Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації - файл n8.doc

Потій В.З. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації
скачать (1243 kb.)
Доступные файлы (24):
n1.doc875kb.15.03.2005 17:16скачать
n2.doc119kb.09.03.2005 12:56скачать
n3.doc29kb.12.09.2009 12:30скачать
n4.doc4493kb.15.03.2005 17:12скачать
n5.doc1466kb.09.03.2005 11:52скачать
n6.doc4006kb.09.03.2005 11:28скачать
n7.doc250kb.18.03.2005 12:56скачать
n8.doc305kb.17.03.2005 17:28скачать
n9.doc24kb.17.03.2005 17:24скачать
n10.doc152kb.11.02.2005 13:53скачать
n11.doc28kb.14.02.2005 12:52скачать
n12.doc200kb.03.06.2004 09:43скачать
n13.doc635kb.30.05.2004 21:11скачать
n14.doc86kb.08.06.2004 20:30скачать
n15.doc30kb.02.02.2005 01:29скачать
n16.doc94kb.17.06.2004 16:33скачать
Vanda-book.doc56kb.22.12.2004 12:21скачать
n18.doc32kb.19.12.2004 23:41скачать
n19.doc195kb.19.12.2004 23:42скачать
n20.doc131kb.06.10.2004 12:46скачать
n21.doc156kb.06.10.2004 11:00скачать
n22.doc184kb.06.10.2004 11:46скачать
n23.doc91kb.06.10.2004 11:55скачать
n24.doc128kb.04.10.2004 16:50скачать

n8.doc

  1   2   3   4   5
Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1
Коди
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство

ВАТ «Комбінат будіндустрії»

за ЄДРПОУ

04012193

Територія
за КОАТУУ

80361

Форма власності
за КФВ

20

Орган державного управління
за СПОДУ

06024

Галузь
за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності
за КВЕД

36.63.4

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума
Адреса
БАЛАНС

на 31.12 20 04_ р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На
початок
звітного
періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010

3,7
первісна вартість

011

41,1

41,1

знос

012

(37,4)

(41,1)

Незавершене будівництво

020

1385,1

2265,5

Основні засоби:


залишкова вартість

030

20423,7

19769,6

первісна вартість

031

57389,0

56696,2

знос

032

(36965,3)

(36926,6)

Довгострокові фінансові інвестиції


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

2,5

2,5

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Продовження табл.

Актив

Код рядка

На
початок
звітного
періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом I

080

21815,0

22037,6

II. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси

100

2817,3

2817,3

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

654,8

548,8

готова продукція

130

3777,4

2950,4

товари

140

2813,1

1721,8

Векселі одержані

150

0,3

0,3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

1815,1

1371,0

первісна вартість

161

1815,1

1371,0

резерв сумнівних боргів

162

(—)

(—)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

2,3

2,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2108,2

2154,0

Поточні фінансові інвестиції

220

1432,5

1432,5

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

44,9

91,3

в іноземній валюті

240

19,6

1,0

Інші оборотні активи

250

229,6

3807,8

Усього за розділом II

260

15715,1

16942,2

III. Витрати майбутніх періодів

270

0,1Баланс

280

37530,2

38979,8
Пасив

Код рядка

На
початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

9284,3

9284,3

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

30263,6

30263,6

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

– 10983,6

– 11696,0

Неоплачений капітал

360

(—)

(—)

Вилучений капітал

370

(—)

(—)

Усього за розділом I

380

28564,3

27851,9

II. Забезпечення наступних витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

2,1

1,6

Усього за розділом II

430

2,1

1,6

III. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

Відстрочені податкові зобов’язання

460

Інші довгострокові зобов’язання

470

Усього за розділом III

480

IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500

1634,5

4121,1

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

Векселі видані

520

280,0

280,0

Кредиторська заборгованість за товари, ро­боти, послуги

530

5997,7

5320,0

Закінчення табл.

Пасив

Код рядка

На
початок
звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540

471,1

662,2

з бюджетом

550

149,3

145,5

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

47,0

94,9

з оплати праці

580

122,4

212,1

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов’язання

610

261,8

250,5

Усього за розділом IV

620

8963,8

11126,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

37530,2

38979,8

Керівник ________________________

Головний бухгалтер _______________


Додаток

до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство
за ЄДРПОУ

04012193

Територія
за КОАТУУ

80361

Орган державного управління
за СПОДУ

06024

Галузь
за ЗКГНГ

16170

Вид економічної діяльності
за КВЕД

36.63.4

Одиниця виміру, тис. грн.

Контрольна сума


Звіт

про фінансові результати

на рік 20 04 р.
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

  1   2   3   4   5


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации