Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку - файл n1.doc

Виноградська А.М. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку
скачать (23186.3 kb.)
Доступные файлы (14):
n1.doc31kb.12.10.2012 20:25скачать
n2.doc145kb.29.09.2012 17:17скачать
n3.doc2040kb.29.09.2012 17:05скачать
n4.doc1412kb.29.09.2012 14:21скачать
n5.doc3460kb.29.09.2012 15:07скачать
n6.doc1802kb.29.09.2012 16:10скачать
n7.doc2023kb.29.09.2012 17:10скачать
n8.doc1558kb.28.09.2012 19:34скачать
n9.doc1385kb.28.09.2012 19:48скачать
n10.doc3623kb.29.09.2012 16:28скачать
n11.doc903kb.29.09.2012 11:06скачать
n12.doc690kb.29.09.2012 11:28скачать
n13.doc433kb.29.09.2012 11:40скачать
n14.doc1579kb.29.09.2012 12:16скачать

n1.doc


УДК 334.012.32
ББК 65.012.1
В-49


Рекомендовано до видання
Вченою
радою Київського економічного інституту менеджменту


(протокол №З від 04.12.2003 р.)

Рецензенти:

Богиня Д.П.
- доктор економічних наук, професор, головний науковий
співробітник відділу інституціональних форм господарювання Інсти-
туту прогнозування, академік
HAH України;

Мартыненко М.М. - доктор економічних наук, професор (проректор з
наукової роботи Київського економічного інституту менеджменту);
Карсекін В.І. - доктор економічних наук, професор кафедри менедж-
менту, маркетингу і економіки туризму Київського університету
туризму, економіки і права.


Виноградська А.М.

В-49 Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку:
Монографія. - Київ: Центр навчальної літератури,
2004. - 807 с.
ISBN 966-8365-12-7

Монографія присвячена аналізу сучасного стану та стратегії розвитку
комерційного підприємництва на ринку товарів та послуг. Розглянуто теоре-
тичні аспекти та умови провадження комерційного підприємництва, фор-
мування господарських зв’язків, оптова, роздрібна, дрібнороздрібна торгівля,
ринки в інфраструктурі внутрішньої торгівлі, засоби активізації продажу товарів.
Висвітлюється зарубіжний і вітчизняний досвід функціонування корпоратив-
них торговельни
х мереж, формати торгівлі та нові комерційні структури.
Обґрунтовується необхідність розвитку фірмової торгівлі та франчайзингу в
Україні, впровадження інтернет-технологій у комерційній діяльності. Особлива
увага приділяється підприємництву у сфері послуг - туризмі, готельному госпо-
дарстві, ресторанній справі, фаст-фуд, побутовому обслуговуванні населення.


Робота ґрунтується на узагальненні авторських наукових публікацій та
періодичних видань, матеріалах вибіркових досліджень, експертних оцінок
фахівців комерційної діяльності, опитувань споживачів. Даються практичні
рекомендації, пропонується власне бачення стратегічного розвитку комерційного
підприємництва в Україні через призму передового іноземного досвіду.


Для науковців, викладачів, керівників та спеціалістів підприємств,
аспірантів, магістрів, студентів економічних вищих навчальних закладів і всіх,
хто цікавиться проблемами комерційного підприємництва.


УДК 334.012.32
ББК 65.012.1


ISBN 966-8365-12-7 . © Виноградська A.M., 2004

© Центр навчальної літератури, 2004.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации