Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств - файл n17.doc

Поддєрьогін А.М. та ін. Фінанси підприємств
скачать (1960.1 kb.)
Доступные файлы (19):
n1.doc192kb.20.09.2000 13:23скачать
n2.doc140kb.20.09.2000 14:56скачать
n3.doc2372kb.21.09.2000 08:09скачать
n4.doc432kb.20.09.2000 13:28скачать
n5.doc124kb.20.09.2000 13:33скачать
n6.doc418kb.29.10.2001 15:16скачать
n7.doc1562kb.25.09.2000 10:14скачать
n8.doc409kb.20.09.2000 14:10скачать
n9.doc842kb.29.10.2001 15:45скачать
n10.doc404kb.20.09.2000 14:37скачать
n11.doc413kb.25.09.2000 09:17скачать
G_1.doc131kb.25.09.2000 09:33скачать
n13.doc43kb.21.09.2000 08:14скачать
R5.13.doc31kb.29.03.2000 08:45скачать
n15.doc31kb.05.07.1999 08:07скачать
n16.doc27kb.01.03.1999 13:56скачать
n17.doc45kb.29.10.2001 16:49скачать
n18.doc27kb.08.09.2000 11:37скачать
n19.doc44kb.21.09.2000 08:27скачать

n17.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПІДРУЧНИК

Третє видання, перероблене та доповнене
Керівник авторського колективу

і науковий редактор

професор А. М. Поддєрьогін


Затверджено Міністерством освіти і науки УкраїниКИЇВ

2001

ББК 65.290-93 Розповсюджувати та тиражувати

Ф 59 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Автори:

А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам,
А. М. Павліковський
, О. В. Павловська, В. З. Потій, А. П. Куліш,
О. О. Терещенко, Н. П. Шульга, С. А. Булгакова
Рецензент

О. Д. Василик, д-р екон. наук, проф.
(Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 2/890 від 05.06.2000
Ф
Ф 59
інанси підприємств
: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 460 с., іл.

ISBN 966–574–010–5

Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисцип­ліни «Фінанси підприємств», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з економіки й підприємництва. У ньому висвітлено сутність і організацію фінансів підприємств, організацію розрахунків і кредитування підприємств, формування і розподіл прибутку, оподаткування підприємств, організацію оборотних коштів і фінансування відтворення основних фондів, фінансове планування, методику аналізу фінансового стану, проведення фінансової санації підприємств. У третьому виданні вра­ховано зміни в законодавстві: як у податковому, так і щодо інших питань фінансової діяльності.

Для студентів, аспірантів, викладачів, практичних працівників у сфері фінансів, бізнесменів.

ББК 65.290-93


© А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк,

Г. Г. Нам та ін., 2001

ISBN 966–574–010–5 © КНЕУ, 2001

Навчальне видання

ПОДДЄРЬОГІН Анатолій Микитович,

БУРЯК Леонід Дмитрович,

НАМ Геннадій Георгійович та ін.

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


Підручник

3-тє видання, перероблене та доповнене

Керівник авторського колективу

і науковий редактор професор А. М. Поддєрьогін

Редактор Л. Маслова

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Тютюнник

Комп’ютерна верстка Т. Матвієнко
Підписано до друку 29.10.01. Формат 6090/16. Папір офсетний № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умов. друк. арк. 28,75

Умов. фарбовідб. 29,25. Обл.-вид. арк. 37,75. Наклад 12000 прим. Зам. № 20-1924
Видавництво КНЕУ
03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
тел. (044) 458–00–66; тел./факс (044) 446–64–58

E-mail: publish@kneu.kiev.ua

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации