Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n6.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n6.doc

  1   2   3   4   5   6

РОЗДІЛ 6

ОБОРОТНІ КОШТИ
ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ
НА ПІДПРИЄМСТВІ
 1. Якої мети досягає підприємство, нормуючи оборотні кошти?

 2. Назвіть склад власних джерел за нормування оборотних коштів.

 3. Чому кредиторська заборгованість є джерелом формування оборотних коштів?

 4. Як визначається норматив оборотних коштів прямим методом?

 5. У чому особливість визначення норми оборотних коштів прямим методом з незавершеного виробництва?

 6. У чому сутність економічного методу визначення нормативу оборотних коштів і яка відмінність його від контрольного методу?

 7. Як оцінити ефективність використання оборотних коштів?

 8. Що означає абсолютне й відносне вивільнення оборотних коштів?

 9. У чому сутність прискорення оборотних коштів і як воно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства?

 10. Як визначається нестача або надлишок власних оборотних коштів і які причини зумовлюють цей стан?

 11. Який взаємозв’язок між джерелами формування оборотних коштів та ефективністю їх використання?Визначте правильну відповідь.

Тест 1. Абсолютне вивільнення оборотних коштів — це…

 1. збільшення обсягу виробництва за зростання суми оборотних коштів;

 2. пряме скорочення потреби в оборотних коштах за одночасного збільшення обсягів виробництва;

 3. зменшення суми оборотних коштів за зменшення реалізації товарів і послуг;

 4. скорочення терміну оборотності кредиторської заборгова-
  ності;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 2. Причиною нестачі (браку) власних оборотних коштів на підприємстві є…

 1. значна дебіторська заборгованість покупців;

 2. підвищення цін у результаті інфляції;

 3. неповний внесок платежів до бюджету;

 4. перевиконання плану прибутку;

 5. нецільове використання власних оборотних коштів.

Тест 3. Неможливість підприємства задовольнити поточну потребу в оборотних коштах за рахунок власних засобів означає…

 1. надлишок власних оборотних коштів;

 2. абсолютне вивільнення оборотних коштів;

 3. брак власних оборотних коштів;

 4. оборотність оборотних коштів;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 4. Відносне вивільнення оборотних коштів — це…

 1. незначне зростання суми оборотних коштів за збільшення обся­гів виробництва;

 2. прискорення оборотності оборотних коштів за зменшення обся­гів виробництва;

 3. збільшення обсягів виробництва в плановому році за сталої суми оборотних коштів;

 4. скорочення потреби в оборотних коштах за збільшення обсягів виробництва;

 5. усі відповіді правильні.

Тест 5. Вибрати вид запасу, який визначається в межах 50 % від інтервалу поставок.

 1. Страховий запас;

 2. технологічний запас;

 3. підготовчий запас;

 4. транспортний запас;

 5. поточний запас.

Тест 6. До власних і прирівняних до них джерел формування оборотних коштів належать…

 1. кредиторська заборгованість;

 2. сталі пасиви;

 3. випуск цінних паперів;

 4. чистий прибуток;

 5. банківський кредит.

Тест 7. За джерелами формування оборотні кошти поділяються на…

 1. активні та пасивні;

 2. власні й прирівняні до них;

 3. нормовані та ненормовані;

 4. залучені;

 5. безоплатно одержані.

Тест 8. Відповідно до методів планування оборотні кошти поділяються на:

 1. власні та прирівняні до них;

 2. фонди обігу й виробничі фонди;

 3. залучені;

 4. нормовані та ненормовані;

 5. кредиторську й дебіторську заборгованість.

Тест 9. Оборотні виробничі фонди та фонди обігу класифікуються за…

 1. джерелами формування;

 2. методами планування;

 3. участю в кругообороті коштів;

 4. принципами організації та регулювання;

 5. структурою оборотних коштів.

Тест 10. У процесі розрахунку нормативу оборотних коштів економічним методом застосовують…

 1. виробничий норматив;

 2. коефіцієнт зростання витрат;

 3. одноденний випуск продукції в 4 кварталі поточного року;

 4. норму запасу;

 5. невиробничий норматив.

Тест 11. Перевищення фактичної наявності власних оборотних коштів над потребою — це…

 1. надлишок власних оборотних коштів;

 2. брак власних оборотних коштів;

 3. фактична наявність оборотних коштів;

 4. абсолютне вивільнення оборотних коштів;

 5. відносне вивільнення оборотних коштів.

Тест 12. До показників, що характеризують стан оборотних коштів, відносять:

 1. коефіцієнт прибутковості оборотних коштів;

 2. швидкість обороту;

 3. коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства;

 4. норму оборотних коштів;

 5. коефіцієнт оборотності.

Тест 13. Для характеристики ефективності використання оборотних коштів використовують такі показники:

 1. коефіцієнт зростання витрат;

 2. тривалість виробничого циклу;

 3. швидкість обороту;

 4. термін обороту виробничих запасів;

 5. рентабельність.

Тест 14. До фондів обігу відносять:

 1. кошти в касі підприємства;

 2. готову продукцію на складі;

 3. оборотні кошти у виробництві;

 4. кошти на розрахунковому рахунку;

 5. готову продукцію відвантажену;

Тест 15. Оборотні кошти у виробництві представлені…

 1. готовою продукцією;

 2. незавершеним виробництвом;

 3. витратами майбутніх періодів;

 4. допоміжними матеріалами;

 5. напівфабрикатами власного виробництва.

Тест 16. Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через:

 1. нормування;

 2. норму;

 3. одноденні витрати;

 4. тривалість виробничого циклу;

 5. коефіцієнт зростання витрат.

Тест 17. До нормативів оборотних коштів у виробничих запасах належать:

 1. напівфабрикати власного виробництва;

 2. сировина, матеріали та покупні напівфабрикати;

 3. малоцінні та швидкозношувані предмети;

 4. запасні частини;

 5. готова продукція.

Тест 18. Знайдіть правильну відповідь:

Норма оборотних коштів для незавершеного виробництва визначається множенням ____________ на _____________.

 1. Коефіцієнт зростання витрат;

 2. наступні витрати;

 3. одноденні витрати;

 4. тривалість виробничого циклу;

 5. виробничий запас.

Тест 19. Норма оборотних коштів із сировини, матеріалів і по­купних напівфабрикатів включає такі елементи:

 1. транспортний запас, технологічний запас, підготовчий запас, поточний запас, інтервал поставок;

 2. транспортний запас, технологічний запас, підготовчий запас, поточний запас, страховий запас;

 3. інтервал поставок, транспортний запас, одноденні витрати, поточний запас, страховий запас;

 4. виробничий запас, невиробничий запас;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 20. Коефіцієнт нарощування витрат — це…

 1. відношення витрат, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу, до наступних витрат;

 2. відношення наступних витрат до витрат, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу;

 3. відношення витрат у незавершеному виробництві до всієї собівартості готової продукції;

 4. сума всіх витрат у незавершеному виробництві;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 21. Під час реалізації продукції обіг оборотних коштів визначається за такими показниками…

 1. за повною собівартістю;

 2. за цінами виробника;

 3. за роздрібними цінами;

 4. за ринковими цінами;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 22. Сталі пасиви є…

 1. заборгованістю перед державою;

 2. планованою кредиторською заборгованістю;

 3. планованою дебіторською заборгованістю;

 4. довгостроковим кредитом;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 23. Норматив оборотних коштів визначають…

 1. одноденні витрати;

 2. довгострокові кредити банку;

 3. позикові кошти;

 4. основні засоби й необоротні активи;

 5. норма запасів у днях.

Тест 24. Знайти правильні відповіді:

А) До одноразових витрат належать:

1) витрати на електроенергію;
2) витрати на сировину;

Б) До наступних витрат відносять:

3) амортизаційні відрахування;
4) витрати на рекламу;
5) витрати на комплектуючі матеріали.

Тест 25. Прискорення оборотності оборотних коштів для підприємства означає, що...

 1. підприємство додатково залучає фінансові ресурси;

 2. вивільняються власні фінансові ресурси;

 3. зменшується дебіторська заборгованість підприємства;

 4. підприємство має потребу в додаткових кредитах банку;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 26. Сповільнення оборотності оборотних коштів для підприємства означає, що...

 1. залучаються додаткові фінансові ресурси;

 2. збільшується заборгованість підприємства перед державою;

 3. перевиконано план прибутку;

 4. зростає дебіторська заборгованість;

 5. немає правильної відповіді.

Тест 27. До кожного показника знайти правильну відповідь:

А) швидкість обороту

1) віддача всіх вкладених у підприємство коштів

Б) коефіцієнт оборотності

2) тривалість одного обороту в днях

В) коефіцієнт завантаження оборотних коштів

3) кількість оборотів, оборотних кош­тів протягом звітного року

Тест 28. Для визначення коефіцієнта реальної вартості оборотних коштів у майні підприємства застосовуються такі показники:

 1. вартість майна підприємства;

 2. власні кошти підприємства;

 3. обсяг реалізованої продукції;

 4. фактична наявність оборотних коштів;

 5. поточні зобов’язання.

Тест 29. До оборотних коштів з найменшим ризиком вкладення відносять…

 1. гроші в касі;

 2. незавершене виробництво;

 3. готову продукцію;

 4. гроші на поточних рахунках в банках;

 5. дебіторську заборгованість.

Тест 30. До оборотних коштів з найменшим ризиком вкладення відносять:

 1. гроші в касі;

 2. незавершене виробництво;

 3. готову продукцію;

 4. гроші на рахунках в установах банку;

 5. дебіторську заборгованість.Випуск товарної продукції за рік становить 22 тис. одиниць; собівартість виробу — 2 тис. гривень; ціна виробу на 30 % перевищує його собівартість; середньорічний залишок оборотних коштів — 20 тис. гривень; виробничий цикл виготовлення виробу становить 6 днів; коефіцієнт нарощування витрат у незавершеному виробництві — 0,25.

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві та оборотність оборотних коштів підприємства (коефіцієнт оборотності, тривалість одного обороту й коефіцієнт завантаженості оборотних коштів).У першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 200 тис. гривень; середньоквартальні залишки оборотних коштів становили 15 тис. грн.

У другому кварталі обсяг реалізації продукції зросте на 14 %, а час одного обороту оборотних коштів буде зменшено на один день.

Визначити:

 1. коефіцієнт оборотності оборотних коштів і час одного обороту в днях у першому кварталі;

 2. коефіцієнт оборотності оборотних коштів і їхню абсолютну величину в другому кварталі;

 3. вивільнення оборотних коштів у результаті зменшення тривалості одного обороту оборотних коштів.
Визначити норматив оборотних коштів щодо сировини деревообробного підприємства, якщо деревина від двох постачальників надходить за 8 днів, від третього — за 6 днів, а документи, включаючи акцепт, обробку в обслуговуючих банках — відповідно 5, 3 та 2 дні. Приймання сировини від двох постачальників займає по 3 дні, від третього — 4 дні. Сушіння деревини триває 10 днів. Разові поставки деревини від першого постачальника здійснюються кожні 10 днів на суму 10 тис. грн, від другого — кожні 16 днів на суму 60 тис. грн, а від третього — кожні 20 днів на суму 16 тис. гривень. Витрати сировини в 4 кварталі становлять 59 400 грн.


Визначити норму оборотних коштів на створення запасів матеріалу, якщо сировину відвантажили 5 числа, а надійшла вона 23 числа поточного місяця. Для опрацювання рахунка знадобилось 2 дні, за цей же період покупець подає платіжне доручення в банк. Час на обробку документів становить один день. Період приймання, розвантаження й складування матеріалів становить 2 дні. Постачання матеріалів здійснюється двома постачальниками. Перший постачальник надсилає матеріал через кожні 6 днів на суму 10 000 грн, а другий — через кожні 8 днів на суму 6000 грн.


Витрати 4-го кварталу планового року за матеріалами становлять 2700 гривень, за паливо — 1800 грн. Норми оборотних коштів — відповідно 8 та 5 днів. Норматив за іншими елементами оборотних коштів на кінець планового періоду — 800 грн. Сукупний норматив власних оборотних коштів на початок планового року становить 1500 грн. Визначити приріст (скорочення) сукупного нормативу власних оборотних коштів.Визначити норматив оборотних коштів щодо готової продукції на кінець планового року й зміну нормативу в плановому періоді. Норматив на початок року становив 1650 тис. грн, товар­на продукція у звітному році — 21 400 тис. грн. У плановому році товарна продукція становитиме 22 684 тис. грн. Прискорення обертання оборотних коштів у плановому періоді дорівнюватиме 6 %.Розрахувати норматив оборотних коштів на незавершене виробництво на перший і другий роки, якщо:

Найменування виробів

Тривалість виробничого
циклу, днів

Виробнича собівартість
товарної продукції
в IV кварталі
планового року, грн

А

6

900

Б

8

1200

У першому кварталі підприємство реалізувало продукцію на 585 млн грн, середньоквартальні залишки оборотних коштів становили 65 млн грн. У другому кварталі обсяг реалізації продукції зменшився на 7 %, а час одного обороту оборотних коштів буде скорочено на два дні.

Визначити:

 1. коефіцієнт обертання оборотних коштів і тривалість одного обороту в днях за перший квартал;

 2. коефіцієнт обертання оборотних коштів і їхню абсолютну величину в другому кварталі;

 3. зміну оборотних коштів у результаті зміни тривалості одного обороту оборотних коштів.
На основі наведених даних необхідно визначити норматив оборотних коштів на плановий період аналітичним методом і зміну нормативу в плановому періоді, якщо: сукупний норматив оборотних коштів на початок планового періоду становить 680 тис. грн, у тому числі норматив, що безпосередньо не залежить від обсягу виробництва, — 220 тис. грн.

Випуск товарної продукції за повною собівартістю у звітному періоді становить 6900 тис. грн, а у плановому, відповідно, — 8142 тис. грн;

Крім того, у плановому періоді передбачається сповільнення оборотності оборотних коштів на 6 %.


Розрахувати норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві на перший і другий роки, якщо:
На підставі наведених нижче даних визначити суму приросту нормативних оборотних коштів і джерела фінансування.

Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового періоду — 540 тис. грн.

Фактична наявність власних оборотних коштів на початок планового періоду еквівалентна 480 тис. грн.

Норматив оборотних коштів підприємства на кінець планового періоду — 555,0.

Приріст стійких пасивів у плановому періоді — 7,0.

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, — 34,0.


На основі наведених даних визначити оборотність оборотних коштів і суму їх вивільнення чи залучення до обороту:

 1. Річний обсяг реалізації продукції (у тис. грн):

— за планом — 8700,0;

— фактично — 9000,0;

 1. Середні залишки оборотних коштів:

— за планом — 520,0;

— фактично — 480,0;


Як зміниться норма запасу, якщо норматив за сировиною та матеріалами збільшиться з 80 грошових одиниць до 100 грошових одиниць за незмінних витрат у IV кварталі поточного року (1500 грошових одиниць).


Виходячи з наведених даних, визначити денний обсяг реалізації продукції, час обороту оборотних коштів, коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, рентабельність оборотних коштів у плановому періоді.

Доходи від реалізації товарної продукції у звітному році становили 1500 грн, на наступний рік передбачається збільшення реалізації продукції на 0,3 %. Планується, що в наступному році середні залишки оборотних коштів становитимуть 500 грн, а прибуток від реалізації продукції — 1100 грн.


Визначити абсолютне та відносне вивільнення оборотних коштів, якщо за звітом річний обсяг реалізації продукції становить 7800 грн, середні залишки оборотних коштів еквівалентні 1200 грн, а за планом ці показники дорівнюють, відповідно, 6100 грн та 1000 грн.Розрахувати сукупний норматив для малоцінних та швидкозношуваних предметів, якщо повна вартість МШП така: вартість спеціального одягу — 210 грн, спеціального взуття — 300 грн, господарського інвентарю — 160 грн. Повна вартість МШП, які є на складі, становить 450 грн, а виробнича тара на складі — 50 грн.


Визначити норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва, наступні витрати та виробничу собівартість продукції за таких умов:

Найменування виробів

Тривалість виробничого
циклу, днів

Виробнича собівартість
товарної продукції
в IV кварталі
планового року, грн

А

3

600

Б

7

900
Визначити норматив оборотних коштів для незавершеного виробництва, виходячи з такої інформації про наступні витрати та виробничу собівартість продукції за таких умов: випуск продукції в IV кварталі планового року за виробничою собівартістю становить 11 880 грн; тривалість виробничого циклу — 41 день; ступінь готовності продукту — 80 %; первісні одноразові витрати, які здійснюються на початку виробничого циклу, — 230 грн.


Визначити потребу підприємства в оборотних коштах на плановий період і зміну нормативу в плановому періоді економічним методом, якщо норматив оборотних коштів за сировиною становить 7200 грн, за малоцінними й швидкозношуваними предметами — 6000 грн, за витратами майбутніх періодів — 4700 грн, за готовою продукцією — 5000 грн, за незавершеним виробництвом — 6100 грн, за запасними частинами — 5300 грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 8 % порівняно з минулим роком. У плановому році передбачено прискорення оборотності оборотних коштів на 3 %.


Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 450 тис. грн, у тому числі невиробничий — 120 тис. грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачається в розмірі 17 % порівняно з минулим роком. Також у плановому році через розширення ринку збуту продукції передбачається сповільнення оборотності оборотних коштів на 2 %. Визначити норматив оборотних коштів на плановий рік.
РОЗДІЛ 7

КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 1. Чим зумовлено необхідність кредитування підприємств? Які фактори впливають на рівень потреби в оборотних коштах?

 2. Назвіть спільні риси та розкрийте відмінності акцептного й овального кредиту.

 3. У чому полягає сутність контокорентного кредитування? На­звіть відмінності контокорентного кредитування та овердрафту.

 4. Які групи кредитів виділяють залежно від наявності забезпечення? Які активи можуть використовуватись як забезпечення кредиту? В якому разі банк може видати бланковий кредит?

 5. Розкрийте особливості надання та використання кредитів в іноземній валюті.

 6. За яких умов операція буде вважатися факторинговою? Назвіть види факторингових операцій.

 7. Розкрийте переваги та недоліки факторингових операцій для підприємств. Від чого залежить плата за факторинг?

 8. Охарактеризуйте основні етапи оформлення кредитної угоди. Які обов’язкові умови необхідно врахувати при отриманні кредиту?

 9. Назвіть особливості кредитування під облік векселів.

 10. Розкрийте сутність і характерні особливості банківського, комерційного й лізингового кредитування.

 11. Які види комерційного кредиту може використати підприємство? Дайте їх порівняльну характеристику.

 12. Яка мета оцінки фінансового стану позичальника? Які групи показників враховуються під час оцінки фінансового стану підприємства-позичальника?

 13. У чому особливість взаємозв’язку учасників лізингової угоди порівняно з іншими видами кредитування?

 14. Які способи погашення кредиту передбачені законодавством України? Назвіть джерела погашення кредиту.

 15. Які види кредитних ліній можуть бути відкриті підприємствам? У чому особливість отримання кредитів за кредитною лінією?

 16. Назвіть переваги та недоліки лізингу для кожного з учасників лізингової угоди.

 17. Розкрийте особливості кредитування малих підприємств комерційними банками України.

 18. На яких умовах підприємства можуть отримати іноземні кредити під державні гарантії?

 19. Розкрийте переваги та недоліки проектного кредитування.

 20. Як оцінюється ефективність використання позичальниками кредитних коштів?


  1   2   3   4   5   6


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации