Іващук В.В. Автоматизація бізнес-процесів - файл n1.doc

Іващук В.В. Автоматизація бізнес-процесів
скачать (3328.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3329kb.21.10.2012 15:33скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

В.В. ІВАЩУК

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС–ПРОЦЕСІВ

КУРС ЛЕКЦІЙ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

7.092501 “АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ

ПРОЦЕСАМИ” ТА 7.092502 “КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

ПРОЦЕСИ ТА ВИРОБНИЦТВА” ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

СХВАЛЕНО

НА ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ

АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНО-

ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПРОТОКОЛ №11

ВІД 20.03.07 р.

КИЇВ НУХТ 2007

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Директорам, начальникам підрозділів для управління підприємством і

людьми потрібна інформація для прийняття рішень (цифри, факти) на основі

яких можна ухвалювати рішення. Всі рішення, що стосуються господарських

питань, приймаються на основі цифр управлінського обліку. На промислових

підприємствах управлінський облік представлений системою економічного

планування і бухгалтерського обліку, що містить цифри для оцінки

ефективності господарської діяльності. Існування системи оперативного

обліку підприємства дозволяє здійснювати ефективне управління фінансами і

економікою. Крім економічної політики управління підприємством існує

управління продажем, управління відносин з клієнтами, менеджмент

персоналу, виробничий менеджмент, які також потребують отримання

оперативної інформації для прийняття рішень. Тому важливість прийняття

вірних рішень приводить до необхідності мати управлінський облік, який не

обмежується фінансовими показниками, але враховує нефінансові і якісні

показники інших сфер. Для вирішення задач управлінського обліку і

підтримки прийняття управлінських рішень на підприємствах створюються

автоматизовані системи управління підприємством.

РОЗДІЛ 1. РЕІНЖЕНІРИНГ БІЗНЕСУ

1.1. Поняття „бізнес-процес”

Бізнес-процес(БП) — це множина внутрішніх видів діяльності, що

закінчуються задоволенням потреб клієнта (споживача). Призначення кожного

бізнес-процесу – запропонувати клієнтові товар або послугу, продукцію, що

задовольняє його у вартості, довговічності, сервісі та якості. Клієнтом може

виступати інший процес, що протікає у зовнішньому оточенні компанії,

наприклад у партнерів або субпідрядників.

Процеси поділяють на зовнішні (прецеденти) та внутрішні (інциденти).

Процес передбачає особливий акцент на якість роботи (процесів,

операцій), що виконується на підприємстві і не яким чином не розглядає склад

процесів, що виконуються.

БП мають ряд характеристик:

Поширеність і складність. БП включають крізний потік матеріалів,

інформації і бізнес-зобов'язань.

Динамічність. Здатність реагувати на запити клієнтів і умови ринку, що

змінюються.

Поширеність і індивідуалізація процесів всередині підприємств і між

підприємствами. Процеси використовують додатки на технологічних

платформах різного рівня.

Тривалість. Виконання таких процесів, як "вивільнення коштів" або

"розробці продукту" вимагає реальних термінів на реалізацію.

Автоматизація. Принаймні, часткова, рутинна діяльність повинна, по

можливості, бути автоматизованою.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3

Залежність від знань і думок людей. Люди виконують завдання, які є

недостатньо структурованими для того, щоб виконуватися автоматизовано або

вимагають особистого спілкування з клієнтами. Також люди швидше

осмислюють різноманітну інформацію, що виникає під час виконання БП,

вирішуючи проблеми до того, як вони почнуть роздратовувати клієнтів.

Прихованість. У багатьох компаніях БП здійснюються неусвідомлено.

Вони не фіксуються документально, а прихованим шляхом присутні в

колективній історії організації.

Якщо діяльність підприємства – це набір індивідуальних завдань, то

саме синхронізація і координація цієї діяльності перетворюють її в БП.

Процеси поділяють на зовнішні, що називають прецедентами, і

внутрішні (інциденти). Процес, орієнтований на клієнта, виражається в

термінах, що відображають потреби індивідуального клієнта. Товари

(продукти компанії) — проектуються, виробляються, продаються і

поставляються; а процеси займаються їх обробкою.

Процеси дозволяють компанії пропонувати послуги. Під продукцією

розуміють результат бізнесу, що має цінність, матеріальну чи нематеріальну,

для деякого певного клієнта [1].

Основні види бізнес-процесів інженірингової фірми:

— науково-технічний інженіринг (виробництво науково-

технічної продукції);

— проектний інженіринг (виробництво проектної продукції);

— програмний інженіринг (виробництво програмної продукції);

— комплектні поставки засобів автоматизації;

— монтажні та пуско-налагоджувальні роботи.

В термінах автоматизованого управління БП розрізняють системи, що

направленні на розв'язок певного кола питань в межах функціонуючого

підприємства.

Прийнято, що існуючи автоматизовані системи управління АСУ та

пов’язані з ними бізнес-процеси, поділяються на три рівні:

— АСУТП;

— автоматизовані системи управління виробництвом (АСУВ);

— автоматизовані системи управління підприємством (АСУП).

Для кожного з цих рівнів існують свої особливості якості продукції та

послуг, що отримують на виході вказаних бізнес-процесів.

Автоматизована система управління підприємством (АСУП) — це

система, яка керує організаційно-економічними процесами підприємства.

Мета створення АСУП — забезпечити ефективне функціонування виробничо-

господарських процесів підприємства, як об’єкта управління. Корпоративні

системи управління підприємством (КСУП) відрізняються від АСУП

наявністю єдиного пакету прикладних засобів для управління підприємством.

Інженірингова діяльність в рамках управління підприємством полягає в

поступовому проектуванні виробничо-господарських процесів підприємства.

Забезпечення якості продукції та процесів її виробництва на рівні

АСУТП включає:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

4

— моніторинг ТП;

— оптимальне та адаптивне регулювання процесу;

— неперервний контроль технічного стану апаратури та

функціонування виробничого об’єднання;

— моніторинг якості та витрат ресурсів;

— моніторинг неконтрольованих дій на об’єкт;

— забезпечення достовірності даних про якість процесів і

продукції.

Забезпечення якості продукції та процесів її виробництва на рівні АСУ

виробництвом та АСУ підприємством включає:

— ефективне використання при управлінні принципів

менеджменту якості;

— розробку форм представлення даних, методів аналізу та

алгоритмів прийняття управлінських рішень;

- моделювання процесів виробництва та управління

підприємством, аналіз даних та оптимізацію управління.

1.2. Поняття „інженіринг БП” та „реінженіринг БП”

Інженіринг БП— це набір прийомів та методів, які організація

використовує для проектування підприємства (діяльності) у відповідності зі

своїми цілями.

Обов'язковою умовою організації ефективного підприємства є здатність

відслідковувати та реагувати на постійні зміни у зовнішньому оточені [2].

Таким чином, жодне підприємство не може бути стабільним, воно повинне

змінюватися, щоб задовольняти потреби споживачів, не поступатися

конкурентові, вдосконалювати свої внутрішні процеси, розвивати діапазон

запропонованих товарів та послуг і ставити перед персоналом реальні цілі.

Реінженіринг БП — це фундаментальне перепроектування ділових

процесів для досягнення різких, покращень у вирішальних, показниках

діяльності компанії, таких, як вартість, якість, сервіс і темпи; це сукупність

методів і засобів, призначених для кардинального покращення основних

показників діяльності підприємства. Обєктом реінженірингу БП є процеси.

Задача реінженірингу — перепроектування існуючої роботи (процесів) для

отримання різких (стрибкоподібних) змін.

Інженірингова діяльність, як загальне поняття, включає реінженіринг БП

та оптимізацію (вдосконалення) БП.

Оптимізація - це порівняно невеликі зміни, направлені на поліпшення

існуючих БП. Оптимізація потрібна, якщо загалом БП працюють і не

приносять великих проблем чи втрат (не загрожують існуванню

підприємства), і, отже, немає потреби в корінних змінах (реінженірингу).

Контрольні запитання:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


РОЗДІЛ 2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ

ПІДПРИЄМСТВА

2.1Аналіз бізнес-процесів

ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ
В загальному випадку для організації ефективного керуючого впливу на

БП підприємства необхідно:

- проаналізувати відхилення інформації про поточний стан

справ від інформації, закладеної в систему планів виробничої і

фінансової діяльності підприємства;

- провести порівняльний аналіз інформації про поточний стан

справ з інформацією про ряд попередніх станів товарно-фінансових

потоків підприємства;

- спрогнозувати майбутній стан підприємства;

- сформувати варіанти рішень по реорганізації;

- вибрати найбільш ефективний варіант рішення.

Кроки по проекту:

1. Підготовка моделей оптимізованих бізнес-процесів компанії;

Оптимізація проводиться з наступних точок зору:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5

1. Чи відноситься до рівня забезпечення якості продукції та процесів

її виробництва на рівні АСУВ та АСУП моніторинг ТП та оптимальне та

адаптивне регулювання процесу?

2. Чи відноситься до рівня забезпечення якості продукції та процесів

її виробництва на рівні АСУТП включає: моніторинг ТП та ефективне

використання принципів менеджменту якості?

3. Чи відноситься до рівня забезпечення якості продукції та процесів

її виробництва на рівні АСУТП включає моніторинг якості та витрат

ресурсів та ефективне використання принципів менеджменту якості?

4. Чи можна віднести до видів бізнес-процесів інженірингової фірми

монтажні та пуско-налагоджувальні роботи? Чому?

5. Чи можна віднести до видів бізнес-процесів інженірингової фірми

комплектні поставки засобів автоматизації?

6. Які характеристики бізнес-процесів визначають здатність

реагувати на змінні запити клієнтів?

7. Чи може продуктом бізнес-процесів виступати нематеріальна

цінність?

За допомогою якої методики можна визначити існуючі витрати на

виконання основних і допоміжних функцій?

Література: [1 – c.76-112, 2 – c.11-112].основної діяльності,

- методики оцінки, аналізу

фінансового положення підприємства;

і прогнозування ринку,

- методики планування фінансування

освоєння ринку, розвитку підприємства;

6

- відповідність бізнесу-процесів стратегії розвитку компанії.

- усунення дублювання функцій

- усунення надмірних етапів.

2. Оптимізація структури інформації з урахуванням вимог

керівництва.

3. Опис порядку проходження бізнес-процесів.

4. Опис методики формування і обробки документів, що беруть

участь в бізнес-процесах.

5. Встановлення регламенту проходження бізнес-процесів і

представлення інформації.

6. Розподіл відповідальності за проходження бізнес-процесів між

виконавцями.

7. Вироблення механізму контролю над проходженням бізнес-

процесів.

Для переходу діяльності підприємства на більш високий якісних рівень

доцільно розробити і впровадити наступні узгоджені між собою методики:

- методику

підприємства;

оцінки ефективності діяльності підрозділів
- методики оцінки ситуацій і підготовки варіантів рішень.

Для проведення аналізу, оптимізації або перебудов своєї діяльності,

компанії необхідно мати актуальну модель своїх БП, що відображатиме їх

структуру і всі процеси, які в них відбуваються. Така модель дає наочний

матеріал для аналізу БП компанії, показує "вузькі місця" в її діяльності,

виявляє можливі ризики і непродуктивні витрати, які несе компанія в своїй

діяльності внаслідок дублювання функцій і зон відповідальності або, навпаки,

"безвідповідальності".

Для побудови такої моделі необхідно провести (і постійно оновлювати

відповідно до виникаючих змін) аналіз БП і структури компанії. Модель може

бути представлена як документами - у вигляді набору схем, описів процесів і

зв'язків між ними, інструкцій співробітникам (аж до посадових), так і у вигляді

програмного забезпечення - корпоративної інформаційної системи. Склад і

зміст методик, що засновані на функціонально-інформаційних моделях,

визначають специфічні вимоги до програмно-апаратних засобів їх підтримки,

в рамках розробки автоматизованих робочих місць (АРМ) працівників.

На великих і середніх підприємствах при аналізі поточного стану,

необхідно враховувати складність комунікаційних, організаційних і

міжосібних відносин. Доцільно після загального аналізу існуючого стану

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7

підприємства визначити базові технології роботи, що становлять, як правило,

декілька основних задач. На основі базової технології шикуються основні і

допоміжні функції, що забезпечують розв'язок задач. Основні функції служать

вихідними даними для розробки функціонально-інформаційних моделей

раціональних технологій роботи підприємства.

Щоб вирішити проблему БП, треба зробити чотири кроки по

вдосконаленню процесу: складання схеми системи, складання схеми процесу,

виявлення причини вади і усунення вади [3].

Складання схеми системи (System Mapping)

Складання схеми системи надає структуру і порядок, що дозволяють

наочно відобразити процес загалом, перш ніж вдаватися в деталі

підприємства. Джерело вади може знаходитися всередині компанії (в

конструкції процесу, реалізації процесу або навіть в організаційній структурі

компанії) або бути пов'язаним з зовнішніми (допоміжними) процесами. Тут

потрібний вже більш детальний покроковий аналіз – складання схеми процесу

(process flow charting).

Складання схеми процесу (Process Flow Charting)

Мета складання схеми процесу полягає в тому, щоб чітко визначити, як

функціонує процес: хто, що і коли робить. Відмінності у вкладених витратах

часто приводять до відмінностей в отриманих результатах.

Існує три типи процесів:

- базовий процес – основна діяльність, що створює результат,

який купують клієнти.

- процес технічної підтримки – включає діяльність, яка

впливає на продуктивність базового процесу.

- процес соціальної підтримки – діяльність, яка впливає на

продуктивність робочої сили.

Процес підтримки буквально підтримує базову роботу, направлену на

створення товару або послуги, які клієнт хоче придбати, але, як правило, такий

процес вважається накладним, якщо є власністю підприємства, його часто

ігнорують і використовують для його реалізації зовнішні джерела.

Складання схеми процесу: інструменти

Правильний вибір інструментів залежить від трьох чинників:

- аудиторія;

- мета – для чого ви документуєте;

- вада – в чому він виявляється (витрати, якість, сервіс,

швидкість виконання).

Проблемна область, тобто скорочення часу циклу, усунення дефектної

операції, оптимізація використання ресурсів, визначення собівартості по

об'єму діяльності, створення легких у використанні процедур за розв'язанням

проблем або прийняттям рішень та інш..

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


Послідовність побудови

зведена до наступних етапів:

повної бізнес-моделі компанії може бути

8

Найбільш корисних інструментів, що допомагають організації скласти

схему своїх процесів:

- Низхідні блок-схеми (Top Down Flowcharts)

- Структурні схеми (Block Diagrams)

- Схеми послідовності операцій (Flow Process Charts)

- Схеми технологічного процесу (Work Flow Diagrams)

- Схеми процесів, також звані крос-функціональні блок-схеми

або схеми розташування (Process Maps, Cross Functional Flow Charts,

Deployment Charts)

- Схема змін стану (State Change Charts)

2.2. Традиційні способи розробки моделей
1. Матричне моделювання: визначення функціонала, базових структур

підприємства і зон відповідальності («хто - за що»). Тобто призначення

власників процесів для тих елементів моделі, які вимагають процесного опису.

Існує проблема вибору процесів, що описуються - не всім під силу описати все

та і для деяких аспектів діяльності такий опис є надмірним (охорона,

прибирання і т.ін.)

2. Процесний опис («хто-кому-що-як») при якому проводиться

розгортання функцій в процеси, тобто відбувається додавання матеріальних

та інформаційних потоків, розкладання функцій на більш дрібні аж до

операцій і призначення виконавців цих операцій.

3. Повернення в матричну модель – втягування операцій з їх

виконавцями і побудови повної моделі відповідальності (з якої можуть бути

виведені будь-які організаційні звіти-регламенти, аж до посадових інструкцій).

Методологія структурного аналізу і проектування визначає керівні

вказівки для оцінки і вибору проекту програмного продукту, що

розробляється, кроки роботи, які повинні бути виконані, їх послідовність,

правила розподілу і призначення операцій і методів.

У цей час широко використовуються методології [4]:

- SADT (Structured Analysis and Design) структурного аналізу і

проектування,

- структурного системного аналізу Гейна-Сарсона,

- раціональний уніфікований процес (RUP),

- екстремальне програмування (XP),

- розвитку систем Джексона і т.ін..

Основна мета використання таких методологій складається в чіткому

структуруванні, розділенні функцій між блоками програмного забезпечення,

визначенні вхідних, вихідних і керуючих даних для кожного блоку.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

9

Надалі, діаграми, що відображають специфікації поведінки, структури

даних для блоків програмного забезпечення, транслюються в шаблони

програмного коду. Це досягається використанням для проектування так званих

засобів швидкого прототипування, відомих також під назвою CASE

(Computer-Aided Software/System Engineering) систем.

SADT одна з самих відомих методологій аналізу і проектування систем,

введена в 1973 роки.

Основна ідея методології SADT — побудова деревоподібної

функціональної моделі підприємства. Спочатку функціональність

підприємства описується в цілому, без подробиць. Такий опис називається

контекстною діаграмою. При створенні контекстної діаграми

формулюються мета моделювання, область (опис того, що буде

розглядатися як компонент системи, а що як зовнішній вплив) і точка зору

(позиція, з якої буде будуватися модель). Звичайно, як точка зору

вибирається точка зору особи або об'єкта, відповідального за роботу

системи моделювання в цілому.

Потім загальна функція розбивається на великі підфункції. Цей процес

назива-ється функціональною декомпозицією. Потім кожна підфункція

декомпозується на більше дрібні — і так далі до досягнення необхідної

деталізації опису.

Кожний вузол відповідає окремому фрагменту опису — діаграмі. Модель

являє собою сукупність ієрархічно вибудованих діаграм, кожна з яких є описом

якої-небудь функції або роботи (activity).

Основним елементом в моделі по SADT є діаграма. Модель може

об'єднувати декілька діаграм в одну ієрархію. Чим глибше діаграма

знаходиться в ієрархії, тим більше вона деталізована, тобто тим більше

детально відображає дані або активність системи або блоку.

Методика IDEF (Integrated computer aided manufacturing DEFinition)

Моделювання бізнесу підтримується ER-діаграмами для даних і діаграмами

потоків даних спеціального виду, що дозволяє ієрархічно описувати функції

системи.

Широкого розповсюдження набули стандарти (нотації) моделювання

такі, як IDEF0, DFD і IDEF3.

Нотація IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) була

розроблена на основі методології структурного аналізу і проектування SADT,

затверджена як стандарт США і успішно експлуатується в багатьох проектах,

пов'язаних з описом діяльності підприємств.

IDEF0 може бути використана для моделювання широкого класу систем.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

10

Рис. 1 Приклад застосування моделі IDEF0.

Для нових систем застосування IDEF0 має на своєю меті визначення

вимог і вказівку функцій для подальшої розробки системи, що відповідає

поставленим вимогам і що реалізовує виділені функції.

Для існуючих систем IDEF0 може бути використана для аналізу

функцій, що виконуються системою і відображення механізмів, за допомогою

яких ці функції виконуються.

Результатом застосування IDEF0 до деякої системи є модель цієї

системи, що складається з ієрархічно впорядкованого набору діаграм, тексту

документації і словників, пов'язаного один з одним за допомогою перехресних

посилань.

Принцип «функціональної декомпозиції» є одним з базових для

методології IDEF (нарівні з правилами опису функцій-блоків і потоків). Два

інших конкретизують спосіб його застосування.

Цей принцип являє собою модельну інтерпретацію тієї практичної

ситуації, що будь-яка функція (а функція – це згорнений бізнес-процес) може

бути розбита на більш прості дії (процеси або функції більш низького рівня,

аж до елементарних операцій).

В ході моделювання, для кожного блоку треба визначити, що треба

зробити для реалізації покладеної на нього задачі (місії).

Для опису документообігу і обробки інформації використовуються

діаграми потоків даних DFD (Data flow diagramming). На діаграмі DFD

система, що моделюється представляється як мережа зв'язаних між собою

робіт, що наочно відображає поточні операції документообігу в

корпоративних системах обробки інформації. DFD описує функції обробки

інформації, документи, об'єкти, а також відділи і окремих співробітників, що

беруть участь в обробці інформації.

Відповідно до методології DFD модель системи визначається як ієрархія

діаграм потоків даних (ДПД або DFD), що описують асинхронний процес

перетворення інформації від її введення в систему до видачі користувачеві.

Діаграми верхніх рівнів ієрархії (контекстні діаграми) визначають основні

процеси або підсистеми інформаційної системи.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com


IDEF3 передбачає побудову двох типів

Рис. 3 Приклад діаграми IDEF3 типу PFDD.

моделей: модель може

відображати деякі

процеси в їх логічній

послідовності,

дозволяючи побачити, як

функціонує організація,

або ж модель може

показувати “мережу

перехідних станів

об'єкта", пропонуючи до

уваги аналітика

послідовність станів, в

яких може виявитися

об'єкт при проходженні

через певний процес.

11

Нотація IDEF3 була

розроблена з метою більш

зручного опису робочих

процесів (workflow), для яких

важливо відобразити логічну

послідовність виконання

процедур.

Наявність в діаграмах

DFD елементів для опису

джерел, приймачів і сховищ

даних дозволяє точно описати

процес документообігу. Однак

для опису логіки взаємодії
Діаграми що

відносяться до першого типу називаються діаграмами опису послідовності

етапів процесу
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации