Тести з предмети моделі і методи прийняттярішень в аналізі та аудиті - файл n1.docx

Тести з предмети моделі і методи прийняттярішень в аналізі та аудиті
скачать (32.3 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx33kb.06.11.2012 23:50скачать

n1.docx

Аналіз беззбитковості доцільно проводити:а) перед впровадженням нового напряму діяльності;

Аналіз, який дозволяє визначити, наскільки важливою є кожна змінна у моделі “вигоди-витрати” – це: в) аналіз чутливості;

Аспект управління, який зводиться до того, що при прийнятті рішень повинні враховуватись усі види відносин людей у процесі сусп виробництва, є: в) соціальним;

Багатоаспектність управлінського рішення виражається в тому, що: г) усе вище перелічене є вірним;

В залежності від здатності систем обмінюватись із середовищем масою, енергією та інформацією, їх поділяють на: б) відкриті і закриті;

В залежності від цілей підприємства, управлінські рішення класифікують: б) оперативні, тактичні і стратегічні;

В проекті цільової комплексної програми основні показники програми та ресурсне забезпечення її заходів наводяться: б) у зведеному розділі;

В проекті цільової комплексної програми постановка і опис проблеми, способи її розв’язання наводяться:а) у цільовому розділі;

В процесі аналізу вигід і витрат обсяги чистої приведеної вартості для різних комбінацій вартості вхідних ресурсів визначають: г) у таблиці інвестиційних результатів;

В процесі моделювання фінансових стратегій при використанні моделі фінансової стійкості підприємства застосовується показник: б) доданої вартості;

В процесі прогнозування при виборі часового ряду необхідно забезпечити:а) включення результатів спостережень, починаючи від першого і до останнього;

В системі інформаційного забезпечення управління первинні облікові документи є джерелами: в) інформації бухгалтерського обліку;

В системі управління господарською діяльністю зв’язок “планування-облік” може бути:а) тільки безпосередньо прямим;б) безпосередньо прямим і безпосередньо зворотним;в) безпосередньо прямим і опосередковано зворотнім;г) тільки опосередковано-зворотним;

В точці беззбитковості маржинальний дохід рівний:аб) постійним витратам;

В точці беззбитковості: г) сукупний дохід рівний сумі постійних і змінних витрат;

В цільовій комплексній програмі комплекс заходів, спрямованих на досягнення цілей визначається: г) за ресурсами, виконавцями та строками здійснення;

Видаткова частина бюджету підприємства – це: б) витрати, які понесе підприємство в процесі виконання фінансового плану;

Визначте процедуру формування цільової комплексної програми, результатом якої є виявлення оптимального обсягу інформації, необхідного для її складання: в) інформаційне забезпечення розробників;

Використання методу маржинального аналізу при оцінці альтернатив (варіантів управлінських рішень) передбачає: б) співставлення додаткових прибутків і витрат;

Витрати зі зберігання запасів:а) збільшуються пропорційно розміру запасів;

Вихід зі старим товаром на нові ринки забезпечується шляхом:б) розширення функцій товару;

Відношення кількості підготовлених у визначений строк і затверджених проектів рішень до загальної кількості рішень, підготовлених підрозділом за звітний період – це: а) коефіцієнт якості;

Відношення нормативного (директивного) строку підготовки рішень до фактичної тривалості розробки рішень – це: б) коефіцієнт своєчасності розробки рішень;

Внутрішня вартість цінного паперу не залежить від: г) ринкової вартості цінного паперу станом на початок періоду його обороту;

Внутрішня вартість цінного паперу не залежить від: г) ринкової вартості цінного паперу станом на початок періоду його обороту;

Внутрішня норма прибутку – ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість: а) рівна 0;

Внутрішня норма прибутку – ставка дисконтування, при якій чиста приведена вартість: а) рівна 0;

Головними областями в ланцюзі операцій, де можливі найбільші розходження для конкуруючих фірм (аналізуються при проведенні стратегічного вартісного аналізу), є:г) все перелічене;

Джерелом виникнення теорії систем є:а) філософія;

Діяльність, спрямовану на зміну кількісних і якісних показників фінансових процесів через механізм надання або вилучення фінансових ресурсів, називають:в) фінансовим регулюванням;

Для встановлення зв’язків між сильними і слабкими сторонами підприємства, загрозами і можливостями його розвитку при проведенні SWOT-аналізу будується:а) матриця;

Для розв’язання якого типу проблем використовують стандартні правила, інструкції, методичні вказівки і досвід? а) структурованих;

До матеріальних (предметних) відносять моделі:;в) фізичні;

До методів екстраполяції відносять: в) прийоми найменших квадратів і рухомих середніх;

До об’єктів фінансового управління відносять: г) усе вище перелічене;

До організаційних факторів, що забезпечують ефективне виконання рішень, відносять: б) своєчасність виявлення проблем;

До особистісних факторів, що забезпечують ефективне виконання управлінських рішень, відносять:г) загальний морально-психологічний клімат у колективі;

До предикативних моделей відносять:;б) моделі ситуаційного аналізу;

До сильних сторін підприємства, які аналізуються при проведенні SWOT-аналізу, відносять:б) наявність стабільних джерел фінансування;

До факторів, що зумовлюють прийняття неефективних рішень, відносять: в) ігнорування проблем;

Економічно виправданий строк окупності інвестицій, встановлений керівництвом підприємства, враховується при використанні методу: в) методу чистої приведеної вартості;

Економічно виправданий строк окупності інвестицій, встановлений керівництвом підприємства, враховується при використанні методу: в) методу чистої приведеної вартості;

Емерджентні властивості системи: в) не властиві кожному елементу системи, а породжені виключно їх взаємодією;


Ефективне фінансове управління: в) забезпечує стабільний економічний розвиток підприємства;

Ефективність прийняття управлінських рішень залежить від збалансованості елементів: г) досвіду, інтуїції та логіки;

За природою побудови системи класифікуються на:а) живі і неживі;

За умовами прийняття та ймовірністю результатів управлінські рішення класифікують:б) в умовах визначеності, в умовах ризику та в умовах невизначеності;

За функціональною ознакою економічні прогнози поділяються на:а) нормативні та пошукові;

Застосування матриці фінансової стратегії підприємства в процесі моделювання передбачає: а) виділення чотирьох зон залежно від фінансово-господарської діяльності підприємства та їх аналіз;

Зростання змінних витрат призводить до:а) зростання рівня беззбитковості;

Із застосуванням математичного програмування, економіко-математичного моделювання та інших кількісних методів найефективніше розв’язуються:а) добре структуровані управлінські проблеми;

Інвестиційний проект є прийнятним при умові, що чиста приведена вартість за ним: а) більша 0;

Індекс доходності визначається відношенням: а) приведених грошових доходів до інвестиційних витрат;

Індекс доходності визначається відношенням: а) приведених грошових доходів до інвестиційних витрат;

Кінець періоду, у межах якого порівнюються витрати і вигоди для з’ясування доцільності інвестиційного проекту є: а) інвестиційним горизонтом;

Коефіцієнт покриття, який розраховується в процесі аналізу беззбитковості, показує: б) як прибуток покриття реагує на зміну доходу від реалізації; б) річна потреба одиниць запасу, витрати на виконання замовлення та поточні витрати на зберігання одиниці запасу;

Контроль, що передує прийняттю управлінських рішень при організації нового виду діяльності та забезпечує їх обґрунтування, є: а) попереднім;

Координуюча функція управлінських рішень полягає: в) у визначенні місця кожного підрозділу, окремих виконавців у вирішенні поставлених завдань, забезпеченні узгодженості їх дій;

Корпоративна культура підприємства визначає:б) відносини між персоналом;

Математичним методом прогнозування, в результаті якого формується рівняння, що описує вплив однієї або кількох незалежних змінних на залежну змінну, є:а) регресійний аналіз;

Метод фінансового управління, який полягає у передбаченні ймовірного фінансового стану підприємства, є: а) фінансовим прогнозуванням;

Мобілізуюча (стимулююча) функція управлінських рішень полягає:а) у забезпеченні найбільш повної активації працівників для досягнення сформульованих цілей;

Моделі, які носять передбачувальний характер і використовуються для прогнозування доходів підприємства та його майбутнього фінансового стану, є:в) предикативними;

Модель y=f (x) є:а) функціональною;

Модель, що призначена для відображення графічного образу характеристик, властивостей об’єкта, які неможливо спостерігати (графік, гістограма, діаграма), є:в) графічно-умовною;

На відміну від індивідуального, групове прийняття рішень характеризується: в) більшою кількістю запропонованих альтернатив;

На відміну від специфічних, загальні стратегії охоплюють: б) генеральні, ключові напрями розвитку організаційної системи;

На якому етапі ситуаційного аналізу оцінюють минулу стратегічну направленість і визначають логічний взаємозв’язок окремих частин стратегії?а) оцінка ефективності просування існуючої стратегії;

Наближена оцінка затрат на реалізацію цільової комплексної програми за питомою вагою окремих станів циклу в загальній вартості (трудомісткості) робіт здійснюється при використанні:б) структурного методу;

Найпростішою частиною системи є:б) елемент;

Незапрограмовані організаційні рішення є: г) погано структуризованими;

Облігації з купонною ставкою – це цінні папери, за якими відповідно до умов емісії: б) виплату відсотків передбачено у розрахунку на номінальну вартість інвестицій;

Облігації з купонною ставкою – це цінні папери, за якими відповідно до умов емісії: б) виплату відсотків передбачено у розрахунку на номінальну вартість інвестицій;

Оскільки мета моделювання може бути теоретичною та практичною, моделі поділяють на:а) пізнавальні і прагматичні;

Основна особливість системного аналізу полягає в тому, що він орієнтує дослідника на:в) розробку методики, яка містить засоби, що дозволяють поступово формувати модель;

Основною функцією контролю виконання прийнятих управлінських рішень є: а) діагностична;

Підхід, що передбачає передачу відповідальності з прийняття рішень на найнижчий управлінський рівень та зосередження уваги менеджерів вищого рівня не на деталях щоденних операцій, а на основних питаннях, є: б) децентралізованим;

Показник ентропії характеризує:а) кількісну невизначеність проблеми;

Помилка прогнозу – це: б) різниця між прогнозним і фактичним показниками;

При використанні якого методу оцінки фінансового стану підприємства аналізу підлягають проекти, а не його фінансова діяльність? г) оцінки за майбутніми грошовими потоками;

При дослідженні проблем управління, в яких одна частина взаємозв’язків виражена кількісно, а інша – якісно, використовують методи: в) економічного аналізу

При плануванні господарської діяльності підприємство може обирати: г) будь-яку з перелічених стратегій, в т.ч. їх симбіози;

При проведенні аналізу беззбитковості витрати поділяють на: б) постійні і змінні;

При проведенні SWOT-аналізу по відношенню пар, обраних з поля “сила і можливості” слід розробляти стратегію, яка:в) забезпечує використання сильних сторін підприємства та одержання прибутку від наявних можливостей;

При проведенні SWOT-аналізу по відношенню пар, обраних з поля “сила і загрози” слід розробляти стратегію, яка:а) припускає використання сильних сторін для усунення можливих загроз;

При проведенні аналізу вигід і витрат, їх перелік та обсяг у кожному періоді (в межах інвестиційного горизонту) відображають: в) у таблиці витрат і вигід у часі;

При проведенні системного аналізу: г) досліджуються характер взаємозв’язків всередині системи та її емерджентні властивості;

При розрахунку комплексного показника привабливості ринку товарів використовують критеріїв) обсяг ринку, темпи його росту, простір для політики цін;

При формуванні якої моделі матеріальні запаси поділяють на класи залежно від їх вартості?а) моделі АВС

При якій комунікативній структурі передачі управлінських рішень відсутній командний стиль керівника, а всі зв’язки є однаковими? а) ланцюговій;

Прийняття рішень невеликими частинами в ході розгортання проблем – це принцип, який лежить в основі:а) дискретно-інкременаційної моделі;

Принцип комплексності управлінських рішень передбачає б) врахування усіх найважливіших взаємозв’язків та взаємозалежностей діяльності підприємств;

Принцип наукової обґрунтованості управлінських рішень полягає: в) у їх розробці із врахуванням об’єктивних закономірностей розвитку об’єкта управління

Принцип фінансового планування, який полягає у необхідності розроблення планів (бюджетів) та показників таким чином, щоб вони охоплювали всі сфери і види діяльності є принципом: в) повноти;

Процес вибору стратегії підприємства здійснюється у послідовності: в) усвідомлення поточної стратегії – аналіз портфеля бізнесу – вибір стратегії підприємства;

Розчленування с-ми, яка вивчається на складові част є: б) декомпозицією системи

Самоорганізована система характеризується: в) схоластичною поведінкою

Серед перелічених методів оцінки ефективності інвестиційних проектів фактор часу не враховує: а) метод оцінки інвестицій за нормою прибутку на капітал;

Серед перелічених методів оцінки ефективності інвестиційних проектів фактор часу не враховує: а) метод оцінки інвестицій за нормою прибутку на капітал;

Скеровуюча функція управлінських рішень полягає: б) у досягненні найкращих результатів, керуючись принципом “те, що вигідно підприємству, є вигідним

Спосіб одержання узгодженої думки експертів стосовно стратегічного рішення шляхом багатотурової процедури анкетування – це метод:а) Дельфі;

Стратегічне планування:а) охоплює зовнішнє і внутрішнє середовище;

Стратегічний підхід до управління забезпечує: в) підвищення ефективності контролю;

Стратегічний підхід до управління передбачає: в) забезпечення спрямованості всього підприємства на ключовий аспект стратегії;

Суб’єтом моделювання є:б) дослідник;

Суть принципу обмеженості (синергії) системного підходу зводиться до наступного:а) властивості системи в цілому не дорівнюють арифметичній сумі властивостей окремих складових її елементів;

Тренд – це: б) тривала тенденція зміни економічних показників у часі;

У загальному вигляді моделі системи капітального будівництва зв’язок між її елементами є наступний: а) планування – проектування – ресурсне забезпечення – будівництво;

У загальному вигляді моделі системи капітального будівництва зв’язок між її елементами є наступний: а) планування – проектування – ресурсне забезпечення – будівництво;

Управлінське рішення є найбільш обґрунтованим, якщо воно приймається:;в) в умовах визначеності;

Управлінські рішення, пов’язані з визначенням порядку виконання певних видів робіт, що доводяться до виконавців через рекомендації, стандарти, порядки, є:;б) методичними;

Управлінські рішення, які приймаються керівником зі значним досвідом роботи в умовах часового обмеження, та ґрунтуються на його власному передчутті є:а) інтуїтивними;

Функції фінансового управління поділяють на дві групи: функції управління як управляючої системи і як спеціальної області управління підприємством. До другої групи функцій відносять: б) управління основним і оборотним капіталом;

Цільові комплексні програми, націлені на вирішення проблем розробки та впровадження в практику новітньої технології, є: б) науково-технічними;

Цільові комплексні програми, розраховані на 1-5 років є:ав) середньостроковими;;

Що з переліченого відносять до матеріальних факторів ефективного виконання управлінського рішення? б) наявність необхідних ресурсів;

Що з переліченого відносять до оперативних цілей стратегії усунення неплатоспроможності підприємства? а) зменшення поточних зовнішніх фінансових зобов’язань підприємства;

Що з переліченого відповідає стратегії прискореного економічного зростання? в) збільшення темпів приросту обсягів реалізації продукції;

Що з переліченого є ознакою слабкості в конкурентній позиції підприємства?в) перебування у стратегічній групі, що втрачає позиції;

Що з переліченого не відносять до завдань аналізу інвестицій в основні засоби? в) контроль достовірності звітних даних стосовно капітального будівництва;

Що з переліченого не відносять до завдань аналізу інвестицій в основні засоби? в) контроль достовірності звітних даних стосовно капітального будівництва;

Що з переліченого не відносять до завдань фінансового управління? г) зменшення потреби планування діяльності підприємства;

Що з переліченого не відносять до рушійних сил конкуренції?б) відсутність загрози з боку конкурентів;

Що з переліченого не відносять до фінансових інвестицій? в) паї;

Що з переліченого не відносять до фінансових інвестицій? в) паї;

Що з переліченого не властиве системному аналізу, який проводиться для вирішення завдань управління?а) поверхневе вивчення усіх аспектів управління;

Що з переліченого не є принципом ефективного управління? в) незмінність політики управління незалежно від впливу зовнішніх чинників;

Що з переліченого не є характеристикою цільової комплексної програми?г) необмеженість ресурсів, необхідних для її реалізації;

Що з переліченого не забезпечує ефективного управління фінансовою діяльністю? б) відокремлення від загальної системи управління підприємством;

Як організаційна система підприємство являє собою: в) сукупність структурних підрозділів, відділів тощо;

Яка комунікативна структура передачі рішень характеризується найвищою швидкістю передачі інформації? б) багатозв’язкова;

Яка стратегія розв’язання проблем передбачає визначення певної сукупності дій, виходячи з найнесприятливішого збігу? в) мінімаксна;

Яка функція контролю забезпечує надходження інформації про хід виконання поставлених завдань до керівництва, забезпечуючи при цьому коригування господарської діяльності? в) зворотного зв’язку;

Який експертний метод прийняття стратегічних рішень передбачає колективну генерацію ідей?а) метод “мозкового штурму”;

Який із перелічених аспектів відображає санкції, які можна застосовувати до управлінця в результаті прийняття ним нераціонального рішення? б) відповідальність;

Який із перелічених аспектів характеризує вміння керівника приймати кваліфіковані рішення? в) компетентність;

Який із перелічених методів досліджень є найбільш формалізованим?г) кібернетика;

Який метод нормування оборотних запасів передбачає розрахунок нормативу власних оборотних активів залежно від часу функціонування та рівня економіки підприємства? в) метод коефіцієнтів;

Який механізм регулювання фінансової діяльності формується в рамках самого підприємства і регламентує оперативні управлінські рішення з питань фінансової діяльності?в) внутрішній;

Який підхід передбачає удосконалення побудови та функціонування підприємства із використанням соціально-психологічних і фінансових методів?;в) організаційні зміни;

Які маркетингові дії передбачає стратегія диверсифікації?г) перехід від традиційних сфер діяльності до нових;

Які маркетингові дії передбачає стратегія розвитку продукту (інновації)?в) продаж нових товарів на старих ринках;

Які методи базуються на використанні досвіду та інтуїції дослідника при проведенні системного аналізу? б) евристичні;

Які умови встановлено до організації процесу прийняття стратегічних рішень при використанні методу “мозкового штурму”? в) дотримання балансу в рівні активності учасників;

Які цільові комплексні програми орієнтуються на вдосконалення організації управління господарськими системами, трансформацію відносин?в) інституціональні;

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации