Шпаргалки - Розміщення продуктивних сил - файл n1.doc

Шпаргалки - Розміщення продуктивних сил
скачать (1214.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1215kb.06.11.2012 19:11скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

1.Предмет курсу “Розміщення продуктивних сил”. 6

3.Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх суть та значення. 9

Формування основ ринкової ек-ки в Укр відбувається з урахуванням таких класичних, загальновизнаних закономірностей: відповідності розміщення в-ва характеру і рівню розвитку п/с; терит поділу суспільної праці; економії затрат праці на подолання просторового розриву між елементами в-ва; територіальної концентрації і комплексності в-ва, формування агломерацій населених пунктів. Закономірність терит поділу суспільної праці обєктивно відображає принципові відмінності між територіями за природними, соц-ек та нац-істор особливостями, максимально повне врахування яких в госп діяльності зумовлює певну спеціалізацію територій. Завдяки цьому досягається істотне зростання продуктивності суспільної праці. Закономірність концентрації та комплексного розміщення п/с є результатом прояву терит поділу праці. Спеціалізація в-ва спричиняє необхідність взаємопов-го розвитку галузей на окремій території, на основі чого досягається оптимальний режим використання усіх видів ресурсів. Основними якісними ознаками комплексного розміщення п/с виступають: економічно обгрунтований, раціональний режим використання природних ресурсів; максимально повне залучення до суспільно корисної трудової діяльності наявного трудового потенціалу регіону; збалансованість галузевої стр-ри ек-ки регіону за природними, трудовими і вир-ми параметрами; тісний взаємозвязок (на основі комбінування кооперації та спільного використання інфраструктури) між основними ланками господарства регіону.Крім зазначених, до закономірностей РПС – в контексті нових методологічних основ їх формування – відносять: соціальну спрямованість та усталеність розвитку п/с, відповідність їх розміщення вимогам нац-ї ек-ї безпеки, а також забезпечення планомірності, керованості процесів РПС, їх орієнтації на досягнення високої ек-ї ефективності господарської діяльностіта конкурентоспроможності виготовленої пр-ції. Соц-на спрямованість розвитку і розміщення п\с логічно випливає з необхідності загальної соціалізації ек-ї системи, оск саме всебічний розвиток людини та задоволення її потреб є метою ек-го прогресу. Вона реалізується через врахування інтересів нас-ня щодо піднесення рівня соц-ек розвитку території, пріоритетність вирішення соц проблем та реалізацію права всіх громадян на вільний вибір місця і сфери прикладання праці. Отже, соціальна спрямованість передбачає насамперед таке розміщення п/с регіону, яке б давало змогу забезпечити повну продуктивну зайнятість трудоактивного населення регіону як першооснову його життєдіяльності і добробуту. При цьому важливо мінімізувати рівень регіонального безробіття (як зареєстрованого, так і прихованого) з тим, щоб він істотно не перевищував природної норми, що знаходиться в межах 4-6% працездатного нас-ня. Доцільність соц спрямованості розміщення і розвитку п/с регіону вимагає: інтенсивного розвитку соціальної інфрастр-ри, особливо в сільській місцевості; збереження здоровя населення через зниження екологічного навантаження на певні території; формування рац-ї системи розселення; збільшення місткості регіонального ринку праці через створення додаткових роб місць на діючих та нововведенних підприємствах. Сталий розвиток п/с як одна із закономірностей визначає стратегічний напрямок досягнення збалансованості ек-ї, соц і еколог складових регіональної госп-ї системи. Сталий розвиток п/с Укр можливий лише на основі кардинальної структурної перебудови ек-ки, техніко-технологічного переозброєння в-ва, інтенсивного розвитку наукомістких галузей, екологізації усіх сфер суспільного життя. Основна ідея сталого розвитку щодо п/с полягає у: забезпеченні рац-го природокористування; відтворення ресурсної бази в-ва; реструктуризації госп-го комплексу регіону у звязку з новими ек-ми і соц умовами; ефективному викор трудового та вир-го потенціалу. Для розвязання завдань сталого розвитку в Укр принципово важливими є нова структурна політика держави та інституційні перетворення, вихід з енергетичної кризи, оптимальне використання ресурсного потенціалу, раціональна система поселень, формування ефективного еколого-економічної політики держави. Стратегія сталого розвитку базується на концепції екологізації суспільних відносин. Екологічний фактор повинен враховуватися в процесі вибору та наукового обгрунтування економічно доцільного розміщення п/с регіону. Головна увага має зосереджуватися на обєктах, що є потенційними чи фактичними забруднювачами навк сер. При цьому повинні опрацьовуватися програми безпечного проживання на територіях з підвищеною екологічною напруженістю чи програми адаптації та реабілітації нас-ня до несприятливих екологічних умов. Однією з принципових закономірностей є відповідність розміщення п/с вимогам нац-ї ек-ї безпеки.Рівень ек безпеки держави, що визначається саме фактором РПС, залежить від: рівня забезп власних потреб у мінерально-сировиннх та енергетичних ресурсах; галузевої і вир-ї стр-ри госп-х комплексів; завершеності технологічних циклів вир-в; інтегрованості в світовий ек-й простір. Укр нал до кр світу. В яких склалася висока залежність розвитку мат-го в-ва від мінер-сиров бази. Тут виробляється близько 5% світового обсягу мінерально-сировинних ресурсів. В цілому наявна мінерально-сировинна база спроможна забезпечити збалансований розвиток базових галузей пр-сті та АПК, надходження валютних коштів. Разом з тим існує висока залежність України від імпорту енергоносіїв. Крім того, за рах власного в-ва лише наполовину задовольняються потреби в хімічному обл-ні, електротехнічних та кабельних виробах, лісоматеріалах, продукції целюлозно-паперової, текстильної та медичної пр-сті. Вагомими перешкодами на шляху до зростанн ек-ї безпеки Укр є диспропорції у РПС регіонів. Недосконалість галузевої стр-ри більшості регіональних госп комплексів та незавершеність технологічних циклів тих вир-в, що визначають спеціалізацію певних територій, спричиняють необхідність радикальних структурних перетворень. Тільки через структурні зміни та підвищення конкурентоспроможності власного в-ва можна сприяти зміцненню ек безпеки Укр таїї входженню од системи світових госп-х звязків як ріноправного партнера. Важливою закономірністю є планомірність і керованість у розміщенні і розвитку п/с, що грунтується на теоретичних засадах “планування розвитку” як синтезу державного регулювання, індикативного планування та економічної прогнозування. Планування розвитку, в т.ч. і п/с. В Укр в теперішній час щороку розробляється Державна програма ек-го і соц розвитку держави, самостійними розділами якої є аналогічні програми, що формуються в областях. В обласних програмах наводиться: загальна хар-ка демографічних процесів, стан госп-ї сис-ми області, зовнек діяльність, хар-ка екологічної ситуації, залучення іноземних інвестицій тощо. Одним з інструментів забезпечення планомірного розвитку п/с є Державні програми соц-ек розвитку регіонів, які розробляються відповідно до постанов Кабінету міністрів України. Головна мет їх розробки – формування на тер регоіну ефективного госп комплексу на основі рац-го використання наявного ресурсного потенціалу території. Ці програми дають змогу Кабміну Укр, відповідним міністерствам та відомствам приймати обгрунтовані рішення щодо регіональної ек політики з урах спеціалізації певних території, їх природно-клімат умов, ресурсних можливостей та соц особливостей. Відповідно до прийнятих урядових постанов в Укр ведеться підготовка середньострокових до 2000р. та довгострокових на 10-15років прогнозів ек-го та соц-го розвитку країни. Керованість процесу розм і розвитку п/с Укр та її регіонів забезпечується шляхом проведення відповідної промислової, аграрної, структурної, інвестиційної, фінансово-кредитної та соціальної політики органами державного упр-ня та місцевого самоврядування. ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органами сільських,селищних і міських рад надаються широкі повноваження у сфері ек-го та соц-го розвитку. Важливою закономірністю, що обєктивно зумовлена умовами ринкового господ-ня, є орієнтація в процесі вирішення конкретних питань щодо розміщення п/с на забезпечення високої конкурентоздатності пр-ції, яка значною мірою залежить від прийнятого варіанта розміщення нових виробничиз чи соц-культ обєктів та напрямів удосконалення існуючої стр-ри господарства регіону. Ця закономірність базується на врахуванні спцифіки ринкової конюктури, в основі якої – кількісне і якісне співвідношення попиту і пропозиції не тільки на товарному ринку, а й на ринку роб сили, ринку капіталу тощо. Якщо коливання ринкової конюктури короткотермінові, то їх вплив на розвиток п/с не істотний чи повністю відсутній. І навпаки, суттєві зміни ринкової конюнкури та їх довготривалий характер спричиняють необхідність радикальних зрушень у територіальній стр-рі господарства. Прикладом стійкої незбалансованості попиту на рбочу силу та її пропозиції може слугувати ринок праці західних областей України, які традиційно відносять до трудонадлишкових регіонів держави. Досягнення збалансованості вимагає піднесення рівня попиту на роб силу через введення в дію нових промислових, с/г-х та інфраструктурних обєктів відповідно до професійно-кваліфікаційних характеристик основного резерву роб сили. Результатисною закономірністю РПС виступає забезпечення його високої економічної ефективності. Безумовно, ефективність залежить від цілого спектра різних чинників, взаємодія яких і визначає кінцеву ек результативність розміщення. При цьому ек ефект досягається через вдосконалення територіальної та галузевої стр-ри госп-го комплексу, раціональне використання природного і трудового потенціалу, оптимізацію галузевих і міжгалузевих звязків тощо. Існують різні методи оцінки ефекту від економії витрат за рахунок оптимального РПС; найпоширеніший з них – це підсумовування ефекту, що обчислюється для окремих галузей. Певні уявлення щодо ефективності РПС регіону дає система таких показників: співвідношення за чисельністю зайнятих між спеціалізованими, обслуговуючими та допоміжними галузями; питома вага госп-го комплексу регіону у валовому внутрішньому продукті чи нац-му доході у зіставленні з його питомою вагою в трудових ресурсах, основних виробничих фондах, інвестиційних ресурсах; рівень та динаміка продуктивності суспільної праці в регіоні; забезпеченість нас-ня закладами соціальної інфраструктури та ін. 10

4. Основні принципи розміщення продуктивних сил, їх суть та значення. 12

5. Основні фактори РПС, їх суть. 13

6. Ек-не районування, його суть та значення. 15

8. Поняття економічний район, його суть. Обєктивний характер формування економічних районів. 16

7. Основні принципи економічного районування, їх суть. 17

9. Спеціалізація і комплексний розвиток економічних районів. 17

10. Районний господарський комплекс та його галузева стр-ра. Три групи галузей, які хар-ть господарський комплекс крупного ек району. 20

11. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання. 21

12. Нова сітка ек-х районів України, їх територіальна структура (склад їх територій). 23

13.Територіальний поділ праці, його суть та зн-ня для ек рай-ня. 24

14. Сучасні наукові методи аналізу розміщення та територіальної орг-ції п/с, їх суть. 24

15. Населення України, його динаміка, стр-ра та особл-ті розміщ 25

І6.Вплив населення на розвиток і розміщення продуктивних сил. 27

17.Міське та сільське населення України, його динаміка та особливості формування. 28

18. Сучасна демографічна ситуація в Україні, її регіональні особливості. 29

19. Трудові ресурси, їх суть та види зайнятості. 30

20. Раціональне використання трудових ресурсів. Безробіття. Ринок праці. 31

21. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура. 32

22.Вплив природно-ресурсного потенціалу на розвиток і розміщення в-ва та спеціалізацію ек-х районів. 32

23. Мінеральні ресурси, їх структура та народногосподарське значення (використання). 33

24. Земельний фонд та його структура. Проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів. 34

25. Водні ресурси, їх народногосподарське значення та проблеми раціонального використання. 34

26. Лісові ресурси, їх народногосподарське значення та проблеми раціонального використання. 35

27. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів. 36

28. Промислові, балансові та загальногелологічні запаси мінеральних ресурсів, їх суть (визначення). 36

29. Ресурсозбереження як головний напрям раціонального використання природних ресурсів. 37

30. Паливно-енергетичний комплекс, його суть, галузева структура і народногосподарське значення. 38

31. Металургійний комплекс, його стр-ра та районоутворююча роль. 38

32.Машинобудівний комплекс, його галузева стр-ра та н/г зн-ня. 39

До машинобудування входять такі галузі: 41

33.Хіміко-лісовий комплекс, його стр-ра та н/г-ке зн-ня. 41

34.Будівельний комплекс, його стр-ра та н/г-ке значення. 42

35.АПК, його галузева стр-ра і необхідність формування. 43

36. Територіальна організація АПК: спеціалізовані і інтегральні АПК , їх суть. 44

37. Сучасні проблеми розвитку АПК України. 45

38. Комплекс по в-ву товарів народного споживання, його галузева стр-ра та н/г-ке зн-ня. 47

39. Транспортний комплекс, його галузева стр-ра та н/г зн-ня. 48

40. Основні показники визначення роботи транспорту, їх суть. Транспортна складова у виробничому процесі. 50

42. Міжнародний поділ праці, його суть і вплив на економіку країни. 52

43. Основні форми зовнішньоекономічних звязків, їх суть. 53

44. Класифікація міст, їх н/г-ке зн-ня і роль у РПС. 55

45. Єдиний н/г-ий комплекс, його суть і стр-ра. 56

46. Галузева стр-ра господарського комплексу Укр та тенденції її розвитку. 57

47. Вугільна пр-сть Укр, її значення, особл-ті розм, суч стан та перспективи розвитку. 59

48. Нафтова пр-сть Укр, її зн-ня, особл-ті розміщ, суч стан та перспективи розвитку. 60

49. Газова пр-сть Укр, її зн-ня, особливості розміщення, суч стан та перспективи розвитку. 61

50. Економічна характеристика вугільних басейнів України. 63

51. Нафтопереробна пр-сть Укр, особливості розміщення, суч стан та перспективи розвитку. 65

52. Основні нафто- і газовидобувні райони України. Нафто- і газопроводи України. 66

53. Електроенергетика України, її зн-ня та суч стр-ра, в-во та споживання електроенергії. 67

54. Теплова електроенергетика Укр, її місце в в-ві електроенергії, основні ТЕС та принципи і особливості їх розміщення. 69

55. Атомна електроенергетика України, її зн-ня та проблеми розвитку. 70

56 Гідроенергетика України, її місце в енергетичному балансі. Каскад ГЕС на Дніпрі. 71

57. Природні передумови розвитку чорної металургії України. Сировинна база галузі. 71

58. Типи металургійних заводів України та принципи їх розміщення. 74

59. Чорна металургія України, її зн-ся, стр-ра і суч стан розвитку. 75

60. Основні металургійні підрайони і металургійні центри України, природні передумови їх розвику. 78

61. Основні проблеми і перспективи розвитку металургійного комплексу України. 79

62.Кольорова металургія України, її значення, галузева структура, принципи розміщення та основні центри. 80

63.Природні передумови, сучасний стан та перспективи розвитку кольорової металургії України. 81

64.Сільськогосподарське машинобудування та тракторобудування України, галузева структура і особливості розміщення. 81

65.Транспортне машинобудування України, його значення, галузева структура і особливості розміщення. 82

66.Верстато- та приладобудування України, їх значення, принципи розміщення та основні центри. 83

67.Важке та енергетичне машинобудування України, його значення, принципи розміщення та основні центри. 83

68.Хімічна промисловість України, її значення, галузева структура та принципи розміщення основних галузей. 85

69.Природні передумови та сучасний стан розвитку хімічної промисловості України та особливості розміщення галузей основної хімії. 70.Виробництво мінеральних добрив в Україні, їх структура, принципи розміщення і основні центри. 86

71.Лісова та деревопереробна промисловості України, їх значення, умови розвитку. 87

73.Целюлозно-паперова промисловість України, її значення, принципи 88

розміщення та основні центри. 88

74.Цементна промисловість України, її сировинна база, принципи розміщення та основні центри. 88

75.Виробництво стінових, покрівельних матеріалів. Скляна промисловість України, її сировинна база, принципи розміщення та основні центри. 88

76.Сільське господарство України, його значення, галузева структура та природні передумови розвитку. 89

77.Зернове господарство України, його значення, структура і динаміка розвитку. 90

78.Особливості формування, значення і розміщення зернопромислового комплексу України. 91

79.Технічні культури України, їх структура, зональність розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК. 91

80.Картоплярство, овочівництво , садівництво та виноградарство України, особливості їх розміщення та вплив на формування спеціалізованих АПК. 92

81.Тваринництво України, його значення, галузева структура та вплив на формування спеціалізованих АПК. 93

82.Харчова промисловість України, її значення, галузева структура та принципи і особливості розміщення основних галузей. 94

83 .Цукробуряковий комплекс України, передумови його розвитку, принципи і особливості розміщення. 95

84.Легка промисловість України, її соціальне значення, галузева структура і принципи розміщення основних галузей. 96

85 – 87.Текстильна промисловість України, її значення, галузева структура,передумови розвитку та принципи розміщення основних галузей. 97

88.Залізничний транспорт України, місце в структурі транспортного комплексу, основні магістралі і вузли. 98

89.Трубопровідний транспорт України, основні нафто- та газопроводи. 99

90.Автомобільний транспорт України, місце в структурі транспортного комплексу, основні автомобільні магістралі. 100

91.Водний транспорт України, передумови розвитку. Місце в транспортній 100

системі та основні морські і річкові порти. 100

92.Електроенергетика Придніпров"я: передумови розвитку, структура і основні електростанції. 101

93.Електроенергетика Донбасу: передумови розвитку, структура і основні електростанції. 102

94.Електроенергетика Поділля і Полісся: передумови розвитку, структура і основні електростанції. 102

95.Електроенергетика Карпатського регіону: передумови розвитку , структура і основні електростанції. 102

96.Донецький вугільний басейн, його місце у вугільній промисловості України, економічна оцінка та основні проблеми і перспективи розвитку. 102

97.Чорна металургія Донбасу: передумови розвитку та основні центри. 103

98.Чорна металургія Придніпров"я: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку. 103

99.Машинобудування Донбасу: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку. 104

100. Машинобудування Придніпров"я: галузева структура, центри основних галузей і проблеми розвитку. 104

101. Машинобудування Причорноморського регіону: галузева стр-ра, центри основних галузей і проблеми розвитку. 105

103. АПК Причорноморського регіону: передумови розвитку, галузева стр-ра і формування спеціалізованих АПК. 106

105. Господарський комплекс Центрального регіону: галузева стр-ра, особл розміщ осн галузей, проблемм та перспективи розвитку. 107

108.Продуктивні сили Придніпровського ек р-ну: основні проблеми і перспективи розвитку. 112

110. Продуктивні сили Карпатського ек р-ну: суч стан,основні проблеми та перспективи розвитку. 116

111. Продуктивні сили Центрального ек р-ну: суч стан та перспективи розвитку. 118

112. Рекреаційний комплекс Причорноморя: природні передумови, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку. 120

113. Рекреаційний комплекс Карпатського регіону: природні передумови, особливості розміщення, проблеми та перспективи розвитку. 122

114.Місце і спеціалізація ек-х районів України в системі територіального поділу праці. 123

115. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку Придніпровського ек-го р-ну. 124

116. Соціально-економічні та екологічні проблеми озвитку Донецького ек р-ну. 124

117. Соціально-економічні та екологічні проблеми, проблеми розвитку Східного ек р-ну. 124

118. Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку Причорноморського району. 125

119. Природно-ресурсний потенціал Придніпровського ек р-ну, його ек оцінка та вплив на спеціалізацію района. 125

120. Природно-ресурсний потенціал Донецького ек р-ну, його ек оцінка та вплив на спеціалізацію району. 127

121. Природно-ресурсний потенціал Східного ек р-ну, його ек оцінка та вплив на спеціалізацію района. 129

122. Природно-ресурсний потенціал Карпатського ек р-ну, його ек оцінка та вплив на спеціалізацію району. 131

123. Природно-ресурсний потенціал Причорноморського ек-го району, його ек-на оціна та вплив на спеціалізацію району. 132

124. Особливості формування і функціонування ТВК Донецького ек р-ну. 133

125. Особливості формування і функціонування ТВК Придніпровського ек р-ну. 134

126. Особливості формування і функціонуванн ТВК Східного ек р-ну. 135

127. Особливості формування і функціонування ТВК Центрального ек р-ну. 136

128. Особливості формування і функціонування ТВК Поліського ек р-ну. 138

129. Особливості формування і функціонування ТВК Карпатського ек-го р-ну. 139

130. Особливості формуваня і функціонування ТВК Причорноморського ек р-ну. 141

131. Експортний потенціал Донецького ек р-ну, його стр-ра та особливості розвитку. 142

132. Експортний потенціал Придніпровського ек р-ну, його стр-ра та особливості розвитку. 142

133. Експортний потенціал Східного ек р-ну, його стр-ра та особлвості розвитку. 143

134. Експортний потенціал Центрального ек р-ну, його стр-ра та особливості розвитку. 143

135. Експортний потенціал Причорноморського ек р-ну, його стр-ра та особливості розвитку. 144

136. Місце України в регіональному та міжнародному поділі праці. 144

137. Н/г-ке зн-ня зовнішньоек-х звязків України. 145

138. Експорт України та його стр-ря. основні 147

139. Імпорт України та його стр-ра. Основні країни-експортери товарів в Україну. 148

141. Економічні зв’язки з Білоруссю. 149

142. Ек звязки України з країнами Балтії: суч стан та перспективи розвитку. 149

143. Ек звязки України з країнами Середньої Азії: суч стан та перспективи розвитку. 150

147. Економічні зв’язки України з Німетчиною, Францією, Італією,Великобретанією, Польшею, та іншими країнами Європи: сучасний стан, основні проблеми та перспективи розвитку. 150
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации