Іванов В.М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн - файл n2.doc

Іванов В.М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн
скачать (414.5 kb.)
Доступные файлы (16):
n1.doc35kb.03.06.2001 14:00скачать
n2.doc50kb.08.06.2001 16:48скачать
n3.doc33kb.03.06.2001 14:00скачать
n4.doc57kb.08.06.2001 16:48скачать
n5.doc54kb.03.06.2001 15:23скачать
n6.doc97kb.08.06.2001 16:47скачать
n7.doc179kb.04.06.2001 15:07скачать
n8.doc183kb.03.06.2001 17:13скачать
n9.doc121kb.03.06.2001 17:52скачать
n10.doc162kb.03.06.2001 19:02скачать
n11.doc144kb.03.06.2001 19:37скачать
n12.doc209kb.03.06.2001 22:44скачать
n13.doc119kb.04.06.2001 13:08скачать
n14.doc167kb.04.06.2001 13:19скачать
n15.doc77kb.04.06.2001 14:09скачать
n16.doc156kb.04.06.2001 15:06скачать

n2.doc


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ


Конспект книги
Іванов В. М., Софіщенко І. Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2001. — 232 с.: іл. — Бібліогр.: с. 223-226.
виконаний студентом НАУ

Священко Б.

Київ, 2001


ВСТУП

В умовах ринкової економіки грошово-кредитні системи набувають особливої ваги в суспільному житті. Грошово-кредитні відносини, фі­нансово-кредитні інститути істотно впливають на економічні та со­ціальні процеси у країні. Грошово-кредитна система забезпечує рин­кову систему механізмами та інструментами реалізації її здатності до саморегулювання, надає державі можливість ефективно впливати на економіку. В ринкових умовах з грошово-кредитною системою сти­каються підприємства й великі господарські структури, виконавчі та законодавчі органи влади і, звичайно, власне працівники сфери фінансів.

• Останніми роками, коли наукові теорії переглядаються задля ви­явлення реальної ситуації у грошово-кредитній сфері, фінансова спра­ва зазнала докорінних змін. Тому знання етапів та особливостей роз­витку грошово-кредитної системи конче потрібне не лише фахівцям фінансової сфери, а й людям практичного бізнесу. Адже розвиток грошово-кредитних систем, маючи об'єктивний характер, втілюється в суб'єктивних діях держави — у законах і політиці, спрямованих на ре­гулювання цієї сфери і зумовлених певними завданнями й особли­востями розвитку країни.

З огляду на зазначене члени суспільства з ринковою економікою і мають бути обізнані з грошово-кредитними системами різних країн. Це стосується передусім економістів-професіоналів. Проте й особи, котрі займаються економічними та фінансовими питаннями під­приємств чи установ або ж тільки фінансовими питаннями власної сім'ї, повинні знати ази грошово-кредитної системи. Особливо це ак­туально для сучасного українського суспільства, яке здійснює рин­кові реформи і створює власну сучасну грошово-кредитну систему.

Курс лекцій підготовлено авторами: В. М. Івановим — вступ, теми 1—10; І. Я. Софіщенко — тема 11.

3

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации