Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n7.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n7.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗа редакцією
кандидата економічних наук В. З. Потій


Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України
ББК 65.290-93

Ф 59
Колектив авторів:

В. З. Потій, Н. Д. Бабяк, Г. Ю. Жолнерчик, Є. В. Вакуленко,
Я. І. Невмержицький, С. В. Онищенко, О. А. Островська,
Н. П. Сиволапенко, О. Б. Соколова, О. М. Угляренко, С. В. Ушеренко


Рецензенти:

Л. Ф. Романенко, д-р екон. наук, проф.
(Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»)


І. М. Євдокимова, канд. екон. наук
(Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України
«Науково-дослідний економічний інститут»)Редакційна колегія фінансово-економічного факультету

Голова редакційної колегії В. К. Хлівний, канд. екон. наук, доц.

Відповідальний секретар A. M. Павліковський, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії Л. Д. Буряк, канд. екон. наук, проф.

В. З. Потій, канд. екон. наук, доц.

В. М. Опарін, канд. екон. наук, проф.

М. А. Гапанюк, канд. екон. наук, доц.

Т. М. Артюх, канд. екон. наук, доц.

О. О. Гаманкова, канд. екон. наук, доц.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-408 від 10.03.04


Ф 59 Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації: Навч. посібник / Кол. авт.: В. З. Потій, Н. Д. Бабяк, Г. Ю. Жолнерчик та ін.; За ред. В. З. Потій. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.

ISBN 966–574–712–6


Запропонований посібник — один із перших вітчизняних практичних посібників, який розроблено відповідно до навчальної програми з нормативної дисципліни «Фінанси підприємств». До нього увійшли тести, задачі, запитання для самоконтролю, а також методичні вказівки до вивчення дисципліни та розв’язання задач за всіма темами курсу.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів і бізнесу.

ББК 65.290-93

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


© В. З. Потій, Н. Д. Бабяк,

Г. Ю. Жолнерчик та ін., 2005

ISBN 966574-712-6 © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

ПОТІЙ Ванда Зіновіївна

БАБЯК Наталія Дмитрівна
ЖОЛНЕРЧИК Ганна Юріївна
та ін.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ:
ТЕСТИ, ЗАДАЧІ,
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Навчальний посібник


За редакцією
кандидата економічних наук В. З. Потій

Редактор О. Цимбалюк

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор П. Тютюнник

Верстка С. Мальчевська

Підписано до друку 04.03.05. Формат 6084/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 14,41.
Обл.-вид. арк. 16,40. Наклад 3500 пр. Зам. № 04-2780.
Київський національний економічний університет
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс: (044) 458–00–66; 456–64–58
E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации