Курсова робота - Модель торгової фірми - файл n1.doc

Курсова робота - Модель торгової фірми
скачать (110.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc111kb.20.11.2012 08:57скачать

n1.doc

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Кафедра інтелектуальних інформаційних технологій

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Моделювання систем”
на тему:
Модель торгової фірми”

Дата захисту Виконала студентка групи ІСПР 2-1

„___” ____________20__р. факультету Міжнарожної економіки

та менеджменту

Оцінка ________________ спеціальності „Комп’ютерні науки”

Прізвище, ім’я, по батькові

Підпис ______________________

Керівник: Краскевич В.Є. Прізвище, ініціалиПідпис _____________________

Київ - 2011

З М І С Т

1. Актуальність створення моделі торгової фірми

2. Постановка задачі

3. Огляд методів рішення проблеми

4. Вибір методу побудови моделі торгової фірми

5. Алгоритм побудови моделі торгової фірми

6. Приклад

Література

Актуальність створення моделі торгової фірми

В нову еру безперервних змін і жорсткої конкуренції фірмам та компаніям був кинутий серйозний виклик: необхідно добитися швидкого та стійкого зростання бізнесу на основі вибраної бізнес-моделі.

Швидкість змін стала настільки високою, що можна говорити про народження нової епохи бізнесу. В результаті процесів, що відбуваються, на сьогоднішньому ринку почали домінувати абсолютно нові фірми, які зовсім недавно ще навіть не існували, а із старих світових лідерів-гігантів вижили тільки ті, які зуміли навчитися рухатися швидше. Це нове економічне і ділове середовище також характеризується частими технологічними проривами, що швидко змінюють правила гри на ринку, і формуванням нового покупця, який пристосувався до цих швидких змін і пріоритети якого почали мінятися із швидкістю показу телевізійних реклам.

Важлива роль у реалізації визначення моделі приділяється аналізу діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку фірми, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

У простому варіанті поняття «модель» можна пов'язати з представленням якої-небудь копії. Вона призначена для того, щоб точніше вивчити, проаналізувати, передбачити те, що людина збирається створити, виготовити, побудувати або переробити. Це дозволяє дешево реалізувати задум. В процесі роботи над такою моделлю можна легко створювати і аналізувати безліч варіантів і потім вибрати кращий, наприклад, на конкурентній основі на будь-які вимоги.

У реальному житті ми постійно удаємося до уявних моделей як до засобу спрощення дійсності в процесі ухвалення якого-небудь рішення.

З розвитком ринкових відносин у людини і суспільства виникає потреба в створенні моделей процесів в економіці, політиці, різних галузях народного господарства. Створення таких моделей є складним і цікавим завданням.

Докладніша модель, що описує діяльність фірми, позначається терміном - бізнес-модель.

Бізнес-модель - це широкий термін, який використовується для опису методу (позиція в ланцюжку створення цінності, вибір покупця, продукти, ціноутворення) ведення бізнесу.

Бізнес-модель - спрощене представлення організації, що детально описує те, як організація заробляє гроші шляхом чіткого визначення її місця в ланцюжку створення цінності. Бізнес-модель будується з урахуванням різних компонентів бізнесу, до яких відносяться: підприємництво, стратегія, економіка, фінанси, операції, конкурентні стратегії, маркетинг і стратегії стійкого зростання. Просто кажучи, бізнес-модель описує, як бізнес позиціонує себе в ланцюжку створення цінності в рамках своєї галузі і як він збирається себе забезпечувати, тобто, створювати прибуток. У найзагальніших словах бізнес-модель - це метод стійкого ведення бізнесу.

Часто інновації сфокусовані не на створенні технологій або продуктів, а на створенні самої бізнес-моделі. Бізнес-модель - це загальна картина того, як інноваційна концепція створюватиме економічну цінність для покупця, для фірми, дій акціонерів і партнерів. Вона приймає до уваги інфраструктуру, необхідну для просування продукту або послуги на ринок способом, який був би зручний та простий для покупця і в той же самий час прибутковий.

Бізнес-модель фірми є не тільки основою управління організацією. Висока прозорість бізнесу, простота і доступність системного опису дозволяє розробити початкове технічне завдання на настройку системи управління ресурсами. Більш того, у міру накопичення змін в бізнес-моделі, можливо здійснювати розробку нових вимог по вдосконаленню (підстроюванню) системи управління ресурсами. Це дозволяє завжди забезпечувати необхідні ресурси, необхідної якості, у необхідній кількості, в потрібному місці, в заданий час і за прийнятну ціну. Останнє найсерйознішим чином здатне понизити виробничі витрати, забезпечивши, таким чином, підвищення конкурентоспроможності.

Бізнес-модель – це один з найважливіших інструментів забезпечення динамічного розвитку фірми. Досвід успішного підприємництва свідчить: спочатку потрібно створити вихідну модель, яка надалі буде постійно аналізуватися і коректуватися. Тобто створення моделі це безперервний процес, і необхідність її корегування продиктована ринковими умовами, які постійно змінюються. І тільки модель, яка постійно удосконалюється, є запорукою ефективної діяльності фірми.

Постановка задачі

Сутнісна характеристика моделі торгової фірми розкривається через її функції:

1) стратегічні функції: (визначення місії, стратегічного бачення та можливостей розвитку компанії на існуючому і перспективних ринках; забезпечення реалізації стратегії компанії; вивчення майбутніх пріоритетів споживачів; підвищення конкурентоспроможності та забезпечення унікальності компанії на ринку);

2) операційні функції: (забезпечення оптимального розподілу існуючих та орієнтація на мобілізацію нових (потенційних) ресурсів; організація ефективної системи бізнес-процесів компанії; формування, використання та розвиток інтелектуального капіталу; ідентифікація та реалізація компетенцій компанії; перетворення інновацій у додану вартість (цінність), що відповідає пріоритетам споживачів);

3) фінансові функції: (генерування доходів і прибутку; залучення капіталу інвесторів; збільшення ринкової вартості та прибутковості компанії).

Досліджувана компанія займається оптовим продажем одягу. Тому для розробки моделі торгової фірми необхідно визначити:

Якщо останні пункти не дозволяють досягнути кінцевої цілі, тоді фірма змушена шукати способи зниження своїт витрат, переглянути отриману оцінку попиту і встановити помірний об’єм прибутку.

Кожна торгова фірма характеризується поставленою ціллю, яка відображена в вигляді показників, яких фірма прагне досягнути; проблемами, які виникають на всіх етапах діяльності фірми; плануванням цін, випусків продукції та пропозицій на ринку, які тісно пов’язані з прибутком; об’ємом продажу, який формується незалежно від формування цін.

Як приклад поставленої цілі, можна привести блок-схему (1) діяльності, направленої на досягнення заданого об’єму продажу.
На почтаку визначеного планового періоду складається прогноз попиту на поточний проміжок часу і заключаються попередні погодження з постачальниками продукції. Об’єм поставок планується так, щоб забезпечити реалізацію відповідної продукції при номальних коливаннях пропозиції. В процесі функціонування відділу його керівництво робить додаткові замовлення постачальникам.

Нехай виникла погроза зриву планового завдання. В такому випадку керівництво намагається змінити зовнішні умови функціонування завдання, переглядаючи останні умови з постачальниками. Воно намагається отримати додаткове финансування з бюджету фірми для того, щоб збільшити торгові витрати та підняти попит на свої товари. Керівництво відділу аналізує існуючу програму пониження цін, яка розроблена для розширення ринку, постійно шукає нових постачальників продукції (джерелом може бути закордонний ринок).

На протязі всього планового періоду керівництво шукає шляхи рішення проблем, пов’язаних із заданим об’ємом реалізації. При цьому описані процедури пошуку можуть як сприяти рішенню проблеми, так і бути безсильними.

В залежності від того, чи викнає відділ встановлений план, чи ні, відповідний показник на наступний період планування буде вищий або нижчий.

Діяльність торгової фірми вважається задовільною, якщо деякий її числовий показник є вищим якогось фіксованого значення.

Огляд методів рішення проблеми

На даний час відомого багато методів створення моделі торгової фірми, найбільш поширені з них – це паутиноподібна модель, модель конкуретної галузі, модель теорії функціонування фірми, модель дуополії, олігополії, модель універсального магазину та модель монополії.

1. Паутиноподібна модель

Найпростішою динамічною моделлю взаємодії торгової фірми та ринку є „паутиноподібна” модель. Існує багато різних варіантів такої моделі, але всі вони володіють визначеними однавокими властивостями. Зазвичай, в них припускається, що попит на деякий продукт на заданому проміжку часу залежить від його ціни (та інших факторів) на цьому проміжку. Пропозиція визначається цінами попереднього періоду часу. Нарешті, припускається, що ринок завжди знаходиться в умовах локальної рівноваги.

2. Модель конкурентної галузі

Ця модель – приклад опису галузі, яка скаладається із 3-х конкуруючих фірм, які через фіксовані проміжки часу планують свої поточні об’єми виробництва та реалізації. Таким чином, випуск фірми на кожному елементарному проміжку часу є контрольованою величиною. Конкретні значення контролю адміністрація може вибирати і цей вибір не підпорядковується жодним математичним співвідношенням. В цьому і полягає принципова відмінність даної моделі від паутиноподібної, в якій значення випусків повністю визначається кінцевими формулами.

Для вибору контролю на поточний відрізок часу фірми опираються на наступну інформацію:

 1. кожна фірма знає коефіцієнти своєї функції витрат.

 2. кожна фірма знає вигляд функції витрат своїх конкурентів, але не знає значень їх коефіцієнтів.

 3. кожна фірма знає функцію попиту на продукцію галузі.

 4. кожна фірма знає випуски галузі на двох поередніх відрізках часу.

 5. кожна фірма знає ціну на продукцію, яка встановилась на попередньому відрізку часу.

Після того, як кожна фірма на основі таких даних приймає рішення відносно свого виробництва на поточний період часу, всі випуски додаються і таким чином отримується повний випуск галузі на цьому відрізку часу.

3. Моделі теорії функціонування фірми

Відносно недавно в літературі з’явився ряд пропозицій доповнити традиційну теорію фірми методами тоерії організації. Був розроблений апарат моделювання, в основі якого лежить опи процесу приняття рішень в організації, при чому особлива увага надається плануванню цін, випусків та розподілу ресурсів. Ця теорія включає чотири розділи:

 1. теорія цілей організації присвячена проблемам формування цілей управління, зміни їх в часі і способів їх досягнення.

 2. теорія пошуку модливостей розглядає питання, пов’язані з організацією пошуку додаткової інфоомації чи нових альтернатив і як ця інформація оброблюється.

 3. теорія вибору описує процеси впорядкування доступних альтернатив і вибору між ними.

 4. теорія управляння організацією пояснує відмінності між запланованими та реально досягнутими показниками.

4. Модель дуополії

Принципова особливість цієї моделі – високий рівень деталізації посилань, які закладені в сонову моделі.

В загальних рисах просец планування виробництва фірми полягає:

1. прогноз діяльності конкурента;

2. оцінку і прогноз попиту;

3. оцінку власних затрат;

4. постановку цілі в вигляді бажаного об’єму прибутку;

5. оцінку власних можливостей.

Якщо останній пункт не дозволяє досягнути поставленої цілі, то фірма:

В основі таких моделей лежить опис процесу прийняття рішень. Моделі ефективно використовують теорії пошуку та вибору. Розглядаються організації, цілі яких змінюються з часом у зв’язку з накопиченим досвідом. При цьому різні прогнози також будуються на основі досвіду. Такі моделі описують найслабші сторони організації.

5. Модель олігополії

Модель олігополії узагальнює модель дуополії і відображає спробу побудови та аналізу загальної теорії формування цін і випусків продукції в галузі, яка складається із декількох фірм.

Модель описує процес прийняття рішень в термінах теорії функціонування. Кожна фірма характеризується набором цілей, що змінюються, в вигляді показників, які вона прагне досягнути; проблеми, які виникають в різних областях діяльності фірми, вирішуються більш-менш незалежно одна від одної; шляхи їх рішення визначаються на основі досвіду функціонування фірми в минулому. Планування цін, випусків і пропозиції переслідують цілі; пов’язані з прибутком, запасами, гладким характером виробництва, об’ємом продажу, часткою участі фірми на ринку і її конкурентоспроможністю.

Унікальна особливість даної моделі – використання в ній багатовимірного регресійного аналізу „для визначення степені чутливості поведінки моделі до різних змін її внутрішніх параметрів”.

6. Модель універсального магазину

В моделі припускається, що ціни та об’єми продажу плануються незалежно один від одного. В більшості випадків плани по цим показникам переслідують різні цілі. При цьому перед фірмою постає дві задачі:

1) досягнути певного річного об’єму продажу;

2) забезпечити середній заданий рівень торгової націнки на реалізовану продукцію.

Оперативне планування ведеться з урахуванням існуючих та виявлених потенціальних проблем, пов’язаних із рішенням цих задач.

7. Модель монополії

Така модель описує планування при відсутності „чітко поставленої” цільової функції, яку потрібну максимізувати.

Діяльність організації на протязі планового періоду вважається задовільною, якщо деяка її виділена числова характеристика перевищує задане значення. Функціонування компанії контролюється децентралізованою системою управління, пов’язаною із специфічними невиробничими затримками.

Модель представляє собою простий динамічний процес: він записується послідовністю управлінських рішень, які приймаються через певні відрізки часу, при чому значення зовнішніх параметрів функціонування фірми на початку чергового періоду планування визначаються її попередньою діяльністю. Функція пропозиції на продукцію монополії постійна з точністю до випадкової величини, значення якої можуть змінюватися на протязі часу. Вважається, що справи на черговому відрізку часу йдуть нормально, якщо отриманий на ньому прибуток не менше, ніж на попередньому. Коли ця умова виконана, централізація управління послаблюється. Якщо ж діяльність фірми за минулий період виявилась незадовільною, централізація управління посилюється і керівництво концентрує свою увагу на справах монополії і плануванні її виробництва.
Вибір методу рішення проблеми

Досліджувана торгова фірма займається оптовим продажем одягу. Для побудови моделі такої фірми буде використовуватись модель дуополії.

Засобом побудови моделі торгової фірми є BPwin 4.1. BPwin 4.1 – інструмент моделювання, який використовується для аналізу, документації та реорганізації (припинення діяльності) складних бізнес-процесів. Модель,складена засобами BPwin 4.1, дозволяє чітко документувати різні аспекти діяльності – дії, які необхідно вжити, способи їх реалізації, необхідні для цього ресурси и т.д. таким чином, формується цілісна картина діяльності фірми – від моделей організації роботи в малих відділах до складних ієрархічних структур.

Моделі BPwin дають основу для осмислення бізнес-процесів и оцінки тих чи інших подій, а також описують взаємодію процесів і потоків інформації в організації. Неефективна, високозатратна чи збиткова діяльність може бути легко виявлена і послідовно удосконалена, змінена чи усунута у відповідності із загальними цілями організації.

Зовнішні обставини часто змушують вносити зміни в діяльність організації. Наслідки цих змін мають бути ретельно вивчені і осмисленні перед тим, яік система буде перероблена. За допомогою BPwin 4.1 користувач може зробити свою роботу більш продуктивною.

BРwin 4.1 дозволяє:

BРwin 4.1 автоматизує рашення багатьох допоміжних задач, які зазвичай пов’язані з побудовою моделі процесу. BРwin відслідковує зв’язки в діаграмах, зберігаючи їх цілісність при внесенні змін в модель.

Моделі бізнес-процесів в масштабах всього підприємства можуть виявитися дуже складними. BРwin представляє можливость розбиття моделі на фрагменти, які потім можна знову об’єднати в одне ціле.

BРwin поєднує в одному інструменті засоби моделювання функцій (IDEF0), потоків даних (DFD), потоків робіт (IDEF3).

За допомогою функціонального моделювання (нотація IDEF0) можна провести аналіз бізнес-процесу. Моделювання потоків даних (DFD) дозволяє розглянути конкретний процес, проаналізувати операції, з яких він складається, а ткаож точки прийняття рішень, які впливають на його хід. Моделювання потоків робіт (нотація IDEF3) аналогічно моделюванню потоків даних.

Bpwin повністю підтримує методи розрахунку собівартості по об’єму діяльності. Report Template Builder (RTB) – це новий генеретор звітів, який складає різноманітні звіти.

Функціонально-вартісний аналіз дозволяє виконати наступні види робіт:

- визначення та проведення загального аналізу собівартості бізнес-процесів на підприємстві (маркетинг, виробництво продукції і надання послуг, збут, менеджмент якості, технічне та гарантійне обслуговування та ін);

- проведення функціонального аналізу, пов'язаного з встановленням і обгрунтуванням виконуваних структурними підрозділами підприємств функцій з метою забезпечення випуску високої якості продукції та надання послуг;

- визначення та аналіз основних, додаткових і непотрібних функціональних витрат;

- порівняльний аналіз альтернативних варіантів зниження витрат у виробництві, збуті та управлінні за рахунок впорядкування функцій структурних підрозділів підприємства;

- аналіз інтегрованого поліпшення результатів діяльності підприємства.
Алгоритм побудови моделі торгової фірми

Оптовий продаж одягу (надалі товар) – специфічний і дуже тяжкий бізнес. Основою оптової торгівлі одягом є прогнозування та оцінка попиту. Оскільки фірма оптового продажу одягу закуповує готовий одяг, то менеджер фірми має уважно ознайомитись з тенденціями моди на майбутній сезон для успішного планування асортименту закупівлі. Товар, який закуплений в надлишковому об’ємі, іноді неможливо реалізувати навіть по закупівельній вартості. З іншого боку, недостатній об’єм закупок фірми може призвести до передчасного „виснаження” запасів. Оптимальний об’єм закупок важливий для фірми ще й тому, що в такому випадку є економія засобів, які використовуються на транспортування товару в складські приміщення.

Якщо магазин (клієнт) робить замовлення, але на складі такого товару не має, менеджер рекомендує клієнту звернутись до конкурента, і таким чином відбувається маркетинговий прийом – „наша фірма настільки зацікавлена в допомозі клієнтам, що готова пожертвувати замовленням і віддати замовника конкурентам”. Такий прийом передбачає прогнозування діяльності конкурента.

Оцінка власних можливотей полягає у формуванні основних бізнес-процесів торгової фірми, таких як:

В рамках бізнес-процесів служби (менеджери, логісти і т.д.) компанії здійснюють виконання наступних основних функцій:

Роль управляючого фірмою складається із здійснення стратегічного управління і контролю над діями всіх служб. Маркетингова служба прогнозує ринок, представляє логістичній службі пропозиції по закупівлі товарів ( товар – одяг). Логістична служба забезпечує закупівлю товарів, їх доставку на склади, реалізацію. Склади фірми зберігають товари, здійснюють їх відвантаження і відправку за договорами, які заключені між фірмою та споживачами, або в рамках внутрішніх процесів оснащення по відповідним заявкам магазинів, торгових представництв.

Кожен етап продажу (купівлі) товару зі складу супроводжується підготовкою відповідного інформаційного забезпечення у вигляді вхдних/вихідних документів. Алгоритм закупівлі (продажу) одягу фірмою описаний на блок-схемі 2.Л І Т Е Р А Т У Р А

1. Т. Нейлор. Машинні імітаційні експерименти з моделями економічних систем. - М.:, Мир, 1975 р.

2. Бір С. Кібернетика і управління виробництвом. — М.: фіз-матгіз, 1963

3. Бір С. Мозок фірми. – М.: фіз-матгіз

 1. Підприємство: підручник / Під ред. М.Г. Лапусти. – М.: ІНФРА-М, 2002.

 2. Дж.Р. Еванс, Б. Берман. «Маркетинг», М.: «Економіка», 2000.

 3. Маклаков С.В. BPwin и Erwin. CASE-средства разработки информационных систем. — М.: ДИАЛОГ–МИФИ, 1999

 4. www.br.com.ua/referats/Marketing/25683-3.html

 5. uk.wikipedia.org/wiki/Олігополія
Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации