Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств - файл n13.doc

Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств
скачать (1960.1 kb.)
Доступные файлы (19):
n1.doc192kb.20.09.2000 13:23скачать
n2.doc140kb.20.09.2000 14:56скачать
n3.doc2372kb.21.09.2000 08:09скачать
n4.doc432kb.20.09.2000 13:28скачать
n5.doc124kb.20.09.2000 13:33скачать
n6.doc418kb.29.10.2001 15:16скачать
n7.doc1562kb.25.09.2000 10:14скачать
n8.doc409kb.20.09.2000 14:10скачать
n9.doc842kb.29.10.2001 15:45скачать
n10.doc404kb.20.09.2000 14:37скачать
n11.doc413kb.25.09.2000 09:17скачать
G_1.doc131kb.25.09.2000 09:33скачать
n13.doc43kb.21.09.2000 08:14скачать
R5.13.doc31kb.29.03.2000 08:45скачать
n15.doc31kb.05.07.1999 08:07скачать
n16.doc27kb.01.03.1999 13:56скачать
n17.doc45kb.29.10.2001 16:49скачать
n18.doc27kb.08.09.2000 11:37скачать
n19.doc44kb.21.09.2000 08:27скачать

n13.doc

ЛІТЕРАТУРА


1. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р.

2. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р.

3. Закон України «Про підприємництво» від 7 лютого 1992 р.

4. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 липня 1991 р.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20 березня 1991 р.

6. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 р.

7. Закон України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 р.

8. Закон України «Про банкрутство» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №31.

9. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р.

10. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р.

11. Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р.

12. Закон України «Про приватизаційні папери» від 6 березня 1992 р.

13. Закон України «Про лізинг» від 16 грудня 1997 р.

14. Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недоб­росовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №2.

15. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 р.

16. Закон України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від 26 червня 1997 р.

17. Закон України «Про державний бюджет України на 1999 р.» від 31 грудня 1998 р.

18. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17 грудня 1999 р.

19. Закон України від 13 лютого 1998 р. «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян».

20. Закон України від 22 лютого 2000 р. «Про внесення змін до Закону України «Про підприємництво».

21. Закон України від 30 червня 1999 р. «Про внесення змін до Закону України «Про банкрутство».

22. Закон України від 20 травня 1999 р. «Про Національний банк України».

23. Закон України від 4 листопада 1999 р. «Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України».

24. Закон України від 20 травня 1999 р. «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

25. Закон України від 18 листопада 1999 р. «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір».

26. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. №996-XIV.

27. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування» від 2 березня 2000 р.

28. Закон України «Про Державний бюджет України на 2000 р.» від 17 лютого 2000 р. №1458.

29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення Державного інноваційного фонду» від 18 лютого 1992 р.

30. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94 р. № 279 «Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних під­приємств та організацій та джерела їх покриття».

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств» // Зібрання постанов Уряду України. — 1994. — № 5.

32. Типове положення по плануванню обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) в промисловості. Затверджено постановою КМУ 26.04.96 р., № 473.

33. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню собі­вартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено постановою КМУ 23.04.96 р. № 452.

34. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню собі­вартості продукції будівельно-монтажних робіт. Затверджено постановою КМУ 9.02.96 р. № 186.

35. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Затверджено постановою КМУ 20.06.96 р. № 830.

36. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплато­спроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. — 1997. — №40.

37. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика інтегральної інвестиційної привабливості підприємств та організацій // Українська інвестиційна газета. — 1998. — №3.

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419 «Про складання фінансової звітності».

39. Постанова Правління Пенсійного фонду України «Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове Державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України» від 9 січня 2000 р. №1—3.

40. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» від 31 грудня 1999 р. №318.

41. Наказ Міністерства фінансів України «Питання складання фінансової звітності» від 24 лютого 2000 р. №37.

42. Наказ Державної податкової адміністрації України «Про внесення змін до Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій організаціями Державної податкової служби» від 10 березня 2000 р. №92.

43. Указ Президента України від 4 березня 1998 р. №167/98 «Про підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетом і державними цільовими фондами».

44. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 р.

45. Авилов А. Государственная поддержка мелкого и среднего бизнеса в развитых странах мира. — М., 1994.

46. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Г.П. Иванова. — М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995.

47. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. — М.: Финансы и статистика, 1997.

48. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. — К.: Либідь, 1998.

49. Бородина О. И. Финансы предприятий. — М.: ЮНИТИ, 1995.

50. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. — М., 1998.

51. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. — К., 1996.

52. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — К.: Ника–Центр, Эльга, 1999.

53. Бланк И. А. Управление прибылью. — К.: Ника–Центр, Эльга, 1999.

54. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. — К., 1997.

55. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. — М.: Финансы, 1997.

56. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1997.

57. Джеймс Ван Хорн. Основы управления финансами. — М.: Финансы и статистика, 1996.

58. Ефимова О. В. Финансовый анализ. — М., 1996.

59. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. — М.: Финан­сы и статистика, 1995.

60. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. — СПб, 1996.

61. Мищеракова О. В. Налоговые системы развитых стран мира. — М.: Фонд «Правовая культура», 1995 .

62. Мороз А. Н. Основы банковского дела. К.: Либра, 1994 .

63. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. — К.: Основи, 1993.

64. Налоговые системы зарубежных стран: Учеб. пособие / Ред. В. А. Сленов, В. И. Смирнов. — М.: Рос. экон. академия, 1995.

65. Національний банк і грошово-кредитна політика. Підручник / За ред. д. е. н., проф. Мороза А. М., к. е. н., доц. Пуховкіної М. Ф. — К.: КНЕУ, 1999.

66. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Либідь, 1994.

67. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов. — М.: Инфра, 1996.

68. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.

69. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. — М.: Перспектива, 1995.

70. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. — Минск; М.: ИП «Экоперспектива», 1998.

71. Суторміна В. М., Федосов В. М., Андрущенко В. Л. Держава — по­датки — бізнес. — К.: Либідь, 1992.

72. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993.

73. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансових отчетов. — М.: Инфра–М, 1998.

74. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой. — М.: Финансы и статистика, 1995.

75. Финансовый менеджмент / Авт. кол. под рук. Е. С. Стояновой. — М.: Перспектива, 1996.

76. Финансовый менеджмент / Под ред. акад. Г. Б. Поляка. — М.: Финансы, 1997.

77. Финансовый менеджмент / Под ред. д. э. н., проф., Н. Ф. Самсонова. — М.: Финансы, 1999.

78. Финансы предприятий: Тексты лекций / Под ред. А. Н. Под­дерегина. — К., 1998.

79. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1998.

80. Финансы / Под ред. А. М. Ковалевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

81. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1999.

82. Финансы предприятий / Л. М. Павлова — М.: Финансы ЮНИТИ, 1998.

83. Фисенко М. А. Финансы предприятий. — Минск, 1995.

84. Холт Роберт. Основы финансового менеджмента. — М.: Дело, 1993.

85. Шеремет А. Д. Финансы предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1997.Література


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации