Васильченко В.С. (укл.) Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Економіка праці і соціально-трудові відносини - файл n1.doc

Васильченко В.С. (укл.) Завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни Економіка праці і соціально-трудові відносини
скачать (1406 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1406kb.20.11.2012 08:58скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ”

(для усіх спеціальностей)

Завдання для самостійної роботи студентів

(електронний варіант)

Затверджено

на засіданні кафедри

управління персоналом

та економіки праці

Протокол № 14 від

23.06.2009 р.


КНЕУ

Київ 2009


Укладач В.С. Васильченко, канд. екон. наук,

професор

Рецензенти: В.М. Петюх, канд. екон. наук,

професор,

О.О. Герасименко, канд. екон. наук,

доцент,

О.А. Даниленко, канд. екон. наук,

доцент.
 В.С. Васильченко

 КНЕУ

Зміст


Вступ

Розділ 1.

Тематичний план і компетенції.

    1. Тематичний план

    2. Компетенції

Розділ 2.

Завдання

2.1. Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

2.2. Тема 2. Населення і трудовий потенціал

2.3. Тема 3. Соціально-трудові відносини як система

2.4. Тема 4. Соціальне партнерство

2.5. Тема 5. Ринок праці та його регулювання

2.6. Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості

2.7. Тема 7. Організація і нормування праці

2.8. Тема 8. Продуктивність і ефективність праці

2.9. Політика доходів і оплата праці

2.10. Планування праці

2.11. Аналіз звітності і аудиту в сфері праці

2.12 Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент

регулювання й удосконалення соціально-трудових

відносин

2.13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток

соціально-трудових відносин

Література

Розділ 3.

Задачі

3.1. Задачі до теми 2. Населення і трудовий потенціал

3.2. Задачі до тем 5 та 6. Ринок праці. Соціально-трудові

відносини зайнятості

3.3. Задачі до тем 7 та 8. Організація і нормування праці.

Продуктивність і ефективність праці.

3.4. Задачі до теми 9. Політика доходів і оплата праці.

3.5. Задачі до теми 10. Планування праці.

Література.

4

6

6

6

7

12
12

15

23

28

32

35

37

42

46

54

58

58
60

64

65
66
73
80

97

113

121


Вступ
Сучасний соціально-економічний стан України потребує нової генерації економічних кадрів з високими аналітичними здібностями, перспективним мисленням, вмінням узагальнювати, знаходити пріоритети та запропонувати дієві заходи щодо поліпшення й розвитку соціальної та економічної складової як у діяльності окремого підприємства так і в житті суспільства в цілому. Водночас сучасні фахівці повинні мати глибокі знання з мікроскладових окремих економічних процесів без чого неможливе ефективне управління виробництвом та бізнесом. нагальну необхідність цього підтвердила світова економічна криза, яка не тільки вплинула на соціально-економічний стан нашої держави, а й висвітлила суттєві прорахунки в управлінні економікою. Ці прорахунки й проблеми далися в ознаки, передовсім, в галузі праці та зайнятості у вигляді зростання інфляції і безробіття, зниження купівельної спроможності громадян.

Навчальні дисципліни “Економіка праці і соціально трудові відносини” та “Економіка праці” цілком відповідають вимогам підготовки достатньо компетентних спеціалістів в галузі праці. Проте, роблячи висновки з недоліків та проблем в соціально-економічній діяльності в державі, ці дисципліни мають бути посилені і підкріплені до існуючих завданнями, тестами та іншими вправами, котрі забезпечували б органічний зв’язок теорії з практичною діяльністю і дали б змогу студентам більш глибоко засвоювати навчальну дисципліну та накопичувати необхідні компетенції.

Запропоновані завдання для самостійної роботи студентів складаються з 3х розділів: “Тематичний план курсу та компетенції”, “Завдання”, “Задачі”. У другій частині закріплення теоретичного матеріалу досягається шляхом розв’язання різноманітних ситуацій на віртуальних прикладах і тестах, наближених до реальності. У третій частині більш глибоке опанування теорії здійснюється за допомогою розвитку логічного мислення через вирішення задач. Обидві ці частини дають змогу студентам осмислити нові для них поняття. Завдання із ситуацій, тестів та задач скомпоновані відповідно до розділів робочої програми “Економіка праці і соціально-трудові відносини”, що полегшує і робить більш зручною організацію навчального процесу і викладачам, і студентам.

Завдання для самостійної роботи студентів можуть використовуватися як для аудиторної, так і домашньої роботи. Вони спрямовані на розвиток у студентів організаційних та аналітичних здібностей, а також уміння користуватися теоретичними посилками у вирішенні практичних ситуацій та вміння користуватися статистикою і спеціальною літературою. Домашні завдання доцільно виконувати у письмовій формі, а аудиторні – розглядати в індивідуально-колективному варіанті. “Завдання для самостійної роботи студентів” можуть значною мірою полегшити вивчення дисципліни студентами заочної форми навчання.

Значною мірою укладенню даних завдань і, передовсім задач, посприяв «Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни» «Економіка праці» кандидата економічних наук, доцента Г.Т. Завіновської, який надруковано у 2001 році і який відіграв (і досі застосовується) велику роль у навчальному процесі. Деякі задачі в даному матеріалі відрізняються лише цифрами та редакцією умов.

Розділ 1.

Тематичний план і компетенції

Завдання для самостійної роботи студентів розроблені під діючий на 2008-2009 навчальний рік план, який наводиться нижче. Проте, у разі його зміни, які навряд будуть принциповими, сутність завдань не втратить свого значення.

1.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва теми

Кількість годин

Денна ф.н.

Вечірня ф.н.

Заочна ф.н.

Лекції

СПР

ІКР

СРС

Лекції

СПР

СРС

Лекції

СПР

СРС

1.Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

1

-

-

2

1

-

2

-

-

4

2. Населення і трудовий потенціал 1)

2

2

1

4

2

2

6

1

1

8

3. Соціально-трудові відносини як система

2

2

1

6

2

2

6

1

1

8

4. Соціальне партнерство

1

2

1

4

1

-

4

1

-

6

5. Ринок праці та його регулювання

2

4

1

4

2

1

6

1

-

8

6. Соціально-трудові відносини зайнятості

2

4

1

6

1

1

6

1

-

8

7. Організація і нормування праці

2

2

1

6

2

2

6

1

-

8

8. Продуктивність і ефективність праці

2

2

1

4

2

2

6

1

1

8

9. Політика доходів і оплата праці

2

4

1

6

2

2

6

1

1

8

10. Планування праці

2

2

1

6

1

1

6

1

-

8

11. Аналіз, звітності і аудит у сфері праці

1

4

1

4

1

1

4

1

-

6

12. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин

2

2

1

4

1

1

6

1

-

8

13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально трудових відносин

1

2

1

4

1

1

6

1

-

8

Разом годин

22

32

23

60

20

16

72

12

4

92

Даний тематичний план забезпечує системне вивчення дисципліни “Економіка праці і СТВ”. Згідно з навчальним планом бюджет навчального плану на вивчення дисципліни становить 180 годин (для денної форми навчання), в тому числі: лекції – 22, практичні заняття – 32, індивідуально-консультативна робота – 23, самостійна робота студента – 100. Форма підсумкового контролю – іспит.

Аналіз розподілу годин за видами навчання свідчить, що питома вага навантаження на самостійну роботу студентів складає: денної форми навчання понад 55 % загального навантаження по дисципліні, вечірньої – 78,6 % і заочної – понад 85 %. Це підтверджує нагальну актуальність видання завдань для самостійної роботи студентів.
1.2. КОМПЕТЕНЦІЇ

Вивчення дисципліни “Економіка праці і СТВ” за підручниками та навчальними посібниками О.А. Грішнової, Г.Т. Завіновської, російських учених Г.Г. Мелік’яна та Р.П. Колосової, Волгіна та Ю.Г. Одєчова та інших відповідно до затвердженої в КНЕУ програми, а також дані завдання мають сприяти набуттю та розвитку студентами різних спеціальностей наступних компетенцій. Компетенції дають студенту наочне уявлення, де він (вона) може застосовувати отримані знання, вміння та навички.

Номер та назва теми

Знання, вміння, навички

Сфера можливого застосування

1

2

3

1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни.

Студенти будуть знати та за рахунок розв’язання завдань більш глибоко усвідомлять призначення і сутність дисципліни, її об’єкт, предмет, завдання та методологію. Вміти визначати конкретну і абстрактну працю, знати їх сутність та необхідність диференціації. Знати розвиток поняття “праця” в існуванні суспільства та окремої особи. Вміти розрізняти поняття “об’єкт” і “предмет” дисципліни.

Розв’язання різноманітних завдань з економіки праці, підготовка курсових та дипломних робіт студентами, в майбутньому, викладацька діяльність.

1

2

3

2. Населення і трудовий потенціал.

Студенти отримують та поглиблять за рахунок завдань знання стосовно населення, його структури, показників, факторів, які впливають на його відтворення в т.ч. і відтворення робочої сили, а також знання стосовно ролі, сутності та показників трудового потенціалу за різними рівнями. Вміння застосовувати набуті знання в практичній діяльності. Набути навички стосовно застосування нових понять і категорій.

Розв’язання різноманітних завдань з економіки праці, викладацька діяльність; робота в органах державної влади різних рівнів.

3. Соціально-трудові відносини як система.

Студенти отримають та поглиблять за рахунок завдань знання щодо системи соціально-трудових відносин, її елементів, факторів впливу на соціально-трудові відносини, методи та механізми їх регулювання. Будуть знати роль і значення СТВ на сучасному етапі розвитку України та в майбутньому. Будуть вміти визначати вплив СТВ на економіку і соціальні відносини на різних рівнях, застосовувати законодавчі й нормотворчі акти в практичній діяльності. Отримають первинні навички регулювання соціально-трудових відносинах.

Допомога й обґрунтування у розв’язанні різноманітних ситуацій в колективах; викладацька діяльність; робота в органах державної влади різного рівня, громадських організаціях.

4. Соціальне партнерство

Студенти отримають та поглиблять за рахунок розв’язання завдань знання щодо сутності та причин виникнення соціального партнерства, його елементів, суб’єктів, принципів тощо. Отримають вміння та навички укладання колективних договорів та угод на різних рівнях, вміння вести колективні переговори на певних принципах та узгоджувати протилежні інтереси роботодавців та найманих працівників. За рахунок вивчення наступних тем зможуть обґрунтовувати кожен пункт колективного договору.

Допомагатиме в обґрунтованому розв’язанні різноманітних ситуацій в колективах, включаючи страйки; викладацька діяльність; робота в органах державної влади різних рівнів та місцевого управління; профспілкова діяльність.1

2

3

5. Ринок праці та його регулювання

Студент отримає обмежені знання, стосовно основних аспектів ринку праці та його регулювання, які необхідні для подальшого засвоєння матеріалу щодо ролі і сутності ринку праці, його елементів, структури, різних теоретичних підходів щодо його аналізу, методів регулювання.

Недостатній обсяг щодо са-мостійної сфери застосування, проте необхідно щодо подаль-шого розуміння матеріалу.

6. Соціально-трудові відносини зайнятості.

Студенти отримають обмежені знання, які необхідні для подальшого засвоєння матеріалу, щодо сутності зайнятості, її ролі та функцій в житті суспільства і окремої особи, а також про сутність безробіття, причини його виникнення, зв’язок з основ-ними макроекономічними показниками.

Необхідно для подальшого розуміння матеріалу.

7. Організація і нормування праці.

Студенти отримають та поглиблять знання за рахунок розв’язання завдань і тестів з приводу організації праці її змісту, завдань напрямів, умов праці та техніки безпеки; знання стосовно нормування праці, режимів праці та відпочинку, структури робочого часу, виду норм та нормативів, методів їх встановлення, засобів дослідження норм та основних показників нормування. Здобудуть навички користування нормативними матеріалами.

Необхідно для подальшого розуміння матеріалу; при більш поглибленому вивчені для роботи на підприємстві та в органах Мінпраці.

8. Продуктив-ність і ефективність праці

Студенти отримають та поглиблять знання за рахунок розв’язання завдань і тестів, розв’язання задач з приводу сутності продуктивності та продуктивності праці, їх пріоритетної ролі у підвищенні рівня життя населення та ефективності роботи окремого підприємства, стосовно сутності ефективності праці, показників та методів підрахунку продуктивності праці та її резервів.

Будуть вміти робити розрахунки виробітку, трудомісткості, продуктивності праці за різними методами, на різних рівнях управління виробництвом.

Придбають стійки навички цих розрахун-ків, а також знаходження та розрахунків величини резервів продуктивності праці.

Розв’язання різноманітних виробничих завдань на різних посадах; необхідно для роботи в органах держав-ного управління та місцевого самоврядування; при поглибленому вивченні викладацька діяльність.1

2

3

9. Політика доходів і оплати праці.

Студенти отримають та поглиблять знання за рахунок завдань, тестів та розв’язання задач щодо політики доходів і заробітної плати. Будуть знати джерела доходів, їх структури та причини диференціації доходів.

Будуть знати соціально-економічну сутність заробітної плати, її функції, принципи, структуру, організацію на макро- та мікрорівнях, елементи і принципи цієї організації, форми і системи, взаємозв’язок продуктивності праці і заробітної плати.

Опанують тарифну систему, її сутність у сучасній економіці та елементи, тарифні сітки, тарифні розряди, тарифні ставки. Будуть знати оплату праці та преміювання різних категорій персоналу, форми розподілу прибутку тощо.

Студенти будуть вміти визначати трудові й нетрудові доходи, номінальні та реальні доходи й заробітну плату.

Придбають початкові навички розрахунку заробітної плати за будь-якою системою, індивідуальної та колективної, основної і додаткової заробітної плати.

Робота на підприємстві, фірмі, організації, установі, особливо в ролі бухгалтерів та економістів; громадські організації, органи державного управління та місцевого самоуправління.

10. Плануван-ня праці.

Студенти отримають та поглиблять за рахунок розв’язання завдань, тестів та задач знання щодо основ аналізу та планування трудових показників, зокрема планування чисельності персоналу, продуктивності праці, заробітної плати.

Будуть вміти розраховувати необхідну для виконання запланованого обсягу продукції (робіт) чисельність персоналу по його категоріях, приріст продуктивності праці за рахунок різноманітних факторів, фонд заробітної плати по категоріях персоналу та середню заробітну плату.

Набудуть певні навички з цього приводу.

Робота на фірмі, підприємстві, в організації установі; в органах державної влади та місцевого самоврядування.1

2

3

11. Аналіз звітності і аудит в сфері праці

Студенти отримають та за допомогою завдань і тестів поглиблять знання щодо статистичної звітності та сутності аудиту в сфері праці.

Отримають навички аналізу трудових показників та користування формами статистичної звітності.

Для роботи на підприємствах, фірмах, в орга-нізаціях та уста-новах; в органах виконавчої вла-ди і місцевого самоврядування, пов’язаних із працею та зайнятістю.

12. Моніто-ринг соціаль-но-трудової сфери як інструмент регулювання й удоскона-лення соціа-льно-трудо-вих відносин.

Студенти отримають та за допомогою завдань і тестів поглиблять знання щодо сутності моніторингу в будь-який сфері, зокрема, соціально-трудової. Будуть знати концепцію моніторингу соціально-трудової сфери, принципи формування репрезентативної вибірки, джерела інформації та напрями моніторингу в названій сфері.

Необхідно в різних видах діяльності, пов’язаних із працею та зайнятістю.

13. Міжнаро-дна організа-ція праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин.

Студенти отримають знання щодо історії створення МОП її мети, завдань та напрямів діяльності, структури і нормотворчої діяльності організації. Будуть знати і вміти користуватися конвенціями і рекомендаціями МОП їх впливом на соціально-трудові відносини країни.

Необхідно в різних сферах діяльності, пов’язаних із працею, зайнятістю, безробіттям, заробітною платою, екологією.


Розділ 2.

Завдання і тести
Завдання і тести за рішенням викладача можуть використовуватися як в аудиторії так і як домашні завдання. Автор рекомендує в аудиторії розв’язувати завдання, в яких закладено дискусійних характер. Наприклад, завдання теми 2 №№ 5 і 30; теми 3 № 18; теми 4 №№ 5 і 9; теми 9 №№ 7, 25, 29; теми 10 №№ 16, 17.
2.1. Тема 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.
Завдання 1

Сформулюйте, що вивчає навчальна дисципліна “Економіка праці і соціально-трудові відносини”?
Завдання 2

Дайте відповідь: в чому полягає органічний зв’язок між економікою праці та соціально-трудовими відносинами?
Завдання 3

Яким державним документом визначено соціальну спрямованість економіки України:

Завдання 4

Об’єктом вивчення дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” є:


Завдання 5

Предметом вивчення дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини”:


Завдання 6

Чи задовольняє вас наступне визначення категорії “праці”:

“Праця – це є діяльність людей по задоволенню особистих і суспільних потреб”? Обґрунтуйте свою думку.

Завдання 7

Чи всі елементи категорії “праця” є в наступному прикладі: “Бригада будівельників відповідно до графіка про порядок будівельних робіт збудувала лікарню”? Якщо не всі – назвіть відсутні.
Завдання 8

У наступному прикладі назвіть ті дані, котрі характеризують конкретну працю та абстрактну працю: “Бригада столярів зробила 100 стільців, витративши на цю роботу 12 робочих днів, і заробила 15000 грн.”
Завдання 9

Інформаційною базою навчальної дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” є:


Завдання 10

Як на вашу думку, що є основою поєднання наук “Економіка праці” і “Соціально-трудові відносини”? Обґрунтуйте свою відповідь.
Завдання 11

Яких видів праці не існує:


2.2. Тема 2. НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ.
Завдання 1

Дайте правильну відповідь.

Населення країни – це:


Завдання 2

Людські ресурси як фактор економічного росту це є:

Виокремте невірні відповіді.
Завдання 3

Назвіть триєдину характерну особливість населення.
Завдання 4

Вам потрібно розрахувати потреби міста у харчових товарах на рік. Чисельність якого населення ви приймете як розрахункову:

Обґрунтуйте відповідь.

Завдання 5

Викладіть своє обґрунтоване бачення причин зниження тривалості життя при народженні в Україні за останні роки.
Завдання 6

На вашу думку, за рахунок зміни яких коефіцієнтів можна підвищити середню очікувану тривалість життя при народженні?
Завдання 7

Режими відтворення населення бувають:


Завдання 8

Яких слів не вистачає у даному визначенні: “Економічно активне населення це особи обох статей у віці 15-70 років включно, котрі виявили бажання працювати.”
Завдання 9

До економічно активного населення належать:


Завдання 10

До економічно неактивного населення належать:


Завдання 11

Назвіть принципові розбіжності між поняттями “трудові ресурси” і “економічно активне населення”.
Завдання 12

Нижче перелічені показники трудового потенціалу суспільства. Перелічіть, які конкретні дані їх характеризують:


Завдання 13

Нижче перелічені деякі показники трудового потенціалу підприємства. Перелічіть конкретні дані, які їх характеризують:

Завдання 14

Систематизуйте за фазами відтворення робочої сили наступне:


Завдання 15

Які складові трудового потенціалу особи ви назвете:


Завдання 16

Дайте визначення трудовому потенціалу, суспільству:


Завдання 17

Розташуйте поняття у порядку їх виникнення і дайте пояснення кожному:


Завдання 18

Перелічіть заклади, в яких, на вашу думку, людина може сформувати людський капітал?
Завдання 19

Людина здобуває людський капітал:


Завдання 20

Людський капітал можна:


Завдання 21

Людський капітал відмінний від фізичного:


Завдання 22

Від інвестування в людський капітал суспільство отримує:


Завдання 23

Розкрийте функціональний зв’язок між продуктивністю праці, заробітною платою та людським капіталом.
Завдання 24

Чи завжди підприємцеві вигідно інвестувати в людський капітал своїх працівників?
Завдання 25

Який один з наведених принципів людського розвитку ви вважаєте основоположним:

Обґрунтуйте свою відповідь.
Завдання 26

В одній області економічна активність населення становить 62 %, а в другій – 78 %. У якій з цих областей краще використовується трудовий потенціал і яка саме його складова, якщо рівень безробіття в обох областях однаковий?
Завдання 27

У двох регіонах однакова структура господарства. В одному з них рівень безробіття 5 %, а в другому 9 %, в першому продуктивність нижча, ніж у другому. Охарактеризуйте використання трудового потенціалу в цих регіонах.
Завдання 28

У звітному році в області за рахунок впровадження профілактичних заходів зменшилася чисельність лікарняних. Який показник трудового потенціалу покращився в даній області:


Завдання 29

У звітному році в області вдвічі зріс прибуток, отриманий від винаходів та раціоналізаторських пропозицій. Який показник трудового потенціалу суспільства покращився в даній області:


Завдання 30

Чому, на вашу думку, в останнє десятиліття скоротилося інвестування в людський капітал з боку роботодавців?
Завдання 31

Чи набуваєте ви у даний час людський капітал? Яким чином? Хто інвестує набуття вашого людського капіталу?
Завдання 32

Розкрийте сутність таких основних активів людського капіталу, як “вміння”, “кваліфікація”, “компетентність”, “мобільність”. Наведіть конкретні приклади цих понять.
2.3. Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА.
Завдання 1

Доведіть, що соціально-трудові відносини є система.
Завдання 2

Чому, на ваш погляд, рівень трудового життя населення є критерієм стану та розвитку соціально-трудових відносин?
Завдання 3

Соціально-трудові відносини встановлюються:


Завдання 4

Форми соціально-трудових відносин бувають:


Завдання 5

У наведеному прикладі виокремте і назвіть, які форми соціально-трудових відносин і які саме словосполучення їх характеризують: “Колективним договором обумовлено, що доплата за важкі умови праці робітникам становитиме 12 % тарифної ставки. Проте роботодавець без пояснень почав сплачувати лише 6 % тарифної ставки, хоча умови роботи не змінилися.”

Завдання 6

Чи всі елементи соціально-трудових відносин перелічені нижче:


Завдання 7

Виокремте сторони і суб’єкти соціально-трудових відносин:

Поясність чим сторони відрізняються від суб’єктів соціально-трудових відносин.
Завдання 8

Назвіть базовий принцип формування типів соціально-трудових відносин та поясніть сутність кожного типу з позицій цього принципу.
Завдання 9

Назвіть по кожному з наведених прикладів, який фактор здійснив вплив на стан соціально-трудових відносин.

1. Прийняте державою рішення що підвищення мінімальної заробітної плати до рівня середнього прожиткового мінімуму.

2. Вступ до СОТ викликав певні негативні аспекти в реалізації вітчизняної сільськогосподарської і харчової продукції, що призвело в деяких випадках до невиконання колективних договорів.

3. Заміна устаткування на нове та значне поліпшення організації виробництва і праці на машинобудівному заводі дало змогу його колективу успішно витримати конкуренцію за ринок для своєї продукції і можливість збільшити заробітну плату.
Завдання 10

Тип соціально-трудових відносин субсідарність це – є:


Завдання 11

Якість трудового життя це є:


Завдання 12

Соціальна політика держави – це:

Визначте правильну відповідь.
Завдання 13

Сформулюйте поточні і стратегічні цілі державної соціальної політики.
Завдання 14

Визначте, чи все перелічене входить до елементів соціальної політики:


Завдання 15

Виберіть правильну відповідь. Рівень життя безпосередньо залежить від:


Завдання 16

Показниками якості трудового життя є:


Завдання 17

Концепція гідної праці базується на таких засадах:


Завдання 18

Як ви розумієте наступне: “Важливого складового розвитку сучасного виробництва є “колективізація” соціально-трудових відносин у рамках окремих фірм, інтенсифікації процесів переходу від “моделі контролю” до “моделі участі”.

2.4. Тема 4. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО.
Завдання 1

Чи повністю віддзеркалює зміст соціального партнерства наступне його визначення: “Соціальне партнерство – це є система взаємозв’язків між найманими працівниками, профспілками та роботодавцями з приводу регулювання соціально-трудових відносин”?
Завдання 2

Партнери в соціальному партнерстві мають:


Завдання 3

Система соціального партнерства складається з наступних елементів:


Завдання 4

Формами соціального партнерства є:


Завдання 5

Опишіть ступінь відповідності, на ваш погляд, дотримання принципам соціального партнерства, встановлених Міжнародною організацією праці, в умовах України. Обґрунтуйте свою думку.
Завдання 6

Базовим принципом укладання колективних договорів та угод є:


Завдання 7

Чому роботодавці та їх спілки мають можливість здійснювати найбільший вплив на урядові організації серед інших соціальних партнерів?
Завдання 8

Назвіть форми та наведіть приклади, у яких випадках держава (її органи) може здійснювати функції погодження, примирення та примушення до виконання інших соціальних партнерів.
Завдання 9

Чому, на вашу думку, в Україні знижується ступінь юніонізації?
Завдання 10

У підручнику О.А. Грішнової «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (глава 9) сформульовані одинадцять ознак, які суттєво відрізняють формування та розвиток соціально-трудових відносин в Україні від цих процесів у інших країнах. Визначте з них три, які на вашу думку, є найбільш впливовими. Обґрунтуйте вашу думку.
Завдання 11

Що, на вашу думку, необхідно зробити, щоб суттєво поліпшити стан та ефективність соціального партнерства в Україні?
Завдання 12

Перелічіть закони України без яких соціальне партнерство не може бути організованим та ефективним.
Завдання 13

Соціальне партнерство між сторонами соціально-трудових відносин має здійснюватися у формах:


Завдання 14

В організації соціальне партнерство має функціонувати на таких принципах:


2.5. Тема 5. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ.
Завдання 1

На конкретних прикладах розкрийте функціональний зв’язок між ринком праці та іншими типами ринків за економічним призначенням.
Завдання 2

Однією з умов ефективного функціонування ринку праці є конкуренція. Дайте відповідь: хто з ким конкурує на ринку праці і за що іде конкуренція? Яка кінцева мета та можливі наслідки цієї конкуренції?
Завдання 3

Розкрийте сутність ціноутворюючої функції ринку праці.
Завдання 4

Розкрийте сутність оздоровлюючої функції ринку праці.
Завдання 5

Доведіть, що “хрест Маршала” має всі елементи ринку праці, а також визначає їх функціональний зв’язок.
Завдання 6

Які товари здатні створювати додаткову вартість? Яка теорія це стверджує?
Завдання 7

У визначенні індивідуального попиту на робочу силу, яке значення мають слова: «…платоспроможний попит».

Завдання 8

Виокремте на наведених прикладах чинники, котрі характеризують гнучкий і жорсткий ринки праці:


Завдання 9

Доведіть графічно, що стається з попитом та пропозицією робочої сили у разі:

а) збільшення заробітної плати на рівноважному ринку праці;

б) зменшення заробітної плати на рівноважному ринку праці.
Завдання 10

Надмірною заробітною платою пояснює безробіття:


Завдання 11

Ефективною боротьбою з безробіттям є підвищення купівельної спроможності населення і посилення впливу держави на регулювання ринку праці вважають прихильники теорії:


Завдання 12

Робоча сила – єдиний товар, який здатен створювати додаткову вартість стверджують прихильники:


Завдання 13

На ринку праці країни особливу увагу приділяють соціальному захисту безробітних громадян розширенню сфери докладання праці: активно підтримується створення нових робочих місць, відкриття своєї справи, професійне навчання, перенавчання і підвищення кваліфікації кадрів тощо. Яку модель ринку праці це характеризує:


Завдання 14

Виокремте чинники, які характеризують ринок праці України:


2.6. Тема 6. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ.
Завдання 1

У законодавчому визначенні зайнятості (Закон України «Про зайнятість населення») є слова «…як правило…». Що вони означають?
Завдання 2

Назвіть відмінності визначення зайнятості населення відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» і відповідно до міжнародних норм.» Яке визначення зайнятості населення, на вашу думку, є більш жорстким?
Завдання 3

У чому полягає різниця між формою зайнятості та видом зайнятості?

Який практичний зміст має подія зайнятості на види?
Завдання 4

Державна програма зайнятості є:


Завдання 5

Розкрийте сутність і практичне значення: економічного, соціального і демографічного аспектів зайнятості.
Завдання 6

Головними завданнями Державної програми зайнятості є:


Завдання 7

Чому, на вашу думку, безробіття диференціюється за видами? Хіба не все одно з яких причин людина втратила роботу?
Завдання 8

Як, на вашу думку, які негаразди тягне за собою зростання середньої тривалості безробіття? Що, на вашу думку, менш болісно за наслідками для суспільства 1,0 млн. безробітних з тривалістю 1 місяць чи 200 тис. тривалістю 7 місяців?
Завдання 9

Який ви вбачаєте зв’язок між безробіттям і продуктивністю праці?
Завдання 10

Який надійніший соціальний захист від безробіття ви назвете?
Завдання 11

Як, на вашу думку, чи має безробіття позитивні аспекти?

2.7. Тема 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І НОРМУВАННЯ ПРАЦІ.
Завдання 1

Чи погоджуєтесь ви з наступним визначенням організації праці: “Організація праці на підприємстві – це є взаємозв’язок працівників із засобами виробництва, що встановлює порядок здійснення трудового процесу”. Якщо не згодні – обґрунтуйте свою думку.
Завдання 2

На всіх рівнях управління організація праці вирішує такі завдання:


Завдання 3

При аналізі організації праці слід враховувати особливості рівня:


Завдання 4

У наступних прикладах виокремте поділ праці за видами:


Завдання 5

Робітник скаржиться на високу загазованість та запиленість робочого місця. Що має зробити керівництво, щоб усунути ці недоліки, якщо вони дійсно мають місце?
Завдання 6

У наведеній у прикладі організації праці зробіть класифікацію за напрямами та видами:


Завдання 7

Опишіть елементи трудового процесу.

Завдання 8

Перевірте подану класифікацію факторів умов праці, виправте помилки, якщо вони тут є:


Завдання 9

Як, на вашу думку, чому умови праці є одним з напрямів її організації?
Завдання 10

У наведеному графіку проставте назви осей та години вашої роботи в університеті, якщо заняття починаються о 830 і мають три пари підряд. Вкажіть час, у який буде найліпше та найгірше засвоєння учбового матеріалу.

0


Завдання 11

Згідно з Кодексом законів про працю України нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати на тиждень:


Завдання 12

Нормування праці це є:


Завдання 13

Не нормується витрачений час на:


Завдання 14

Розташуйте перелічені види норм у порядку їх ступеня технічної обґрунтованості:


Завдання 15

Перевірте чи всі випадки, за якими, на вашу думку, мають переглядатися норми перелічені і вірні:


2.8. Тема 8. ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ.
Завдання 1

Продуктивність групи підприємств визначається коефіцієнтами: 1,3; 2,1; 1,6; 0,85. Розставте ці коефіцієнти в порядку ефективності роботи підприємств, починаючи з найкращого.
Завдання 2

Продуктивність виробництва це є:


Завдання 3

Опишіть, як би ви виходили із ситуації, котра зветься “пастка низької продуктивності”?
Завдання 4

Чи є тотожними поняття “ефективність праці”, “продуктивність” та “продуктивність праці”. Обґрунтуйте свою відповідь.
Завдання 5

Чи погоджується ви з наступним визначенням: “Продуктивність праці – це є ефективність використання абстрактної праці, яка вимірюється кількістю продукції (обсягу робіт), зробленого в одиницю часу, або кількістю часу, необхідного на вироблення одиниці продукції”?


Завдання 6

Доведіть чому виробіток є прямий показник продуктивності праці, а трудомісткість – обернений?
Завдання 7

Які дані в наведеному нижче прикладі характеризують живу працю? Фірма виготовила продукції на 20 млн. грн. При цьому затрати на сировину і матеріали склали 11 млн. грн., амортизація – 20 тис. грн., заробітна плата – 7 млн. і прибуток 1,98 млн. грн.
Завдання 8

Методами виміру продуктивності праці є: натуральний, умовно-натуральний, трудовий і вартісний. Які чотири особливості характеризують кожен з них?
Завдання 9

Чому один з видів вартісного виміру продуктивності праці зветься «вимір за чистою продукцією»?
Завдання 10

Який вид з методів підрахунку праці найбільш точно відображає кількість живої праці, конкретної організації, та який найменш точно?
Завдання 11

Чим відрізняється продуктивність суспільної праці в плановій економіці від продуктивності суспільної праці в ринковій економіці?
Завдання 12

У наведеному прикладі, діяльність яких осіб віддзеркалює технологічну трудомісткість, трудомісткість управління та обслуговування: «Комбайнер збирав зерно. У нього раптово зламався комбайн. Він звернувся до бригадира, який викликав ремонтників і ті усунули поломку».
Завдання 13

Знайдіть у наведених прикладах трудомісткість та визначте її характер:


Завдання 14

За рахунок яких факторів, на вашу думку, реалізовуються найбільш ефективні резерви продуктивності праці: економічні, матеріально-технічні або соціально-психологічні? Обґрунтуйте свою думку.
Завдання 15

У наведених прикладах розставте резерви продуктивності праці за сферою їх виникнення:


Завдання 16

За рахунок чого (яких заходів) можна реалізувати резерви продуктивності праці від зниження трудомісткості продукції та від поліпшення використання робочого часу?
Завдання 17

Величина резервів продуктивності праці визначається:


2.9. Тема 9. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТА ПРАЦІ.
Завдання 1

Між поняттями: “вартість робочої сили”, “ціна робочої сили”, “ринкова вартість робочої сили” розставте знаки: =, >.
Завдання 2

Розставте наведені нижче поняття у порядку зменшення вартості і поясність, у яких випадках держава користується кожним з них:


Завдання 3

Які витрати у вартості робочої сили ви віднесли б до невід’ємних?
Завдання 4

До трудових доходів належать:


Завдання 5

Джерелом доходів є:


Завдання 6

Які функції з позицій роботодавця має виконувати заробітна плата? Чи входить вона до собівартості продукції?
Завдання 7

Чи виконує відтворювальну функцію мінімальна заробітна плата в Україні? Обґрунтуйте свою думку.
Завдання 8

Накреслений прямокутник символізує 100 % заробітної плати на підприємствах, фірмах, в організаціях та установах України. Розставте, як ви вважаєте, у відокремлених частинах прямокутника, які з них відносяться до основної і додаткової заробітної плати та інших виплат:


60-63%

30-35%

5-6%


На яку з цих частин має вплив держава, а на яку договірне регулювання?
Завдання 9

Серед принципів організації заробітної плати є такий, невиконання якого знецінює заробітну плату та руйнує її відтворювальну функцію, веде до інфляції. Назвіть його і доведіть сказане.

Завдання 10

Які наслідки можуть статися, на вашу думку, якщо в умовах ринкової економіки держава буде усунена від регулювання заробітної плати?
Завдання 11

Що характеризують форми, а що – системи заробітної плати? Подана схема представляє структуру форм і систем заробітної плати. Заповніть її.
системи

системи


Завдання 12

В одному з цехів вашої фірми через незадоволеність заробітною платою висока плинність робітників п’ятого розряду (шестирозрядна тарифна сітка). Яку б шестирозрядну тарифну сітку з перелічених нижче ви ввели б у цьому цеху з метою знизити плинність робітників п’ятого розряду:

1) прогресивне відносне і абсолютне зростання тарифних коефіцієнтів;

2) прогресивне відносне зростання і постійне абсолютне тарифних коефіцієнтів.


Завдання 13

Назвіть характерні особливості єдиної тарифної сітки. Де, на вашу думку, її застосування буде найефективнішим? Обґрунтуйте свою думку.
Завдання 14

Чим відрізняється погодинна система оплати праці від почасової системи оплати праці?
Завдання 15

На підприємстві встановлені денні та місячні тарифні ставки робітникам. Разом з тим, на цьому ж підприємстві обов’язково розраховуються і годинні тарифні ставки. Доведіть для чого це робиться?
Завдання 16

На тепломережі міста через зношеність труб і устаткування сталася аварія, яку необхідно ліквідувати в найкоротший час. Створена комплексна бригада не тільки з ремонтників, а й з тих робітників, котрі необхідні для виготовлення окремих деталей. Яку систему оплати ви застосовували б для скорішої ліквідації аварії і які дані довели б до цієї бригади?
Завдання 17

Процес виробництва мінеральних добрів здійснюється устаткуванням в автоматичному режимі. Яку форму оплати ви введете апаратнику цього агрегату та черговим електрику, слюсарю і наладчику які його обслуговують?
Завдання 18

Тривалість та якість плавки сталі в електропечі головним чином залежить від майстерності сталевара. Яку форму оплати ви введете для сталевара, його підручних, з метою зацікавлення його в підвищенні обсягу виробництва, та чергових електрика і слюсаря, які обслуговують устаткування, задіяне в процесі виробництва сталі?

Завдання 19

Робітники скаржаться на те, що їм роботодавець недоплачує за виконану роботу, а роботодавець на те, що він їм переплачує. Як ви визначите, хто з них правий?
Завдання 20

Доведіть, чому керівники, спеціалісти і технічні службовці мають почасову форму оплати праці?
Завдання 21

Чи є порушення законодавства і які саме у наступних прикладах:


Завдання 22

У довідниках кваліфікаційних характеристик професій є наступні розділи:

Завдання 23

Розрахуйте мінімальну годинну тарифну ставку першого розряду для підприємств працюючих за:

а) п’ятиденним робочим тижнем;

б) шестиденним робочим тижнем;

за умов роботи 40 годин на тиждень, за останні 2 місяці відповідно до законодавчо встановленої мінімальної місячної заробітної плати.
Завдання 24

Опишіть сутність єдиної тарифної сітки, виділивши головну її характерну особливість, яка усуває суперечність між зростанням тарифних ставок робітників та посадових окладів службовців.
Завдання 25

Чи є, на ваш погляд, суб’єктивні моменти в характеристиці безтарифної системи оплати праці і які саме? Якщо є – до чого це може призвести?
Завдання 26

За розрахунками роботодавця мінімальна заробітна плата робітників фірми перевищує законодавчо встановлену заробітну плату. Водночас тарифна частина мінімальної заробітної плати становить 90 % від затвердженого законом мінімуму. Чи правий роботодавець у даному випадку? За рахунок чого мінімальна заробітна плата робітників фірми є вищою законодавчо встановленої?
Завдання 27

Яка соціально-економічна категорія є основою щодо визначення рівня місячної мінімальної заробітної плати в Україні? Назвіть її структуру.
Завдання 28

Держава регулює заробітну плату шляхом:


Завдання 29

Чому, на вашу думку, в ліберальній економіці держава втручається в регулювання оплати праці в тому числі і на приватних підприємствах?
Завдання 30

Чи всі відповіді вірні в даних випадках? Держава встановлює гарантії доплат за роботу в нічні часи, важкі, шкідливі та особливо шкідливі умови праці для:


Завдання 31

Що є вихідною базою для договірного регулювання заробітної плати на рівні:


Завдання 32

Норми та гарантії в оплаті праці в Україні передбачаються:


Завдання 33

На підставі статистичних даних проаналізуйте за останні три роки стан з доходами населення та їх розподілом. Зробіть висновки.
2.10. Тема 10. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ.
Завдання 1

До трудових показників відносяться:


Завдання 2

Принципами планування є:


Завдання 3

В умовах ринкової економіки для ефективної діяльності планування:

Яка відповідь, на вашу думку, вірна?
Завдання 4

Завершите фразу: “Метою планування трудових показників є …”
Завдання 5

Планування продуктивності праці здійснюється за наступними методами:


Завдання 6

Доведіть, які, на вашу думку, з наведених факторів, за якими планується продуктивність праці, є більш коштовними і чому:


Завдання 7

Чому умовна планова чисельність ПВП є основою для розрахунку планової продуктивності праці? Які дані є необхідні для її визначення?
Завдання 8

Доведіть на конкретному прикладі, чи впливає і яким чином (за рахунок чого?) зміна структури промислово-виробничого персоналу на зміну продуктивності праці?
Завдання 9

Доведіть, яким чином (за рахунок чого?) впливає введення в дію нових об’єктів на підприємстві, на зміну продуктивності праці?
Завдання 10

Доведіть на конкретному прикладі яким чином структурні зрушення у виробництві на підприємстві впливають на зміну продуктивності праці?

Завдання 11

Загальна трудомісткість продукції складається з трудомісткості технологічної, трудомісткості обслуговування та трудомісткості управління. Яку з цих видів трудомісткості найлегше знизити за рахунок лише організаційних заходів?
Завдання 12

Розрахуйте в даному році номінальний фонд робочого часу одного робітника:


Завдання 13

Назвіть різницю у плануванні основних робітників у випадку, якщо:


Завдання 14

У прольоті механічного цеху 4 мостових крани, які мають працювати дві зміни. На кожному працює машиніст і його помічник. Скільки робітників, які названі, потрібно для роботи кранів на день? Як зветься такий розрахунок допоміжних робітників?
Завдання 15

Метою планування допоміжних робітників є:


Завдання 16

Який норматив відрахувань від приросту обсягу виробництва до збільшення фонду заробітної плати ви вважали б найбільш ефективними:

Обґрунтуйте свою думку.
Завдання 17

Як на вашу думку, що посилило економічну і фінансову кризу в Україні з точки зору економіки праці?
Завдання 18

Як на вашу думку, у якому випадку можна збільшити питому вагу середньої заробітної плати працівників України в собівартості виробляємої продукції?
Завдання 19

На підставі статистичних даних попередніх трьох років проаналізуйте стан заробітної плати:

а) в площині видів економічної діяльності;

б) в площині областей України.

Зробіть висновки.
  1   2   3   4   5


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации