Варяниченко О.В., Черняєва О.О. (укл.) Робочий зошит для практичних занять - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства - файл n1.doc

Варяниченко О.В., Черняєва О.О. (укл.) Робочий зошит для практичних занять - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
скачать (770.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc771kb.07.11.2012 02:58скачать

n1.doc

  1   2   3


Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Кафедра менеджменту виробничої сфери

РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни:
«БЮДЖЕТУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ЗЕД»
за напрямком:
«АНАЛІЗ ЗЕД»


Дніпропетровськ

2011

ЗМІСТ

стор.

ІІ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВА

3

2.1 Коротка характеристика ТОВ «Пак-Сервіс»

3

2.2 Аналіз майнового стану ТОВ «Пак-Сервіс»

4

2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності ТОВ «Пак-Сервіс»


8

2.4 Аналіз фінансової сталості ТОВ «Пак-Сервіс»

14

2.5 Прогноз банкрутства ТОВ «Пак-Сервіс»

18

2.6 Аналіз рентабельності ТОВ «Пак-Сервіс»

21

2.7 Аналіз ділової активності ТОВ «Пак-Сервіс»

24

2.8 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Пак-Сервіс»

27

2.9 Аналіз якості та конкурентоспроможності експортної продукції ТОВ «Пак-Сервіс»

39

2.10 Аналіз базисних умов постачання ТОВ «Пак-Сервіс»

40

2.11 Висновки до розділу ІІ

45

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

47

ДОДАТКИ

49


ІІ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


    1. Коротка характеристика ТОВ «Пак-Сервіс»

ТОВ «Пак-Сервіс» було засновано у 2005 році.

Компанія виробляє пластиковий посуд - п'ять видів пластикової тари з харчового поліпропілену:

• стаканчики 200 мл;

• стаканчики 180 мл;

• тарілка діаметром 153;

• тарілка діаметром 153 глибока;

• тарілка діаметром 210.

Для виробництва посуду вкористовується тільки поліпропілен, головна особливість якого - термостійкість. Поліпропіленовий посуд міцніший і підходить не тільки для розігріву, але і для приготування їжі в мікрохвильових печах.

Виробництво одноразового посуду вважається сьогодні дуже перспективним напрямом бізнесу. Рівень споживання сучасних полімерів - один з найбільш наочних критеріїв технологічності країни. За оцінками фахівців, український ринок одноразового посуду на сьогоднішній день становить близько 100 млн. євро, зростання продажів одноразового посуду - 10-15% на рік. Це не дуже високий темп, і обумовлюється він, на думку гравців, в першу чергу за рахунок появи нових дрібних виробників у регіонах. [1-3].

На зростання цін на одноразовий посуд впливають і такі фактори, як нестабільність ціни на нафту і коливання курсу долара, тому що вони безпосередньо позначаються на вартості сировини для виробництва - полімерів. Через нестабільність цих факторів вартість полімерів постійно зростає - відповідно, зростає вартість і виробництва одноразового продукції.

Основнi стратегiчнi напрямки розвитку:

Основний ринок збуту - територiя України. Компанiя працює в напрямку укладання договорiв по вiдвантаженню продукцiї в Росiю, Литву, Латвію, Прибалтику.
2.2 Аналіз майнового стану ТОВ «Пак-Сервіс»

Загальну оцінку фінансового стану розпочинають з аналізу майна підприємства та джерел його придбання. Майно – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження еко­номічних вигод у майбутньому. Аналіз майна підприємства має важливе значення, так як від його величини та структури залежать обсяги діяльності, соціаль­но-економічний розвиток господарюючого суб'єкту, рівень пла­тоспроможності, ліквідності та фінансова сталість.

Результати розрахунку системи взаємопов’язаних показників цього етапу аналізу, що базуються на даних бухгалтерської –звітності додаток А, додаток Б - та характеризують виробничий потенціал підприємства представлено у табл. 2.1.


Таблиця 2.1

Динаміка показників майнового стану ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008 – 2010 рр.

Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік


Тенденція

Сума господарчих коштів, що знаходяться на балансі підприємства, тис. грн
73 686,00

76 256,00
Частка основних засобів в активах, %
51,51

51,43
Частка активної частини основних засобів, %
75,98

74,88
Частка пасивної частини основних засобів, %
24,02

25,12
Коефіцієнт зносу основних засобів, г.о.
0,53

0,56
Коефіцієнт оновлення основних засобів, г.о.
0,17

0,11
Коефіцієнт вибуття г.о
0,09

0,02

Таблиця 2.2

Структура основних засобів ТОВ «Пак-Сервіс»

Група основних засобів

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Вартість на кінець року, тис. грн

Частка %

Вартість на кінець року, тис. грн

Частка %

Вартість на кінець року, тис. грн

Частка, %

Будинки та споруди

18 450,50
18 497,00

22,90

21 238,00

24,03

Машини та обладнання

45 082,40
50 985,00

63,13

55 969,00

63,33

Транспортні засоби

6 466,80
7 162,00

8,87

7 147,00

8,09

Інструменти та інвентар

2 988,00
3 223,00

3,99

3 065,00

3,47

Інші основні засоби

904,90
900,00

1,11

962,00

1,09

Всього

73 892,60
80 767,00

100,00

88 381,00

100,00
Рис.2.1 – Динаміка структури основних засобів ТОВ «Пак-Сервіс» у 2008-2010 рр.


Рис. 2.2 – Динаміка руху основних засобів ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Таблица 2.3

Динаміка змін основних засобів ТОВ «Пак-Сервіс»

Група основних засобів

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Надійшло за рік, тис. грн

Вибуло за рік, тис. грн

Надійшло за рік, тис. грн

Вибуло за рік, тис. грн

Надійшло за рік, тис. грн

Вибуло за рік, тис. грн

Будинки та споруди

3 935,70

4 249,30

3 924,00

3 878

3 029,00

288,00

Машини та обладнання

13 219,90

6 460,30

7 477,00

1 574,00

5 487,00

503,00

Транспортні засоби

955,20

260,20

1 038,00

343,00

509,00

524,00

Інструменти та інвентар

873,80

644,10

702,00

467,00

191,00

349,00

Інші основні засоби

267,50

128,00

242,00

247,00

160,00

98,00

Всього

19 252,10

11 741,90

13 383

6 509

9 376,00

1 7622.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності ТОВ «Пак-Сервіс»

Інформація щодо ліквідності та платоспроможності є корисною для прогнозування спроможності підприємства вчасно виконувати свої фінансові зобов’язання .

Ліквідність – це здатність підприємства перетворити свої активи у грошові кошти для покриття боргових зобов’язань.

Платоспроможність – можливість підприємства своєчасно задовольняти поточні зобов’язання, які виникають у результаті здійснення ним фінансово-господарської діяльності.

Для об’єктивної оцінки фінансового стану підприємства важливе значення має розрахунок та застосування показників ліквідності та платоспроможності ВАТ “Молочний комбінат», розрахунок яких відображено у табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Тенденція

Власні оборотні кошти, тис. грн
3 520,00

-423,00
Частка оборотних коштів в активах, %
46,61

47,21
Коефіцієнт абсолютної ліквідності, г.о.
0,22

0,13
Коефіцієнт швидкої ліквідності, г.о.
0,64

0,45
Коефіціент покриття, г.о.
1,11

0,99
Частка власних оборотних коштів в покритті запасів, %
24,66

-2,22
Коефіцієнт забезпеченості поточної діяльності власними оборотними коштами, г.о.
0,10

-0,01
Маневреність власного капіталу, г.о.
0,10

-0,01
Маневреність власних оборотних коштів, г.о.
1,91

-11,10Рис. 2.3 – Динаміка власних оборотних коштів ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Для виявлення причин дефіциту робочого капіталу детальніше розглянемо динаміку складових власних оборотних коштів – табл. 2.5

Таблиця 2.5

Динаміка складових робочого капіталу ТОВ «Пак-Сервіс»

Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Тенденція

Запаси, тис. грн
14 276

19 079
Дебіторська заборгованість, тис. грн.
13 041,00

11 848,00
Грошові кошти, тис. грн.
2 721,00

995,00
Інші поточні активи, тис. грн.
4 307,00

4 076,00
Короткострокові кредити банків, тис. грн.
2 996,00

10 525,00
Кредиторська заборгованість, тис. грн.
26 948,00

25 838,00
Інші поточні зобов'язання, тис. грн.
881,00

58,00
Власні оборотні кошти, тис. грн.
3 520,00

-423,00
Рис. 2.4 – Динаміка показників ліквідності ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.
2.4 Аналіз фінансової сталості ТОВ «Пак-Сервіс»

Фінансова сталість - це стійкість фінансового становища підприємства у довгостроковій перспективі, що забезпечується високою часткою власного капіталу у загальній сумі фінансових ресурсів, які використовує підприємство та спроможністю маневрувати власними коштами для забезпечення безперебійного процесу діяльності й постійної платоспроможності. Розрахунок показників фінансової стійкості ТОВ «Пак-Сервіс» представлено у табл. 2.6

Таблиця 2.6

Динаміка показників фінансової сталості ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Тенденція

Коефіцієнт автономії
0,48

0,51
Коефіцієнт фінансової залежності
2,08

1,98
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
0,52

0,49
Плече фінансового важеля
1,08

0,98
Коефіцієнт стійкості фінансування
0,58

0,52
Коефіцієнт структури фінансування необоротних активів
0,19

0,03
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів
0,17

0,03
Коефіцієнт поточних зобов'язань
0,81

0,97
Коефіцієнт довгострокових зобов'язань
0,19

0,03
Коефіцієнт страхування бізнесу
0,06

0,06


Рис. 2.5 – Динаміка автономії ТОВ «Пак-Сервіс»
за 2008-2010 рр.


Рис. 2.6 – Динаміка ефекту фінансового важеля ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Таблиця 2.7

Динаміка складових ефекту фінансового важеля ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Тенденція

Рентабельність активів, %
15,76

11,38
Проценти, тис. грн
2 651,00

3 029,00
Позиковий капітал, тис. грн
10 392,00

11 803
Власний капітал, тис. грн
35 465,00

38 557
Середня розрахункова ставка відсотку, %
25,51

25,66
Диференціал ефекту фінансового важеля,%
-9,75

-14,28
Плече ефекту фінансового важеля, г.о.
0,29

0,31
Ефект фінансового важеля,%
-2,14

-3,28
2.5 Прогноз банкрутства ТОВ «Пак-Сервіс»

Благополучний фінансовий стан підприємства - це важлива умова його безперервного й ефективного функціонування. Для його досягнення необхідно забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання.

Неефективно використовуючи позикові кошти на умовах платності та маючи від’ємне значення власних оборотних коштів у 2008 та 2010 роках підприємство можна характеризувати як фінансово нестійке, незважаючи на зниження коефіцієнту концентрації залученого капіталу. Саме тому доречно провести прогноз імовірності банкротства ТОВ «Пак-Сервіс»

Існує безліч підходів до прогнозування банкрутства. У світовій практиці найпоширенішими моделями оцінки фінансового стану підприємства та схильності його до банкрутства є наступні:

  1. двофакторна модель Альтмана – рис.2.7;

  2. п’ятифакторна модель Альтмана – рис.2.8;

  3. модель Чессера – рис 2.9.
Рис.2.7 – Двофакторна модель Альтмана для ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.Рис.2.8 – П’ятифакторна модифікована модель Альтмана для ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.


Рис.2.9 – Модель Чессера для ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.


2.6 Аналіз рентабельності ТОВ «Пак-Сервіс»

Узагальнююча оцінка фінансового стану підприємства досягається на основі таких результативних показників, як прибуток і рентабельність, які характеризують ефективність підприємства в цілому, доходність різних напрямків діяльності (виробничої, підприємницької, інвестиційної), окупність витрат і т.д. Показники рентабельності більш певно, ніж прибуток, характеризують кінцеві результати господарювання, адже ії величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами.

Оцінка рентабельності діяльності ТОВ «Пак-Сервіс» проводиться за допомогою багатьох показників, результаті розрахунку яких представлено у табл. 2.8

Таблиця 2.8

Динаміка показників рентабельності ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Тенденція

Валовий прибуток, тис. грн.
72 263

70 948
Прибуток від операційної діяльності, тис. грн
11 040

8 535
Чистий прибуток, тис. грн
5 935,00

2 758,00
Амортизація, тис. грн
7527

7261
EBITDA, тис. грн
18 567

15 796
Рентабельність реалізованої продукції, %
3,39

2,51
Рентабельність виробництва, %
3,44

2,51
Рентабельність активів, %
15,76

11,38
Рентабельність власного капіталу, %
17,76

7,45
Рентабельність оборотного капіталу, %
18,82

7,84Рис. 2.10 – Динаміка показників прибутку ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.
Показники прибутку не відображають ступеню ефективності господарювання, так як сума прибутку може зростати і при недостатньому використанні матеріальних, трудових, фінансових ресурсів. Тому для характеристики ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, раціональності здійснених операцій використовують показники рентабельності, динаміка яких представлено на рис. 2.11


Рис. 2.11 – Динаміка показників рентабельності ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

2.7 Аналіз ділової активності ТОВ «Пак-Сервіс»

Ділова активність комерційної організації проявляється в динамічності її розвитку, досягненні нею поставлених цілей, що відображають натуральні й вартісні показники, в ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту своєї продукції.

Ділова активність ВАТ “Молочний комбінат» проявляється у динаміці розвитку підприємства, швидкості обороту засобів, основними критеріями якої є рівень ефективності використання ресурсів підприємства, стійкість економічного зростання, ступінь виконання завдання за основними показниками господарської діяльності.

Аналіз ділової активності полягає у дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності, результати розрахунку яких представлено у табл. 2.9

Таблиця 2.9

Динаміка показників ділової активності ТОВ «Пак-Сервіс» у 2008-2010 рр.

Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Тенденція

1

2

3

4

5

Чиста виручка від реалізації продукції, тис. грн
325 584

340 599
Продуктивність праці, тис грн/ чол.
255,96

276,68
Фондовіддача активів
4,65

4,54
Коефіцієнт оборотності власного капіталу, об
9,74

9,20
Коефіцієнт оборотності оборотних активів, об
10,33

9,68
Коефіцієнт оборотності оборотних активів в днях
34,86

37,17
Фондовіддача основних засобів, об.
4,21

4,03
Коефіцієнт оборотності запасів в днях
15,79

20,17


Продовження табл. 2.9

1

2

3

4

5

Оборотність дебіторської заборгованості, об
25,91

27,37
Оборотність дебіторської заборгованості в днях
13,89

13,15
Частка сумнівної ДЗ, %
0,00

0,00
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості в днях
24,78

28,39
Період операційного циклу, дн
29,68

33,32
Період фінансового циклу, дн
4,90

4,93


Рис. 2.11 – Динаміка коефіцієнтів оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

2.8 Аналіз зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Пак-Сервіс»

Визначення експортної виручки згідно ф 2

Стр 15 ф2*6 = продаж з ПДВ

Стр 10ф2- продаж з ПДВ = продаж без ПДВ


Основним напрямком зовнішньоекономічної діяльності підприємства є розвиток і поглиблення торгово-економічного співробітництва з країнами СНД, країнами західної Європи.

Товариство - є експортно-орієнтованим підприємством. Маючи постійних клієнтів, завод намагається знаходити нових партнерів задля розширення ринку збуту своєї продукції. При продажу на зовнішньому ринку використовуються договірні ціни, які передбачають індивідуальний підхід до кожного імпортера-замовника.

Метою підприємства при виході на зовнішній ринок і здійсненні експортних операцій є одержання прибутку від експорту, інакше витрати на організацію експортних операцій є недоцільними і неефективними.

Динаміка структури виручки від реалізації ТОВ «Пак-Сервіс» представлено у табл. 2.10.

Таблиця 2.10

Динаміка структури виручки від реалізації ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008 – 2010 рр.

Показник

2008 рік

2009 рік

2010 рік

Виручка від реалізації продукції тис. грн., в т.ч.
325 584,00

340 599

Експорт, тис.грн.


Реалізація на внутрішньому ринку, тис. грн
322 385,00

334 710,00Рис.2.12 - Динаміка структури виручки від реалізації
ТОВ «Пак-Сервіс» у 2008 -2010 рр.
Таблиця 2.11

Структура експорту ТОВ «Пак-Сервіс» за асортиментними групами за 2009-2010 рр.

Еспортний асортимент

2009 рік

2010 рік

Відхилення

Сума, тис. грн

Питма вага,%

Сума, тис. грн

Питма вага,%

+/-, тис. грн.

%

пунктів структури

Експорт продукції, у т.ч.:
100,00
100,00


- експорт стаканів 200 мл

1056

33,01

2050,00

34,81

+ 994

+ 94,13

+ 1,80

- експорт тарілки 153

920

28,76

1713,00

29,09

+ 793

+ 86,20

+ 0,33

- експорт стаканів 180

420

13,13

585,00

9,93

+ 165

+ 39,29

- 3,20

- експорт тарілки 210

678

21,19

1251,00

21,24

+ 573

+ 84,51

+ 0,05

- інша продукція
3,91
4,92

+ 165

+ 132,00

+ 1,02

Рис. 2.13 – Динаміка експортної виручки ТОВ «Пак-Сервіс» в розрізі асортиментних груп за 2009-2010 рр.
Таблиця 2.12

Структура експорту ТОВ «Пак-Сервіс» за групами країн за 2009-2010 рр.

Країна

2009 рік

2010 рік

Відхилення

Сума, тис. грн

Питма вага,%

Сума, тис. грн

Питма вага,%

+/-, тис. грн.

%

пунктів структури

Росія

2000,00

62,52

4194,00

71,22

+ 2 194

+ 109,7

+ 8,70

Літва

520,00

16,26

1000,00

16,98

+ 480

+ 92,31

+ 0,73

Латвія

490,00

15,32

450,00

7,64

- 40

- 8,16

- 7,68

Інші
5,91
4,16

+ 56

+ 29,63

- 1,75

Всього
100,00
100,00

Рис. 2.14 – Динаміка експортної виручки ТОВ «Пак-Сервіс» за групами-країн імпортерів за 2009-2010 рр.


Таблиця 2.13

Динаміка експорту до Латвії ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010рр

Назва продукції

показника

2009 рік

2010 рік

Кількість, тис шт

Середня ціна, тис грн/тис шт

Вартість, тис. грн

Кількість, тис шт

Середня ціна, тис грн/тис шт

Вартість, тис. грн

Стакан 200 мл

1622

0,037

60

5028

0,039

196

Тарілка 153

4300

0,100

430

2208

0,115

254

Всього

5922

 

490

7236

 

450

Індекс
вартості
Індекс ціни
Індекс

фізичного
обсягу
Середня ціна
Індекс
кількості
Індекс
структури


Таблиця 2.14

Структура імпорту ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Вид діяльності

2008 рік

2009 рік

2010 рік

сума, тис.грн.

питома вага. %

сума, тис.грн.

питома вага. %

сума, тис.грн.

питома вага. %

Імпорт продукції, в т.ч.:

1477,33

100,00

60,13

100,00

74,7

100,00

- імпорт технологічного обладнання

1456,455
6,13

10,20

0

0,00

- імпорт запчастин

10,20
35,00

58,20

45,5

60,91

- імпорт поліпропілену

10,67
19,00

31,60

29,2

39,09

Таблиця 2.15

Аналіз постачальників імпортної сировини ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Вид сировини

Постачальники

Вартість за 1

Фактурна
вартість

Імпортні формальності

ПДВ

Транспортно - заготівельні витрати

Вместе

Харчові добавки

Наявний: "Profusion Ltd" Франція

9200,00

100,00
350,00
алернативні: "R.C.F. Ltd"Німеччина

9100,00

95
400,00
"Monacor"Австрія

9300,00

110
250,00
Кожен експортний контракт у ТОВ «Пак-Сервіс» повинен бути ретельно проаналізований, аби уникнути непередбачуваних негативних наслідків для ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Методика аналізу контрактів може бути побудована на кожному підприємстві своя, але всі вони зводяться до визначення ефекту від експорту товарів та ефективності такого експорту.

Таблиця 2.16

Ефективність експорту ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Показник

2008

2009

2010

Середня експортна ціна 1тис. шт., $

4,50

4,80

5,00

Кількість, тис. шт.

103 189,900

86 553,000

148 150,900

Виручка від реалізації, тис $

464,35

415,45

740,75

Середній курс грн/$

5,26

7,70

7,95

Виручка від реалізації, тис грн

2 442,50

3 199,00

5 889,00

Повні витрати на 1 тис. шт.експортного товару, грн

23,60

36,50

38,00

Повні витрати на реалізацію експортного товару, тис.грн

2 435,28

3 159,18

5 629,73

Коефіцієнт кредитного впливу

1,020

1,040

1,050

Ефект експорту, тис грн


Ефективність експорту, грн/грн

Рис. 2.15 – Динаміка ефективності експорту ТОВ «Пак-Сервіс» за групами-країн імпортерів за 2009-2010 рр.

Таблиця 2.17

Аналіз альтернативи вибору реалізації стакан 180 мл ТОВ «Пак-Сервіс» у 2010 р.

Показник

Експорт

Внутрішній ринок

Середня експортна ціна 1кг, $

5,00

 

Середня внутрішня ціна, грн

 

39,00

Кількість, кн

1,000

1,000

Виручка від реалізації, $

5,00

 

Середній курс грн/$

7,95

 

Виручка від реалізації, тис грн

39,75

39,00

Повні витрати на 1кг товару, грн

38,00

37,00

Повні витрати на реалізацію експортного товару, тис.грн

38,00

37,00

Коефіцієнт кредитного впливу

1,05

1,10

Ефект , тис грнЕфективність, грн/грн
Таблиця 2.18

Ефективність імпорту ТОВ «Пак-Сервіс» за 2008-2010 рр.

Показник

2008

2009

2010

Середня імпортна ціна 1т , $

1 260,00

1 290,00

1 300,00

Кількість, т

250,000

500,000

600,000

Імпортні витрати, грн/т

90,00

95,00

100,00

Середній курс грн/$

5,26

7,70

7,95

Вартістна оцінка 1 т на внутрішньому ринку, грн

11 100,00

11 200,00

11 300,00

Коефіцієнт кредитного впливу

1,15

1,05

1,06

Ефект імпорту, тис грн


Ефективність імпорту, грн/грн


Рис. 2.16 – Динаміка ефекту імпорту ТОВ «Пак-Сервіс» у 2009-2010 рр.


Таблиця 2.19

Ефективність імпорту екструдера ТОВ «Пак-Сервіс» у 2008 р.

Стаття витрат

Імпортне обладнання

Аналогове імпортному, грн

Ціна обладнання (контрактна ціна):

315000,00

1 700 000

Витрати, що пов'язані з закупкою та доставкою обладнання, грн

55000

10000

Срок дії обладнання, літ

15

10

Річні витрати, що пов'язані з експлуатацією обладнання, грн

19000

21000

Курс валюти, грн./дол.

5,26

 

Ефективність імпорту, грн/грн

2.9 Аналіз якості та конкурентоспроможності експортної продукції ТОВ «Пак-Сервіс»

Конкурентоспроможність - порівняльна характеристика товару, що містить комплексну оцінку всіх його якісних і економічних властивостей щодо вимог ринку або властивостей іншого товару.

Проведемо аналіз конкурентоспроможності стаканів 180 ТОВ «Пак-Сервіс» на російському ринку.

Для розрахунку застосовуватиметься метод експертних оцінок. Мета опитування полягає в оцінці стаканів 180 за наведеними нижче якісними та економічними параметрами, а також у визначенні питомої ваги даних параметрів у загальній оцінці. Пропонувалось дати оцінку стаканів 180 різних фірм виходячи з десятибальної шкали (0 - найгіршої, 10 - найкращої якості). Зведені результати подані в таблиці 2.20

Таблиця 2.20

Зведені результати аналізу конкурентоспроможності стаканів 180 ТОВ «Пак-Сервіс» та його основних конкурентів на ринку Росії

Назва показника

Питома вага, %

Оцінка показника

ТОВ «Пак-Сервіс»

Фірма А

Фірма В

Фірма С

Зручність користування

30

8

6

7

9

Дизайн

35

9

9

10

10

Екологічність

10

4

5

8

3

Пакування

5

6

10

7

2

Оформлення

20

8

8

10

8

Ціна за 1 тис. шт.

 

4,85

4,9

5,4

4,5

Груповий індекс за технічними параметрами

x

x


Груповий індекс за економічними параметрами

x

x


Інтегральний індекс конкурентноспроможності

 

 
2.10 Аналіз базисних умов постачання ТОВ «Пак-Сервіс»

Підприємство використовує базисні умови постачання:

Використовуючи дані з табл. 2.20, розрахуємо ціну та накладні витрати при експорті продукції ТОВ «Пак-Сервіс».
Таблиця 2.21

Аналіз накладних витрат при формуванні експортної ціни ТОВ «Пак-Сервіс» у 2010 р.

Показник

Значення показника

1

2

Курс грн/долл США

7,95

Собівартість одиниці продукції, грн/тис шт

36

Прибуток, грн/тис шт

2

Витрати на пакування та маркування товару, грн/тис. шт

0,05

Витрати на завантаження на складі продавця, грн/тис. шт

0

Витрати на розвантаження товару (на залізничній станції), грн/тис. шт

0

Витрати на складування товару в пункті перевантаження товару, грн/тис. шт

0

Інші витрати в країні експортера, грн/тис. шт

0,1

Витрати на експортні формальності, грн/тис. шт

0,15

Витрати на завантаження товару на основний транспорт, грн/тис. шт

0,1

Витрати на транспортування товару від пункту перевантаження в країні експортера до пункту перевантаження в країні імпортера, грн/тис. шт

0,6

Витрати на страхування товару в країні експортера, грн/тис. шт

0,1

Витрати на страхування товару від пункту перевантаження в країні експортера до пункту перевантаження в країні імпортера, грн/тис. шт

0,12

Витрати на перевезення товару до кордону експортера, грн/тис. шт

0,2

Витрати на перевезення товару до кордону імпортера, грн/тис. шт

0,25

Витрати на доставку товарів в пункт призначення (порт), грн/тис. шт

0,6

Витрати на імпортні формальності, грн/тис. шт

0,15

Витрати на розвантаження товару з основного транспортного засобу у пункті перевантаження, грн/тис. шт

0,1

Витрати по складуванню в пункті перевантаження,грн/тис. шт

0,12


Продовження табл. 2.21

1

2

Витрати на навантаження товару у пункті перевантаження, грн/тис. шт

0,1

Витрати на перевезення товару від основного транспортного засобу до складу покупця, грн/тис. шт

0,25

Витрати на розвантаження товару на складі покупця, грн/тис. шт

0,1

Обсяг продажу партії, тис. шт

10000

Накладні витрати на умовах FCA, грн/ тис. шт
Накладні витрати на умовах FCA, долл США/ тис. шт
Повна собівартість на умовах FCA, грн/ тис. шт
Ціна на умовах FCA, дол/ тис. шт
Рівень накладних витрат на умовах FCA в собівартості
Рівень накладних витрат на умовах FCA в обсязі експортної продукції
Накладні витрати на умовах DAP, грн/ тис. шт
Накладні витрати на умовах DAP, долл США/ тис. шт
Повна собівартість на умовах DAP, грн/ тис. шт
Ціна на умовах DAP, дол/ тис. шт
Рівень накладних витрат на умовах DAP в собівартості
Рівень накладних витрат на умовах DAP в обсязі експортної продукції

Таблиця 2.22

Факторний аналіз рівня накладних витрат щодо експорту
ТОВ «Пак-Сервіс» у 2009-2010 рр.

Стаття витрат

од. вимиру

2009 рік

2010
рік

Відхилення +/-

Витрати по зберіганню

тис. грн.

1218

1317,6

99,6

Фактори:

 

 

 

 

вага

т.

15

18,3

3,3

середній строк зберігання

днів

14

10

-4

середня ставка за зберігання за один тонно-день

тис. грн.

5,80

7,20

1,4

Вплив збільшення ваги на витрати по зберіганню

тис. грн.
Вплив зменьшення середнього строку зберігання на витрати по зберіганню

тис. грн.
Вплив збільшення середньої ставки за зберігання на витрати по зберіганню

тис. грн.  1   2   3


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации