Ревчун Б.Г. (укл.) Історія економіки та економічної думки - файл n1.doc

Ревчун Б.Г. (укл.) Історія економіки та економічної думки
скачать (356.8 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1928kb.14.01.2004 03:35скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15Міністерство освіти і науки України


Кіровоградський національний технічний університет
Кафедра економічної теорії та права


ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Ухвалено на засіданні кафедри

Економічної теорії та права

Протокол № 2 від 30.09.2007р.
Кіровоград

2007
Історія економіки та економічної думки. Навчально-методичний посібник

для студентів економічних спеціальностей.


Укладач: доцент, к.е.н. Ревчун Б. Г.

Рецензент: кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та права Тарнавський Михайло Павлович

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………………………………3

Тематичний план викладання дисципліни……………………………………………………….. 4
Тема 1. Предмет, методологія та завдання курсу…………………………………………………5

Тема 2. Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Зародження економічної думки…………………………………………………………………..14
Тема 3. Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (YIII ст. до н.е. – Y ст. н.е.)……………………………………………….29Тема 4. Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (Y – XY ст.)……………………………………………………………………… 44

Тема 5. Формування передумов ринкової економіки та їх теоретичне осмислення в країнах Європейської цивілізації (XYI – перша половина XYII ст.)……………………………………58
Тема 6. Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період становлення національних держав (друга половина XYII - перша половина XIX ст.) …………………….74
Тема 7. Ринкове господарство та економічна думка країн Європейської цивілізації у період розвитку монополістичних тенденцій (друга половина XIX – початок XXст. ) ……………..109
Тема 8. Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки України (друга половина XIX – початок XXст. ) ………………………………………………127
Тема 9. Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XXст. )………………………………140
Тема 10. Розвиток національних економік та економічної думки країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XXст. ) ……………………………………………………………………………………………157
Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст.) …………………………………….171
Тема 12. Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці……………………………………………………. ………..191
Тема 13. Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XXст. ) ………225Загальний список літератури……………………………………………………………………243

Вступ


Даний курс поєднує в єдине ціле дві споріднені дисципліни – Економічну історію та Історію економічної думки. Це надає можливість порівняння та кращого розуміння практики господарського розвитку та його відбиття в окремих поглядах, теоріях, школах та напрямках економічної думки відповідних історичних періодів.

Економічна історія як самостійна наука виникла в середині XIXст., виділившись з політичної економії та загальної історії. На рубежі XIX-XX ст. вона стала викладатися як самостійний предмет в європейських університетах, насамперед в тих, котрі керувалися прагматичною метою - підготувати управлінські кадри, здатні проводити ефективну реформаторську політику. Сьогодні економічна історія займає належне місце в системі академічної та вузівської науки розвинутих держав світу, ставши невід’ємною частиною підготовки економістів.

У свою чергу економічна теорія має величезне значення для розвитку суспільства й кожної окремої людини. Вона пройшла довгий і складний шлях від примітивних поглядів до структурованих і глибоких теорій, шкіл та напрямів розвитку економічної думки. Це був шлях шукань, боротьби, невдалих та обнадійливих спроб втілення економічних ідей в практику господарювання. Безперечно, що в цілому економічна теорія сприяла просуванню людства до більш комфортного й цивілізованого життя. Ґрунтовне оволодіння економічною теорією є неможливим без досконального знання її історії, основних етапів формування і розвитку економічної думки, внеску видатних учених у скарбницю світової економічної науки.

Це зумовлює роль, яку курс “Історія економіки та економічної думки” набуває в навчальному процесі, в підготовці висококваліфікованих бухгалтерів, менеджерів, фінансистів та інших фахівців сфери бізнесу.

Дані методичні рекомендації охоплюють основні програмні положення курсу “Історія економіки та економічної думки” і можуть бути використаними студентами економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Дана методична розробка у стислій конспективній формі дає уявлення про господарську діяльність людства в історичному розвитку, основні явища і процеси матеріального виробництва, діяльність економічних організацій і установ, економічну політику провідних держав світу й України, історію грошей, податків, кредиту, торгівлі, економічні реформи, що проводились в різних країнах в різні часи історичного розвитку. Це поєднується з інформацією про основні течії, школи та напрями економічної думки впродовж всієї історії розвитку людства. Методична складова рекомендацій полягає у визначенні мети вивчення теми, спрямуванні учбових зусиль студентів на розв‘язування проблемних і дискусійних питань, стимулюванні творчого альтернативного економічного мислення, опануванні визначальних термінів і понять.

1. Тематичний план викладання дисципліни "Історія економічних учень"


№ п/п

Назва теми

Всього

Кількість годин


Лекції

Пз/Сем

СРСР

С
1

Предмет, методологія та завдання курсу.

10

2

2

6
2

Господарство первісного суспільства та його еволюція на етапі ранніх цивілізацій. Зародження економічної думки.


10


2


2


6
3

Особливості господарського розвитку та економічної думки періоду формування світових цивілізацій (YIII ст. до н.е. – Y ст. н.е.).10

2

2


64

Господарство та економічна думка суспільств Європейської цивілізації в період середньовіччя (Y – XY ст.).


18

4

4


105

Формування передумов ринкової економіки та їх теоретичне осмислення в країнах Європейської цивілізації (XYI – перша половина XYII ст.).20


44
126

Розвиток ринкового господарства та економічної думки в період становлення національних держав (друга половина XYII - перша половина XIX ст.) .24


66
127

Ринкове господарство та економічна думка країн Європейської цивілізації у період розвитку монополістичних тенденцій (друга половина XIX – початок XXст. ).
18


44108

Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрямки економічної думки України (друга половина XIX – початок XXст. ).


10

2269

Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільств Європейської цивілізації (перша половина XXст. ).12

2
2810

Розвиток національних економік та економічної думки країн Європейської цивілізації в системі світового господарства під впливом науково-технічної революції (друга половина XXст. ) .12


2
2811

Світове господарство та основні напрямки економічної думки на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець XX – початок XXI ст.).12


22812

Економічний розвиток України в умовах радянської економічної системи та його трактування в економічній думці.14

22


1013

Формування засад ринкового господарства в Україні (90-ті роки XXст. ).

10

226

Разом

180

36

36

108
2. Зміст дисципліни "Історія економічних учень" по темах


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации