Гончаров І.В. Ризик та прийняття управлінських рішень - файл n1.doc

Гончаров І.В. Ризик та прийняття управлінських рішень
скачать (13260.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc13261kb.06.11.2012 19:40скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”
І.В. Гончаров
РИЗИК ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Харків НТУ “ХПІ” 2002

ББК 65.050.2

Г 65

УДК 330.131.7

Рецензенти: Т.Є. Андреєва, канд. екон. наук, проф., Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури;
В.А. Соколенко, канд. екон. наук, директор аудиторської фірми “Діагноз-аудит”.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
(лист 14/18.2-1749 від 25.09.2002)

Гончаров І.В.

Г 65 Ризик та прийняття управлінських рішень: Навч. посібник – Харків: НТУ “ХПІ”, 2002. - 160с.
ISBN
Навчальний посібник містить основні відомості теорії та практики прийняття раціональних рішень за умов ризику та невизначеності. Розглянуто сучасний інструментарій та методи, що потрібні для моделювання складних соціально-економічних проблем. Значну увагу приділено розв’язанню типових задач, що мають практичну спрямованість. Наведено інструкції що до використання спеціалізованих програмних засобів для їх вирішення.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ББК 65.050.2


ISBN ©  І.В. Гончаров, 2002

ПЕРЕДМОВА


Прийняття рішень складає основу діяльності менеджерів всіх рівнів. Хоча формальною датою виникнення менеджменту вважають початок XX сторіччя, сама теорія прийняття рішень є відносно молодою міждисциплінарною наукою. Вона почала свій розвиток у складі комплексу дисциплін, які одержали назву дослідження операцій. Фундамент теорії прийняття рішень за умов ризику склався наприкінці 60-х років, але її розвиток на цьому не зупинився. Зараз в світі існує понад кілька десятків фахових журналів, що освітлюють практичні та теоретичні аспекти прийняття рішень, безліч консалтингових компаній і корпорацій, які спеціалізується в галузі аналізу рішень та розробці систем підтримки прийняття рішень.

Управлінські проблеми сьогодення як правило, є складними. Вони охоплюють різні сфери діяльності людини і суспільства в цілому: економічну, соціальну, політичну, тому прийняття рішень вимагає ґрунтовного ретельного аналізу. Наслідки прийнятих рішень можуть виявитися у віддаленому майбутньому, але найбільш важливим є факт, що будь-які дії по втіленню рішень мають незворотний характер. Рішення, що приймаються керівниками підприємств та установ впливають опосередковано або безпосередньо як на окремих людей, так і на їх спільноти, які виражають особисті, групові, або інституціональні інтереси. Розходження у поглядах, баченні та усвідомленні проблем, накладають певних обмежень на процес пошуку рішень. Через широкий спектр питань, з якими мають справу при аналізі рішень, зрозуміло, існують різні погляди на парадигми, теоретичну обґрунтованість методів, та інструментарію.

Література, що існує з питань прийняття рішень за умов ризику, не дозволяє її використання у якості навчального посібника або підручника. Багато літератури, яка з’явилась протягом останніх років у російськомовних виданнях, нажаль не завжди відрізняється високою якістю, тому розробка посібника вирішує актуальну задачу створення навчально-методичної бази для студентів вищих навчальних закладів України. Укладачем навчального видання було проаналізовано значну кількість сучасної англомовної літератури та практично усі існуючі російськомовні та українські публікації з питань ризик-менеджменту та прийняття рішень. При визначенні структури курсу було переглянуто зміст програм відповідних курсів, що викладаються у провідних світових університетах, які спеціалізуються у галузі прийняття рішень. Це дозволило підібрати досить цікавий матеріал, вивчення якого дозволить надалі самостійно орієнтуватися в літературі, відбирати та критичного осмислювати інформацію потрібну для аналізу рішень та управління ризиком. Наведені відомості викликають багато роздумів і привчають аналізувати факти, співвідносити їх з вже отриманими знаннями та робити висновки.

Метою розробки курсу було формування розуміння базових концепцій, знайомство з загальними принципами та методами аналізу рішень за умов ризику та невизначеності, а також з новітніми досягненнями у галузі. Завдання курсу:

Умовно курс можна поділити на дві частини. В першій - викладаються традиційні основи теорії прийняття рішень за умов ризику та невизначеності, а також ряд пов’язаних питань. У другій частині наведені сучасні практичні методи. Відповідно, структура посібника складається приблизно з 60% теоретичного матеріалу і 40% практичного.

Міждисциплінарний характер курсу наклав певний відбиток як на його структуру та зміст, так і на підходи до його розробки та викладання. Наведений теоретичний матеріал має класичну частину, що складає основу теорії прийняття рішень, та розділи сучасної теорії, які охоплюють теми імітаційного моделювання, багатокритеріальних рішень та управління ризиками. У численних додатках наводяться матеріали, що відображають сучасне становище в галузі прийняття рішень та ризик менеджменту, які необхідні для кращого засвоєння теоретичних розділів.

Виклад матеріалу посібника є досить стислим, і передбачає попереднє знайомство з курсами з теорії ймовірностей, математичного аналізу, лінійної алгебри, економіки, менеджменту та фінансового менеджменту. Вирішення наведених задач потребує впевненого користування комп’ютером, вміння працювати з матеріалами, розташованими в Internet. Наприкінці кожного з розділів наведені питання для самоперевірки і література для поглибленого вивчення матеріалу.

Концепція якості, аналізу та практичної спрямованості була використана при підборі задач та прикладів. Задачі, що містяться в посібнику, мають виключно практичну спрямованість, їх рішення наведені досить докладно, щоб дозволити їх відтворення та подальше самостійне вирішення аналогічних задач. Водночас слід зазначити, що розв’язання задач вимагає від студентів дійсного використання знань, що були отримані протягом вивчення загальних та спеціальних дисциплін. Певний круг читачів посібника відчують необхідність переглянути окремі розділи з підручників по суміжним дисциплінам. Всі наведені у посібнику задачі є досить складними і передбачають застосування обчислювальної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення для їх вирішення. У додатках наведені матеріали з інструкціями, щодо самостійного використання студентами програмного забезпечення, яке потрібно для розв’язання задач.

Навчальна дисципліна “Ризик прийняття управлінських рішень” з’явилась кілька років тому у нових освітянських програмах і є важливою компонентою для підготовки фахівців економічного напрямку. Протягом чотирьох років курс викладався студентам п’ятого курсу економічного факультету НТУ ХПІ, які навчаються за спеціальностями 8.050201 – “Менеджмент організацій”; 7.050205 – “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”; 7.050108 – “Маркетинг”; 7.050106 – “Облік і аудит”. Загальний обсяг курсу складає 14 лекційних та 8 практичних занять. Викладання курсу “Ризик прийняття управлінських рішень” в НТУ ХПІ базується на активному використанні Intranet та технологій дистанційного навчання. Версія курсу існує у вигляді матеріалу для дистанційного навчання, який розташовано на сервері “Української системи дистанційної освіти” (http://www.udl.org.ua ).

В цілому навчальний посібник гармонійно поєднує теорію та практику прийняття рішень за умов ризику, і є досить ґрунтовним та своєчасним виданням, яке, без сумнівів, буде потрібно студентам, які навчаються за спеціальностями економічних напрямків.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации