Волошина С.В., Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. Економіка праці: курс лекцій і навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни - файл n11.doc

Волошина С.В., Чорноморченко Н.В., Чорноморченко І.С. Економіка праці: курс лекцій і навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни
скачать (581.7 kb.)
Доступные файлы (12):
n1.doc277kb.21.09.2005 20:20скачать
n2.doc237kb.24.01.2002 09:13скачать
n3.doc237kb.24.01.2002 09:15скачать
n4.doc228kb.03.02.2002 09:09скачать
n5.doc226kb.29.01.2002 15:53скачать
n6.doc319kb.03.02.2002 18:21скачать
n7.doc302kb.16.12.2001 11:36скачать
n8.doc230kb.11.12.2001 12:10скачать
n9.doc519kb.17.12.2001 21:45скачать
n10.doc262kb.08.01.2002 21:46скачать
n11.doc319kb.04.03.2002 20:37скачать
n12.doc909kb.26.02.2002 18:17скачать

n11.doc

  1   2   3   4   5   6   7
РОЗДІЛ 3

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Ринок праці в економічній системіМета заняття – сформувати розуміння ролі ринку праці та механізму його функціонування.

Завдання заняття - з’ясувати, що являє собою ринок праці, його складові елементи; визначити взаємозв’язок ринку праці з іншими типами ринків; усвідомити функції сучасного ринку праці; зрозуміти різницю в основних теоретичних підходах до аналізу ринку праці; виявити актуальність окремих положень економічних шкіл стосовно ситуації на українському ринку праці; узагальнити основні проблеми функціонування ринку праці в Україні.
Питання для обговорення на практичному занятті:
1. Поняття ринку праці та його місця і ролі в ринковій економіці. Особливості товару “робоча сила”.

2. Характеристика основних елементів ринку праці. Фактори попиту і пропозиції робочої сили.

3. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці.

4. Функції сучасного ринку праці.

5. Сегментація ринку праці за різними ознаками.

6. Теоретичні підходи до аналізу ринку праці.

7. Інфраструктура ринку праці. Структура і функції державної служби зайнятості України.

8. Особливості та етапи формування ринку праці в Україні. Риси сучасного етапу функціонування національного ринку праці.
Заняття проводиться у формі семінару – дискусії “за круглим столом”.
Запитання для дискусійного обговорення :
1. Як відображаються події в суспільному житті на функціонуванні ринку праці і взагалі на його існуванні ? Наведіть декілька прикладів.

2. Обґрунтуйте своє розуміння ролі та місця ринку праці в ринковій системі. Поясніть взаємозв`язок між розвитком ринку праці та іншими типами ринків.

3. Чому ринок праці є не тільки економічною, але й соціальною категорією ? Визначте елементи соціального характеру ринку праці з позицій роботодавця та власника робочої сили.

4. В чому полягає різниця і спільність між соціальними та економічними аспектами в аналізі ринку праці ?

5. Визначте місце поточного ринку праці у складі сукупного ринку праці. Назвіть складові частини поточного ринку праці.

6. Що є спільним між сукупною та поточною пропозицією робочої сили, а також між сукупним та поточним попитом на неї ?

7. Назвіть причини існування неефективного попиту на робочу силу. Зазначте економічні та соціальні наслідки цього явища.

8. На прикладах поясніть дію факторів попиту на робочу силу в сучасних умовах. Зробіть порівняння для України та для розвинутих країн світу.

9. Порівняйте дію факторів пропозиції праці для умов сучасного розвитку України та для розвинутих країн світу.

10. Проаналізуйте умови ефективного функціонування сучасного ринку праці. Зазначте актуальність деяких з них для України.

11. Сформулюйте головні функції сучасного ринку праці. Визначте пріоритети серед них.

12.Чому ринок праці в Україні не виконує своїх функцій або ж їх виконання є незадовільним ?

13.Які саме функції не виконує вітчизняний ринок праці ? Обґрунтуйте наслідки такого положення.

14. Який існує поділ ринку праці ? Зазначте практичне значення поділу за кожною ознакою.

15. Які сегменти ринку праці в розрізі кожної ознаки його поділу сформувалися в Україні ? Які сегменти найменш розвинуті ?

16. Які існують проблеми стосовно функціонування окремих сегментів ринку?

17. За яких умов ринок праці України може розвиватися за класичною концепцією?

18. “Попит на працю залежить від стадії економічного циклу... Люди дуже схильні до накопичення та до збереження коштів... Вкладення коштів у виробництво призводить до збільшення робочих місць також у інших сферах...” Визначте, про яку концепцію аналізу ринку праці йдеться. Чи можливо її застосувати для пояснення проблем зайнятості і безробіття в Україні ?

19. Які концепції ринку праці розглядають державне регулювання економіки як фактор, що руйнує рівновагу на ринку ? Обґрунтуйте свою відповідь.

20. Як ви розумієте вислів: “Метою монетаристської концепції ринку праці є не максимальний розмір зайнятості, який досягається за короткий строк, а високий і стабільний рівень зайнятості” ? В чому полягає різниця між кейнсіанською і монетаристською концепціями зайнятості ?

21. Охарактеризуйте марксистський підхід до аналізу ринку праці. Назвіть відмінності цього підходу від інших. У чому його протиріччя з принципами ринкової економіки ?

22. Які концепції ринку праці розглядають державне регулювання економіки як фактор, що руйнує рівновагу на ринку? Обґрунтуйте свою відповідь.

23. Доведіть на прикладах необхідність створення розвинутої інфраструктури ринку праці.

24. Поясніть, яким чином монополізований характер економіки (зокрема України) позначається на характері функціонування ринку праці.

25. Назвіть схожі риси вітчизняного ринку праці і національних ринків інших країн ? Яка модель ринку праці може бути реалізована в Україні у недалекому майбутньому ?


Тема 2. Населення і трудові ресурси суспільства
Мета заняття – освоїти теоретико – методологічні основи визначення сукупної пропозиції праці.

Завдання заняття – розкрити сутність процесу відтворення населення; з`ясувати роль категорій “трудові ресурси” та “економічно активне населення” у визначенні сукупної пропозиції праці; засвоїти методики аналізу демографічних процесів, кількісної характеристики трудових ресурсів, прогнозування потреби в них; здобути практичні навички проведення відповідних економічних розрахунків.
Питання для обговорення на практичному занятті:
1. Загальна характеристика населення і процесу його відтворення. Основні тенденції демографічних змін в Україні.

2. Кількісна оцінка процесу відтворення населення.

3. Поняття і склад трудових ресурсів та економічно активного населення.

3. Соціально – економічна характеристика трудових ресурсів.

4. Методи прогнозування чисельності і складу трудових ресурсів.

5. Основні етапи визначення потреби в трудових ресурсах на макро- та мікрорівнях.

6. Баланс трудових ресурсів та методика його розробки.

7. Схема балансу ринку праці.
Проблемні запитання:
1. Яким чином існуюча демографічна ситуація впливає на процес відтворення трудових ресурсів в країні ?

2. Чому в більшості країн світу межі працездатного віку розширені ?

3. Який поділ трудових ресурсів буде сприяти розробці ефективних заходів по задоволенню потреб населення в трудовій діяльності ?

4. Поясніть практичне значення дослідження вікової, статевої і професійно – кваліфікаційної структур трудових ресурсів.
Методичні поради до розв’язання задач
Для кількісної характеристики відтворення населення використовуються показники абсолютні і відносні показники, до яких відносять рівні та коефіцієнти народжуваності, смертності, фертильності, життєвості, механічного, природного і загального приросту та т. ін. Причому розрахунок відносних показників здійснюється на основі середньорічної чисельності. Остання розраховується як середня арифметична величина або ж як сума початкової чисельності та половини загального річного приросту.

Прогнозна чисельність населення визначається за методом пересування за віком та екстраполяції сальдо міграції.

Визначення кількісних характеристик трудових ресурсів потребує обчислення фактичної і прогнозованої їх чисельності, з’ясування співвідношення між окремими складовими елементами, виділеними за різними ознаками.

Чисельність трудових ресурсів можна визначають за двома методами:

  1. демографічним – сумою елементів працездатного населення в працездатному віці та економічно активного населення за межами цього віку;

  2. економічним – сумою економічно активного населення, числа зайнятих в домашньому господарстві в працездатному віці, чисельності осіб, зайнятих навчанням з відривом від виробництва і на службі в збройних силах.

Для обчислення прогнозованої чисельності трудових ресурсів можна скористатися формулою для визначення такої ж чисельності відносно населення в цілому, або дослідити причини зміни окремих складових трудових ресурсів і скоригувати фактичну чисельність кожної групи на майбутні зміни.

Обґрунтування майбутньої потреби підприємств в працівниках потребує з’ясування того, до якої сфери трудової діяльності відносяться ті чи інші підприємства: до матеріального виробництва або до невиробничої сфери. Для кожної з цих сфер розроблені свої методичні підходи. Зокрема, визначення потреби виробничих підприємств у робочій сили здійснюється за фактичною чисельністю працівників цих підприємств, скоригованою за співвідношенням індексу зміни обсягу виробництва продукції та індексу зміни продуктивності праці.

Оцінка розміру пропозиції робочої сили ведеться за моделлю ринку праці, в якому відображаються групи трудоактивного населення, яке в поточному періоді не має роботи, попит підприємств на робочу силу і незадоволена пропозиція.

Розв’язання задач за темою потребує обміркування характеру сучасної демографічної ситуації в країні, співставлення регіональних особливостей її прояву, якісної оцінки джерел формування сукупної пропозиції робочої сили, з’ясування факторів та причин зміни чисельності трудових ресурсів, визначення ролі міграційних процесів у розвитку регіональних ринків праці тощо.
Практичні завдання з теоретичним аналізом проблеми:
2.1. Кількісна оцінка процесу відтворення населення регіону.

Середньорічна чисельність населення регіону – 345 тис. осіб. Протягом року у даному регіоні народилося 8500 дітей, померло – 6600 осіб. Загальний приріст за рік склав 60 тис. осіб.

З а в д а н н я:

1) розрахувати усі можливі показники кількісної оцінки процесу відтворення регіону;

2) зробити висновки відносно демографічної ситуації в регіоні та порівняти її з наявними демографічними тенденціями в Україні.
2.2. Аналіз відтворення населення міста і визначення його впливу на функціонування місцевого ринку праці.

Чисельність населення міста на початок року дорівнювала 870 тис. осіб. Чисельність чоловіків у середньому за рік склала 405 тис. осіб або 45 % до всього населення. У загальній середньорічній чисельності жінок 30% становлять жінки віком до 15 років, 36 % - віком 15-49 років, 34 % - віком 50 років і старше.

За рік коефіцієнт народжуваності склав 25 0/00, коефіцієнт смертності – 10 0/00. Протягом року вибуло з міста 30 тис. осіб.

З а в д а н н я:

1) обчислити показники: середньорічна чисельність населення, число народжених за рік, число померлих протягом року, абсолютна і відносна величина природного приросту населення, коефіцієнт фертильності (плідності), загальний приріст населення, механічний приріст населення, чисельність населення на кінець року, коефіцієнт життєвості населення;

2) визначити темпи приросту населення міста в розрізі причин і пояснити майбутній розвиток ринку праці при умові, що характер виявлених змін є стійким.
2.3. Визначення перспектив розвитку ринку праці на підставі аналізу результатів прогнозування чисельності населення.

Середньорічна населення регіону дорівнювала 700 тис. осіб. Коефіцієнт природного приросту населення – (-) 12 0/00, сальдо міграції – (-) 6 тис. осіб.

З а в д а н н я:

1) обчислити, якою буде чисельність населення регіону через 3 роки за умов збереження існуючих демографічних і міграційних тенденцій;

2) визначити, як може зміниться ситуація на регіональному ринку праці в поточному і довгостроковому періодах, якщо в регіоні розроблена дійова програма щодо стимулювання народженості.
2.4. Визначення майбутньої потенційної пропозиції на ринку праці міста та оцінка джерел її формування.

Чисельність населення міста на початок року становила 530 тис. осіб. Частка населення працездатного віку – 0,81; коефіцієнт працездатності населення працездатного віку - 0,95. У народному господарстві було зайнято 8 тисяч пенсіонерів та підлітків. Рух трудових ресурсів характеризуються такими коефіцієнтами:

- природного поповнення – 10 0/00;

- природного вибуття – 11 0/00;

- механічного поповнення – 7 0/00;

- механічного вибуття – 4 0/00.

З а в д а н н я:

  1. обчислити фактичну чисельність трудових ресурсів міста на початок року;

2) розрахувати прогнозовану чисельність трудових ресурсів у місті через 5 років;

3) визначити співвідношення між окремими джерелами формування пропозиції на міському ринку праці. Назвати фактори зміни структури трудових ресурсів, якщо місто розташоване в регіоні інтенсивного освоєння і серед осіб, які прибувають переважають особи віку високої трудової активності.
2.5. Обчислення чисельності трудових ресурсів району у розрізі складових елементів, проведення аналізу їх відтворення та прогнозування.

Чисельність населення району на початок року становила 700 тис. осіб, з яких 400 тисяч – особи працездатного віку. Чисельність інвалідів I та ІІ груп у працездатному віці та осіб, що одержували пенсії на пільгових умовах дорівнювала 30 тис. осіб. У народному господарстві було зайнято 330 тисяч працездатних осіб працездатного віку та 50 тисяч пенсіонерів і підлітків.

Протягом року досягли працездатного віку 10 тис. осіб, пенсійного – 20 тис. осіб, з яких продовжили працювати 8 тис. осіб. За рік звільнилось 6 тис. пенсіонерів, які раніше працювали. За цей же період стали інвалідами або ж вмерли в працездатному віці 1400 осіб, на постійне мешкання приїхало 7 тис. осіб, а виїхало – 6 тис. осіб працездатного віку.

З а в д а н н я:

1) розрахувати чисельність трудових ресурсів на початок і кінець року;

2) обчислити коефіцієнти природного, механічного та загального приросту трудових ресурсів;

3) визначити прогнозовану середньорічну чисельність трудових ресурсів при терміні прогнозу 2 роки;

4) оцінити характер відтворення трудових ресурсів району.
2.6. Визначення розміру поповнення трудових ресурсів міста за рахунок контингенту молоді віком 16 років.

Відомо, що в місті нині проживає 45 тис. дітей віком 14 років. Вірогідність залишитись живими для них при переході до 15-річного віку дорівнює 0,985, від 15 до 16-річного віку – 0,990. Середня норма охоплення осіб 16 років навчанням в попередні роки дорівнювала 0,83 при динаміці скорочення на 5 % щорічно.

З а в д а н н я:

1) визначити розмір поповнення реальних трудових ресурсів міста через 2 роки;

2) зробити висновки відносно перспектив розвитку у місті закладів навчання при умові незмінності інших впливових факторів.
2.7. Обчислення сальдо маятникової міграції та визначення впливу міграційних процесів на розвиток місцевих ринків праці.

Середньорічна чисельність населення міста дорівнює 500 тис. осіб, а частка населення працездатного віку – 85 %. Коефіцієнт працездатності населення працездатного віку дорівнює 0,97. У народному господарстві було зайнято 25 тисяч пенсіонерів та підлітків. Загальна чисельність зайнятих становила 230 тис. осіб, а незайнятих працездатного віку – 30 тис. осіб.

З а в д а н н я:

  1. розрахувати середньорічну чисельність трудових ресурсів міста;

  2. визначити сальдо маятникової міграції;

  3. виділити групи осіб, частка яких є переважною у міграційних потоках трудових ресурсів. Пояснити вплив міграційних процесів на якісні параметри розвитку ринку праці.


2.8. Визначення планової чисельності працюючих пенсіонерів та оцінка їх ролі у формуванні пропозиції на ринку праці.

У звітному році чисельність трудових ресурсів у місті становила 87 тис. осіб, з них 26 тисяч – це працюючі пенсіонери, з яких 3,2 тисячі становлять особи у першому п’ятиріччі пенсійного віку.

Попередньо визначено, що чисельність чоловіків і жінок у першому п’ятиріччі пенсійного віку на плановий період зросте на 750 осіб. Коефіцієнт трудової активності пенсіонерів у першому п’ятиріччі пенсійного віку становить 0, 57.

З а в д а н н я:

  1. обчислити чисельність працюючих пенсіонерів на плановий період;

  2. розрахувати відсоток збільшення трудових ресурсів міста за рахунок працюючих пенсіонерів, якщо поповнення за рахунок працюючих підлітків становить 200 осіб;

  3. обґрунтувати фактори, які впливають на зростання кількості працюючих пенсіонерів і підлітків.


2.9. Розрахунок та аналіз потреби підприємств виробничої сфери, розташованих у регіоні, в робочій силі.

У регіоні працюють 4 підприємства виробничої сфери, розвиток яких показано в табл. 10.
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации