Расчетно-графическая работа - Проектування кузовної дільниці - файл n1.docx

Расчетно-графическая работа - Проектування кузовної дільниці
скачать (497.2 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.docx498kb.07.11.2012 06:57скачать

n1.docxМіністерство освіти та науки України

Вінницький коледж НУХТ
РОЗРАХУНКОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни

“Автомобілі закордонного

виробництва”
ст. гр. 4‐АМ‐5 денного відділення

Палядніка Ярослава Володимировича


Вінниця - 2012


Зміст


Перелік скорочень 3

Анотація 5

Вступ 6

1.1 Загальна характеристика дільниці (зони, поста) 8

3 Організаційно – технологічний розділ 22

3.1 Розрахунок чисельності виробничих робочих 22

3.2 Розрахунок кількості постів в кузовній дільниці 25

3.3.1 Вибір і обґрунтування методу організації технологічного процесу в кузовній дільниці 26

3.3.2 Організація технологічного процесу в кузовній дільниці 26

3.4 Вибір технологічного обладнання 31

3.5.2 Описання планувальних рішень 40

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
Розроб.

Паляднік Я.В.

Перевір.

Яровий А.В.


Н. Контр.
Затверд.


Проектування кузовної дільниці

Літ.

Акрушів

27

ВК НУХТ гр.4АМ5

Перелік скороченьВТБ – виробничо-технічна база;

Д – діагностика;

СТО – станція технічного обслуговування

ДТЗ – дорожній транспортний засіб;

ПР – поточний ремонт;

Р – ремонт;

ТО – технічне обслуговування;

ЩО – щоденне обслуговування;

Др– дні роботи в рік автомобілів і зон ТО і ПР відповідно;

ТТО І ПР – трудомісткість робіт ТО і ПР автомобілів;

Тп-м(то) - трудомісткість робіт прибирання і миття автомобілів перед

виконанням ТО і ПР;

Тп-м - трудомісткість робіт косметичного прибирання і миття автомобілів, як окремої послуги;

Та-к - трудомісткість робіт антикорозійної обробки автомобілів;

Тп-в - трудомісткість робіт приймання і видачі автомобілів;

Тп-п - трудомісткість робіт передпродажної підготовки автомобілів;

Тдоп - трудомісткість допоміжних робіт;

- доля (%) постових робіт від загальної трудомісткості робіт ТО і ПР;

Тi – річний обсяг робіт на дільниці (зоні, посту), люд·год;

Фр.м. – річний фонд часу робочого місця ремонтно-обслуговуючих

робітників, год;

Фв.р. – річний ефективний фонд часу робітника з урахуванням трудових втрат, спричинених хворобою, виконанням державних обов'язків, відпусткою тощо, год.;

Дк ‐ кількість календарних днів;

Двих – кількість вихідних днів;

Дсв – кількість святкових днів;

tзм – тривалість робочої зміни, год;

Дпс – кількість передсвяткових днів, в які тривалість робочої Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
зміни

скорочується на одну годину;

, – кількість днів основної та додаткової відпусток.

АнотаціяРозрахункова робота складається з трьох частин частин пояснювальної записки.

В першому розділі пояснювальної записки описана загальна характеристика кузовної дільниці, надані вихідні дані до розрахункової роботи.

В другому розділі виконані розрахунки по визначенню трудомісткості ТО і ПР автомобілів, а також розрахована виробнича програма в трудових показниках.

В третьому розділі пояснювальної записки виконаний розрахунок кількості постів на кузовній дільниці і чисельності виробничих робітників, також описана організація технологічного процесу виконання робіт в кузовній дільниці, проведене технологічне планування дільниці і розраховані площі виробничих приміщень, вибране відповідне технологічне обладнання.

По результатам виконаної роботи зроблено висновки.

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

РР 5.07010602 018 01 ПЗ

Вступ


Сучасний автомобіль – це транспортний засіб новітнього покоління, що виник внаслідок поєднання механічної основи традиційного автомобіля з електронікою.

Автомобільний транспорт є найбільшою і найскладнішою частиною транспортної системи України. На його долю приходиться близько 80% вантажних та пасажирських перевезень від усіх, що виконуються в державі, він є найбільшим споживачем палива, на автотранспортних підприємствах задіяні велика кількість трудових ресурсів. Розвиток підприємств України за світовими стандартами потребує підвищення рівня ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг, що базуються на нових рішеннях у галузі техніки, технологій, організаційних форм і методів господарської діяльності. Щоб мати попит на ринку послуг, підприємства повинні постійно бути у пошуку шляхів і способів утримання завойованих на ринку позицій. У цих умовах починають діяти такі фактори, як вартість і якість наданих послуг.

Якість транспортних послуг передусім залежить від технічного стану дорожніх транспортних засобів. У той же час ускладнення конструкції автомобілів зумовлює більш жорсткі вимоги до їх технічного обслуговування і ремонЗмн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
ту. Крім того, підвищуються вимоги держави щодо надійності і безпечності автомобільного транспорту як джерела негативного впливу на навколишнє середовище та дорожньо-транспортних пригод. Вирішення цих завдань безпосередньо стосується сфери технічного обслуговування, діагностики і ремонту автомобілів.

Одним з основних джерел підвищення ефективності діяльності підприємств в умовах ринку є скорочення витрат. Економія паливних, енергетичних, матеріальних і сировинних ресурсів у процесі експлуатації автомобілів, нормування витрат експлуатаційних матеріалів і запасних частин. Отже, в процесі технічного обслуговування і ремонту автомобілів забезпечується їх надійність та передумови ефективної експлуатації.

 1. Характеристика об’єкту проектування

1.1 Загальна характеристика дільниці (зони, поста)Згідно з завданням в розрахунковій роботі необхідно спроектувати кузовну дільницю. Зона входить до складу виробничо-технічної бази універсальної СТО, яка розміщена в межах міста. Станція займається комплексним технічним обслуговуванням та поточним ремонтоЗмн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
м 9400 легкових автомобілів за рік, які належать організаціям, установам та громадянам. Загальна кількість виробничих постів по ТО і ПР автомобілів на СТО складає 25 постів. Станція розміщена в сухій природно-кліматичній зоні. Виробничо-технічна база працює по шестиденному робочому тижню, що складає 303 дні на рік, в дві зміни по 8 годин кожна.

Кузовна дільниця‐призначена для виконання поточних ремонтів металевих кузовів легкових автомобілів, автобусів, самоскидів, вантажних бортових автомобілів, фургонів та причіпного складу. Технологічний процес виконання арматурно-кузовних робіт включає в себе розбирання кузова, перевірку відповідності технічним умовам кузова взагалі і окремих його деталей, ремонт кузова, виготовлення додаткових ремонтних деталей, складання кузова, контроль якості ремонту. В процесі перевірки деталей виявляють їх придатність за геометричними розмірами і рівень їх ураження корозією. Ремонт кузова включає операції попередньої правки панелей, видалення непридатних деталей. При виготовленні додаткових ремонтних деталей виконують розмічання заготовок за шаблонами, вирізання заготовок, їх вигинання і формування, обрізання деталей, їх пригонку до кузова.

Кузовна дільниця повинна бути укомплектована необхідним технологічним обладнанням і інструментом для проведення технологічних робіт по ремонту кузовів автомобілів. Дільниця по можливості повинна бути обладнана автомобіле - місцями для автомобілів, які очікують видачі власнику.

Вихідні дані до розрахункової роботиЗмн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

РР 5.07010602 018 01 ПЗ

Вихідні дані до розрахунку дільниці міської СТО заносимо в таблицю 1.2.


Таблиця 1.2 ‐ Вихідні дані до розрахунку міської СТО

Параметр

Умовне

позначення

Одиниці виміру

Значення

1. Загальна кількість постів на СТОпост.

25

2. Кількість автомобілів, що обслуговуються на СТО:

Аавт

авт.

9400

в тому числі:

 • автомобілів I групи:авт.(%)

3760(40)

 • автомобілів II групи:авт.(%)

4700(50)

 • автомобілів III групи:авт.(%)

940(10)

3. Середньорічний пробіг автомобілів

Lр

км

15000

4. Кількість автомобілів, які продаються за рік СТО

АП

авт.

1500

5. Кількість робочих днів СТО

Др

дні

303

6. Кількість робочих змін

c

од.

2

7. Тривалість зміни

?зм

год.

8

8. Природно ‐ кліматична зона

ПКЗ

-

Суха

9. Тип СТО

-

-

Міська, універсальна

10. Дільниця (зона, пост), яка проектується

-

-

Кузовна2 Розрахунок виробничої програми

2.1 Вибір програмного забезпечення для розрахунку на ЕОМ

Розрахункова частина практичної роботи частково або повністю може бути виконана з використанням ЕОМ. Для виконання таких розрахунків можливе використання існуючого програмного забезпечення або написання програмного коду на одній з мов програмування.

Критеріями обґрунтування доцільності вибраного програмного забезпечення є розрахункові можливості програмного продукту та простота його використання.

В якості програмного продукту можуть бути вибрані електронні таблиці Microsoft Office Excel або програмні середовища Delphi чи Microsoft Visual Studio з мовами програмування Pascal та С++ відповідно.

Для виконання розрахунків з використанням ЕОМ можуть бути вибрані окремі логічно цілісні частини. Такими частинами можуть бути розрахунок виробничої програми СТО. В результаті цих розрахунків повинна бути отримана річна трудомісткість робіт у відповідному виробничому підрозділі підприємства.

Специфіка розрахунку виробничої програми СТО полягає в тім, що для різних груп автомобілів виконуються однакові обчислення. Отже доцільно застосувати циклічну структуру алгоритму.

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
2.2 Розрахунок трудомісткості ТО і ПР автомобілів

2.2.1 Визначення коефіцієнтів корегування

Питома трудомісткість ТО і ПР коректується з використанням коефіцієнтів коректування:

(2.1)

де ‐ коефіцієнт коректування в залежності від кількості робочих постів (потужності) СТО;

‐ коефіцієнт коректування в залежності від природно‐кліматичних умов.

Разова трудомісткість на один заїзд автомобіля на СТО не коректується.

Нормативи ТО і ПР та інших видів робіт для міської СТО вибираємо згідно ОНТП-01-91.

Нормативи питомої трудомісткості ТО і ПР необхідно скоректувати за допомогою коефіцієнтів коректування:

СТО знаходиться в сухій кліматичній зоні .

Визначаємо питому трудомісткість для кожної групи автомобілів:

для 1 групи:;

для 2 групи:;

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
для 3 групи:

Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1 ‐ Значення нормативів ТО і Р рухомого складу

Норматив трудомісткості

Ум.

позн.

Один.

вим.

Для автомобілів:

1

групи

2 групи

3

групи

Питома ТО і ПР на 100 км. пробігу(нормативна)

2

2,3

2,7

Питома ТО і ПР на 100 км. пробігу(скорегована)

1,87

2,15

2,52

Разова на

один

заїзд

Миття і прибирання

0,15

0,2

0,25

Приймання і видачі

0,15

0,2

0,25

Передпродажної підготовки

3,5

3,5

3,5

Антикорозійної обробки

3,0

3,0

3,0

2.2.2 Розрахунок виробничої програми в трудових показниках
Виробнича програма міської СТО. Річний обсяг робіт, що виконуються на міській СТО, визначається окремо для кожної групи легкових автомобілів і складається з таких видів робіт:
ТТО І ПР - роботи ТО і ПР автомобілів;

Тп-м(то) - роботи прибирання і миття автомобілів перед виконанням ТО і ПР;

Тп-м - роботи косметичного прибирання і миття автомобілів, як окремої послуги;

Та-к - роботи антикорозійної обробки автомобілів; Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


Тп-в - роботи приймання і видачі автомобілів;

Тп-п - роботи передпродажної підготовки автомобілів;

Тдоп - допоміжні роботи.

Річний обсяг робіт ТО і ПР для однієї групи автомобілів визначається по питомій трудомісткості ТО і ПР автомобілів цієї групи на 1000 км пробігу:

(люд.год), (2.2)

де ‐ кількість автомобілів даної групи;

‐ середньорічний пробіг автомобілів, км;

‐ скорегована питома трудомісткість ТО і ПР автомобілів даної групи , .

Разова трудомісткість на один заїзд автомобіля на СТО не коректується.

Нормативи ТО і ПР та інших видів робіт для міської СТО вибираємо згідно ОНТП-01-91.

(люд.год) (2.3)

де ‐ частота заїздів одного автомобіля, що обслуговується на СТО, для виконання робіт антикорозійної обробки автомобілів протягом року;

разова трудомісткість антикорозійних робіт одного автЗмн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
омобіля (однакова для всіх груп автомобілів), люд.‐год.

Річний обсяг робіт приймання видачі для однієї групи визначається на основі загальної кількості заїздів автомобілів на СТО для виконання різних видів робіт:

(люд.год) (2.4)

де ‐разова трудомісткість робіт приймання ‐ видачі одного автомобіля даної групи, люд‐год.

Річний обсяг робіт передпродажної підготовки визначається одночасно для всіх груп автомобілів на основі кількості автомобілів, що продаються за рік:

( люд.год) (2.5)

де ‐ кількість автомобілів, що продаються на СТО за рік;

разова трудомісткість робіт передпродажної підготовки одного автомобіля (однакова для всіх груп автомобілів), люд.год.

Річна трудомісткість робіт Ті кожного виду для всіх груп автомобілів, що обслуговуються на СТО, визначається як сума трудомісткості робіт кожної окремої групи:

(люд.год) (2.6)

Річний обсяг допоміжних робіт на СТО визначається, як частина від загального обсягу робіт на СТО:

(2.7)
де ‐ доля (%) допоміжних робіт від загальної трудомісткості (приймається рівним 15…20);

‐ річна трудомісткість відповідно робіт ТО і ПР, прибирально‐мийних робіт перед ТО і ПР , косметичних робіт прибирання і миття, робіт антикорозійної обробки, приймання ‐ видачі та передпродажної підготовки автомобілів.

Річний обсяг ТО і ПР.

Для автомобілів 1 групи:

(люд.год);

Для автомобілів 2 групи:

(люд.год);

Для автомобілів 3 групи:

(люд.год).

Річний обсяг прибирально ‐ мийних робіт.

Для автомобілів 1 групи:

(люд.год);

(люд.год);

Для автомобілів 2 групи:

(люд.год);

(люд.год);

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


Для автомобілів 3 групи:

(люд.год);

(люд.год).

Річний обсяг робіт антикорозійної обробки.

(люд.год).

Річний обсяг приймання і видачі автомобілів.

Для автомобілів 1 групи:

(люд.год).

Для автомобілів 2 групи:

(люд.год).

Для автомобілів 3 групи:

(люд.год).

Річний обсяг робіт передпродажної підготовки:

(люд.год).

Річний обсяг допоміжних робіт на СТО:

(люд.год).

Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.2.

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


Таблиця 2.2 ‐ Річна трудомісткість робіт на СТО

Вид робіт на СТО

Умовні

позначення

Одиниці

вимірювання

Значення

Роботи по ТО і ПРлюд.год

292575

Роботи прибирання і миття

автомобілівлюд.год

3478люд.год

8695

Роботи антикорозійної обробки

автомобілівлюд.год

28200

Роботи приймання і видачі

автомобілівлюд.год

5217

Роботи передпродажної підготовки

автомобілівлюд.год

5250

Допоміжні роботилюд.год

51512,25

Всього робітлюд.год

394927,25

Основну частину загальної трудомісткості робіт на СТО займають роботи ТО і ПР автомобілів , які можуть виконуватись як на постах ТО і ПР та і у виробничих дільницях. Річний обсяг цих робіт необхіЗмн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
дно додатково розділити за видами робіт ТО і ПР. Розподіл трудомісткості ТО і ПР виконується згідно ОНТП‐01‐91 в відсотковому відношенні:

(2.8)

де ‐ розрахована трудомісткість окремого виду робіт, люд.год;

‐ річна трудомісткість робіт ТО і ПР, люд.год;

‐ відсоткова доля окремого виду робіт від річної трудомісткості робіт ТО і ПР, % .

Трудомісткість робіт по технічному обслуговуванню в повному обсязі:Аналогічно проводимо розподіл для інших робіт. Результати розрахунків зводимо в таблицю 2.3.Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


Таблиця 2.3 ? Розподіл трудомісткостей ТО і ПР

Вид робіт ТО і ПР

Розподіл за

видами

робіт

Розподіл за місцем виконання

Постові

Дільничні

%

люд.год

%

люд.год

%

люд.год

Контрольно ‐ діагностичні роботи (двигун, гальма, електроустаткування, аналіз вихлопних газів)

4

11703

100

11703

0

0

Технічне обслуговування в повному обсязі

10

29257,5

100

29257,5

0

0

Мастильні роботи

2

5851,5

100

5851,5

0

0

Регулювання кутів керованих коліс

4

11703

100

11703

0

0

Ремонт і регулювання гальм

3

8777,25

100

8777,25

0

0

Електротехнічні роботи

4

11703

80

9362,4

20

2340,6

Роботи з системою живлення

4

11703

70

8192,1

30

3510,9

Акумуляторні роботи

2

5851,5

10

585,15

90

5266,35

Шинні роботи

1

2925,75

30

877,72

70

2048,02

Ремонт вузлів, систем і агрегатів

8

23406

50

11703

50

11703

Кузовні і арматурні роботи(жерстяницькі, мідницькі, зварювальні)

28

81921

75

61440,75

25

20480,25

Фарбувальні роботи

20

58515

100

58515

0

0

Оббивальні роботи

3

8777,25

50

4388,62

50

4388,62

Слюсарно‐механічні роботи

6

17554,5

0

0

100

17554,5

Всього робіт ТО і ПР

100

292575

76

222357

24

702183 Організаційно – технологічний розділЗмн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

РР 5.07010602 018 01 ПЗ

3.1 Розрахунок чисельності виробничих робочих


Розрізняють явочну чисельність виконавців робіт Pя , потрібну для виконання добової виробничої програми, і штатну чисельність Pш , потрібну для виконання річної виробничої програми.

Явочна і штатна чисельність ремонтно?обслуговуючих робітників залежить від обсягу робіт на даній дільниці, і фонду робочого часу:(3.1)де – річний обсяг робіт на кузовній дільниці, люд.год;

‐ річний фонд часу робочого місця ремонтно‐обслуговуючих робітників, год.;

‐річний ефективний фонд часу робітника з урахуванням трудових втрат, спричинених хворобою, виконанням державних обов’язків, відпусткою тощо, год.

Фонд часу робочого місця залежить від кількості вихідних і святкових днів в році і визначається за формулами:

при 5 ‐ денному робочому тижню (tзм=8 год.):

(3.2)

де ‐ кількість календарних днів;

‐ кількість вихідних днів;

‐ кількість святкових днів;

‐ тривалість робочої зміни, год.;

‐ кількість передсвяткових днів, в які тривалість робочої зміни скорочується на одну годину;

Річний ефективний фонд часу робітника Фв.р. залежить від кількості днів основної та додаткової відпусток та кількЗмн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
ості пропусків по хворобі та інших поважних причинах:

(3.3)

де ‐ кількість днів основної та додаткової відпусток встановлених згідно КЗпП та Галузевою угодою;

‐кількість пропусків по хворобі та інших поважних причинах.

Фонд робочого часу для слюсарів кузовної дільниці розраховуємо за формулами (3.2 та 3.3):

(год.);

(год.).

Кількість виробничих робітників для виконання робіт на кузовній дільниці:

(чол);

(чол).

Приймаємо що в кузовній дільниці працює 41 виробничих робітника і 48 працює згідно штатного розкладу.

Чисельність допоміжних робітників розраховується за формулою:

, (3.4)

де ‐ норматив співвідношення допоміжних та виробничих робітників,%.

Кількість допоміжних робітників для виконання робіт на кузовній дільниці розраховуємо за формулою (3.4) :Враховуючи малу трудомісткість допоміжних робіт приймаємо, що в кузовній дільниці працює 14 робітників, які виконують основну та допоміжну роботу.

3.2 Розрахунок кількості постів в кузовній дільниціЧисло виробничих постів по ТО і ПР автомобілів міських і для дорожніх СТО визначається окремо для кожного виду робіт, що виконуються на даному СТО згідно з розподілом по видах робіт. При малій розрахунковій кількості постів різні види можуть об’єднуватись і виконуватись на одному посту. Число потів ТО і ПР автомобілів визначається за формулою:Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


, (3.5)
де ‐ річна трудомісткість робіт відповідного виду, люд.год;

‐коефіцієнт нерівномірності завантаження постів (1,15);

‐ середнє число робітників, одночасно працюючих на посту (для постів ТО і ПР та прибирання і миття автомобілів ?2 чол.; для постів фарбування і кузовних?1,5 чол.; для постів передпродажної підготовки і приймання‐видачі ‐ 1 чол.; для постів антикорозійної обробки -1…1,5 чол );

‐коефіцієнт використання робочого часу поста (при двохзмінній роботі ‐ 0,94).

Число виробничих постів по ТО і ПР автомобілів для міської СТО визначається окремо для кожного виду робіт, що виконуються на даному СТО за формулою (3.5):

Кількість постів по технічному обслуговуванню в повному обсязі:

(постів)
3.3 Описання технології проведення робіт в кузовній дільниці Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

РР 5.07010602 018 01 ПЗ

3.3.1 Вибір і обґрунтування методу організації технологічного процесу в кузовній дільниціРемонт автомобілів в кузовній дільниці на СТО організований на спеціалізованих тупикових постах.

При виконанні ПР автомобілів на спеціалізованих постах вибирається одиничний метод. Спеціалізація проводиться в залежності від виду робіт. Ремонт автомобілів на СТО виконується індивідуальним методом. При індивідуальному методі агрегат знімається з автомобіля, ремонтується і встановлюється на той самий автомобіль.

3.3.2 Організація технологічного процесу в кузовній дільниціВ дільниці ремонту кузовів, на даній СТО, ПР кузова, салону, арматури, виконання технологічного процесу виконується на спеціалізованих постах. СТО має 25 постів тому на ній доцільно встановити дві сушильні камери для повнокомплектного фарбування та чотири пости для підготовки автомобілів до фарбування. Виконання підготовки автомобілів до фарбування і виконання ремонтно–кузовних робіт виконується на одних постах в зв’язку з однотипністю виконуваних робіт і нерівномірністю надходження автомобілів на пости дільниці.

Починається сервіс автомобіля, який поступив на СТО для позачергового чи планового ремонту, з кабінету майстра або менеджера.

В кабінеті майстра в присутності клієнта складається перелік дефектів і акт про виконання робіт. Тільки після оформлення документів автомобіль приймають в ремонт. Спочатку він потрапляє на мийку, де ретельно відмивається від піску, бруду, солі і т.д.

Після мийки, автомобіль потрапляє в кузовну ділянку, там деталь знімається з автомобіля, проводяться дефектувальні і ремонтні роботи. Після закінчення кузовного ремонту автомобіль потрапляє в підготовчий бокс, звідки, в свою чергу, направляється в фарбувально-сушильну камеру. Далі деталь встановлюється на автомобіль і направляється на миття.

Спочатку оцінюється величина ушкоджень кузова автомобіля або його частин. У разі серйозних ушкоджень автомобіль заганяють на спеціальний стенд, де кузов жорстко закріплюється в спеціально передбачених кріпленнях і починається робота з відновлення початкових геометричних розмірів кузова, а потім замінюють пошкоджені елементи, які неЗмн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
підлягають відновленню. Якщо ж кузов автомобіля не деформувався, відразу приступають до рихтування відновлюваних елементів і заміні невідновних. Для виконання всіх видів кузовного ремонту необхідне відповідне обладнання.

Підготовчі роботи: проводиться обробка та підготовка замінених і відновлених елементів кузова до фарбування.

Замінені елементи, як правило, покриті спеціальним ґрунтом на заводі виробнику. В такому випадку робота починається з видалення цього ґрунту чи нанесення на нього спеціальних хімічних речовин які видаляють ґрунт з поверхні деталі для подальшого нанесення вирівнюючих шпаклівок та ґрунтів. Робота на даному етапі ремонту є найбільш відповідальною і кропіткої, тому робітникові необхідно знати і суворо дотримуватися технологію підготовки. Матеріали повинні наноситися в певній послідовності і оброблятися відповідним абразивом. Внаслідок порушення, технології підготовки, зовнішній вигляд і якість лакофарбового покриття після проведених робіт, можуть бути зіпсовані. Що призведе до перефарбування та втрати часу і матеріалів. Блок-схема технологічного процесу роботи в кузовній дільниці наведена в Рис. 3.1


Транспортування в зону

приймання і видачі

автомобілів

Встановлення деталей на

автомобіль

Підготовка деталей до

встановлення на

автомобіль

Справні деталі

Фарбування і

сушіння

Підготовчі роботи до фарбування

Ремонт несправних

деталей

Несправні деталі які не підлягають ремонту

Несправні деталі, які потребують ремонту

Дефектування

деталей

Зовнішній огляд і миття автомобіля

Приймання автомобіля

з зони ПР або від клієнта
Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

20

РР 5.07010602 018 01 ПЗ

Зняття агрегатів або деталей кузова з автомобіля

Рис. 3.1 Блок-схема технологічного процесу роботи кузовної дільниці

3.4 Вибір технологічного обладнанняТехнологічне обладнання являє собою це оснастку виробничих дільниць і зон підприємств автомобільного транспорту, призначенням якої є механізація технологічних процесів ТО і ремонту рухомого складу автомобільного транспорту.

Згідно з роботами, які виконуються та технологічного процесу на дільниці, вибираємо необхідне технологічне обладнання, яке зводимо в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1. Табель технологічного обладнання для кузовної дільниці

Найменування

обладнання та

оснастки

Модель

(тип)

Кількість

Габа-

ритні

розміри

мм

Площа,м2

Потуж-

ність кВт

од.

заг.

од.

заг.

1

2

3

4

5

6

7

8

Підйомно-транспортне і оглядове обладнання

Електромеханічний підіймач-перекидач

П-129

2

4200х3000

-

-

8

16

Гаражний гідравлічний домкрат

444М

1

250х300

-

-

3

3

Кран консольний поворотний на колоні

Н-548

1

3915х3920

-

-

6,5

6,5

Таль ручна шестерна

ДСТ-2799

1

-

-

-

-

-

Основне технологічне обладнання

Плита правочна

ГОСТ 20149-39

1

1500х1000

1,5

1,5

-

-

Точильний верстат двохсторонній з пиловловлюючою установкою

332Б

1

480х760

0,36

0,36

1,7

1,7

Зварювальний перетворювач

ПСО-300Д

1

1015х560

0,56

0,56

14

14

Трансформатор зварювальний однопостовий

СТШ-3000

1

635х460Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

21

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


0,28

0,28

10

10

Ножиці ручні важільні

РН-24

1

700х200

0,14

0,14

-

-

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

7

8

Стенд для ремонту і виправлення кузовів автомобіля

Р-290

(НАМИ)

1

6600х3800

25

25

13

13

Машина для точкового зварювання

МТ

-1915

1

1060х500

0,53

0,53

50

50

Зварювальний напівавтомат

А-547

1

350х118

0,06

0,06

20

20

Зіг-машина

И-2714

1

1275х1800

2,29

2,29

2,2

2,2

Вертикально свердлильний верстат

2Н125

1

2350х785

1,84

1,84

2,2

2,2

Верстак слюсарний

070-01

2

1200х800

0,96

1,92

-

-

Стіл для електрозварювальних робіт

ОКС-7523

1

750х1100

0,8

0,8

-

-

Стіл для газозварювальних робіт

ГИПРОАВТОТРАНС

4

3100х1100

3,41

13,64

-

-

Електрошліфувальна машина

С-477А

2

535х140

0,07

0,14

4,5

4,5

Пневмоножиці

П-5401

2

270х105

0,02

0,04

6

6

Обдирочно-шліфувальний верстат

3М636

1

765х630

0,47

0,47

7

7

Ванна для очищення паливних баків

2233

1

2000х1000

2

2

-

-

Візок для перевезення газових балонів

6081.080

4

820х700

0,57

2,2

-

-

Екран

Р-580

2

2400х2000

4,8

9,6

-

-

Візок 4-колісний для переміщення кузовів

НЗ-70/146

2

2025х1200

2,43

4,86

-

-

Візок слюсаря збиральника

Т-54005

1

500х500

0,25

0,25

-

-

Організаційна оснастка і допоміжне обладнання

Стелаж з поличним настилом

3107

3

2000х630

1,26

3,78

-

-

Підставка під правочну плиту

3702

1

1000х630

0,63

0,63

-

-

Підставка для устаткування

5143

2

820x700

0,57

1,14

-

-

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

РР 5.07010602 018 01 ПЗПродовження таблиці 3.1Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

23

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


1

2

3

4

5

6

7

8

Стелаж для радіаторів і паливних баків

5121.

000

1

1430х630

0,9

0,9

-

-

Огородження поста зварювальника

Р-903

2

2000х1800

3,6

7,2

-

-

Ящик для піску

5139

1

500х500

0,25

0,25

-

-

Ящик для відходів

Н-9938

2

386х386

0,14

0,28Пристрої та інструменти

Набір інструментів для виправлення кузовів

ПИМ

135

05Б

1

-

-

-

-
Зварювальні кліщі

К-265М

1

-

-

-

25

25

Набір інструментів для газо-електро-зварювальника

-

4

-

-

-

-

-

Комплект інструментів

слюсаря механіка

2216Б

2

-

-

-

-

-

Всього

82,66
181,13.5 Технологічне планування виробничих підрозділів СТО

3.5.1 Розрахунок площ виробничих приміщень

Площі виробничих приміщень визнаЗмн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

24

РР 5.07010602 018 01 ПЗ
чаються орієнтовно по питомій площі, яка приходить на один автомобіль, одиницю обладнання, одного робочого з урахуванням зручності виконання технологічних процесів, санітарних норм, зручності встановлення та з’їзду автомобілів з поста.

Площа кузовної дільниці визначається за формулою:

, (3.6)

де – площа одного автомобіля, м2;

- розрахункове число постів в відповідній зоні;

- сумарна площа виробничого обладнання, м2, розташованого поза площею зайнятою автомобілями;

– коефіцієнт щільності розташування постів для кузовної дільниці приймається рівним 4,5 (згідно рекомендаційних довідників).

Площу кузовної дільниці розраховуємо за формулою (3.6):

2).

3.5.2 Описання планувальних рішень


Об’ємно-планувальні рішення будівельних приміщень повинні відповідати нормам будівельних вимог. Однією з таких вимог є індустріалізація виробництва, яка передбачає монтаж будівель із збірних уніфікованих залізобетонних конструкцій. Це забезпечується конструктивною схемою будівель на основі використовування уніфікованих сіток колон, які служать опорами перекриття промислових будівель. Для будівництва СТО використовується сітка колон з розміром 12 х 12 м.

Кузовна дільниця розміщена в окремому виробничому приміщені, поряд із зоною ТО і ПР.

Дільниця має висоту 4,8 метра. Забудова приміщення дільниці має:

зовнішніх стін 380 мм;Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

25

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


Після визначення площі дільниці, розмірів елементів будівельних конструкцій проводимо внутрішнє планування виробничої дільниці з розташуванням виробничого обладнання.

Основний принцип розташування виробничого обладнання – це зручність використовування обладнання та забезпечення технологічної послідовності та якості виконання технологічних процесів поточного ремонту в дільниці.

Планування виробничих місць і дільниці проводимо у відповідності з санітарно-технологічними вимогами до виробничих приміщень підприємств автомобільного транспорту.

Висновок

Виконавши дану розрахункову роботу була спроектована кузовна дільниця. Описана загальна характеристика кузовної дільниці, проведені розрахунки по визначенню трудомісткості ТО і ПР автомобілів, а також розрахована виробнича програма в трудових показниках.

На основі проведеного розрахунку кількості постів на кузовній дільниці і чисельності виробничих робітників, описана організація технологічного процесу виконання робіт в кузовній дільниці, проведене технологічне планування дільниці і розраховані площі виробничих приміщень, вибране відповідне технологічне обладнання.

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

26

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


Література

Змн.

Арк.

докум.

Підпис

Дата

Арк.

27

РР 5.07010602 018 01 ПЗ


 1. Кукурудзяк Ю.Ю. Рудь О.В. Кукурудзяк Л.В. дипломне проектування виробничих підрозділів підприємств автомобільного транспорту. Методичний посібник по дипломному проектуванню. ВК НУХТ, 2010р

 2. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Технологія: підручник.‐К.: Вища шк.,2007 – 527 с.:іл.

 3. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту. – К.: Мінтранспорт України, 1998.

 4. Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів. – К.: Мінтранс України, 2003.

 5. Диагностическое и гаражное оборудование для станций технического обслуживания автомобилей. – Информационные листы и каталоги представительства концерна Роберт Бош Лтд в Украине. Киев, 2007.

 6. Афанасьев Л. Л. Гаражи и станции технического обслуживания. Альбом чертежей. – М., 1989.

 7. Ванін В.В., Бліок А.В., Гнітецька Г.О. Оформлення конструкторської документації: Навч. Посібник. – К.: Каравела, 2003.Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации