Методичні рекомендації з курсу сучасна українська література - файл n1.doc

Методичні рекомендації з курсу сучасна українська література
скачать (245 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc245kb.22.10.2012 01:12скачать

n1.doc

Сучасна українська література

Курс „Сучасний українська література” передбачає ознайомлення студентів зі станом сучасного українського літературного процесу, його місцем у світовій постмодерній літературі; вивчення специфіки сучасної української літератури, тенденцій її розвитку; ознайомлення з віхами біографії сучасних українських письменників, знайомство з їхньою творчістю та ґрунтовний її аналіз. Курс дає цілісне уявлення про сучасну літературу, ґрунтуючись на наявних у студентів знаннях із попередніх літературних періодів, що забезпечує комплексний підхід і дає можливість аналізувати, систематизувати знання, вміння й навички студентів, використовуючи також компаративний метод із опорою на зразки літератури на тільки вітчизняної, а й світової.

Завдання курсу: дати ґрунтовні й систематизовані знання про особливості становлення й розвитку сучасної української літератури; про постмодернізм як культуротворчий феномен і напрям в українській літературі кінця ХХ – початку ХХІ ст..; про особливості естетичної парадигми постмодернізму й рівні постмодерного мислення; прикмети постмодерного мистецтва й сучасні українські літературні генерації та тенденцію їхнього творчого начала; про поняття масової та елітарної літератури та їх виявів на ґрунті літератури української; про специфіку українського постмодернізму порівняно із європейськими тенденціями цього напряму, і відповідно про їх вплив на становлення й розвиток сучасної української поезії й прози; студенти також мають познайомитися із низкою поетичних і прозових творів української літератури кінця ХХ – поч. ХХІ ст.

У результаті засвоєння дисципліни студенти повинні знати: основні тенденції розвитку сучасної української літератури, зокрема її постмодерні й авангардні тенденції, проблематику й жанрово-стильове розмаїття; знати твори письменників аналізованого періоду в оригінальному варіанті; знати основні принципи й підходи до аналізу такого типу літератури; основні дані біографії і творчого доробку представників сучасного українського літературного процесу.

У результаті набутих знань слухач повинен уміти: аналізувати зразки сучасної української літератури, орієнтуючись на набуті теоретичні знання, а також зіставляти їх із творами світового літературного доробку цього періоду.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Сучасний український літературний процес

Тема 1. Вступ. Постмодернізм як світовідчуттєва і стильова домінанта останньої чверті ХХ – поч. ХХІ ст.

Постмодернізм як культуротворчий феномен. Причини виникнення постмодернізму Естетична парадигма постмодернізму. Рівні постмодерного мислення (гносеологічний, онтологічний, естетичний) та їх вияв у межах літературних текстів. Основні ознаки постмодерного мистецтва. Національна своєрідність творів мистецтва, її вияв у постмодерністському творі.

Особливості українського постмодернізму, його спрямування проти негативних явищ в українській культурі та політиці («Вияв глибокого патріотизму» (Б.Рубчак)).

Ґенеза елітарної та масової літератури у вирі сучасного літературного процесу.

Тема 2. Особливості становлення й розвитку сучасної української літератури, її періодизація

Особливості розвитку української літератури наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. Зміна характеру розвитку літературного процесу. Типи дискурсів у сучасній українській літературі (модерний, неомодерний, заповідально-селянський, постмодерний).

Суспільно-історичні предтечі становлення й домінування постмодерної традиції в українському мистецтві й літературі зокрема. Особливості літературного періоду 80-х років. Ознаки творчості митців-«дев’яностівців». Явище літературного процесу ХХІ ст. та його основні тенденції.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Сучасна українська поезія

Тема 3. Сучасна українська поезія: новаторство й традиції.

Явище сучасної української поезії в межах літератури 80-х, 90-х рр. ХХ ст. та початку ХХІ ст. Особливості світоглядної авторської позиції та її інтерпретація в межах поетичних текстів сучасної літератури. Особливості поезії «вісімдесятників»: хаотичність, карнавальність, абсурдність, нігілізм тощо. Песимістично-апокаліптичні мотиви як наскрізні у творчому доробку поетів-«дев’яностівців». Основні тенденції поезії ХХІ ст. Явище «зникання» поетичних текстів в межах сучасної української літератури.

Сучасна українська поезія. Творча манера письма, мотиви лірики та авторські доробки найяскравіших представників сучасної української поезії (В. Герасим’юк, І. Римарук, К. Москалець, О. Забужко, В. Слапчук, П. Вольвач, В. Єшкілєв, Ю. Бедрик, В. Махно, І. Малкович, М. Матіос та ін.)

Тема 4. Сучасні літературні угрупування.

Сучасні українські літературні поетичні угрупування. Мистецькі генерації (угрупування) («Бу-Ба-Бу», «ЛуГоСад», «Пропала грамота», «Нова дегенерація» та ін.) й основні тенденції та мотиви їхньої творчості. Філософсько-світоглядне підґрунтя й творча манера представників літературних угрупувань. Неоавангардистські тенденції сучасної української поезії.

Літературне угруповання „Бу-Ба-Бу”: Ю.Андрухович, В.Неборак, О.Ірванець – творчі доробки й авторські манери письма. Новий різновид поезії – поетичне шоу. Архетип ліричного героя у творчості бубабістів.

Угруповання „Пропала грамота”: Ю.Позаяк, С.Либонь, В.Недоступ – творчі тенденції й авторські доробки митців.

Літературне угрупування „Лу-Го-Сад”: І.Лучук, Н.Гончар, І.Садловський – специфіка вияву авторської позиції в межах поетичних текстів.

Поетичне угрупування „Нова дегенерація”: С.Процюк, І.Андрусяк, І.Ципердюк: реалізація світоглядної екзистенційної позиції авторами-дев’яностівцями.

Угруповання «Західний вітер»: постмодерне моделювання світу у віршах поетів, видання ними однойменного альманаху та антології поезії «Дев'ятдесятники»(1998):

а)постмодерний концептуалізм, сюрреалістичні видіння, кубізм, метафоризм лірики, широке інтертекстуальне поле лірики Василя Махна, автора збірок «Схима», «Самотність цезаря», «Книга пагорбів та годин», «Лютневі елегії та інші вірші», «Плавник риби», «38 віршів про Нью-Йорк і дещо інше»;

б)художнє новаторство і продовження симоненківської традиції в ліриці Бориса Щавурського;

в) характер метафоризму Гордія Безкоровайного та неофутуризму Віталія Гайди.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Жанрово-стилістичне розмаїття сучасної української літературної прози

Тема 5. Основні тенденції сучасної української прози. Жанрово-стилістичні тенденції в сучасній українській прозовій літературі. Основні проблеми й тематичні блоки, підняті в межах сучасних прозових творів.

Тема 6. Життя і творчий доробок Юрія Андруховича.

Юрій Андрухович – найпомітніша постать постмодерного дискурсу.

Широкі дискусії навколо роману «Рекреації» (1992), особливості постмодерного наративу письменника, інтертекстуальне поле твору, карнавалізація, перетворення героя з атрибутами постколоніальної дійсності, система образів і наративні прийоми їх моделювання, амбівалентність характеристик, гра з читачем.

Антиколоніальна проблематика романів «Московіада» (1993), «Переверзія» (1996), «Дванадцять обручів» (2003), особливості їх наративу, герої-фігури, герої-маски, підкреслена демонстрація техніки творення тексту, відкритість, демонстративність гри з персонажем.

Тема 7. Особливості жіночої прози: ознаки, представники, найвизначніші твори. Життєвий і творчий шлях О.Забужко.

Особливості жіночої прози: ознаки, представники, найвизначніші твори. Фемінізм у зарубіжній та українській літературі.

Оксана Стефанівна Забужко як громадський діяч, феміністичний прозаїк та філософсько-психологічний поет.

«Польові дослідження з українського сексу» як «відверта українська жіноча проза». Філософсько-психологічне підґрунтя твору, його гендерна світоглядна опозиційність. Особливості авторського стилю. Зарубіжна та українська критика «Про польові дослідження...»

Збірка «малої прози» О.Забужко «Сестро, сестро» — книжка-самоантологія. («Казка про калинову сопілку», «Сестро, сестро», «Дівчатка», «Я, Мілена» та ін.).

Поезія Оксани Забужко. Мотиви, стилістика творів. Оригінальність авторського символу.

Тема 8. Життя і творчість Марії Матіос.

Сучасна літературно-критична думка про творчість Марії Матіос.

Твір «Солодка Даруся». Жанрово-композиційна своєрідність твору, проблематика, філософсько-психологічне підґрунтя й етнографічне забарвлення.

Психологічний роман-сповідь «Щоденник страченої» Марії Матіос. Наскрізна психологічна й ґендерна орієнтованість твору. Інтерпретація авторкою епістолярного стилю.

Мала проза Марії Матіос. Основні проблеми, особливості авторського стилю (на основі збірки «Нація»).
Тема 9. Життя і творчий шлях Марини Гримич

Ознаки прози Марини Гримич.

Роман Марини Гримич «Егоїст». Соціальні, національні, етнічні особливості твору, його проблематика та еклектичні алюзії.

Роман «Ти чуєш, Марго?». Проблематика твору, ознаки фантастики й етнографізму, система образів.

Містично-психологічний роман Марини Гримич «Мак червоний в росі». Жанрово-композиційна специфіка та проблематика твору. Новаторський підхід до дослідження авторкою проблеми покоління шістдесятників.
Тема 10. Сучасна українська детективна справа (Є. Кононенко, В. Шкляр, І. Роздобудько)

Поняття детективу як жанрового різновиду в літературі. Історія виникнення й ознаки жанру. Різновиди детективу. Поняття класичного й чорного детективу. Особливості сучасного детективу. Класифікація сучасних детективів. Найвизначніші представники та їх твори.

Євгенія Кононенко. Основні віхи біографії. Явище філософського детективу у творчому доробку Є. Кононенко.

Детективний роман «Імітація» Є. Кононенко. Філософське переосмислення поняття «імітації», комплексність дослідження цього поняття авторкою, ознаки сучасного детективу в творі.

Філософсько-психологічне переосмислення поняття «зради» на фоні розгортання детективної сюжетної лінії роману «Зрада» Є. Кононенко. Наскрізна ґендерна проблематика твору.

Василь Шкляр. Основні віхи життя та творчий доробок. Містична проза В. Шкляра.

Роман «Ключ», ознаки детективного жанру. Наскрізна містичність твору. Символізм назви роману.

Містично-психологічний детектив «Кров кажана». Новаторство роману у сфері тендерного дослідження. Інтерпретація образу жінки у межах чоловічого письма.

Ірен Роздобудько. Життєвий шлях та особливості творчої манери.

Ознаки сучасного психологічного детективу в романі «Пастка для жар-птиці». Проблематика твору, система образів, своєрідність композиції й розкриття сюжетних ліній роману.

Психологічний детектив «Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя» як комплексне дослідження психології людини. Маргінальне як об’єкт дослідження в романі. Специфіка розкриття образу головної героїні в творі.

Роман «Зів’ялі квіти викидають»: проблематика твору, система образів. Новаторство в дослідженні поняття таланту.
Тема 11. Явище альтернативної молодіжної прози в межах сучасного українського літературного процесу (Любко Дереш, Наталка Сняданко та Андрій Кокотюха).

Виникнення й основні ознаки альтернативної молодіжної прози в українському літературному процесі. Особливості реалізації світоглядної позиції у творах альтернативної молодіжної прози. Проблематика, стилістика, мова творів альтернативної молодіжної прози. Найвизначніші представники та їхні твори.

Любко Дереш – майстер молодіжної психологічно-фантастичної прози. Роман «Культ» – поєднання реального й ірреального світів як утілення ідеї протистояння добра і зла; наскрізна ідея «всеперемагаючого кохання»; зображення сучасного суспільства очима молодого автора; особливості інтерпретації образу сучасної молоді та психології підлітка.

Роман «Трохи пітьми» – суспільно-психологічна художня розвідка. Дослідження автором проблеми суїциду – причин і наслідків цього явища в суспільстві й житті особистості. Питання автора-оповідача в романі. Система образів твору.

Наталка Сняданко. Особливості молодіжної прози Наталки Сняданко. Роман «Колекція пристрастей» – поєднання ознак жіночого й молодіжного письма в межах твору.

Андрій Кокотюха. Жанрове й тематичне багатство прози А. Кокотюхи. Роман «Зоопарк, абр діти до 16». Своєрідність зображення автором образу молоді «межової епохи», специфіка характеротворення в романі, психологія підлітка на сторінках роману.

Містично-пригодницький детектив А. Кокотюхи «Темна вода». Етнічне забарвлення твору, особливості розкриття основної сюжетної лінії роману, проблема деградації особистості через жадобу наживи як «споконвічна» в українській літературі, її інтерпретація у А. Кокотюхи.

Тема 12. Сучасна українська фантастика (В. Кожелянко, Ю.Винничук, брати Капранови, М. і С. Дяченки).

Поняття фантастики в літературі. Виникнення й розвиток літературної фантастики. Класифікація фантастики: власне фантастика й фентезі, їх жанрові різновиди. Особливості сучасної української фантастики. Найвизначніші фантасти України та особливості їхньої творчості.

«Компілятивна» фантастика у творчому доробку В. Кожелянка та Ю. Винничука.

Роман В. Кожелянка «Тероріум» як викривальний твір-пародія на сучасну дійсність. Ознаки постмодерної літератури. Функція фантастичного в романі. Проблеми, підняті в творі.

Повість Ю. Винничука «Ласкаво просимо у Щуроград». Ознаки прози дев’яностівців, проблематика твору, наскрізна інтертекстуальність. Ознаки фантастики у межах повісті. Питання жанрової своєрідності твору.

Особливості прозової фантастики братів Капранових та М. і С. Дяченків.

Брати Капранови – письменники, літературні критики, публіцисти, громадські діячі, видавці. Особливості фантастичного жанру братів Капранових, етнічне забарвлення прози.

Інтертекстуальність та етнографічний міфологізм як наскрізні ознаки збірки малої прози братів Капранових «Кобзар 2000». Своєрідність композиції, й системи образів. Проблематика оповідань.

Роман «Приворотне зілля» братів Капранових як енциклопедичне дослідження українського етносу. Комплексна авторська інтерпретація образу української жінки на сторінках роману. Вміле поєднання елементів міфологізму зі злободенними проблемами сучасності.

Марина та Сергій Дяченки – кращі фантасти Європи. Особливості творчої манери подружжя.

Особливості українського фентезі в романі Марини та Сергія Дяченків «Ритуал». Жанрово-стилістичне оформлення твору, реалізація дихотомії «добро – зло».
V. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

Тема

Кількість годин, відведених на:

лекції

семінарські, практичні заняття

самостійну роботу

індивід. роботу

Змістовий модуль І. Сучасний український літературний процес

Тема 1. Вступ. Постмодернізм як світовідчуттєва і стильова домінанта останньої чверті ХХ – поч.. ХХІ ст.

1


Тема 2. Особливості становлення й розвитку сучасної української літератури, її періодизація.

1


Змістовий модуль ІІ. Сучасна українська поезія

Тема 3. Сучасна українська поезія.

1

2Тема 4. Сучасні літературні угрупування.

1
6
Модуль ІІІ. Жанрово-стилістичне розмаїття сучасної української літературної прози

Тема 5. Основні тенденції сучасної української прози.

2Тема 6. Життя і творчий доробок Юрія Андруховича.
2Тема 7. Особливості жіночої прози: ознаки, представники, найвизначніші твори (Щ.Забужко, М.матіос, М.Гримич). Життєвий і творчий шлях О.Забужко.

2

2Тема 8. Життя і творчість Марії Матіос.
2Тема 9. Творчість Марини Гримич6
Тема 10. Сучасна українська детективна справа (Є. Кононенко, В. Шкляр, І. Роздобудько)

1

4Тема 11. Явище альтернативної молодіжної прози в межах сучасного українського літературного процесу (Любко Дереш, Наталка Сняданко та Андрій Кокотюха).

1

2

6
Тема 12. Сучасна українська фантастика (В. Кожелянко, Ю.Винничук, брати Капранови, М. і С. Дяченки).
4Всього

10

18
VІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Семінарське заняття № 1

Тема. Сучасна українська поезія

Питання для опрацювання

 1. Основні тенденції й періодизація сучасного українського поетичного доробку.

 2. Творча манера письма, мотиви лірики та авторські доробки найяскравіших представників сучасної української поезії (В. Герасим’юк, І. Римарук, К. Москалець, О. Забужко, В. Слапчук, П. Вольвач, В. Єшкілєв, Ю. Бедрик, В. Махно, І. Малкович, М. Матіос та ін.)

 3. Юрій Андрухович як поет, автор збірок віршів «Небо і площі» (1985), «Середмістя» (1985), «Екзотичні птахи і рослини» (1991, 2003). Постмодерність художнього дискурсу Ю.Андруховича, аналіз під цим кутом зору циклу «Кримінальні сонети. Історії, підслухані в корчмі Макольондри». Пародія, суржик, іронія, гротеск, сарказм як основні засоби моделювання світу і героїв («Кишеньковий Яворницький»).

 4. Універсальність художнього змісту віршів Василя Слапчука, Юрія Бедрика, Сергія Жадана.

 5. Сучасна українська літературна періодика (газета «Літературна Україна», журнали «Вітчизна», «Дніпро», «Київ», «Дзвін», «Березіль», «Слово і час», «Сучасність», “Світовид”, “Кур’єр Кривбасу”, “Art line”).

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

 1. Повторити літературознавчі терміни: авангард, неоавангардизм, кітч, деконструкція, гра у мистецтві слова, конструктивізм, деконструкція, концептуалізм, постмодерний дискурс, рольова (персонажна) лірика, кубізм, сюрреалізм.

 2. Вивчити напам'ять декілька поезій сучасних поетів.

 3. Написати рецензію на одну із збірок сучасних українських поетів.

 4. Скласти проект літературного вечора для старшокласників «Художній світ сучасної української поезії».

Художні тексти

Антологія альтернативної української поезії зміни епох: Друга половина 80-х – початку 90-х років. / Упоряд. Т.Доній, Ю Лисенко. – Харків, 2001.

Антологія української поезії другої половини XX ст. / Упоряд. Ю.Ковалів. – К., 2001.

Дев'ятдесятники. Антологія нової української поезії / Упоряд. Василя Махна. –Тернопіль: Лілея, 1998.

Іменник. Антологія дев'яностих. / Упоряд. А.Кокотюха, М. Розумний. – К., 1997.

Позадесятники. Поетична антологія. / Упоряд. О.Гордон. – Львів, 1999.

Рекомендована література

 1. Анісімова Н. Український поетичний авангард кінця ХХ століття // Дивослово. – 2003. – №6. – С. 2 – 9.

 2. Бондар-Терещенко І. Від пафосу до скепсису: реконструкція сакрального в поезії Василя Слапчука // Слово і час. – 2004. – № 7. – С. 48-51.

 3. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К., 2005.

 4. Зборовська Н. Код української літератури. – К., 2006.

 5. Линник Алла. «Що таке війна? Я чув і знаю…» («Афганська» поезія Василя Слапчука) // Українська мова та література. – 2009. – Число 17-19. – С. 44-51

 6. Пахаренко В. Сучасний український літературний процес // Українська мова та література в школі. – 2002. – №4. – С. 59 – 61.

 7. Рудницька Ольга «Хто я? Я – той, що в мені» (Урок-роздум про поезію Василя Слапчука) // Дивослово. – 2004. - № 6. – С. 69 -73.

 8. Сучасна українська література кін ХХ – поч. ХХІ ст.: Хрестоматія. – К., 2007.Практичне заняття № 1

Тема. Життя і творчий доробок Юрія Андруховича

Питання для опрацювання

 1. Юрій Андрухович – найпомітніша постать постмодерного дискурсу.

 2. Широкі дискусії навколо роману «Рекреації» (1992), особливості постмодерного наративу письменника, інтертекстуальне поле твору, карнавалізація, перетворення героя з атрибутами постколоніальної дійсності, система образів і наративні прийоми їх моделювання, амбівалентність характеристик, гра з читачем.

 3. Антиколоніальна проблематика романів «Московіада» (1993), «Переверзія» (1996), «Дванадцять обручів» (2003), особливості їх наративу, герої-фігури, герої-маски, підкреслена демонстрація техніки творення тексту, відкритість, демонстративність гри з персонажем.

 4. Роман «Московіада». Жанрова своєрідність твору, ознаки постмодерної літературної прози, наскрізний нігілізм і символізм, проблематика твору.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

 1. Повторити літературознавчі терміни: дискурс, модернізм, постмодернізм, гра, кіч, карнавалізація, попкультура.

 2. Укласти цитатну характеристику одного з героїв повісті «Рекреації» (письмово)

 3. Виділити основні ознаки постмодерної літератури, притаманні роману «Московіада» (у формі тез).

Рекомендована література

 1. Бетко Ірина. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі (на прикладі творів Ю.Андруховича) // Слово і час. – 2009. - № 3. – С. 54-64

 2. Галич Артем. Асоціонімний світ романів Ю.Андруховича на початку ХХІ століття // Слово і час. – 2008. – № 8. – С.48-54

 3. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. – К., 2003.

 4. Москалець. К. Людина на крижині. – К., 2005.

 5. Роман «Московіада» Ю.Андруховича як зразок постмодернізму // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001. - № 2. – С.14-17.

 6. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008. – С.127-153.

 7. Харчук Р. Юрій Андрухович не для дітей? // Дивослово. – 2006. № 12. – С.27-32.

 8. http://ukrlib.com.ua

 9. http://uk.wikipedia.orgПрактичне заняття № 2

Тема. Життєвий і творчий шлях О.Забужко.

Питання для опрацювання

 1. Оксана Стефанівна Забужко як громадський діяч, феміністичний прозаїк та філософсько-психологічний поет.

 2. «Польові дослідження з українського сексу» як «відверта українська жіноча проза». Філософсько-психологічне підґрунтя твору, його гендерна світоглядна опозиційність. Особливості авторського стилю.

 3. Мала проза О.Забужко («Казка про калинову сопілку», «Сестро, сестро», «Дівчатка», «Я, Мілена» та ін.).

 4. Поезія Оксани Забужко. Збірки «Травневий іній», «Диригент останньої свічки», «Апостол», «Новий закон Архімеда: Вибрані вірші 1980-1998». Традиції і новаторство в поетичних текстах. Мотиви, стилістика творів. Оригінальність авторського символу.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

1. Підібрати цитати, що характеризують образи жінки, чоловіка, України (письмово).

2. Виділити основні ознаки постмодерної літератури, притаманні роману «Польові дослідження з українського сексу» (у формі тез).

Рекомендована література

 1. Голобородько Ярослав. Психологічні натюрморти Оксани Забужко (Про збірку «Сестро, сестро») // Українська мова та література. – 2005. – Число 15. – С. 19-20

 2. Голобородько Ярослав. Сексментальна траєкторія Оксани Забужко // Слово і час. – 2009. - № 12. – С.74-79.

 3. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм. – К., 2003.

 4. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008. – С.182-197.

 5. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого герметизму: Про книгу О. Забужко «Польові дослідження…»// СіЧ. – 1996. – № 8 – 9.

 6. Зборовська Н. Жіноче питання на порубіжжі віків (Леся Українка, Оксана Забужко) // Слово і час. – 2004. – № 2. – С. 32-38.

 7. Зборовська Н. Повість «Я, Мілена» О. Забужко у «феміністичному дзеркалі»// СіЧ. – 1996. – № 8 – 9.Практичне заняття № 3

Тема. Життя і творчість Марії Матіос

Питання для опрацювання

 1. Сучасна літературно-критична думка про творчість Марії Матіос.

 2. Твір «Солодка Даруся». Жанрово-композиційна своєрідність твору, проблематика, філософсько-психологічне підґрунтя й етнографічне забарвлення.

 3. Психологічний роман-сповідь «Щоденник страченої» Марії Матіос. Наскрізна психологічна й ґендерна орієнтованість твору. Інтерпретація авторкою епістолярного стилю.

 4. Мала проза Марії Матіос. Основні проблеми, особливості авторського стилю (на основі збірки «Нація»).

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

 1. Продемонструвати зміни внутрішнього стану головної героїні відповідно до «трьох життів», визначених самою авторкою (у формі цитат і коментарів до них).

 2. Визначити основні проблеми, розкриті у «малій прозі» М. Матіос (письмово).

 3. Укласти словничок діалектів прози Марії Матіос (не менше 20 одиниць).

Рекомендована література

 1. Голобородько Ярослав. Соціумний інтер’єр чи психологічний дизайн? (Художні дилеми Марії Матіос) // Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 81-85

 2. Жила С. «Трагедія адекватна історія»: роман Марії Матіос «Солодка Даруся» чи читацька конференція за цим твором // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. - № 3. – С.6-12.

 3. Ігнатьєва Ніна. Марія Матіос, «По праву сторону твоєї слави» (книга життя і смерті) // Українська мова та література. – 2009. – Число 17-19. – С. 52-53

 4. Марія Матіос: Якби писати такі книжки, як «Даруся», можна і «дахом» поїхати»// Свобода слова. – 2000. - №50. , або // http://www.2000.cv.ua

 5. Марія Матіос: «Жодна книжка не допомогла жодному політикові»// Дзеркало тижня. – 31 березня 2006. - №11., або // http://www.dt.ua

 6. Сипливець С. «Історія, яка ніколи не припиняє їхати колесами по людях..» до вивчення втору Марії Матіос «Солодка Даруся» // Українська література в загальноосвітній школі. – 2007. - № 3. – С.12-14.

 7. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008. – С.68-73.

 8. http://www.ukrcenter.comПрактичне заняття № 4-5 (4 год.)

Тема. Сучасна українська детективна справа (Є. Кононенко, В. Шкляр, І. Роздобудько)

Питання для опрацювання

І. Основні віхи біографії Є. Кононенко. Явище філософського детективу у творчому доробку Є. Кононенко.

 1. Детективний роман «Імітація» Є. Кононенко. Філософське переосмислення поняття «імітації», комплексність дослідження цього поняття авторкою, ознаки сучасного детективу в творі.

 2. Філософсько-психологічне переосмислення поняття «зради» на фоні розгортання детективної сюжетної лінії роману «Зрада» Є. Кононенко. Наскрізна ґендерна проблематика твору.

ІІ. Основні віхи життя та творчий доробок В. Шкляра.

 1. Містична проза В. Шкляра. Роман «Ключ», ознаки детективного жанру. Наскрізна містичність твору. Символізм назви роману.

 2. Містично-психологічний детектив «Кров кажана». Новаторство роману у сфері тендерного дослідження. Інтерпретація образу жінки у межах чоловічого письма.

ІІІ. Життєвий шлях та особливості творчої манери Ірен Роздобудько.

 1. Ознаки сучасного психологічного детективу в романі «Пастка для жар-птиці» І. Роздобудько. Проблематика твору, система образів, своєрідність композиції й розкриття сюжетних ліній роману.

 2. Психологічний детектив І. Роздобудько «Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя» як комплексне дослідження психології людини. Маргінальне як об’єкт дослідження в романі. Специфіка розкриття образу головної героїні в творі.

 3. Роман «Зів’ялі квіти викидають» Ірен Роздобудько: проблематика твору, система образів. Новаторство в дослідженні поняття таланту.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

 1. Виписати із тлумачного словника визначення понять «імітація» та «зрада».

 2. Виписати із аналізованих творів Є.Кононенко цитати, що стосуються осмислення авторкою понять «імітації» та «зради».

 3. Проаналізувати полісимволічність назви роману «Ключ» В.Шкляра (письмово).

 4. Виписати цитати, що розкривають психологію жінки (роман «Кров кажана» В.Шкляра).

 5. Простежити зміну образу головної героїні у двох хронологічних життєвих періодах (за романом «Пастка для жар-птиці» І. Роздобудько), виписати цитати.

 6. Проаналізувати особливість реалізації дихотомії «типове – маргінальне» в межах твору «Дванадцять…» І.Роздобудько (письмово).

Рекомендована література

 1. Брайко О. Екзистенцій ні проблеми крізь призму детективного жанру (романи Євгенії Кононенко) // СіЧ. – 2003. – № 2.

 2. Желєзняк Надія. Проза життя Євгенії Кононенко (Урок 1-3) // Українська мова та література. – 2009. – Число 17-19. – С. 13-19.

 3. Кононенко Є. Імітація чи метафора? // Дзеркало тижня. – 2002. – № 48.

 4. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008. – С.198-206.

 5. Ульяненко О. Процес імітації // http://www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=014


Практичне заняття № 6

Тема. Явище альтернативної молодіжної прози в межах сучасного українського літературного процесу. Творчість Любка Дереша

Питання для опрацювання

 1. Альтеративна молодіжна проза як новітнє явище в українській літературі: представники та проблематика, розроблювана ними в художній творчості.

 2. Любко Дереш – майстер молодіжної психологічно-фантастичної прози. Роман «Культ» – поєднання реального й ірреального світів як утілення ідеї протистояння добра і зла; наскрізна ідея «всеперемагаючого кохання»; зображення сучасного суспільства очима молодого автора; особливості інтерпретації образу сучасної молоді та психології підлітка.

 3. Роман «Трохи пітьми» Любка Дереша – суспільно-психологічна художня розвідка. Дослідження автором проблеми суїциду – причин і наслідків цього явища в суспільстві й житті особистості. Питання автора-оповідача в романі. Система образів твору.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

 1. Визначте ознаки постмодерної літератури, притаманні роману «Культ» Любка Дереша.

 2. Детально проаналізуйте світоглядні орієнтири й особливості психологічного світу одного із героїв роману «Трохи пітьми» Любка Дереша, залучаючи цитати (письмово).

Рекомендована література

 1. Баран Є. Діти Кетаміну // www.liakcent.com

 2. Свято Р. Про новітню «чоловічу» прозу, або Де схований культ Любка Дереша // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 146. – Вклейка «Література плюс». – № 6.

 3. Любко Дереш // http://uk.wikipedia.org

 4. Любко Дереш. Культ. // http://www.ukrcenter.com

 5. Любко Дереш. Трохи пітьми //http://fmm51.narod.ru

 6. Дереш Л. Ті, хто називає мене вундеркіндом, за базар відповідатимуть! // Дзеркало тижня. – 2005. – № 46. – 26 листопада – 2 грудня, або //http://www.zn.kiev.uaПрактичне заняття № 7-8 (4 год.)

Тема Сучасна українська фантастика (В. Кожелянко, Ю.Винничук, брати Капранови, М. і С. Дяченки).

Питання для опрацювання:

 1. Роман В. Кожелянка «Тероріум» як викривальний твір-пародія на сучасну дійсність. Ознаки постмодерної літератури. Функція фантастичного в романі. Проблеми, підняті в творі.

 2. Повість Ю. Винничука «Ласкаво просимо у Щуроград». Ознаки прози дев’яностівців, проблематика твору, наскрізна інтертекстуальність. Ознаки фантастики у межах повісті. Питання жанрової своєрідності твору.

 3. Брати Капранови - письменники, літературні критики, публіцисти, громадські діячі, видавці. Особливості фантастичного жанру братів Капранових, етнічне забарвлення прози.

 4. Інтертекстуальність та етнографічний міфологізм як наскрізні ознаки збірки малої прози братів Капранових «Кобзар 2000». Своєрідність композиції, й системи образів. Проблематика оповідань.

 5. Роман «Приворотне зілля» братів Капранових як енциклопедичне дослідження українського етносу. Комплексна авторська інтерпретація образу української жінки на сторінках роману. Вміле поєднання елементів міфологізму зі злободенними проблемами сучасності.

 6. Марина та Сергій Дяченки – кращі фантасти Європи. Особливості творчої манери подружжя. Особливості українського фентезі в романі Марини та Сергія Дяченків «Ритуал». Жанрово-стилістичне оформлення твору, реалізація дихотомії «добро – зло».

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

  1. Проаналізувати поєднання фантастики з іншими жанрово-стилістичними різновидами літератури в повісті «Ласкаво просимо в Щуроград» Ю. Винничука та романі «Тероріум» В. Кожелянка (письмово).

  2. Доведіть інтертекстуальність збірки малої фантастичної прози братів Капранових «Кобзар 2000» (виписати ознаки алюзійності, еклектизму, колажності).

  3. Розкрийте етнічні ознаки збірки «Кобзар 2000», виписати усіх фантастичних постатей – персонажів оповідань, поділивши їх на позитивних і негативних.

  4. Письмово розкрийте питання: комплексність і своєрідність розкриття образу української жінки братами Капрановими в романі «Приворотне зілля». Зробіть порівняльну характеристику образів головних героїнь роману, використовуючи цитати.

  5. Випишіть ознаки фентезі, притаманні роману «Ритуал».

Рекомендована література

 1. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008.

 2. Кучерявий Ю. Містифікації Ю. Винничука // http:// www.zik.com.ua

 3. Винничук Ю. Кохання, потяг, до самогубства, кохання і кохання! Дзеркало тижня. – 2005. – № 40

 4. Батурін С. Про українське фентезі й українізацію української літератури // http://www.artvertep.dp.ua

 5. Крип'якевич І. Український світогляд. – Львів, 2001. – 266 с.

 6. Олейник В.К. Жанр фэнтези в литературе ХХ века // http://www.kulichki.com

 7. Фантастика // http://www.wikipedia.org

 8. www.kobzar.com.ua – САЙТ БРАТІВ КАПРАНОВИХ

 9. Черкасова Л. Джерела української релігійної свідомості // http://www.myslenedrevo.com.uaVІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Самостійна робота № 1

Тема. Сучасні українські поетичні угрупування

Питання для самостійного опрацювання

 1. Явище літературних угруповань кінця 80-х – початку 90-х років.

 2. Літературне угруповання „Бу-Ба-Бу”: Ю.Андрухович, В.Неборак, О.Ірванець – творчі доробки й авторські манери письма.

 3. Угруповання „Пропала грамота”: Ю.Позаяк, С.Либонь, В.Недоступ – творчі тенденції й авторські доробки митців.

 4. Літературне угрупування „Лу-Го-Сад”: І.Лучук, Н.Гончар, І.Садловський – специфіка вияву авторської позиції в межах поетичних текстів.

 5. Поетичне угрупування „Нова дегенерація”: С.Процюк, І.Андрусяк, І.Ципердюк: реалізація світоглядної екзистенційної позиції авторами-дев’яностівцями.

 6. Угруповання «Західний вітер»: постмодерне моделювання світу у віршах поетів, видання ними однойменного альманаху та антології поезії «Дев'ятдесятники»(1998):

а) постмодерний концептуалізм, сюрреалістичні видіння, кубізм, метафоризм лірики, широке інтертекстуальне поле лірики Василя Махна, автора збірок «Схима», «Самотність цезаря», «Книга пагорбів та годин», «Лютневі елегії та інші вірші», «Плавник риби», «38 віршів про Нью-Йорк і дещо інше»;

б) художнє новаторство і продовження симоненківської традиції в ліриці Бориса Щавурського;

в) характер метафоризму Гордія Безкоровайного та неофутуризму Віталія Гайди.

Рекомендована література

 1. Сучасна українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст.: Хрестоматія. – К.: Школа, 2006.

 2. Андрухович Юрій. «Бу-Ба-Бу» і все інше // «Літ. Україна». – 1991. – 18 березня.

 3. http://ukrlit.blog.net.ua/

http://vsiknygy.net.ua/

http://kut.org.ua/books_a0186.php

Самостійна робота № 2

Тема. Творчясть шлях Марини Гримич

Питання для опрацювання

 1. Особливості художнього стилю Марини Гримич.

 2. Роман Марини Гримич «Егоїст». Соціальні, національні, етнічні особливості твору, його проблематика та еклектичні алюзії.

 3. Роман «Ти чуєш, Марго?». Проблематика твору, ознаки фантастики й етнографізму, система образів.

 4. Містично-психологічний роман Марини Гримич «Мак червоний в росі». Жанрово-композиційна специфіка та проблематика твору. Новаторський підхід до дослідження авторкою проблеми покоління шістдесятників.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

1. Визначити ознаки постмодерної літератури в романах Марини Гримич «Егоїст», «Ти чуєш, Марго?», «Мак червоний в росі» (письмово).

2. Визначити і проаналізувати (письмово) проблематику творів.

Рекомендована література

 1. Гримич Марина. Егоїст. – К: Дуліби, 2006 - 324 с.

 2. Гримич Марина. Мак червоний в росі. – К: Дуліби, 2006

 3. http://www.kharkov.nezabarom.com.ua

 4. http://www.h.ua/story

 5. http://www.fc.gender-ehu.orgСамостійна робота № 3

Тема. Явище молодіжної прози в сучасній українській літературі. Романи Наталки Сняданко та Андрія Кокотюхи

Питання для опрацювання

 1. Особливості молодіжної прози Наталки Сняданко. Роман «Колекція пристрастей» – поєднання ознак жіночого й молодіжного письма в межах твору.

 2. Жанрове й тематичне багатство прози А. Кокотюхи

 3. Роман «Зоопарк, абр діти до 16». Своєрідність зображення автором образу молоді «межової епохи», специфіка характеротворення в романі, психологія підлітка на сторінках роману.

 4. Містично-пригодницький детектив А. Кокотюхи «Темна вода». Етнічне забарвлення твору, особливості розкриття основної сюжетної лінії роману, проблема деградації особистості через жадобу наживи як «споконвічна» в українській літературі, її інтерпретація А.Кокотюхою.

Завдання для самостійної роботи та форми звітності

 1. Проаналізувати проблеми, підняті Н.Сняданко в романі «Колекція пристрастей», коментуючи уривками із тексту твору.

 2. Укласти цитатну характеристику одного з героїв роману «Зоопарк, або діти до 16» А. Кокотюхи (письмово).

 3. Виписати цитати, що характеризують етнічну й містико-фантастичну орієнтованість твору „Темна вода” А.Кокотюхи.

Рекомендована література

 1. Харчук Р.Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період. – К., 2008.

 2. Кучерявий Ю. Містифікації Ю. Винничука // http:// www.zik.com.ua

 3. Винничук Ю. Кохання, потяг, до самогубства, кохання і кохання! Дзеркало тижня. – 2005. – № 40

 4. Батурін С. Про українське фентезі й українізацію української літератури // http://www.artvertep.dp.ua

 5. Крип'якевич І. Український світогляд. – Львів, 2001. – 266 с.

 6. Олейник В.К. Жанр фэнтези в литературе ХХ века // http://www.kulichki.com

 7. Фантастика // http://www.wikipedia.org

 8. www.kobzar.com.ua – САЙТ БРАТІВ КАПРАНОВИХ

 9. Черкасова Л. Джерела української релігійної свідомості // http://www.myslenedrevo.com.ua


Список творів

з курсу сучасної української літератури, обов’язкових для прочитання

Ю.Андрухович. «Московіада». «Рекреації». «Переверзії».

Зб. «Небо і площі», «Передмістя», «Екзотичні птахи і рослини», «Пісні для мертвого півня», цикли «Листи в Укураїну», «Індія»

О.Забужко. «Польові дослідження з українського сексу». Мала проза («Казка про калинову сопілку», «Сестро, сестро», «Дівчатка», «Я, Мілена», «Інопланетянка» та ін.). Поезія: зб. «Травневий іній», «Диригент останньої свічки», «Апостол», «Новий закон Архімеда: Вибрані вірші 1980-1998», «Книга буття».

М. Матіос. «Солодка Даруся». Мала проза (зб. «Нація»).

М.Гримич. «Егоїст». «Ти чуєш, Марго?».

Є. Кононенко. «Імітація». «Зрада».

В. Шкляр. «Ключ». «Кров кажана».

І. Роздобудько. «Пастка для жар-птиці». «Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя». «Зів’ялі квіти викидають». (на вибір)

Л. Дереш. «Культ». «Трохи пітьми».

Н. Сняданко. «Колекція пристрастей».

А. Кокотюха. «Зоопарк, абр діти до 16». «Темна вода».

В. Кожелянко. «Тероріум». «Дефіляда в Москві»

Ю. Винничук. «Ласкаво просимо у Щуроград».

Брати Капранови. «Кобзар 2000». «Приворотне зілля».

Марина та Сергій Дяченки. «Ритуал».

В.Слапчук. Зб. «Мовчання адресоване мені». «Трикнижжя Явіна». «Як довго ця війна тривала». «Німа зозуля».

С.Жадан. Зб. «Генерал Юда», «Цитатник», «Рожевий дегенерат», «Балади про війну і відбудову», «Історія культури початку століття».

І.Андрусяк. Зб. «Отруєння голосом»

С. Процюк. «Інфекція»

Т. Прохасько. Зб. «Лексикон таємних знань». «Інші дні Анни»

В.Неборак. «Введення у Бу-Ба-Бу». «Літаюча голова». «Бурштиновий час». «Alter Ego»

ОЦІНЮВАННЯ

Модулі

Модуль 1

Модульний контроль

Разом

Підсумковий контроль

Змістові модулі

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

25

100

20

Кількість балів за модуль

3

10

42

Активність на лекційному занятті

113Робота на практичному занятті

324
Виконання самостійної роботи2615

Індивідуальна робота

20

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою:

 1. Робота на лекційному занятті – 5 балів

 2. Виступи на семінарах – 27 балів (9 х 3 бали)

 3. Самостійна робота (самостійне опрацювання тем, конспектування наукової літератури та виконання певних завдань) – 23 бали

 4. Модульна контрольна робота – 25 балів.

 5. Індивідуальна робота – 20 балів (для студентів, що успішно навчаються)ХІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

в електронному варіанті


 1. Енциклопедія постмодернізму. – К.: Основа, 2003.

 2. Зборовська Н. Код української літератури. – К., 2006.

 3. Література. Теорія. Методологія. – К., 2006.

 4. Сучасна українська література кінця ХХ – початку ХХІ ст.: Хрестоматія. – К.: Школа, 2006.

 5. Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посіб. – К.: ВЦ «Академія», 20008. – 248 с.


Додаткова література

 1. Біла А. Український літературний авангард: пошуки, стильові напрямки. – К., 2006.

 2. Гундорова Т. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1997.

 3. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К., 2005.

 4. Крип'якевич І. Український світогляд. – Львів, 2001. – 266 с.

 5. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Гром’як Р., Ковалів Ю. – К., 1997.

 6. Москалець. К. Людина на крижині. – К., 2005.

 7. Павличко С. Теорія літератури: Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 2002


Періодика

 1. Брайко О. Екзистенційні проблеми крізь призму детективного жанру (романи Євгенії Кононенко) // СіЧ. – 2003. – №2.

 2. Гундорова Т. «Бу-Ба-Бу», карнавал і кіч // Критика. – 2000. – № 7. – С. 13 – 18.

 3. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого герметизму: Про книгу О. Забужко «Польові дослідження…»// СіЧ. – 1996. – № 8 – 9.

 4. Зборовська Н. Повість «Я, Мілена» О. Забужко у «феміністичному дзеркалі»// СіЧ. – 1996. – № 8 – 9.

 5. Кононенко Є. Імітація чи метафора? // Дзеркало тижня. – 2002. – № 48.

 6. Марія Матіос: Якби писати такі книжки, як «Даруся», можна і «дахом» поїхати»// Свобода слова. – 2000. - № 50. , або // http://www.2000.cv.ua

 7. Марія Матіос: «Жодна книжка не допомогла жодному політикові»// Дзеркало тижня. – 31 березня 2006. - №11., або // http://www.dt.ua

 8. Моренець В. Сучасна українська лірика: модель жанру // Сучасність. – 1996. – № 6. – С. 98.

 9. Пахаренко В. Сучасний український літературний процес // Українська мова та література в школі. – 2002. – № 4. – С. 59 – 61.


Інтернет-ресурси

 1. Ульяненко О. Процес імітації // http://www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=014

 2. Баран Є. Діти Кетаміну // www.liakcent.com

 3. Свято Р. Про новітню «чоловічу» прозу, або Де схований культ Любка Дереша // Кур’єр Кривбасу. – 2003. – № 146. – Вклейка «Література плюс». – № 6.

 4. Дереш Л. Ті, хто називає мене вундеркіндом, за базар відповідатимуть! // Дзеркало тижня. – 2005. – № 46. – 26 листопада – 2 грудня, або //http://www.zn.kiev.ua

 5. Кучерявий Ю. Містифікації Ю. Винничука // http:// www.zik.com.ua

 6. Винничук Ю. Кохання, потяг, до самогубства, кохання і кохання! Дзеркало тижня. – 2005. – № 40

 7. Батурін С. Про українське фентезі й українізацію української літератури // http://www.artvertep.dp.ua

 8. Олейник В.К. Жанр фэнтези в литературе ХХ века // http://www.kulichki.com

 9. Фантастика // http://www.wikipedia.org

 10. www.kobzar.com.ua – САЙТ БРАТІВ КАПРАНОВИХ

 11. Черкасова Л. Джерела української релігійної свідомості // http://www.myslenedrevo.com.ua


Інтернет-сайти

http://ukrlit.blog.net.ua/

http://vsiknygy.net.ua/

http://kut.org.ua/books_a0186.php

http://www.bookland.net.ua

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации