Пушкар О.І., Потрашкова Л.В. (Укл.). Робоча програма навчальної дисципліни Технологія та організація науково-дослідницької діяльності - файл n1.doc

Пушкар О.І., Потрашкова Л.В. (Укл.). Робоча програма навчальної дисципліни Технологія та організація науково-дослідницької діяльності
скачать (303 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc303kb.21.10.2012 16:41скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Технологія та організація науково-дослідницької діяльності”

для студентів спеціальностей

7.080401, 6.092702, 6.092704 усіх форм навчання

Укладачі: Пушкар О. І.
Потрашкова Л. В.
Відповідальний за випуск Пушкар О. І.

Харків, ХНЕУ, 2006


Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних систем і технологій. Протокол № 7 від 10.03.06 р.
Робоча програма навчальної дисципліни “Технологія та організація науково-дослідницької діяльності” для студентів спеціальностей 7.080401, 6.092702, 6.092704 усіх форм навчання / Укл. Пушкар О. І., Потрашкова Л. В. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 34 с. (Укр. мов.)

Анотація. Дана програма містить основні положення щодо організації учбового процесу за дисципліною “Технологія та організація науково-дослідницької діяльності”. Програма включає опис структури дисципліни, тематичний план, вимоги до студентів, принципи поточного та підсумкового контролю знань студентів, а також плани лекцій, практичних та самостійних занять.

Призначено для студентів спеціальностей 7.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”, 6.092702 “Технологія електронних мультимедійних видань”, 6.092704 “Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв” .

ВСТУП

З початком ХХ століття стало очевидно, що вміння й навички дослідницького пошуку необхідні в будь-якій професійній діяльності людини. У зв’язку з цим майбутнім фахівцям у галузі інформаційних та поліграфічних технологій буде корисним вивчення дисципліни “Технологія та організація науково-дослідницької діяльності” (ТОНД).

Предметом цієї навчальної дисципліни виступають теоретичні та методологічні основи організації науково-дослідницької діяльності.

Мета викладання дисципліни ТОНД полягає у наступному:

надати студентам необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок щодо організації науково-дослідницьких робіт;

передати студентам комплекс знань та вмінь, які допоможуть їм в майбутньому здійснювати діяльність пошукового і творчого характеру в процесі виконання своїх професійних обов’язків;

озброїти студентів інструментарієм наукових методів, які можуть бути з великою користю застосовані в процесі дослідження складних систем – економічних, інформаційних, поліграфічних, тощо;

сформувати у студентів навички ефективної роботи з джерелами інформації.

Дисципліна ТОНД є методологічною та методичною основою для виконання будь-яких професійних і студентських науково-дослідних робіт – дисертаційних, дипломних, курсових і так далі. Отримані в рамках цієї дисципліни навички ефективної роботи з джерелами інформації є фундаментом процесу самоосвіти будь-якого фахівця.

Таблиця 1
Структура програми навчальної дисципліни ТОНД


Навчальна дисципліна: підготовка магістрів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS – 2,

у тому числі:

змістовних модулів – 2;

самостійна робота; ІНДЗ

Шифр та назва напряму:

1) 0804 “Комп’ютерні науки”;

2) 0927 “Видавничо-полі­гра­фічна справа”

За вибором.

Рік підготовки: 5

Семестр: 1 (9)


Продовження табл. 1


Навчальна дисципліна: підготовка магістрів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Загальна кількість годин: 72;

за змістовними модулями:

модуль №1 – 40 год.;

модуль №2 – 32 год.

Шифр та назва спеціальності:

1) 7.080401 “Інформаційні управляючі системи та технології”;

2) 6.092702 “Технологія електронних мультимедійних видань”;

3) 6.092704 “Комп’юте-ризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”

Лекції: 18 год.

Практичні роботи: 18 год.

Самостійна робота: 18 год.

Індивідуальна робота: 18 год.

Кількість тижнів викладення навчальної дисципліни: 18.

Тижневих годин: 4.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Вид контролю: підсумковий модульний контроль (залік) 1. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ


До початку вивчення дисципліни ТОНД студенти мають бути обізнані з предметною сферою своєї майбутньої професійної діяльності, тобто вони мають прослухати базові курси циклу професійно-орієнтованих дисциплін зі своєї спеціальності.

У результаті вивчення дисципліни ТОНД студенти повинні знати:

принципи організації наукової діяльності та наукових досліджень;

алгоритми постановки теми, проблеми та мети наукового дослідження;

принципи системного мислення у науковій творчості;

основи методології емпіричних досліджень;
основи методології дослідження складних систем;

характеристики проектних форм наукових досліджень;

технологію роботи над дисертацією;

принципи організації наукової праці;

технологію презентації, захисту та впровадження результатів наукових досліджень.

У результаті вивчення дисципліни ТОНД студенти повинні вміти:

ефективно організовувати науково-дослідну діяльність;

формулювати тему, проблему та мету наукового дослідження;

виділяти об'єкт і предмет дослідження;

розробляти план проведення науково-дослідних робіт;

виконувати аналіз складних систем;

проводити наукові дослідження із застосуванням емпіричних методів;

ефективно використовувати існуючі інформаційні ресурси;

виконувати оформлення, презентацію, захист та впровадження результатів науково-дослідної роботи.
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
З самого початку вивчення дисципліни кожен студент повинен ознайомитись як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і з структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи.

Навчальний процес згідно з програмою навчальної дисципліни ТОНД здійснюється у таких формах: лекційні та практичні заняття; виконання індивідуального завдання; самостійна робота студентів; контрольні заходи.

Розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять відповідно до робочого навчального плану розподіляється таким чином.

Таблиця 2
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни


Теми

Кількість годин, відведених на

Лекції

Практичні заняття

Самостійну

роботу

Індивідуаль­ну роботу

Змістовний модуль I. Теоретичні аспекти організації наукового дослідження

1. Постановка теми, проблеми, мети наукового дослідження

2

2

2

2

2. Організація наукової діяльності та наукових досліджень

2

2

2

2

3. Методи та інструментарій емпіричних досліджень

2

2

2

2

4. Методологія дослідження складних систем

2

2

2

2

5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

2

2

2

2

Змістовний модуль II. Особливості презентації результатів наукового дослідження

6. Проектні форми наукових досліджень

2

2

2

2

7. Технологія роботи над дисертацією

2

2

2

2

8. Презентація, захист та впровадження результатів наукових досліджень

2

2

2

2

9. Технологія наукової творчості

2

2

2

2

Усього годин

18

18

18

18 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИЗмістовний модуль I. Теоретичні аспекти організації наукового дослідження
Тема 1. Постановка теми, проблеми, мети наукового дослідження

Постановка теми дослідження, проблема, мета і задачі дослідження. Актуальність теми. Наукова новизна. Практична значимість роботи, аналіз зацікав­лених організацій та осіб. Структу­рна модель предметної області.

Тема 2. Організація наукової діяльнос­ті та наукових досліджень

Поняття наукової діяльності, її різновиди. Суб'єкти наукової діяльності. Форми організації наукової діяльності. Академія наук України. Організато­ри наукової діяльності. Договір на наукову діяльність. Науково-дослідні фірми. Схе­ми залучення фахівців до виконання тем наукових досліджень. Тимчасові творчі колективи. Технологія наукових дослі­джень. Планування наукового дослідження.

Тема 3. Методи та інструментарій ем­піричних досліджень

Елементи теорії вимірювань. Методи екс­пертного оцінювання. Обробка експериментальних даних. Факторний та коре­ляційний аналіз в наукових дослідженнях. Методи групування та кластерний аналіз даних.

Тема 4. Методологія дослідження складних систем

Проблема дослідження складних систем. Методи якісного дослі­дження складних систем. Каузальний аналіз. Сучасні методи мате­матичного опису складних систем (фазо­вий простір, теорія хаосу, аттрактори, фрактали).

Тема 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Поняття, терміни, галузі інформації та її роль у проведенні наукових досліджень. Національна система науково-технічної інформації. Види, джерела інформації та режим доступу до неї. Економічна інфор­мація в документах і в системі бібліогра­фічних ресурсів України. Теорія та прак­тика динамічного читання й раціональної роботи з науковою літературою. Методи швидкого читання. Електро­нні бібліотеки в мережі Інтернет. Пошуко­ві системи Інтернет. Науково-технічні ресурси мережі Інтернет. Формування за­питів для пошуку інформації в Інтернеті.

Змістовний модуль II. Особливості презентації результатів наукового дослідження
Тема 6. Проектні форми наукових до­сліджень

Форми фінансування науково-дослідної діяльності. Методи проектного менеджменту при управління науковими дослідженнями. Складання заявок на гранти. Логічна таб­лиця для складання проекту. Загальна структура заявки на грант. Розробка заявки на грант для наукового дослідження.

Тема 7. Технологія роботи над дисертацією

Система атестації наукових кадрів в Україні. Організація роботи над дисертацією. Вибір теми дослідження. Складання плану дисертації. Робота з літературою. Процес підготовки рукопису дисертацій. Основні вимоги до оформ­лення дисертацій. Аналіз структурної адекватності дисертації. Підготовка і видання автореферату.

Тема 8. Презентація, захист та впрова­дження результатів наукових дослі­джень

Розробка презентації наукового дослі­дження. Зміст та структура доповіді. Підготовка до захисту дисертації. Планування робіт по підготовці до захисту дисертації. По­рядок захисту дисертації. Впровадження результатів закінчених наукових дослі­джень. Складання технічного завдання. Ефективність результатів науко­вих досліджень: її критерії, розрахунок та шляхи підвищення.

Тема 9. Технологія наукової творчості

Принципи системного мислення у науко­вій творчості. Пробудження до наукової творчості. Прийоми активізації на­укової творчості. Інтуїція та творчість. Мистецт­во творчого мислення. Про красу науки. Принципи організації наукової праці. Са­моорганізація наукової праці.


 1. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙЗмістовний модуль I. Теоретичні аспекти організації наукового дослідження
Тема 1. Постановка теми, проблеми, мети наукового дослідження

1.1 Актуальність теми.

1.2 Практична значимість роботи, аналіз за­цікавлених організацій та осіб.

1.3. Структур­на модель предметної області.

Література: основна [1-10]; додаткова [1, 2].

Тема 2. Організація наукової діяльнос­ті та наукових досліджень

2.1. Поняття наукової діяльності, її різновиди.

2.2. Суб'єкти наукової діяльності.

2.3. Організато­ри наукової діяльності.

2.4. Договір на наукову діяльність.

2.5. Технологія наукових дослі­джень.

Література: основна [9]; додаткова [3, 4].

Тема 3. Методи та інструментарій ем­піричних досліджень

3.1 Елементи теорії вимірювань.

3.2. Методи екс­пертного оцінювання.

3.3. Факторний та коре­ляційний аналіз в наукових дослідженнях.

3.4. Методи групування та кластерний аналіз даних.

Література: додаткова [5-8].

Тема 4. Методологія дослідження складних систем

4.1. Проблема дослідження складних систем.

4.2. Каузальний аналіз.

4.3. Сучасні методи мате­матичного опису складних систем (фазо­вий простір, теорія хаосу, аттрактори, фрактали).

Література: додаткова [9-11].

Тема 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

5.1. Поняття, терміни, галузі інформації та її роль у проведенні наукових досліджень.

5.2. Національна система науково-технічної інформації.

5.3. Види, джерела інформації та режим доступу до неї.

5.4. Економічна інфор­мація в документах і в системі бібліогра­фічних ресурсів України.

5.5. Електро­нні бібліотеки в мережі Інтернет. Пошуко­ві системи Інтернет.

Література: основна [4, 6]; додаткова [12-15].

Змістовний модуль II. Особливості презентації результатів наукового дослідження
Тема 6. Проектні форми наукових до­сліджень

6.1. Методи проектного менеджменту при управління науковими дослідженнями.

6.2. Грантова форма фінансування наукових проектів.

6.3. Принципи складання заявки на грант.

Література: основна [9]; додаткова [18].

Тема 7. Технологія роботи над дисертацією

7.1. Порядок та принципи атестації наукових кадрів в Україні.

7.2. Вибір теми дослідження. Складання плану дисертації.

7.3. Робота з літературою.

7.4. Процес підготовки рукопису дисертацій. Основні вимоги до оформ­лення дисертацій.

7.5. Підготовка і видання автореферату.

Література: основна [1, 10]; додаткова [19-22].

Тема 8. Презентація, захист та впрова­дження результатів наукових дослі­джень

8.1. Розробка презентації наукового дослі­дження. Зміст та структура доповіді.

8.2. По­рядок захисту дисертації.

8.3. Впровадження результатів закінчених наукових дослі­джень.

8.4. Ефективність результатів науко­вих досліджень та її критерії. Розрахунок економічної ефективності прикладних наукових досліджень.

Література: основна [1, 10]; додаткова [24-27].

Тема 9. Технологія наукової творчості

9.1. Принципи системного мислення у науко­вій творчості.

9.2. Пробудження до наукової творчості.

9.3. Інтуїція та творчість. Мистецт­во творчого мислення.

9.4. Про красу науки.

9.5. Принципи організації наукової праці. Са­моорганізація наукової праці.

Література: додаткова [30, 31].


5. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття — форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі — тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв'язування їх студентами на занятті.

Практичне заняття (табл. 3) включає проведення попереднього контролю знань, вмінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань з їх обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

Таблиця 3
Перелік тем практичних занять


Назва

змістовного модулю

Теми практичних занять

(за модулями)

Кількість годинЛітература


Модуль I. Теоретичні аспекти організації наукового дослідження

1. Постановка теми, проблеми, мети та задач наукового дослідження

2

Основна: [1-10].

Додаткова: [1, 2].

2. Планування наукового дослідження

2

Основна: [9].

Додаткова: [3, 4].

3. Обробка експериментальних даних

2

Додаткова: [5-8].

4. Методи якісного дослідження складних систем

2

Додаткова: [9-11].

5. Методи швидкого читання. Формування запитів для пошуку інформації в Internet

2

Додаткова: [12, 16, 17].Продовження табл. 3


Назва

змістовного модулю

Теми практичних занять

(за модулями)

Кількість годинЛітература


Модуль II. Особливості презентації результатів наукового дослідження

6. Розробка заявки на грант для наукового дослідження

2

Основна: [9].

Додаткова: [18].

7. Організація роботи над дисертацією

2

Основна: [1, 10].

Додаткова: [19-22].

8. Розробка презентації наукового дослідження

2

Додаткова: [27-29].

9. Прийоми активізації наукової творчості

2

Додаткова: [30, 31].

Разом

годин
18

Практичне заняття 1. Постановка теми, проблеми, мети та задач наукового дослідження.
Мета заняття: придбання студентами вмінь і навичок постановки теми, проблеми, мети та задач наукового дослідження.

Хід роботи:

1. Розбитися на підгрупи, у рамках кожної підгрупи обрати тему навчальної науково-дослідної роботи.

2. Обґрунтувати актуальність обраної теми.

3. Сформулювати мету та завдання дослідження.

4. Виявити предмет, об'єкт дослідження

5. Обрати можливі методи дослідження.

5. Сформулювати очікувану наукову новизну результатів.

6. Обґрунтувати можливу практичну значимість очікуваних результатів.

7. Розробити структуру дисертації за обраною тематикою навчальної науково-дослідної роботи.

По результатах практичного заняття складається звіт.


Практичне заняття 2. Планування наукового дослідження.
Мета заняття: придбання студентами вмінь і навичок з планування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) на прикладі створення бізнес-рішеннь в умовах електронного бізнесу.

Хід роботи.

1. Сформувати перелік видів робіт при проведенні НДДКР зі створення бізнес-рішення в умовах електронного бізнесу.

2. Сформувати перелік робіт у рамках НДДКР зі створення інтернет-магазину.

3. Скласти сітковий графік комплексу НДДКР зі створення інтернет-магазину та визначити його параметри.

4. Визначити трудомісткість робіт у рамках НДДКР зі створення інтернет-магазину.

По результатах практичного заняття складається звіт.
Практичне заняття 3. Обробка експериментальних даних.
Мета заняття: придбання студентами вмінь і навичок обробки експериментальних даних з використанням методів кластерного та факторного аналізу, експертного оцінювання.

Хід роботи.

1. З використанням методу кластерного аналізу сформувати множину етапів розвитку електронного бізнесу.

2. З використанням алгоритму побудови узагальнень об'єктів сформувати якості інтернет-компанії як бізнес-системи зі створення доданої вартості.

3. З використанням методу експертного оцінювання обчислити часові характеристики впровадження нової інформаційної технології та імовірність реалізації бізнес-проекту з її використанням.

По результатах практичного заняття складається звіт.
Практичне заняття 4. Методи якісного дослі­дження складних систем.
Мета заняття: придбання студентами вмінь і навичок якісного дослі­дження складних систем.

Хід роботи.

З використанням методу каузального аналізу та методів математичного опису складних систем (фазовий простір, теорія хаосу, аттрактори, фрактали) провести якісне дослідження складної економічної, інформаційної чи поліграфічної системи за обраною тематикою навчальної науково-дослідної роботи.

По результатах практичного заняття складається звіт.
Практичне заняття 5. Методи роботи з науковою інформацією.
Мета заняття: придбання студентами вмінь і навичок ефективної роботи з джерелами наукової інформації.

Хід роботи.

1. З використанням методів динамічного читання ознайомитися із запропонованою викладачем фаховою літературою та виконати її аналітичний огляд.

2. Сформувати за­пити для пошуку в мережі Інтернет інформації за обраною тематикою навчальної науково-дослідної роботи.

По результатах практичного заняття складається звіт.
Практичне заняття 6. Розробка заявки на грант для наукового дослідження.
Мета заняття: придбання студентами вмінь і навичок складання заявки на одержання гранта для фінансування науково-дослідного проекту.

Хід роботи.

1. Написати анотацію науково-дослідного проекту за обраною тематикою навчальної науково-дослідної роботи.

2. Сформулювати постановку проблеми, яку має вирішити проект.

3. Описати мету та задачі проекту.

4. Описати, як передбачається оцінити ступінь досягнення мети проекту.

5. Розробити бюджет проекту.

6. По результатах виконаної роботи оформити заявку на грант.

По результатах практичного заняття складається звіт.


Практичне заняття 7. Організація роботи над дисертацією.
Мета заняття: придбання студентами вмінь і навичок з організації роботи над дисертаційним дослідженням.

Хід роботи.

1. Сформувати перелік видів робіт з написання та оформлення дисертації за обраною темою навчальної науково-дослідної роботи.

2. Сформувати перелік видів робіт з підготовки до захисту дисертації.

3. Побудувати сітковий графік робіт з підготовки до захисту дисертації.

4. Визначити параметри сіткового графіку робіт з підготовки до захисту дисертації.

По результатах практичного заняття складається звіт.
Практичне заняття 8. Розробка презентації наукового досліджен­ня.
Мета заняття: придбання студентами вмінь і навичок з розробки презентації наукового досліджен­ня.

Хід роботи.

1. Розробити план наукової статті з описом результатів дослідження за темою навчальної науково-дослідної роботи.

2. Розробити план наукового докладу з описом результатів наукового дослідження.

3. Написати тези докладу.

4. Підготувати ілюстративний матеріал - макети плакатів та електронну презентацію з описом результатів наукового дослідження.

По результатах практичного заняття складається звіт.
Практичне заняття 9. Прийоми активізації наукової творчості.
Мета заняття: придбання студентами вмінь і навичок із застосування прийомів активізації наукової творчості.

Хід роботи.

1. Апробувати на практиці запропоновані викладачем прийоми активізації наукової творчості.

2. Застосувати прийоми активізації наукової творчості в ході студентської конференції.
6. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ

ЗАВДАННЯ
Тема ІНДЗ: "Організація науково-дослідної роботи за темою... ".

Мета роботи: пройти на практиці основні етапи організації науково-дослідної роботи.

Призначення: поглиблення розуміння теоретичних основ та отримання практичних навичок щодо організації науково-дослідної робіт.

Загальна характеристика роботи.

На практичних заняттях студенти розбиваються на підгрупи (по 2 чоловіки) та кожна підгрупа вибирає тему навчальної науково-дослідної роботи. Дослідження в рамках обраної тематики ведуться протягом семестру. На практичних заняттях студенти захищають звіти, присвячені застосуванню у своїй дослідницькій роботі тих знань, які були отримані ними на відповідній лекції та в рамках самостійної роботи. Наприкінці семестру студенти захищають підсумковий звіт за результатами своєї навчальної науково-дослідної роботи та приймають участь у студентській конференції.

Вимоги до звіту з ІНДЗ.

Звіт з ІНДЗ "Організація науково-дослідної роботи за темою... " повинний бути представлений у друкованому вигляді та містити наступні пункти:

Вступ:

обґрунтування актуальності теми;

аналітичний огляд літератури (які вітчизняні та зарубіжні вчені досліджували дану проблему?).

мета дослідження;

об'єкт дослідження;

предмет дослідження;

задачі дослідження.

Розділ 1. Аналіз стану проблеми.

1.1. Аналіз предметної області дослідження (склад об'єктів і процесів, їхні властивості та зв'язки).

1.2. Аналіз ключових понять.

1.3. Підходи до вирішення проблеми, запропоновані різними авторами (на основі огляду літературних джерел)

Розділ 2. Розробка робочих гіпотез і методики дослідження.

2.1. Побудова карти проблеми.

2.2. Побудова дерева цілей вирішення проблеми.

2.3. Формування робочих гіпотез і переліку наукових задач досягнення цілей (морфологічний аналіз, експертні оцінки).

2.4. Методика дослідження.

Розділ 3. Організація проведення НДР і впровадження результатів досліджень.

3.1. Формування робочого плану дослідження (етапи роботи: обсяги, зміст, методика, строки, виконавці, відрядження, форма подання результатів).

3.2.Опис інвестиційного проекту з проведення досліджень:

загальна характеристика дослідницького проекту;

мета та основні задачі проекту;

очікувані результати (наукові та практичні);

діаграма зацікавлених осіб дослідження;

очікуваний внесок інвестора;

внесок підприємства, що подає пропозицію.

3.3. Сітковий графік виконання робіт за проектом.

3.4. Складання заявки на одержання гранта.

3.5. Розробка комплекту договірних документів на виконання НДР.

Висновки

Список літератури
7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Необхідним елементом успішного засвоєння матеріалу навчальної дисципліни ТОНД є самостійна робота студентів з літературою, присвяченою питанням організації науково-дослідної роботи.

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам:

1. Вивчення лекційного матеріалу.

2. Робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури.

3. Вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни.

4. Підготовка до практичних занять.

5. Контрольна перевірка кожним слухачем особистих знань за запитаннями для самоконтролю.

Перелік питань для самостійного опрацювання подано в табл. 4.
Таблиця 4
Перелік питань для самостійного опрацювання


Назва теми

Питання для

самостійного опрацювання

(за модулями та темами)

Рекомендована

література

Змістовний модуль I. Теоретичні аспекти організації наукового дослідження

Тема 2. Організація наукової діяльності та наукових досліджень

Науково-дослідні фірми. Тимчасові творчі колективи.

Основна: [9].


Тема 3. Методи та інструментарій емпіричних досліджень

Регресійний аналіз результатів апроксимації статистичних залежностей.

Додаткова:

[5, 6].

Тема 4. Методологія дослідження складних систем

Основи сінергетики.


Додаткова:

[9-11].

Тема 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Теорія та прак­тика динамічного читання та раціональної роботи з науковою літературою.

Додаткова:

[16-17].

Змістовний модуль II. Особливості презентації результатів наукового дослідження

Тема 6. Проектні форми наукових досліджень

Сучасні форми фінансування наукових досліджень

Основна: [9].

Додаткова:[18.]

Тема 7. Технологія роботи над дисертацією

Типові дисертаційні помилки

Додаткова:

[23].

Тема 8. Презентація, захист та впровадження результатів наукових досліджень

Нормативні документи, що регулюють процес захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Додаткова:

[22].8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОДІАГНОСТИКИ


 1. Які види діяльності підпадають під поняття наукової діяльності?

 2. У яких формах здійснюється організація наукових досліджень?

 3. Яка організація є вищою науковою організацією України?

 4. Які існують форми фінансування наукових досліджень в Україні?

 5. Що таке “госпдоговірна” науково-дослідна робота (НДР)?

 6. У чому полягає специфіка грантової форми фінансування науково-дослідних робіт?

 7. Які принципи складання заявки на одержання гранта?

 8. Назвіть основні елементи системи інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності.

 9. Що таке бібліографічна інформація?

 10. Які виділяють види бібліографічної інформації?

 11. Які існують види пошукових систем в Інтернеті? Чим вони відрізняються одна від одної?

 12. Які організації входять до складу Національної системи науково-технічної інформації України?

 13. Якими видами діяльності займається Український інститут науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ)?

 14. Яку інформацію та по яких каналах поширює УкрІНТЕІ?

 15. Які наукові ступені присуджуються в системі атестації наукових кадрів України?

 16. Дайте визначення дисертації.

 17. Як розшифровується абревіатура «ВАК»? Яку діяльність здійснює ВАК України?

 18. Яку діяльність здійснюють спеціалізовані вчені ради? У яких організаціях вони створюються?

 19. Назвіть основні особливості роботи над дисертацією в порівнянні з іншими видами науково-дослідних робіт.

 20. Назвіть основні розділи змісту дисертації.

 21. У чому полягає суть системного аналізу структурної адекватності дисертації?

 22. Де здійснюється захист кандидатських і докторських дисертацій?

 23. Де проводиться попередня експертиза дисертаційних робіт?

 24. Які етапи передують захисту дисертації в спеціалізованій вченій раді?

 25. Яка процедура проведення захисту дисертації?

 26. Які документи передаються у ВАК послу захисту дисертації?

 27. Як здійснюється впровадження наукової продукції в практику?

 28. Які характеристики використовуються для оцінки результатів наукових досліджень із погляду їхнього внеску в розвиток соціально-економічних систем?

 29. Проведіть порівняльний аналіз понять «ефект від впровадження НДР», «ефективність НДР» і «продуктивність НДР».

 30. Які виділяють види ефектів від впровадження НДР?

 31. Які критерії використовуються для оцінки ефективності науково-дослідної роботи?

 32. Які критерії використовуються для оцінки ефективності роботи наукового співробітника?

 33. Які критерії використовуються для оцінки ефективності роботи наукової організації?

 34. У чому полягає різниця між попередньою, очікуваною та фактичною ефективністю НДР? Яка з них є найбільш достовірної?

 35. Які заходи застосовуються для підвищення ефективності НДР?


9. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА
Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індівідуально-консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо.

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є:

а) для засвоєння теоретичного матеріалу – консультації:

- індивідуальні (запитання - відповідь);

- групові (розгляд типових прикладів - ситуацій);

б) для засвоєння практичного матеріалу – консультації:

- індивідуальні;

- групові;

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу:

- індивідуальне здавання виконаних робіт.

10. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
При викладанні навчальної дисципліни ТОНД для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування таких навчальних технологій, як проблемні лекції, командна робота (в малих групах), мозкові атаки, рольові ігри, презентації (табл. 5).
Таблиця 5
Використання навчальних технологій

для активізації процесу навчання


Методики активізації

процесу навчання

Практичне застосування

навчальних

технологій

Проблемні лекції направлено на розвиток логічного мислення студентів, коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздачею студентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для самостійного розмірковування, на які лектор відповідає сам, не чекаючи відповідей студентів

Проблемна лекція з питання: “Проблеми дослідження складних систем” (за темою 4)

Проблемна лекція з питання "Сучасний стан системи науково-технічної інформації в України: досягнення та проблеми” (за темою 5)

Проблемна лекція з питання "Особливості роботи над дисертацією в порівнянні з іншими видами науково-дослідних робіт” (за темою 7)

Проблемна лекція з питання: "Які методи та прийоми можуть активізувати наукову творчість дослідника?" (за темою 9)


Продовження табл. 5

Методики активізації

процесу навчання

Практичне застосування

навчальних

технологій

Мозкові атаки - метод розв'язання невідкладних завдань, сутність якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію

Мозкова атака щодо формування вимог до теми, проблеми та мети наукового дослідження (практичне заняття №1).

Мозкова атака щодо виявлення ефективних методів планування наукового дослідження (практичне заняття №2).

Мозкова атака щодо формування вимог до презентації результатів наукового дослідження (практичне заняття №8).

Рольові ігри — форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації, або прийняття управлінських рішень у ролі безпосередніх учасників подій, за правилами, які вже розроблено або виробляються самими учасниками; реалізується через самостійне вирішення студентами поставленої проблеми

Рольова гра “Розробка заявки на грант для наукового дослідження”: студенти виконують ролі вчених, які подають заявки на грант, та спонсорів, які відбирають претендентів на фінансування (практичне заняття №6).


Презентації - виступи перед аудиторією, що використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації нових товарів і послуг

Презентація студентами результатів навчальної науково-дослідної роботи на студентській конференції (практичне заняття №9).Продовження табл. 5


Методики активізації

процесу навчання

Практичне застосування

навчальних

технологій

Робота в команді (в малих групах) дає змогу структурувати практичні заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та досвіду професійного і соціального спілкування

Робота в малих групах при виконанні практичних робіт та самостійних завдань: студенти розбиваються на підгрупи по 2 чоловіки, кожна підгрупа вибирає тему навчальної науково-дослідної роботи та протягом семестру виконує практичні завдання стосовно до обраної тематики.11. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни "Технологія та організація науково-дослідницької діяльності" передбачають лекційні та практичні заняття, а також самостійну роботу і виконання індивідуальних завдань.

Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль.

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних формах:

 1. Оцінювання знань студента під час практичних занять (проводиться по результатах захисту звіту з практичної роботи).

 2. Оцінювання результатів виконання індивідуального завдання (проводиться на останньому практичному занятті).

 3. Проведення проміжного тестування (два рази у семестрі – після закінчення першого та другого змістовного модуля).

 4. Проведення поточного модульного контролю (два рази у семестрі – після закінчення першого та другого змістовного модуля).Оцінювання знань студента під час практичних занять

Оцінювання знань студента під час практичних занять має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є:

а) систематичність, активність та результативність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;

б) виконання завдань для самостійного опрацювання;

в) рівень виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.

Оцінювання проводиться за 12-бальною шкалою за такими критеріями:

 1. розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються;

 2. ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни;

 3. ознайомлення з рекомендованою літературою з питань, що розглядаються;

 4. вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді практичних ситуацій прийняття рішень, розв'язанні задач, проведенні розрахунків, при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

 5. логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових звітах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

Оцінка "відмінно" ставиться за умови відповідності виконаного завдання студента або його усної відповіді всім п'ятьом зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

При оцінюванні практичних робіт увага також приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то на розсуд викладача оцінка буде знижена.
Оцінювання результатів виконання індивідуального завдання

Індивідуальне навчально-дослідне завдання оцінюється за критеріями: самостійності виконання; використання теоретичного матеріалу, вивченого на лекціях; використання практичного досвіду, отриманого на практичних заняттях; цілісності, логічності, повноти й глибини проведеного аналізу організації наукового дослідження; якості оформлення звіту.
Проміжний тестовий контроль

Проміжний тестовий контроль проводиться двічі за семестр. При проведенні поточного тестування визначається рівень знань студентів з теоретичних питань навчальної дисципліни.

Тестові завдання охоплюють провідні теми, які вивчаються в межах навчальної дисципліни ТОНД та згруповані за двома модулями, кожен з яких складається з тестових завдань різного рівня складності.

Формат тестових завдань поділяється на:

- завдання закритої форми із запропонованими відповідями, із яких вибирають одну правильну;

- завдання відкритої форми з вільно конструйованими відповідями.

Тестові завдання розрізняються за принципом побудови відповіді.

 1. Альтернативні тестові завдання передбачають наявність двох варіантів відповіді типу "так-ні"; "правильно-неправильно" тощо. Їх використовують для перевірки правильності вибору або прийняття рішення в згорнутій формі.

 2. Тестові завдання на відновлення відповідності частин становлять модифікацію тестових завдань з множинним вибором і подаються у вигляді двох, чи більше колонок слів, фраз, графічних зображень, цифрових або літерних позначень тощо.

 3. Тестові завдання на порівняння і протиставлення (на аналіз взаємозв'язку) рекомендуються для перевірки вмінь виявляти розпізнавальні ознаки різних явищ, ситуацій тощо.

 4. Тестові завдання з множинними відповідями "правильно-неправильно" передбачають, що відповіді або рішення можуть бути тільки правильними або неправильними. За ними тестується глибина знань, розуміння різних аспектів явищ, процесів тощо.

 5. Тестові завдання на визначення причинної залежності використовуються при необхідності перевірки розуміння певної причинної залежності між двома явищами. Спочатку необхідно визначити, правильне чи неправильне кожне з двох тверджень окремо, а лише потім, якщо обидва правильні, визначити, правильна чи неправильна причинна залежність між ними.

 6. Тестові завдання на відтворення правильної послідовності, які потребують переструктурування даних або елементів будь-якої комбінації, використовуються в разі тестування вмінь та знань правильної послідовності дій (нормативної діяльності), алгоритмів діяльності, технологічних прийомів тощо, а також знань загальноприйнятих формулювань визначень, правил, законів, фрагментів нормативних документів і т. ін.

 7. Тестові завдання відкритого типу передбачають вільні відповіді. Вони є завданнями без запропонованих варіантів відповідей і використовуються для виявлення знань термінів, визначень, понять і т. д.

Тестові завдання для проміжного тестового контролю обираються за відповідними модулями з загального переліку.

Тестове завдання містить запитання одиничного і множинного вибору щодо перевірки знань основних категорій навчальної дисципліни.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на тестові завдання використовуються такі критерії; оцінка "відмінно" — 90 - 100% правильних відповідей; оцінка "добре" — 75 - 89% правильних відповідей; оцінка "задовільно" — 55 - 74% правильних відповідей; оцінка "незадовільно" — менше ніж 55% правильних відповідей.
Поточно-модульний контроль

Поточно-модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: практичний модульний контроль і лекційний модульний контроль. Оцінка за практичну складову модульного контролю виставляється за результатами оцінювання знань студента під час практичних занять, виконання завдань самостійної роботи, індивідуального завдання та проміжного тестового контролю згідно з графіком навчального процесу.

Лекційний модульний контроль здійснюється в письмовій формі за відповідними білетами, зміст яких містить питання всіх тем модуля.

Теоретична частина завдання модульного контролю містить: або теоретичні питання, або тестові завдання закритої та відкритої форм.

Практична частина завдання модульного контролю складається з практичних завдань (ситуацій) різного ступеня складності (стереотипне, діагностичне, евристичне) та інших елементів практичної підготовки.

Оцінка 12 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування для відповіді не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, методами та методиками організації наукових досліджень; вміння використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань. Оформлення відповіді повинно бути акуратним, логічним та послідовним.

Оцінка 11 балів ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, засвоєння рекомендованої літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами та методиками організації наукових досліджень; вміння використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань. Оформлення відповіді повинно бути акуратним, логічним та послідовним.

Оцінка 10 балів ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та рекомендованої літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами та методиками організації наукових досліджень; вміння використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань. Допускаються незначні випадкові погрішності, які суттєво не впливають на повноту та змістовність відповіді.

Оцінка 9 балів ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх вимог, які передбачено для оцінки "відмінно", при наявності незначних арифметичних помилок (тобто методичний підхід до вирішення задачі є правильним, але допущені незначні неточності у розрахунках певних показників) або не зовсім повних висновків за одержаними результатами розв'язання задачі. Оформлення виконаного завдання має бути охайним.

Оцінка 8 балів ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв'язання практичних задач. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму, але при їх виконанні студент припускається окремих помилок. Оформлення виконаного завдання має бути охайним.

Оцінка 7 балів ставиться, якщо студент при виконанні практичних завдань ефективно застосовує основні знання навчального матеріалу, що передбачені навчальною програмою. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму, але при їх виконанні студент припускається значних помилок.

Оцінка 6 балів ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для розв'язання практичних задач; за умови, якщо завдання в основному виконане та мету завдання досягнуто, а студент при відповіді продемонстрував розуміння основних положень матеріалу навчальної дисципліни.

Оцінка 5 балів ставиться за часткове вміння застосовувати теоретичні знання для розв'язання практичних задач; за умови, якщо завдання частково виконане, а студент при відповіді продемонстрував розуміння основних положень матеріалу навчальної дисципліни.

Оцінка 4 бали ставиться у випадках, якщо студент при виконанні практичних завдань без достатнього розуміння застосовує навчальний матеріал, припускається суттєвих помилок, стикається з труднощами при аналізі та порівнянні вивчених явищ та процесів.

Оцінка 3 бали ставиться студенту, який не опанував значної частини програмного матеріалу, не може правильно виконати практичні завдання, стикається зі значними труднощами при аналізі вивчених явищ та процесів.

Оцінка 2 бали ставиться студенту, який не опанував програмний матеріал, не може правильно виконати практичні завдання, стикається зі значними труднощами при аналізі вивчених явищ та процесів.

Оцінка 1 бал ставиться за невиконання завдання загалом.
Підсумкова оцінка з дисципліни складається як середня з кількох складових, що враховує оцінки кожного виду контролю (дві оцінки за результатами поточного модульного контролю за роботу протягом семестру).

Підсумкова оцінка з дисципліни згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів Університету в систему оцінювання за шкалою ЕСТ5 конвертується в підсумкову оцінку за шкалою ECTS (табл. 6).

Таблиця 6
Переведення показників успішності знань студентів у систему оцінювання за шкалою ЕСТS


Відсоток

студентів,

які зазвичай

досягають

відповідної

оцінки

Оцінка за шкалою ЕСТS


Оцінка за

бальною

шкалою,

що використовується в ХНЕУ

Оцінка за

національною

шкалою

1

2

3

4

5

10

відмінне виконання

А

12 – 11

відмінно

25

вище середнього рівня

В

10

30

взагалі робота правильна, але з певною кількістю помилок

С

9 – 7

добре

25

непогано, але зі значною

кількістю недоліків

D

6

задовільно

10

виконання задовольняє

мінімальні критерії

E

5 – 4потрібне повторне

перескладання3

незадовільно


12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
12.1. Основна


 1. Ашеров А. Т. Подготовка, экспертиза и защита диссертаций: Учебное пособие. – Харьков: Изд. УИПА, 2002. – 136 с.

 2. Бор М. З. Основы экономических исследований. Логика, методология, организация, методика. – М.: Дело, 1998.

 3. Івакин О. А. Основи епістемології: Теорія і методологія наукового пізнання: Науковий посібник для студентів магістерського відділення та аспірантів. – Одеса: Юридична література, 2000. – 112 с.

 4. Лудченко А. А., Лудченко Я. А., Примак Т. А. Основы научных исследований: Учебное пособие. — К.: О-во “Знання”, КОО, 2000. — 114с.

 5. Наринян А. Р., Поздеев В. А. Основы научных исследований: Учебн. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 110 с.

 6. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: Навч. Посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 248 с.

 7. Рузавин Г. И. Методология научного исследования: Уч. пособие для ВУЗов. – М.: Юнити-ДАНА, 1999.

 8. Сопко В. В. Основы научных исследований: Учебное пособие. – К.: УМК ВО, 1990. – 148 с.

 9. Соснин Э. А., Пойзнер Б. Н. Путь в науку ХХІ века. Руководство к действию. – М.: СИНТЕГ, 2000. – 88 с.

 10. Эхл Ю. Практическое руководство для всех, кто пишет дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации: Успех без лишних проблем. – М.: Металлургия, 1996. – 1997. – 243 с.


12.2. Додаткова
1. Постановка теми, проблеми, мети наукового дослідження

 1. Методические рекомендации к практическим занятиям по курсу «Основы научных исследований» для студентов специальности 8.050106 всех форм обучения / Сост. Пушкарь А. И., Потрашкова Л. В. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2004 - 52 с.

 2. Технологія наукових досліджень (схеми та приклади): Навчальний посібник / Укладач Дороніна М. С. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 64 с.

2. Організація наукової діяльності та наукових досліджень

 1. О внесении изменений в Закон Украины «Об основах государственной политики в сфере науки и научно-технической деятельности» / / Голос Украины. – 1998. – №245. – 22 декабря. – С. 6-12.

 2. Сайт Национальной академии наук Украины:

     http://www.nas.gov.ua/ua/main.html.

3. Методи та інструментарій емпіричних досліджень

 1. Методы исследований и организация экспериментов / под ред. проф. К. П. Власова – Х.: Издательство «Гуманитарный Центр», 2002. – 256 с.

 2. Ржевський С. В. Вступ до економетрії: Навч. посібник для студентів економічних спеціальностей. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2001. – 93 с.

 3. Дюран Б., Оделл П. Кластерный анализ. М.: Статистика, 1977. – 128 с.

 4. Автоматизация организационного проектирования промышленных предприятий / Скурихин В. И., Забродский В. А. и др. – К. Тэхника, 1992. – 147 с.

4. Методологія дослідження складних систем

 1. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. – СПб.: Алетейя, 2002. – 414 с.

 2. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой: Пер. с англ. / Общ. ред. В.И. Аршинова, Ю.Л. Климонтовича и Ю.В. Сачкова. – М.: Прогресс, 1986. – 432 с.

 3. Чернавский Д.С. Синергетика и информация / Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Математика, кибернетика», №5. – М.: Знание, - 1990. – 48 с.

5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень

 1. Методические рекомендации к самостоятельной работе по курсу «Основы научных исследований» для студентов специальности 8.050401 всех форм обучения / Сост. Пушкарь А. И., Потрашкова Л. В. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2004 - 48 с.

 2. Демченко А. Украинская наука: Черная дыра в потоках информации // Зеркало недели. – 2005. – №17. – 7 мая.

 3. Закон України “Про науково-технічну інформацію”:

     http://www.uacm.kharkov.ua/ukr/index.shtml?ulaws/utechinfo.htm.

 1. Сайт Украинского института научно-технической и экономической информации (УкрИНТЭИ): http://www.uintei.kiev.ua.

 2. Кларк Ли. Техника быстрого чтения. – Мн.: Парадокс, 2001. – 352 с.

 3. Минько Э. В., Минько А. Э. Ускоренное конспектирование и чтение. – СПб.: Питер, 2003. – 128 с.

Тема 6. Проектні форми наукових досліджень

 1. Семенов Е. В Российском гуманитарном научном фонде. Достоинства и пределы эффективности грантовой поддержки науки // Сайт еженедельной газеты научного сообщества Поиск. Страница http://www.poisknews.ru/_rubr/docsstat.asp?id=50.

7. Технологія роботи над дисертацією

 1. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. № 644, із змінами і доповненнями // Сайт ВАК Украины. Страница: http://www.vak.org.ua/poryadok.htm.

 2. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – 1997. – №2.

 3. Сайт Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Украины:

     http://www.vak.org.ua/index.htm.

 1. Рощупкин Е.Я., Гнатюк В.И., Крюков И.Н. Основы разработки диссертации: Методическое пособие для адъюнктов и соискателей. – Калининград: КВИ ФПС РФ, 2003 // Сайт http://www.baltnet.ru/~gnatukvi.

 2. Зосимов А. М., Голік В. П. Дисертаційні помилки: Монографія. – 2 вид., перероб. та доп. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 216 с.


8. Презентація, захист та впровадження результатів наукових досліджень

 1. Карлов Н. В., Мамаев В. Л. Еще раз об ученых степенях и аттестации научных и научно-педагогических кадров // Сайт электронного бюллетеня Высшего аттестационного комитета российской федерации: http://www.informika.ru/text/magaz/bullvak/.

Страница: http://www.informika.ru/text/magaz/bullvak/3-97/3-3.html.

 1. Положення про спеціалізовані вчені ради, затверджене наказом Вищої атестаційної комісії України від 29.08.2000 № 429 // Сайт ВАК Украины. Страница: http://www.vak.org.ua/docs/specrada.doc.

 2. Переліки та форми документів, які використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників, запроваджені наказом ВАК України від 21 березня 1997 року № 121, із змінами та доповненнями // Сайт ВАК Украины. Страница: http://www.vak.org.ua/docs/perelikform.doc.

 3. Захаров А., Захарова Т. Как написать и защитить диссертацию. – СПб.: Питер, 2003. – 157 с.

 4. Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. – 2-е вид. – К.: Політвидав України, 1989. – 293 с.

 5. Рач В.А., Вереіна Л.В., Могільний Г.А. Візуалізація інформації: психологічні та організаційні аспекти – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2000. – 160 с.

9. Технологія наукової творчості

 1. Мигдал А. Поиски истины. М.: «Молодая гвардия», 1983. – 239 с.

 2. Ниренберг Джеральд И. Искусство творческого мышления. Перевод с английского. Минск.: ООО «Попурри», 1996. –270 с.


ЗМІСТ

Вступ

3

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів

4

2. Тематичний план навчальної дисципліни

5

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами

7

4. Плани лекцій

8

5. Плани практичних занять

11

6. Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання

16

7. Самостійна робота студентів

17

8. Контрольні запитання для самодіагностики

19

9. Індивідуально-консультативна робота

20

10. Методики активізації процесу навчання

21

11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

23

12. Рекомендована література

29

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Робоча програма навчальної дисципліни

Технологія та організація науково-дослідницької діяльності”

для студентів спеціальностей

7.080401, 6.092702, 6.092704 усіх форм навчання

Укладачі: Пушкар Олександр Іванович
Потрашкова Людмила Володимирівна

Відповідальний за випуск Пушкар О. І.
Редактор
Коректор
План 2006 р. Поз № 280.

Підп. до друку. Формат 60х90 1/16. Папір MultiCopy.

Друк Riso. Ум.-друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 50 прим. Зам. №

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи ДК №481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник – видавництво ХНЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9аУчебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации