боржника? Якими є особливості санаційних кредитів?

 5. В яких формах може здійснюватись фінансування санації персоналом (трудовим колективом) підприємства-боржника?

 6. Охарактеризуйте форми та методи державної фінансової підтримки санації підприємств. В яких випадках надається державна фінансова санаційна підтримка на безповоротній основі? Чи виправдовує себе така форма підтримки санації підприємств?

 7. Назвіть непрямі методи державної санаційної підтримки підприємств. Якими є види санаційної підтримки підприємств фіскального характеру?

 8. Які функції повинен виконувати інститут банкрутства?

 9. Які типи процедур може застосовувати господарський суд до боржника в процесі провадження справи про банкрутство? Дайте їм характеристику.

 10. За яких умов може бути прийнято рішення про порушення справи про банкрутство підприємства-боржника?

 11. Дайте визначення банкрутству згідно з чинним законодавством. Яким є порядок оголошення підприємства банкрутом?

 12. В якій послідовності задовольняються вимоги кредиторів за рахунок коштів, вилучених від продажу майна банкрута в ліквідаційній процедурі?

 13. У чому суть реструктуризації підприємства? Які заходи можуть здійснюватись у рамках:

а) реструктуризації виробництва?

б) реструктуризації активів?

в) фінансової реструктуризації?

г) корпоративної реструктуризації?

23. У чому полягає основний зміст реорганізації? Які форми корпоративної реструктуризації направлені на:

а) укрупнення;

б) подрібнення підприємств?

Який вид реорганізації не передбачає змін розмірів підприємства?

24. Дайте визначення:

а) прихованого банкрутства;

б) фіктивного банкрутства;

в) умисного банкрутства.

25. Якими є економічні ознаки та мотиви:

а) прихованого банкрутства?

б)  фіктивного банкрутства?

в) умисного банкрутства?Тест 1. Знайти відповідності:

 1. фінансова криза — це…

 2. банкрутство — це…

а) пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі неспроможність суб’єкта підприємницької діяльності задовольнити в установлений для цього термін висунуті до нього з боку кредиторів вимоги й виконати зобов’язання перед бюджетом;

б) фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей його впливу на фінансові відносини;

в) визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Тест 2. Знайти відповідності:

 1. стратегічна криза — це…

 2. криза прибутковості — це…

 3. криза ліквідності — це…

а) становище, за якого на підприємстві зруйновано виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху;

б) становище, за якого перманентні збитки зменшують власний капітал, що призводить до незадовільної структури балансу;

в) становище, за якого підприємство є неплатоспроможним, або існує реальна загроза втрати платоспроможності.

Тест 3. Знайти відповідності:

 1. ендогенні фактори фінансової кризи на підприємстві — це…

 2. екзогенні фактори фінансової кризи на підприємстві — це…

а) недоліки в організаційній структурі підприємства;

б) політична нестабільність у країні;

в) низька якість менеджменту на підприємстві;

г) прорахунки в галузі постачання;

ґ) посилення монополізму на ринку;

д) дискримінація підприємства органами влади та управління;

е) конфлікти між засновниками;

є) дефіцити фінансування;

ж) інфляція.

Тест 4. Знайти відповідності:

 1. до санаційних заходів у рамках реструктуризації активів підприємства належать…

 2. до основних форм рефінансування дебіторської заборгованості належать…

а) факторинг;

б) лізинг основних засобів;

в) форфейтинг;

г) реалізація (здавання в оренду) основних засобів, що не беруть участі в процесі виробництва;

ґ) оптимізація структури розміщення оборотного капіталу;

д) облік векселів;

е) продаж векселів на фондовому ринку;

є) мобілізація прихованих резервів;

ж) використання зворотного лізингу.

Тест 5. Знайти відповідності:

 1. власники підприємства можуть фінансувати санацію в таких формах:

 2. персонал підприємства може фінансувати санацію в таких формах:

 3. фінансова участь кредиторів у санації боржника може відбуватися у формах:

а) збільшення статутного капіталу;

б) надання позик;

в) зменшення статутного капіталу;

г) надання цільових внесків на безповоротній основі;

ґ) реструктуризація наявної заборгованості;

д) зменшення або списання заборгованості;

е) надання санаційних кредитів;

є) відстрочення або відмова від винагороди за виробничі результати;

ж) придбання працівниками акцій свого підприємства;

з) збільшенням кількості акцій існуючої номінальної вартості;

и) збільшенням номінальної вартості акцій;

і) обміном облігацій на акції;

ї) трансформація боргу у власність;

й) конверсія короткострокової заборгованості в довгострокову.

Тест 6. Ознаками санаційних кредитів є:

 1. позики за завищеними ставками;

 2. позики за заниженими ставками;

 3. формальне кредитне забезпечення;

 4. першокласне кредитне забезпечення;

 5. короткостроковість;

 6. довгостроковість;

 7. наявність позитивного висновку аудитора про санаційну спро­можність підприємства;

 8. необов’язковість наявності позитивного висновку аудитора про санаційну спроможність підприємства.

Тест 7. Знайти відповідності:

 1. до основних форм прямого державного фінансування санації підприємств відносять:

 2. формами непрямої державної фінансової підтримки санації підприємств є:

а) надання цільових податкових пільг підприємствам, які потребують санації;

б) бюджетні позики;

в) субсидії;

г) реструктуризація податкової заборгованості;

ґ) надання державних гарантій (поручительств);

д) частковий викуп державою акцій підприємств, які перебувають на межі банкрутства;

е) безпосереднє надання коштів підприємствам із централізованих фондів фінансових ресурсів;

є) дозвіл на порушення антимонопольного законодавства;

ж) списання податкових зобов’язань.

Тест 8. Знайти відповідності:

 1. реорганізація підприємства — це…

 2. реструктуризація підприємства — це…

а) проведення організаційно-економічних, правових, виробничо-технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управ­ління ним, форм власності, організаційно-правових форм, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва;

б) повна або часткова зміна власника статутного фонду юридичної особи;

в) складова його реструктуризації;
г) складова його реорганізації.

Тест 9. Знайти правильну відповідь.

Які види реорганізації спрямовані на які зміни розмірів підприємства?

 1. розукрупнення підприємства;

 2. укрупнення підприємства;

 3. без зміни розмірів підприємства;

а) злиття;
б) поглинання;

в) приєднання;

г) поділ;

ґ) перетворення;

д) виділення.

Тест 10. Знайти відповідності:

 1. у разі реорганізації злиттям...

 2. у разі реорганізації приєднанням...

а) бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються;

б) заборгованість підприємства-боржника погашається колишніми власниками його корпоративних прав;

в) підприємства виключаються з державного реєстру та втрачають свій юридичний статус;

г) підприємства не виключаються з державного реєстру, не втрачають свого юридичного статусу і продовжують свою діяльність;

ґ) одне підприємство не втрачає свій юридичний статус і продов­жує фінансово-господарську діяльність, а всі інші втрачають та виключаються з державного реєстру;

д) борги боржника визнаються безнадійними;

е) усі майнові права та обов’язки обох підприємств переходять до юридичної особи, яка виникла в результаті приєднання.

Тест 11. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредиторів до боржника у розмірі:

а) триста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

б) триста мінімальних заробітних плат не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

в) триста розмірів меж малозабезпеченості не були задоволені боржником протягом місяця після їх виникнення;

г) не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку;

д) не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати не були задоволені боржником протягом місяця після встановленого для їх погашення строку.

Тест 12. Суддя, прийнявши заяву про порушення справи про банкрутство, виносить ухвалу про порушення в справі про банкрутство…

а) не пізніше ніж на 30-й день;

б) на наступний день;

в) протягом п’яти днів;

г) не пізніше ніж на 10-й день.

Тест 13. Знайти відповідності:

 1. у підготовчому засіданні господарського суду…

 2. у попередньому засіданні господарського суду…

а) розглядається реєстр вимог кредиторів;

б) визначається розмір визнаних судом вимог кредиторів, які включаються до реєстру вимог кредиторів;

в) відбувається затвердження реєстру вимог кредиторів;

г) виноситься ухвала, якою заявник зобов’язується подати до офіційних друкованих органів оголошення про порушення справи про банкрутство з метою виявлення всіх кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника;

ґ) оцінюється відзив боржника на позов;

д) може бути призначена експертиза фінансового стану боржника;

е) з’ясовуються ознаки неплатоспроможності.

Тест 14. Знайти відповідності:

 1. план досудової санації державного підприємства…

 2. план санації боржника…

а) розробляється в 3-місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення…

б) розробляється в 6-місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення…

в) розробляється в місячний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення...

г) розробляється в 10-денний термін із дня прийняття рішення щодо її проведення…

І) …та подається на затвердження в господарський суд;

ІІ) …та подається на затвердження уповноваженому органові;

ІІІ) …та подається на затвердження комітету кредиторів;

ІV) …та подається на затвердження Фонду державного майна.

Тест 15. Знайти відповідності. Рішення про укладення мирової угоди приймається:

 1. від імені боржника:

 2. від імені кредиторів:

а) господарським судом;

б) на зборах кредиторів;

в) керівником боржника;

г) комітетом кредиторів;

ґ) арбітражним керуючим.

Тест 16. Знайти відповідності. Мирова угода:

 1. підлягає затвердженню господарським судом та набирає чинності…

 2. підлягає затвердженню комітетом кредиторів та набирає чинності…

 3. підлягає затвердженню арбітражним керуючим та набирає чинності…

 4. підлягає затвердженню Агентством з питань банкрутства та набирає чинності…

а) з дня опублікування її в офіційних друкованих органах;


б) з моменту схвалення її комітетом кредиторів;

в) з дня її затвердження господарським судом;

г) з дня її затвердження Агентством з питань банкрутства.


Тест 17. Знайти відповідності:

 1. у разі невиконання мирової угоди…

 2. у разі визнання мирової угоди недійсною…

 3. у разі розірвання мирової угоди...

а) вимоги кредиторів, щодо яких були надані відстрочення платежів або списання боргів, відновлюються в повному розмірі в незадоволеній частині;

б) вимоги кредиторів уважаються погашеними;

в) кредитори можуть висунути свої вимоги до боржника в обсязі, передбаченому цією мировою угодою.

Тест 18. Органи державної податкової служби під час укладення мирової угоди зобов’язані…

а) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував одному року до дня порушення справи про банкрутство;

б) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував трьом рокам до дня порушення справи про банкрутство;

в) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував трьом рокам до винесення ухвали про санацію боржника господарським судом;

г) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстроченням до десяти років, яка виникла в термін протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років;

ґ) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстрочення до шести років, яка виникла в термін протягом трьох останніх перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарних років;

д) погодитися на списання частини заборгованості чи її відстрочення до десяти років, яка виникла в термін протягом останнього перед днем подання заяви про порушення справи про банкрутство до господарського суду календарного року;

е) погодитися на списання всієї заборгованості зі сплати податків і зборів, яка виникла в термін, що передував трьом останнім рокам до дня подання заяви про порушення справи про банкрутство;

є) не погоджуватися на списання всієї або частини заборгованості зі сплати податків і зборів чи на її відстрочення;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 19. Знайти відповідності.

Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку:

 1. у першу чергу…

 2. у другу чергу…

 3. у третю чергу…

 4. у четверту чергу…

 5. у п’яту чергу…

 6. у шосту чергу…

а) задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;

б) задовольняються вимоги, що виникли з зобов’язань банкру-
та перед працівниками підприємства-банкрута (за винятком повернення внесків членів трудового колективу до статутного фонду підприємства);

в) задовольняються вимоги щодо сплати податків і зборів;

г) погашаються витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство;

ґ) задовольняються вимоги, забезпечені заставою;

д) задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою;

е) сплачується виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута, у тому числі відшкодування кредиту, отриманого на ці цілі;

є) погашаються витрати кредиторів на проведення аудиту;


ж) погашаються витрати на публікацію в офіційних друкованих органах оголошення про порушення справи про банкрутство.

Тест 20. Знайти відповідності.

а) приховане банкрутство — це…

б) умисне банкрутство — це…

в) фіктивне банкрутство — це…

 1. свідоме доведення підприємства до стійкої фінансової неспроможності, яка виникає внаслідок того, що власник або посадова особа підприємства з корисливих міркувань вдається до протиправних дій, завдаючи істотної шкоди державним інтересам чи законним правам кредиторів;

 2. ситуація, коли підприємство фактично не має ознак банкрут­ства, однак подає інформацію, яка свідчить про його фінансову неспро­можність;

 3. навмисне приховування факту стійкої фінансової неспроможності через подання недостовірних даних.

Тест 21. Ефективність санації визначають за формулою:

А) ;

Б) ;

В) .


  Визначте сумарний санаційний прибуток акціонерного товариства, якщо планом санації передбачено реалізацію таких операцій з фінансової реструктуризації:

  На основі таких даних визначте ліквідаційну вартість простої акції відкритого акціонерного товариства. Виручка від реалізації ліквідаційної маси підприємства становила 1 325,53 тис. грн. Фінансові зобов’язання товариства перед кредиторами визнано на рівні 1 089,13 тис. грн. Поточні витрати на ведення справи про банкрутство підприємства досягли 138,75 тис. грн. Товариство має заборгованість перед акціонерами з нарахованих, але не виплачених дивідендів у сумі 35,25 тис. грн.

  АТ є емітентом 93 750 простих та 8 320 привілейованих акцій номінальною вартістю 8,25 грн кожна. Усі акції перебувають в обігу.
Визначте, виходячи з таких даних, суму ліквідаційних дивідендів, що їх отримає учасник товариства з обмеженою відповідальністю при ліквідації останнього за рішенням власників. Частка учасника в статутному капіталі ТОВ становить 40 %. Статутний капітал ТОВ сформовано в сумі 165,0 тис. грн і повністю оплачений. Ринкова вартість активів товариства становить 764,55 тис. грн, власний капітал — 231,75 тис. грн, у тому числі непокритий збиток — 38,75 тис. грн.
  Визначте сумарний санаційний прибуток товариства з обмеженою відповідальністю, якщо планом санації передбачено реалізацію таких операцій з реструктуризації активів:
  Визначте, виходячи з таких даних, суму непокритого збитку акціонерного товариства, що може бути списана за рахунок емісійного доходу, отриманого в результаті викупу та наступного анулювання корпоративних прав акціонерного товариства на таких умовах. Викупу за курсом 4,25 грн підлягала кожна п’ята акція номінальною вартістю 10 грн. Статутний капітал товариства становить 650 тис. грн і сформований виключно з простих акцій.


  Визначте, ураховуючи такі дані, порядок погашення вимог кредиторів товариства з обмеженою відповідальністю в процесі його ліквідації як банкрута. На балансі товариства відсутнє майно, що обтяжене заставою, а виручка від реалізації всіх
  його активів дорівнювала 850 тис. грн. Сумарні претензії кредиторів становлять 645 тис. грн; витрати на ведення справи — 78,5 тис. грн.

Власний капітал ТОВ дорівнює 375 тис. грн, у т. ч. 111,3 тис. грн — непокритий збиток. Статутний капітал сформований із внесків 5 учасників, вартість яких становить 64 тис. грн.
  Визначте санаційний прибуток, а також суму грошових коштів, необхідну для виконання підприємством (відкритим акціонерним товариством) мирової угоди з основним кредитором. Для забезпечення виконання мирової угоди акціонери підприємства безкоштовно передають кожну 10-ту акцію з 265 тис. простих акцій, випущених товариством, решта необхідних акцій викупається за курсом 10 % від номіналу, який дорівнює 2,5 грн. Сума претензії кредитора становить 250,0 тис. грн і врегульовується таким чином:
  Визначте сумарний санаційний прибуток акціонерного товариства, якщо планом санації передбачено реалізацію таких операцій з фінансової реструктуризації:

  Збиток за даними податкового обліку становить 88,8 тис. грн.


  Визначте ліквідаційний дивіденд, що його отримає пайовий інвестиційний фонд при ліквідації ВАТ «Верес». У власності фон­ду перебуває 2,7 тис. простих акцій номіналом 20 грн кожна, що становить 3 % статутного капіталу товариства. Виручка від реалізації ліквідаційної маси товариства становила 5975,5 тис. грн, витрати на проведення ліквідації ВАТ — 335,8 тис. грн. Сума претензії кредиторів — 4038,8 тис. грн, у тому числі невиплачені інвестиційному фонду дивіденди в сумі 12,5 тис. грн. Урахуйте, що вартість придбання пакета акцій ВАТ «Верес» становила 82,3 тис. грн, товариство не емітувало привілейованих акцій.


  З метою участі працівників підприємства в його санації була досягнута домовленість про врегулювання заборгованості з оплати праці через її реструктуризацію на 12 місяців 50 % суми забор­гованості, прострочення з якої перевищує 3 місяці, інші 50 % конвертуються в прості акції номіналом 1 грн за курсом емісії 140 %. Загальна претензія працівників становить 185,6 тис. грн, з них 130,2 тис. грн — із простроченням понад 3 місяці. Поточна заборгованість з оплати праці погашається за рахунок надходжень від розміщення нових акцій серед старих акціонерів за кур­сом емісії 250 %. Визначте суму збільшення статутного капіталу товариства та санаційний прибуток.Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации