Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності - файл n1.doc

Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності
скачать (4277 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc4277kb.06.11.2012 19:43скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


рр

Н.І.ГОРДІЄНКО,

М.Ю. КАРПУШЕНКО

ОБЛІК

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2006Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів

УДК 657

ББК 65.9 (2)26 М 18

Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю. Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). Харків: ХНАМГ, 2006. ? 235 с.

Гриф надано МОН України, рішення № 14/18.2-604 від 06.03.06

Рецензенти:
Д-р екон. наук, професор кафедри оподаткування Харківського національного економічного університету Тищенко О.М.;
Д-р екон. наук, професор Харківського національного економічного університету Тридід О.М.

У посібнику розглядаються питання бухгалтерського та податкового обліку експортних, імпортних, кредитних операцій, операцій по інвестуванню та операцій з давальницькою сировиною, а також інших операцій, що здійснюються підприємствами в іноземній валюті. Особливу увагу приділено питанням документального оформлення та державного регулювання валютних операцій.

За структурою і змістом посібник відповідає вимогам галузевого стандарту Міністерства освіти і науки України для студентів, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит».

Розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, слухачів системи закладів післядипломної освіти, магістрів, аспірантів, а також бухгалтерів-практиків і аудиторів.
© Гордієнко Н.І., Карпушенко М.Ю., 2006-04-20 6
ISBN 966-695-065-0

Зміст
Розділ 1. Основи та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності 6

1. Предмет та мета дисципліни 6

2. Види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності 7

3. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 9

4. Особливості застосування|вживання| правил ІНКОТЕРМС 12

5. Режим ліцензування і квотування для окремих видів товарів 13

2. Облік валютних операцій 21

1. Порядок відображення операцій в іноземній валюті 22

2. Курсові різниці - поняття, порядок визначення і відображення в обліку 26

3. Особливості відображення курсових різниць в податковому обліку 28

3. Особливості відкриття рахунків в банках в іноземній валюті і здійснення операцій з іноземною валютою 33

1. Види і порядок відкриття валютних рахунків 33

2. Здійснення операцій придбання та продажу іноземної валюти 38

3. Ліцензування валютних операцій 44

4. Розрахунки чеками в іноземній валюті 46

5. Розрахунки за акредитивами 50

4. Облікурахування імпортних операцій 56

1. Поняття імпортних операцій. Обмеження на здійснення імпорту 57

2. Митні процедури і порядоклад формування митної вартості 58

3. Документальне забезпечення імпортних операцій 61

4. С троки проведення розрахунків за імпортовані товари 63

5. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій 64

6. Оподаткування імпортних операцій 70

5. Облікурахування експортних операцій 80

1. Поняття і умови здійснення експортних операцій 80

2. Документальне забезпечення митного оформлення товарів, що експортуються 81

3. Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної

діяльності 82

4. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій 84

5. Особливості оподаткування експортних операцій 87

6. Облік зовнішньоекономічних операцій ізіз давальницькою

сировиною 93

1. Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною 93

2. Особливості укладення договорів на переробку давальницької

Сировини 95

3. Документальне оформлення операцій зіз давальницькою сировиною 96

4. Особливості бухгалтерського обліку операцій зіз давальницькою

сировиною 97

5. Податковий облік операцій із давальницькою сировиною 99

7. Облік зовнішньоекономічних бартерних операції 105

1. Поняття бартерних операцій, особливості оформлення 105

2. Особливості оподаткування бартерних операцій 108

3. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій 109

8. Облікурахування інвестиційних операцій 115

1. Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності 115

2. Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті 121

3. Повернення іноземних інвестицій інвестору 124

4. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені закордоном 126

5. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих закордоном 128

9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій 137

1. Види кредитних угод 138

2. Умови отриманняздобуття кредиту 139

3. Порядок отримання банківського кредиту 140

4. Порядок отримання кредиту відповідно до відкритої кредитної лінії 142

5. Порядок отримання кредиту від іноземного інвестора 143

6. Порядок погашення банківського кредиту 144

7. Облікурахування кредитних операцій 144

10. Облікурахування службових відряджень за кордон 151

1. Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу 151

2. Граничний термін відрядження і порядоклад розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні 153

3. Розрахунки із застосуванням пластикових карток 155карточок

4. Повернення валюти в касу підприємства 156

5. Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті 157

11. Облік інших зовнішньоекономічних операцій 164

1. Облікурахування реекспортних і реімпортних операцій 164

2. Облікурахування консигнаційних і комісійних операцій 166

3. Облік лізингових операцій 174

4. Облік операцій з підприємствами, розташованими

в офшорних зонах 179

Розділ 1. Основи і правове регулювання зовнішньо-економічної діяльностіДокументи:

1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 р. № 959-XII.

2. Міжнародна торговаторгівельна палата. Правила від 01.01.2000. Інкотермс 2000. Міжнародні правила тлумачення торговихторгівельних термінів.

3. Положеннястановище про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затверджене наказом Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції від 06.09.2001 р. №201.

4. Декрет Кабінета Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993г. № 15-93.

1. Предмет і мета дисципліни

У сучасних умовах господарювання практично всі підприємства здійснюють операції з іноземними партнерами. Ці різноманітні за складом операції бухгалтерська служба повинна відобразити в бухгалтерському й податковому обліку.


Предметом дисципліни є облік зовнішньоекономічної діяльності.

Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів господарської діяльності України і іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудованаспоруджена на взаємостосунках між ними, як на території України, так і за її межами.

Метою дисципліни є надання достатніх знань з організації проведення зовнішньоекономічних операцій та їх подальшого податкового й бухгалтерського обліку.

Зовнішньоекономічна діяльність - поняття багатогранне. Воно включає такі види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові й кредитні операції. Кожен з видів зовнішньоекономічної діяльності проводиться у певних формах. Умовами успішного розвитку зовнішньоекономічної діяльності являються:


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации