Лекции по Рынку финансовых услуг - файл n1.doc

Лекции по Рынку финансовых услуг
скачать (1816.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1817kb.07.11.2012 05:05скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
СКЛАДОВІ

навчально-методичного комплексу з дисципліни

«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ»


  1. Програма навчальної дисципліни.

  2. Типова навчальна програма.

  3. Перелік тем індивідуальних завдань (рефератів).

  4. Індивідуальні завдання для проведення модульного контролю.

  5. Тести для перевірки засвоєння програмних питань.

  6. Екзаменаційні білети і питання для заліку.

  7. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

  8. Курс лекцій (електронний і друкований).

  9. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів денної та заочної форм навчання.

  10. Дані бібліотеки університету про наявність у її фондах навчальної літератури з дисципліни.Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 2 від 14.09. 2010 р.
Зав. кафедри фінансів Т.А. Говорушко

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _________ _Українець А.І.

(Підпис, прізвище, ініціали)

«____» ________________ 200__ р.


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни Ринок фінансових послуг» ____

__________________________________________________________________

Спеціальність_____7.050104, 8.050104 «Фінанси»_______________________

(Шифр, назва)

Спеціалізація ______________________________________________________

(Назва)

Факультет _________Обліку, фінансів та підприємницької діяльності_______

_______________________________________________________________

Кафедра ___________Фінансів____________________________________

_____________________________________________________________________________

Форма навчання

Курс

Чверть (для денної форми навчання) або семестр

Кількість годин

Контроль навчальної роботи студентів

Всього

аудиторних занять

самостійної роботи

модульний (кількість модулів у кожній чверті)

підсумковий (чверть або форма контролю)

Лекції

Практичні (семінарські)

Лабораторні

Індивідуальні завдання (кількість завдань і загальна кількість годин)

Підго-товка до ауди-торних занять

Рефе-рати і роз-рахун-ково-графіч-ні робо-ти

Кур-сові про-екти (роб-оти)

Кон-троль-ні ро-боти

Ден8.050104

7.050104V

1

1

144

108

16

16

16

16

112

76

3

3

Іспит

Іспит

Заоч. 7.050104

8.050104


VI

V1


10

10


108

108


8

8


4

21/9

1/9


87

89

Іспит

Іспит

Друга вища 7.050104

V

10

81

6

2


1/9

64
Залік


Програма складена __Еш С.М., старший викладач кафедри фінансів

(Прізвище, ініціали, вчене звання, посада викладача (ів))

____________________________________________________________________________________________________________________________________
Програма схвалена (протокол №_19__ від _16 червня___________2009 р.) на засіданні випускової кафедри __________Фінансів______________________

(назва кафедри)

Завідувач кафедри ______________ _____Говорушко Т.А._________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Програма схвалена (протокол № _11__ від _24___ _червня____________ 2009 р.)

Вченою радою факультету____Обліку, фінансів і підприємницької діяльності

(Назва факультету)

Декан факультету __________ ______Шеремет О.О.____________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

Програма схвалена (протокол № ___ від ____ _____________ 200__ р.)

Вченою радою Національного університету харчових технологій

Вчений секретар _______________Бондаренко Т.В.______________________

(Підпис) (Прізвище, ініціали)

І. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ І РОЛЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Дисципліна „Ринок фінансових послуг” є нормативною для підготовки студентів за спеціальністю «Фінанси», має теоретико-прикладний характер і викладається згідно з навчальним планом підготовки студентів для денної, заочної форм навчання та другої вищої освіти. В системі навчальних дисциплін «Ринок фінансових послуг» є базовою для підготовки фахівців у галузі фінансів.

Студенти спеціальності 7.050104 і 8.050104 “Фінанси” денної форми навчання проходять три модулі, які включають поточний і підсумковий контроль, виконують підсумкові модульні контрольні роботи і за результатами набраних балів отримують екзаменаційну оцінку; студенти заочної форми навчання складають іспит, а студенти другої вищої освіти – залік.

Мета курсу «Ринок фінансових послуг» – підготовка кваліфікованих спеціалістів і магістрів у галузі фінансових послуг, формування у студентів системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми, що забезпечують розвиток ринку фінансових послуг України як підсистеми фінансових відносин, аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Завданням курсу є вивчення сутності та функцій, які виконує ринок фінансових послуг; визначення ролі держави та наукових засад побудови цього ринку як цілісного механізму перерозподілу фінансових ресурсів між державою, фізичними та юридичними особами; висвітлити основні напрями державної політики в сфері регулювання фінансових відносин.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення особливої сфери грошових відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами за допомогою спеціалізованих фінансових і кредитних установ та інших фінансових інститутів.

Обєктом вивчення є процес надання фінансових послуг суб’єктам господарювання та фізичним особам.

Актуальність дисципліни визначається її спроможністю формувати у студентів економічне мислення, визначати взаємозв’язки між суб’єктами, що діють на ринку фінансових послуг; навчити студентів визначати економічні передумови та потреби у споживанні фінансових послуг конкретними учасниками ринку.

Дисципліна базується на основних положеннях дисциплін «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінансовий ринок», «Фінанси підприємств», «Податкова система», «Страхування», «Інвестування» та ін. і є основою для вивчення таких дисциплін як «Бюджетна система», «Управління фінансовою санацією підприємств», «Фінансова санація та банкрутство».

Вивчення дисципліни направлене на формування у студентів навичок самостійної роботи з законодавчими матеріалами, додатковою літературою, вміння свідомо оцінювати конкретні ситуації, прагнення до набуття та збагачення знань, вмінь щодо проведення порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг і визначення конкурентних переваг і недоліків окремих їх видів; на вивчення потреб споживачів та можливостей задоволення цих потреб на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами.

Основними видами навчання є лекції, семінарські і практичні заняття. Ці форми дають можливість у повному обсязі вивчити новий матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати знання.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу курсу є самостійна робота студентів, тематика якої направлена на вивчення законодавчих та інструктивних матеріалів з питань формування та розвитку ринку фінансових послуг, роботу з навчальними посібниками, з економічною літературою, з матеріалами періодичних видань, складання словника-довідника.

ІІ. ЦІЛІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Номер цілі

Зміст цілі

1. Студент повинен знати:

1.1

сутність РФП, його місце і роль в системі економічних дисциплін, структуру, принципи і функції розвитку, характеристику основних інструментів

1.2

склад суб’єктів ринку фінансових послуг, їх класифікацію, функції, умови створення та діяльності фінансових установ, проблеми їх розвитку

1.3

поняття і класифікацію фінансового посередництва, послуги фінансових посередників

1.4

інституційну структуру ринку фінансових послуг, основні види фінансових інститутів, що діють на ринку фінансових послуг, послуги національно-депозитарної системи та розрахунково-клірингових установ, фінансові послуги на ринку нерухомості, довірчі фінансові послуги, послуги інститутів у сфері аудиторської і консалтингової діяльності, антикризового управління, з оцінки майна, послуги недержавних пенсійних фондів

1.5

сегментарну структуру ринку фінансових послуг, критерії сегментації

1.6

фінансові послуги на грошовому ринку, розвиток банківських послуг, розміщення фінансових активів в банківських установах, нетрадиційні банківські операції та послуги, послуги Фонду гарантування вкладів, послуги іноземних фінансових установ

1.7

фінансові послуги на валютному ринку, поняття і види операцій на валютному ринку, послуги валютних бірж

1.8

фінансові послуги на ринку позик, банківське кредитування, послуги кредитних спілок, ломбардів, лізингових і факторингових компаній, послуги кредитно-гарантійних установ, інноваційних та інвестиційних компаній

1.9

фінансові послуги на фондовому ринку, послуги торгівців цінними паперами, зберігачів і реєстраторів цінних паперів, послуги фондових бірж

1.10

фінансові послуги зі страхування ризику, розвиток страхових послуг в Україні

1.11

інфраструктуру ринку фінансових послуг, її елементи

1.12

державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг, мету і форми регулювання, основні напрями державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, що виникають на ринку

2. Студент повинен уміти:

2.1

аналізувати нормативно-правові документи, що регулюють ринок фінансових послуг України і світу

2.2

проводити інформаційний пошук інструментів ринку фінансових послуг, аналізувати їх, характеризувати суб’єкти

2.3

класифікувати та систематизувати сегменти фінансового ринку, об’єкти та завдання сегментів

2.4

вибрати фінансову послугу за встановленими критеріями

2.5

розрахувати процентний дохід від внеску грошових коштів

2.6

розрахувати курсове співвідношення між валютами

2.7

приймати рішення щодо кредитування підприємства, розраховувати остаточну суму погашення кредиту, дати оцінку платоспроможності підприємства при наданні фінансової послуги з кредитування

2.8

визначити плату за кредитні ресурси, використані лізингодавцем на придбання лізингового майна, розрахувати витрати, пов’язані з факторингом

2.9

приймати рішення щодо вигідності складання трастових договорів і вкладання цінних паперів в траст

2.10

правильно оцінити стан розвитку РФП на державному і місцевому рівні

3. Студент повинен мати навички:

3.1

проводити порівняльний аналіз в галузі фінансових послуг, визначати їх переваги та недоліки

3.2

розраховувати необхідну ставку дохідності капітальних активів

3.3

розраховувати балансову вартість однієї акції, коефіцієнт обертання акцій

3.4

розробити заходи щодо покращення розвитку ринку фінансових послуг України, застосовувати отриманні знання в практичній діяльності

ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

3.1. Лекційні заняття

п/п

Тема та зміст лекції

Кількість годин за формою навчання

Но-мер цілі

Денна


Заоч -

на


Друга вища

1

2

3

4

5

6

1

Ринок фінансових послуг та його роль в економіці. Предмет і завдання дисципліни. Передумови формування ринку фінансових послуг. Визначення послуги. Схожі риси та відмінності фінансових послуг і фінансових операцій. Види фінансових послуг. Етапи розвитку ринку фінансових послуг в Україні, його функції, принципи, роль у мобілізації і розподілі фінансових ресурсів. Стан і розвиток ринку фінансових послуг в Україні.

Роль фінансових послуг в активізації бізнесу, оптимізації витрат і ефективному формуванні та використанні коштів фінансових фондів, збільшенні обсягів інвестицій.

2
СР

СР

1

СР

СР

1

СР

СР

1.1

2.1

2.2

2.10

3.1

3.4

2

Субєкти ринку фінансових послуг. Склад суб’єктів ринку фінансових послуг, класифікація послуг. Система взаємодії суб’єктів ринку фінансових послуг. Порядок та умови (за діючим законодавством) створення, діяльності, реорганізації та ліквідації фінансових установ – банків, кредитних спілок, факторингових і лізингових компаній, інвестиційних фондів і компаній, пенсійних фондів, фінансових компаній, довірчих товариств, страхових компаній.

Порядок ліцензування операцій на ринку фінансових послуг. Обов’язковість ліцензування. Об’єднання фінансових установ.

Правова база діяльності фінансових установ в Україні

1

СР
СР

0,5

СР
СР

0,5

СР
СР

1.2

2.2

3

Поняття і класифікація фінансового посередництва. Спрощене та комплексне поняття фінансового посередництва. Функції і послуги фінансових посередників. Класифікація посередників за критеріями. Умови надання фінансових послуг.

Банківська система як фінансовий посередник. Міжбанківські об’єднання. Небанківські кредитні інститути. Контрактні фінансові інститути.

2

СР

СР

СР

1

СР

СР

СР

0,5

СР

СР

СР

1.3

1.5

3.5

4

Інституційна та сегментарна структура ринку фінансових послуг. Ознаки структури ринку фінансових послуг. Інституційна структура фінансового ринку розвинених країн. Основні фінансові інститути ринку фінансових послуг. Послуги національно-депозитарної системи та розрахунково-клірингових установ, фінансові послуги на ринку нерухомості, довірчі фінансові послуги, послуги інститутів у сфері аудиторської і консалтингової діяльності, антикризового управління, з оцінки майна, послуги недержавних пенсійних фондів.

Поняття сегментації ринку фінансових послуг, критерії сегментації. Структуризація та сегментація ринку фінансових послуг, сегментний аналіз його розвитку. Характеристика ринку фінансових послуг за основною групою фінансових активів.

2


СР
СР

СР

1


СР
СР

СР

0,5

СР
СР

СР

1.4

1.5

2.2

2.3

2.4

5

Фінансові послуги на грошовому ринку. Основні види фінансових послуг на грошовому ринку. Розвиток банківських послуг, проблеми та перспективи розміщення фінансових активів в банківських установах. Депозитні операції. Операції з інструментами грошового ринку в платіжних системах. Нетрадиційні банківські операції та послуги. Послуги іноземних фінансових установ.

Державні фінансові інститути на грошовому ринку.

Математичне забезпечення операцій на грошовому ринку.

1

СР

СР

СР

0,5

СР

СР

СР

0,5

СР

СР

СР

1.6

2.4

2.5

3.2

6

Фінансові послуги на валютному ринку. Основні види фінансових послуг на валютному ринку, поняття і види операцій на валютному ринку. Операції на форвардному ринку. Валютний «СВОП». Валютні ф’ючерси та опціони. Послуги валютних бірж.

Основні форми міжнародних розрахунків. Акредитив. Інкасові операції. Банківський переказ. Чекова форма розрахунків. Валютні клірингові рахунки.

1

СР

СР

0,5

СР

СР

0,5

СР

СР

1.7

2.6


7

Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу. Основні види фінансових послуг на ринку позик. Банківське кредитування. Послуги кредитних спілок, ломбардів, лізингових і факторингових компаній, послуги кредитно-гарантійних установ, інвестиційних та інноваційних компаній. Критерії оцінки пропозицій лізингових угод, економічної оцінки факторингових послуг.

Форми кредиту. Короткострокове, середньо-й довгострокове кредитування через фінансових посередників.

2

СР

СР

1

СР

СР

0,5

СР

СР

1.8

2.7

2.8

8

Фінансові послуги на фондовому ринку. Основні види фінансових послуг на фондовому ринку. Особливі фінансові послуги з цінними паперами. Послуги торгівців цінними паперами (андерайтера), зберігачів і реєстраторів цінних паперів. Послуги фондових бірж. Функції маркет-мейкерів. Довірче управління. Інвестиційні трасти. Операції зі спільного інвестування.

Управління портфелем цінних паперів. Поняття портфельного інвестування. Функції ДКЦПФР.

2


СР

СР

1


СР

СР

0,5
СР

СР

1.9

2.9

3.2

3.3

9

Фінансові послуги зі страхування ризику. Економічна сутність страхування, його функції. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Основні фактори, які визначають ризики у міжнародних валютних, кредитних і фінансових операціях і методи їх страхування. Посередницькі операції на страховому ринку. Методи страхування банківських валютних ризиків. Страхування ризиків банківських установ. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб і його послуги. Перспективи розвитку страхових послуг в Україні. Об’єктивні і суб’єктивні фактори, що визначають розвиток ринку страхових послуг. Діяльність українських страховиків на вітчизняному ринку фінансових послуг.

Методи та критерії вимірювання міри фінансового ризику. Способи зниження фінансового ризику.

1

СР

СР

0,5

СР

СР

0,5

СР

СР

1.10

10

Інфраструктура ринку фінансових послуг. Поняття та елементи ринкової інфраструктури ринку фінансових послуг. Роль банків у інфраструктурному забезпеченні ринку фінансових послуг. Використання банківських технологій для надання послуг. Особливості організації та функціонування інфраструктури ринку цінних паперів. Проблеми розвитку реєстраторського сегмента ринку цінних паперів. Проблеми створення інфраструктури ринку ануїтетів.

Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів України.

1

СР

0,5

СР

0,5

СР

1.11

2.10

3.4

11

Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг. Мета і форми державного регулювання діяльності на ринку фінансових послуг. Органи, які здійснюють державне регулювання ринку фінансових послуг. Захист прав споживачів фінансових послуг. Координація діяльності саморегулівних організацій. SWOT-аналіз консолідації державного нагляду за ринком фінансових послуг.

Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України.

1

СР

0,5

СР

0.5

СР

1.12

2.1

2.10

3.4
Разом

16

8

6  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации