Волошина С.В., Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. Економіка праці: курс лекцій і навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни - файл n1.doc

Волошина С.В., Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. Економіка праці: курс лекцій і навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни
скачать (581.7 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc277kb.21.09.2005 20:20скачать
n2.doc237kb.24.01.2002 09:13скачать
n3.doc237kb.24.01.2002 09:15скачать
n4.doc228kb.03.02.2002 09:09скачать
n5.doc226kb.29.01.2002 15:53скачать
n6.doc319kb.03.02.2002 18:21скачать
n7.doc302kb.16.12.2001 11:36скачать
n8.doc230kb.11.12.2001 12:10скачать
n9.doc519kb.17.12.2001 21:45скачать
n10.doc262kb.08.01.2002 21:46скачать
n11.doc319kb.04.03.2002 20:37скачать
n12.doc909kb.26.02.2002 18:17скачать

n1.docС.В. Волошина, Н.В. Чорноморченко, І.С. ЧорноморченкоКурс лекцій і навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни

КИЇВ – 2002
Автори:

С.В. Волошина, Н.В. Чорноморченко, І.С. Чорноморченко


Рецензенти:

Відповідальний за випуск:

М.І. Долішній, академік НАН України, доктор економічних наук, професор


Волошина С.В., Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. Економіка праці: курс лекцій і навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни: Навч. посібник. – К.: ..........., 2002. – ... с.

Посібник складено згідно сучасних вимог щодо організації навчального процесу. До його складу вміщено у розрізі усіх основних розділів курсу програмні питання, лекційний матеріал, практичні завдання, методичні поради до розв’язання задач, конкретні ситуації, контрольні і проблемні запитання, тестові завдання, зразки індивідуальних завдань, а також критерії оцінювання знань студентів, глосарій і перелік рекомендованої до опрацювання літератури.

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації, які навчаються за програмою підготовки бакалаврів. Матеріал посібника має бути корисним й для студентів, які навчаються за програмами рівня підготовки “спеціаліст” і “магістр”; для викладачів цього курсу в процесі підготовки ними конспектів лекцій, організації практичних занять, самостійної й індивідуальної роботи студентів; для працівників економічних служб підприємств та організацій.

Зміст с.


Передмова…………………………………………………………...................

Розділ 1. Програма курсу “Економіка праці”……………………………


  1. Мета викладання дисципліни та її місце в навчальному процесі......

  2. Завдання вивчення курсу……………………………………………........

  3. Обсяг і структура дисципліни……………………………………………

  4. Тематичний зміст дисципліни…………………………………………....


Розділ 2. Курс лекцій ...............................................................................

Тема 1. Ринок праці в економічній системі………………………………….

Тема 2. Населення і трудові ресурси суспільства…………………………..

Тема 3. Зайнятість населення і безробіття…………………………………..

Тема 4. Персонал підприємства та система управління ним………………

Тема 5. Управління продуктивністю…………………………………………

Тема 6. Нормування праці…………………………………………………….

Тема 7. Вартість робочої сили………………………………………………..

Тема 8. Заробітна плата……………………………………………………….

Тема 9. Організація праці…………………………………………………….
Розділ 3. Організаційно-методичні матеріали для практичних занять


Розділ 4. Завдання для контролю знань студентів і виконання самостійної роботи..............................................................................……

4.1. Тестові завдання....................................................................................

4.2. Конкретні ситуації.................................................................................

4.3. Підготовка реферату..............................................................................

4.4.Варіанти розрахункових індивідуальних завдань з використанням прикладних програм на ЕОМ.......................................................................................
Підсумкові питання......................................................................................
Критерії оцінювання знань.........................................................................
Глосарій.........................................................................................................
Література....................................................................................................
Додатки.........................................................................................................Праця має непересічне значення в житті кожної людини. Вона дає можливість не тільки фізично співіснувати, приносячи дохід в тій чи іншій формі, але й реалізувати творчі здібності, знання, закріпити свій соціальний статус або підняти його до бажаних висот.

У зв’язку з цим знання закономірностей функціонування ринку праці, визначення міри праці, ефективних підходів до встановлення оптимального розміру оплати праці, з’ясування потрібного числа працівників тощо має велике практичне значення не тільки для випускників економічних спеціальностей, які безпосередньо будуть працювати у кадрових структурах. Ці знання є необхідними й для всіх інших фахівців, адже частина з них ввійде до складу апарату управління або стане роботодавцем і буде формувати кадрову політику на своїх підприємствах. Інші випускники стануть вузькими спеціалістами за профілем отриманої освіти і будуть готувати рішення, які в тій чи іншій мірі торкатимуться питань праці.

У зв’язку з висуванням нових вимог до професійної підготовки та рівня знань економістів, поглиблення їх теоретичної і практичної підготовки в галузі організації, нормування, аналізу соціально-економічних проблем праці навчальним планом підготовки бакалаврів з економіки за всіма професійними спрямуваннями передбачене вивчення нормативної дисципліни “Економіка праці“.

Мета даного навчального посібника полягає в можливості надати студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів уявлення про сучасні процеси, які відбуваються в соціально-трудовій сфері країни, зокрема у змінах в зайнятості; про ринкові підходи до управління людськими ресурсами, зміст та основні напрямки організації праці, оцінки ефективності праці та її оплати, регулювання соціально-трудових відносин на підприємствах.

Даний навчальний посібник складається з чотирьох розділів. До першого розділу вміщено програму курсу з розкриттям обсягу, структури і тематичного змісту дисципліни. Другий розділ містить лекційний матеріал і запитання для самоконтролю знань студентів.

Третій розділ об’єднує комплекс матеріалів для організації проведення практичних занять, до якого включено питання для обговорення і дискутування, практичні завдання з теоретичним аналізом проблеми та поради до розв’язання задач.

У четвертому розділі подано тестові і практичні завдання ситуативного характеру для самостійної роботи студентів.

Посібник підготовлено авторським колективом у складі кандидатів економічних наук, доцентів кафедри економіки підприємств КЕI КНЕУ С.В. Волошиної, Н.В. Чорноморченко та асистента кафедри економіки промислового виробництва та будівництва КТУ І.С. Чорноморченко, який намагався узагальнити власний досвід викладання даного курсу.  1. Мета викладання дисципліни та її місце

в навчальному процесі
Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб надати студентам можливість освоїти теоретико-методологічні та соціально-економічні питання трудових відносин у суспільстві.

Дисципліна опирається на основні положення фундаментальних дисциплін та інших дисциплін базового циклу, що дає їй можливість вирішувати завдання планування, організації, нормування, оплати і стимулювання праці, управління трудовими ресурсами і соціальними процесами в сфері праці.

Для вивчення дисципліни “Економіка праці“ потрібні знання з таких суміжних курсів як політекономія, історія економічних вчень, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, менеджмент, економічний аналіз, державне регулювання економіки, математика для економістів, статистика, маркетинг та інших дисциплін базового циклу навчального плану.

У свою чергу матеріал дисципліни “Економіка праці“ слугує підґрунтям для вивчення професійно-орієнтованих дисциплін.


  1. Завдання вивчення курсу


Відповідно до попередньо визначеної мети викладання дисципліни “Економіка праці“ головними завданнями, що стоять перед нею, є:

При вивченні курсу студент повинен знати:

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен вміти:


1.3. Обсяг і структура дисципліниТема

За формами навчання

Денна

Заочна

Разом


у тому числі

Разом

у тому числі

лекції

практ.

індив.

СРС

лекції

практ.

1.Ринок праці в економічній системі


8


2


2


-


4


1


1


-

2.Населення і трудові ресурси суспільства


7


2


2


-


3


1


1


-

3.Зайнятість населення і безробіття


7


2


2


-


3


1


1


-

4.Персонал підприємств та система управління ним


8


2


2


-


4


1


1


-

5.Управління продуктивністю


13


2


2


4


5


2


2


-

6.Нормування праці

11

2

2

3

4

2

2

-

7.Вартість робочої сили

6

2

-

-

4

1

1

-

8.Заробітна плата

13

4

2

3

4

2

2

-

9.Організація праці

8

2

2

-

4

1

1

-


Разом


81


20


16


10


35


12


12


-

Наведена структура годин за дисципліною відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів Київського національного економічного університету.

Читання лекцій передбачається за усіма темами курсу, їх обсяг визначено відповідно до практичної значущості матеріалу окремих тем та розподілу годин між аудиторною та самостійною роботою.

Практичні заняття на денному відділенні передбачено проводити за 8 темами, які є найбільш вагомими у формуванні широкого економічного світогляду майбутніх економістів високої кваліфікації. Таким же чином визначено обсяг годин на самостійну та індивідуальну роботу.

1.4. Тематичний зміст дисципліни
Вступ
Загальна характеристика предмета курсу “Економіка праці”. Мета і завдання курсу. Взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами. Навички, яких набувають студенти, опановуючи курс.

Теоретична і методологічна основа курсу. Логіка побудови та зміст курсу.
Тема 1. Ринок праці в економічній системі
Мета теми: викласти сучасну роль ринку праці та механізму його функціонування.
Завдання теми: показати, що являє собою ринок праці, його складові елементи; відобразити його зв’язок з іншими типами ринків; охарактеризувати різницю в основних теоретичних підходах до аналізу ринку праці; з’ясувати актуальність окремих положень економічних шкіл відносно ситуації на українському ринку праці; подати основні проблеми функціонування ринку праці в Україні.
Основні терміни і поняття теми: робоча сила, первинний і вторинний ринки праці, ринок робочої сили, ринок робочих місць, функції ринку праці, сегментація ринку праці, попит на працю, пропозиція праці, ціна робочої сили, моделі ринку праці, інфраструктура ринку праці.
Ринок праці як підсистема ринкової економіки, його взаємозв’язок з ринками капіталів, товарів та послуг, житла, інформації, землі, цінних паперів тощо. Роль та значення ринку праці. Поняття “ринок праці“, “ринок робочої сили“ та “ринок робочих місць”. Особливості товару “робоча сила”. Соціальні та економічні аспекти в характеристиці робочої сили.

Елементи ринку праці: попит, пропозиція, ціна робочої сили. Різниця між сукупним і поточним ринками праці та їх елементами. Складові механізму функціонування сучасного ринку праці: суб’єкти, інструменти та засоби впливу. Оцінка дії факторів попиту і пропозиції праці.

Функції сучасного ринку праці: суспільного поділу праці, інформаційна, посередницька, ціноутворююча, стимулююча, регулююча, оздоровлююча. Умови ефективного функціонування ринку праці.

Необхідність сегментації ринку праці для дослідження його тенденцій і проблем розвитку. Теорія двоїстості ринку праці. Сегментація ринку праці за різними ознаками і загальна характеристика розвиненості окремих сегментів.

Класичний, неокласичний, кейнсіанський, монетаристський, інституціоналістський та марксистський підходи до аналізу ринку праці. Актуальність окремих положень економічних шкіл відносно ситуації на національному ринку праці. Визначення моделі розвитку ринку праці України.

Інфраструктура ринку праці та її елементи. Структура і функції державної служби зайнятості України.

Історичні передумови виникнення ринку праці. Етапи формування ринку праці в Україні та їх основні особливості. Риси сучасного етапу формування вітчизняного ринку праці.
Література: [19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 82, 85, 88, 99, 100, 101, 102]


Тема 2. Населення і трудові ресурси суспільства
Мета теми: розкрити теоретико-методологічні основи визначення сукупної пропозиції праці.
Завдання теми: подати сутність процесу відтворення населення; відобразити роль категорій “трудові ресурси” та “економічно активне населення” у визначенні сукупної пропозиції праці; роз’яснити методики аналізу демографічних процесів, кількісної характеристики трудових ресурсів, прогнозування потреби в них.
Основні терміни і поняття теми: населення, відтворення населення, демографічні процеси, працездатний вік, трудові ресурси, економічно активне населення, методи прогнозування, баланс трудових ресурсів, баланс ринку праці.
Населення як суб’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. Відтворення населення, його природний і механічний рух. Демографічна та соціальна мобільність населення. Кількісна оцінка процесу відтворення населення. Фактична і прогнозована чисельність населення.

Демографічний розвиток України. Головні тенденції сучасних демографічних змін в країні, їх причини і вплив на функціонування ринку праці.

Поняття працездатного віку, працездатності, працездатного населення, трудових ресурсів, економічно активного населення, економічно неактивного (пасивного) населення. Склад трудових ресурсів та економічно активного населення.

Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. Показники кількісної та якісної оцінки трудових ресурсів. Соціально-економічний поділ трудових ресурсів України.

Методи прогнозування, планування, розрахунку потреби в трудових ресурсах. Фактори та етапи визначення потреби в трудових ресурсах на макро- і мікрорівнях. Джерела поповнення трудових ресурсів.

Баланс трудових ресурсів України. Схема балансу трудових ресурсів, його зміст та аналіз.

Баланс ринку праці. Джерела формування ринку праці.
Література: [ 19, 20, 22, 25, 26, 32, 33, 37, 38, 59, 64, 66, 83, 98 ]


Тема 3. Зайнятість населення і безробіття
Мета теми: з’ясувати ринкову концепцію зайнятості населення.
Завдання теми: визначити економічний зміст поняття “зайнятість населення” та методи забезпечення продуктивної зайнятості; відобразити зміст безробіття, його соціально – економічних наслідків.
Основні терміни і поняття теми: зайнятість населення, концепції зайнятості, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, природна норма безробіття, фактичний рівень безробіття, статус безробітного, підходяща робота, допомога по безробіттю.
Економічний, соціальний і правовий зміст зайнятості. Поділ трудових ресурсів в залежності від способу і механізму зайнятості. Класифікація видів і форм зайнятості. Аналіз продуктивної зайнятості. Концепції повної та глобальної, примусової і добровільної зайнятості.

Необхідність і зміст регулювання зайнятості населення на державному, регіональному і виробничому рівнях. Основні напрямки державної політики в галузі зайнятості населення. Принципи державної політики зайнятості.

Активні та пасивні методи й заходи регулювання зайнятості. Законодавство України про зайнятість. Переваги гнучких форм зайнятості та використання робочого часу на підприємстві.

Програми сприяння зайнятості, їх зміст і джерела фінансування. Роль Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у регулюванні зайнятості.

Поняття й причини безробіття. Характеристика основних видів безробіття. Природна норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція. Соціально – економічна оцінка рівня безробіття. Показники оцінки рівня безробіття. Причини неточного визначення рівня безробіття.

Визначення статусу безробітного. Ознаки підходящої роботи. Мотиваційна і дестимулююча роль допомоги по безробіттю. Страховий стаж. Умови, розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю в Україні.


Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення.
Література: [ 1, 2, 9, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29, 32, 33, 41, 45, 47, 61, 69, 74, 84, 97 ]


Тема 4. Персонал підприємств та система управління ним
Мета теми: визначити необхідність управління персоналом та системний підхід до його реалізації.
Завдання теми: роз’яснити сутність персоналу підприємств, функції, що виконуються його окремими категоріями; подати зміст процесу управління персоналом.
Основні терміни і поняття теми: персонал підприємств, групи персоналу, категорії промислово-виробничого персоналу, планування персоналу, явочна та облікова чисельність, управління персоналом, посадова інструкція, трудовий договір, адаптація, інструктаж, ротація, атестація персоналу.
Персонал підприємства як об’єкт управління, його структура. Суб’єкти управління персоналом. Мета і завдання управління персоналом. Склад функціональних підсистем системи управління персоналом підприємства та їх характеристика. Алгоритм управління персоналом.

Поняття процесу планування персоналу та його основні етапи. Особливості визначення потреби в різних категоріях персоналу в довгостроковому і поточному періодах. Методика планування чисельності різних груп персоналу основної діяльності. Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника: методика розробки і сфера практичного використання. Явочний та обліковий склад працівників. Штатний розклад. Додаткова потреба в кадрах.

Принципи та етапи формування персоналу. Процедура прийому на роботу. Значення та інформаційна наповненість посадової інструкції. Методи залучення кандидатів на вакантні робочі місця. Схема відбору кандидатів. Зміст трудового договору. Просування персоналу.

Професійна і соціальна адаптація кадрів. Напрямки та аспекти адаптації. Основні підходи до вирішення проблем адаптації. Принципи раціонального використання персоналу.

Система управління професійним розвитком кадрів. Визначення потреби підприємства в розвитку свого персоналу. Місце професійного навчання в професійному розвитку працівників. Етапи професійного навчання та методика складання його бюджету. Сучасні методи професійного навчання.

Значення, завдання і методи оцінювання персоналу. Різновиди атестації. Процедура проведення атестації працівників. Шляхи подолання суб’єктивізму при оцінюванні персоналу.
Література: [7, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 48, 50, 62,63, 91, 95, 98, 103 ]


Тема 5. Управління продуктивністю
Мета теми: розкрити ринковий підхід до розуміння процесу управління продуктивністю.
Завдання теми: подати поняття продуктивності з широкої та вузької точок зору; відобразити зміст процесу управління продуктивністю; охарактеризувати дію основних факторів зростання продуктивності праці.
Основні терміни і поняття теми: продуктивність, продуктивність праці, багатофакторна модель вимірювання продуктивності, виробіток, трудомісткість продукції, фактори і резерви зростання продуктивності праці.
Поняття продуктивності й продуктивності праці, їх взаємозв’язок. Коло показників факторної та загальної продуктивності.

Поняття, принципи та етапи управління продуктивністю. Модель “пастки” низької продуктивності. Наслідки від зростання і зниження продуктивності. Фактори низької продуктивності в сучасних умовах господарювання вітчизняних підприємств.

Порівняльна характеристика різних методів вимірювання продуктивності. Зміст і переваги багатофакторної моделі вимірювання продуктивності.

Методи вимірювання продуктивності праці, що використовуються на підприємствах. Показники продуктивності праці і залежність між ними.

Натуральний і умовно–натуральний методи вимірювання продуктивності праці, їхні переваги і недоліки.

Трудовий метод вимірювання продуктивності праці і сфера його застосування.

Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди, переваги і недоліки. Використання валової, товарної, реалізованої, чистої продукції для вимірювання продуктивності праці. Переваги вимірювання продуктивності праці на основі чистої продукції (доданої вартості).

Розуміння резервів зростання продуктивності праці та їх класифікація. Комплексний аналіз резервів продуктивності праці.

Природні й суспільні умови підвищення продуктивності праці. Взаємозв’язок факторів і резервів продуктивності праці. Макроекономічні та внутрішньовиробничі фактори підвищення продуктивності праці. Методика планування продуктивності праці за факторами її підвищення.

Література: [ 19, 22, 24, 33, 37, 39, 43, 55, 86 ]

Тема 6. Нормування праціМета теми: розкрити практичну значущість нормування праці для управління виробничими і соціальними процесами на підприємстві.
Завдання теми: викласти сутність нормування праці, його головні елементи; розкрити зміст складових робочого часу, методів дослідження ефективності його використання.
Основні терміни і поняття теми: нормування праці, робочий час, час роботи, час на перерви, норма часу, норма виробітку, норма обслуговування, норма чисельності, норма керованості, хронометраж, фотографія робочого часу.
Поняття нормування праці, його основні завдання та складові елементи. Врахування у нормуванні праці технічних, психофізіологічних, соціальних та економічних факторів. Роль норм праці в управлінні виробничими і соціальними процесами на підприємстві.

Робочий час, його склад і структура. Нормовані і ненормовані витрати робочого часу. Фонд робочого часу. Час, що перекривається і не перекривається.

Призначення та класифікація нормативів з праці. Види нормативних матеріалів з праці. Характеристика і класифікація норм праці. Методика розрахунку основних видів норм праці. Сфера застосування різних норм праці.

Аналітичні і сумарні методи нормування праці, їх різновиди. Умови застосування різних методів нормування. Способи вдосконалення норм.

Методи вивчення ефективності використання робочого часу. Хронометраж, його призначення і види. Фотографія робочого часу, її види, зміст та особливості проведення. Фотохронометраж, його призначення і сфера застосування.

Порядок проведення спостереження та обробки його даних. Показники оцінки ефективності використання робочого часу.

Причини перегляду норм праці. Управління переглядом норм. Система показників, що характеризують стан нормування праці на підприємстві.
Література: [ 18, 19, 22, 24, 31, 37, 38, 62 ]

Тема 7. Вартість робочої сили
Мета теми: викласти принципи формування вартості робочої сили в ринковій економіці.
Завдання теми: визначити фактори, що обумовлюють розмір вартості робочої сили; з’ясувати зв’язок між вартістю життя та вартістю робочої сили; узагальнити поширені у світовій практиці методики класифікації витрат на робочу силу; виявити роль витрат на соціальне забезпечення та податків на заробітну плату у формуванні попиту на робочу силу.
Основні терміни і поняття теми: вартість робочої сили, вартість життя, прожитковий мінімум, мінімальний споживчий бюджет, межа малозабезпеченості, бідність, рівень бідності, межа бідності, крайня форма бідності, сукупні доходи населення, витрати на робочу силу, витрати на соціальне страхування, прибутковий податок.
Вартість робочої сили та її формування. Ціна робочої сили. Чинники, які впливають на величину вартості робочої сили.

Вартість життя та її показники. Прожитковий мінімум. Межа малозабезпеченості. Мінімальні рівні заробітної плати і пенсії.

Споживчий бюджет та його види: фізіологічний, соціальний тощо. Мінімальний споживчий бюджет, потреби населення і соціально – економічний розвиток.

Стратегія подолання бідності та її складові. Бідність, глибина бідності, межа бідності, крайня форма бідності, рівень бідності. Умови подолання бідності.

Види доходів та їх диференціація. Структура доходів домашніх господарств (сімей). Грошові та натуральні доходи. Трудові і нетрудові доходи. Диференціація доходів. Напрямки використання доходів населення. Тенденції зміни доходів населення за напрямками їх використання.

Міжнародна класифікація витрат на робочу силу. Структура вартості робочої сили. Заробітна плата (тарифний заробіток, посадовий оклад, преміальні виплати, надбавки, доплати). Натуральні виплати (харчування, витрати на житло тощо).

Витрати роботодавців на соціальне страхування. Фактори, що впливають на наявність, величину і структуру соціальних виплат. Внески на соціальне забезпечення, встановлені законом. Добровільні та договірні внески в системі соціального забезпечення і приватне страхування.

Податки на заробітну плату, на дохід тощо. Прибутковий податок.
Література: [8, 10, 11, 12, 13 17, 32, 42, 44, 53, 54, 56, 57, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 81, 87, 89, 90, 96, 104, 105]

Тема 8. Заробітна платаМета теми: з’ясувати сучасні форми і методи матеріального стимулювання персоналу.
Завдання теми: викласти ринковий підхід до визначення заробітної плати; відобразити, як здійснюється організація оплати праці; навести відмінності між тарифною і безтарифною системами оплати праці; подати зміст державного і договірного регулювання заробітної плати.
Основні терміни і поняття теми: оплата праці, номінальна і реальна заробітна плата, тарифна система, фонд оплати праці, форми і системи заробітної плати, безтарифна система, системи преміювання, мінімальна заробітна плата, державні норми і гарантії з оплати праці, тарифні угоди, колективний договір.
Соціально-економічна сутність заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата, реальні доходи. Функції заробітної плати і принципи її організації. Взаємозв’язок рівня заробітної плати з рівнем цін, продуктивністю, структурою виробництва, доходами і прибутками.

Елементи організації заробітної плати. Тарифна система оплати праці та її елементи. Єдина тарифна сітка оплати праці робітників, службовців, спеціалістів, керівників. Форми і системи оплати праці.

Почасова форма оплати праці та її системи, умови їх використання. Відрядна форма оплати праці та її системи. Колективна (бригадна) система оплати праці. Умови використання різноманітних систем відрядної форми заробітної плати. Сучасні світові тенденції розвитку систем оплати праці.

Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців. Схеми посадових окладів. Контрактна система оплати праці.

Безтарифна система оплати праці, її сутність, умови застосування.

Економічне обґрунтування необхідності та ефективності преміювання різноманітних категорій працівників. Діючі системи преміювання. Кількісні та якісні показники преміювання працівників.

Поняття і склад фонду оплати праці, джерела його формування. Основна і додаткова заробітна плата. Нормативний метод планування фонду оплати праці. Планування фонду оплати праці за елементами виплат.

Макроекономічні механізми регулювання заробітної плати. Законодавчі та нормативні документи, на основі яких здійснюється державне регулювання заробітної плати. Визначення мінімальної заробітної плати. Індексація доходів. Компенсаційні виплати.

Суть тарифно-договірного регулювання заробітної плати. Переговори сторін як головний метод тарифно-договірного регулювання заробітної плати. Регулювання заробітної плати на державному (національному) рівні. Зміст Генеральної тарифної угоди.

Необхідність галузевого регулювання заробітної плати. Мінімальна заробітна плата на галузевому рівні. Зміст тарифної угоди на галузевому рівні.

Регулювання заробітної плати на регіональному рівні. Предмет переговорів на регіональному рівні. Зміст тарифної угоди на регіональному рівні.

Соціально-економічна необхідність тарифно-договірного регулю-вання заробітної плати на рівні підприємства. Тарифно-договірне регулювання заробітної плати як складова частина колективного договору. Мінімальна заробітна плата. Зміст тарифної угоди з регулю-вання заробітної плати на рівні підприємств.
Література: [2,4, 6, 14, 15, 16, 19, 22, 27, 28, 46, 49, 53, 58, 65, 67, 71, 74, 77, 93, 98, 104]

Тема 9. Організація праціМета теми: з’ясувати зміст всіх напрямків організації праці.
Завдання теми: відобразити сутність організації праці; визначити поняття робочого місця, його організації та обслуговування; показати, які умови праці слід вважати комфортними, а режими праці та відпочинку – раціональними.

Основні терміни і поняття теми: організація праці, поділ праці, кооперування, робоче місце, оснащення робочого місця, робоча зона, атестація робочих місць, умови праці, безпека праці, режим роботи, режим відпочинку, організаційний проект, колективна праця.
Поняття організації праці. Основні напрямки і завдання організації праці. Сутність і значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв’язок і взаємозалежність.

Поділ і кооперування праці на підприємстві, їх форми. Основні вимоги до поділу праці та правила, за якими він проводиться. Виробнича бригада.

Поняття робочого місця, робочої зони. Класифікація робочих місць. Спеціалізація та оснащення робочих місць. Елементи оснащення робочих місць. Просторове планування робочого місця.

Функції і системи обслуговування робочих місць. Атестація і раціоналізація робочих місць.

Особливості організації робочих місць керівників, спеціалістів, технічних виконавців.

Умови праці. Фактори, що визначають умови праці на виробництві та їх значення для здоров’я і працездатності людей. Удосконалення умов праці. Державна система охорони праці в Україні.

Режими праці і відпочинку. Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку. Гнучкі режими роботи. Повний і неповний робочий день. Змінність роботи. Методика розробки графіків змінності.

Значення й ефективність типового проектування організації робочих місць. Раціоналізація трудових процесів і управлінських процедур. Аналіз трудового процесу. Проектування прогресивних трудових процесів. Показники раціоналізації трудових процесів.

Колективні форми організації праці та їх різновиди. Передумови застосування колективних форм організації праці.
Література: [5, 7, 18, 19, 22, 24, 31, 37, 38]
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации