Лактіонов О.М., Хомуленко Т.Б. Політична психологія та Іміджелогія. Навчально-методичний посібник - файл n1.doc

Лактіонов О.М., Хомуленко Т.Б. Політична психологія та Іміджелогія. Навчально-методичний посібник
скачать (11908.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc11909kb.21.10.2012 16:43скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА


«Політична психологія та ІМІДЖЕЛОГІЯ»

Навчально-методичний посібник

Харків 2009


Автори:

Лактіонов О.М.

Хомуленко Т.Б.


Рецензенти:

Корженко Володимир Васильович – доктор філософських наук, професор.

Кочарян Олександр Суренович – доктор психологічних наук, професор.


«Політична психологія та Іміджелогія». Навчально-методичний посібник /Автори: Лактіонов О. М., Хомуленко Т. Б. – Харків, 2009. – 94 с.

 Лактіонов О.М., Хомуленко Т. Б., 2009

 Художнє оформлення К.І. Фоменко

ЗМІСТ
Вступ.........................................................................................................5

Програма модулю «Політична психологія».....................................7

Список літератури....................................................................................8

Тематика рефератів .................................................................................10

Тезауруси до тем за модулем «Політична психологія»......................12

Тести до модулю «Політична психологія»...........................................31

Пакет т’юторських завдань до модулю «Політична психологія».....41

Матеріали до практичних занять..........................................................42

Програма модулю «Іміджелогія»......................................................56

Список літератури..................................................................................57

Тематика рефератів ................................................................................58

Тезауруси до тем за модулем «Іміджелогія»........................................59

Тести до модулю « Іміджелогія»...........................................................80

Пакет т’юторських завдань до модулю «Іміджелогія».......................86

Матеріали до практичних занять...........................................................87

ВСТУП

Сучасний етап розвитку суспільства відрізняється всебічною демократизацією владних відносин. У посттоталітарний період на стадії державотворення виявляється гостра потреба у науковому обґрунтуванні здійснюваних процесів. Психологія може зробити значний внесок у розв’язання наукових проблем владної діяльності.

Політична психологія та іміджелогія – відносно нова галузь психології, яка офіційно існує у межах соціальної психології. Прикладний напрямок застосування політико-психологічних надбань є необхідним моментом у діяльності психолога-практика. Не тільки психолог-політтехнолог, але й педагогічний психолог може втілювати в життя знання з політичної психології та іміджелогії. Адже проблеми політичної соціалізації, формування політичної культури та політичної самосвідомості є необхідним компонентом виховання громадянськості.

Основний зміст курсу розрахований на студентів-психологів педагогічних університетів, які опановують цей курс за навчальними планами бакалаврів і магістрів. Зміст курсу включає останні досягнення, теоретичні та експериментальні дані присвячені вивченню питань з політичної психології.

У зв’язку з потребами практики майбутнім психологам необхідно надати теоретичні знання з проблем політичної психології, виробити необхідні уміння та навички роботи психолога в якості спеціаліста виборчого PR чи іміджмейкера.

Назва дисципліни: Політична психологія та іміджелогія.

Завдання дисципліни: надати слухачам загальні знання та виробити конкретні вміння в галузі політичної психології та іміджелогії, сформувати практичні навички застосування отриманих знань в професійній діяльності відповідно до місії та цілей програми.

Модулі дисципліни: 1) Політична психологія; 2) іміджелогія.

Цілі дисципліни

Основні здатності

Додаткові здатності

Цілі навчання

По закінченню модуля слухачі повинні знати:

На підставі теоретичних знань фахівець має уміти:

Методи викладання та навчання

Методи оцінювання

Знання та вміння слухачів оцінюються за допомогою:

- здійснення бібліографічного огляду за одним з питань по темі;

- здійснення Інтернет огляду за будь-якими ключовими словами по темі;

- написання резюме до книги, в якій висвітлюються питання пов’язані з темою;

- проведення досліджень із застосуванням однієї з методик, запропонованих для практичного заняття до теми;

- написання реферату за проблематикою, пов’язаною з темою;Програма модулю

«Політична психологія»
Тема 1. Вступ до політичної психології

 1. Предмет політичної психології і зв’язок з іншими науками.

 2. Методи політичної психології.

 3. Завдання політичної психології на сучасному етапі розвитку суспільства.

 4. Система категорій політичної психології.

Предмет політичної психології як галузі соціальної психології. Місце політичної психології у системі суспільних наук. Діагностичні та прогностичні, розвиваючі та корекційні методи політичної психології. Політична психологія у сучасному суспільстві ризику та демократії. Основні поняття та термінологічна система політичної психології.

Тема 2. Історія політичної психології

 1. Розвиток науково-психологічних поглядів у галузі політики до початку існування психології як самостійної науки.

 2. Політична психологія як самостійна галузь наукового знання (теорія та практика).

 3. Макіавеллізм, як теорія ефективного владарювання в історії політичної психології.

 4. Теорія харизматичного владарювання: минуле та сьогодення.

Етапи розвитку політичної психології. Політико-психологічне знання в розвитку суспільних наук та практиці людства в державному владарюванні. Теорія та практика сучасної політичної психології. Провідні персоналії в історії політичної психології. Тенденції розвитку політичної психології.

Тема 3. Психологія влади

 1. Психологічне визначення влади та класифікація її видів.

 2. Мотивація суб’єкта влади.

 3. Мотивація об’єкта влади.

 4. Психологічна характеристика режимів влади та стосунків між ними.

Влада як провідна категорія суспільних наук. Психологічна характеристика владних стосунків. Психологічні ресурси влади. Мотиви влади. Режим влади. Взаємовідносини між суб’єктами режимів влади. Типологія політичних партій. Категорія диктату у психофізіологічній теорії влади. Психологічні засади довіри до влади.

Тема 4. Психологія політичного лідерства

 1. Теорії лідерства.

 2. Типи політичних лідерів.

 3. Політична еліта та народ.

 4. Маргінали та натовп.

Теорія рис. Теорія стосунків. Ситуативна теорія. Лідери революційного та еволюційного типу. Кризові лідери та реформісти. Політична еліта. Психологія маргінальності. Психологічні особливості натовпу.

Тема 5. Психологія політичної діяльності

 1. Психологічна структура здібностей до політичної діяльності.

 2. Етапи політичної соціалізації.

 3. Масова та громадська думка як чинник політичної діяльності.

 4. Дихотомія «авторитарність - демократичність» у структурі політичної свідомості та діяльності.

Мета політичної діяльності та система політичних дій. Психологія парламентаризму та лобіювання. Засади активності, усвідомлення та обізнаності в політичній поведінці. Вікові особливості політичної соціалізації особистості та можливості педагогічного керівництва. Структура політичної свідомості. Архетипи політичного неусвідомленого. Авторитарна та демократична спрямованість у суспільних відносинах.

Список літератури до модулю

«Політична психологія»

 1. Altmeyer B/ Right – wing authoritarianism/ – Winnipeg Ontario Canada, 1981.

 2. Адорно Т. Авторитарная личность . – М.,2003 .

 3. Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. – М., 1983. – Т.4.

 4. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

 5. Ашин Г.К. Элитология. – М., 1999.

 6. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Толерантность. Введение в проблему. – М., 2003.

 7. Ващенко І.В., Гиренко С.П. Конфлікти великих соціальних груп. Навчальний посібник. – Харків «Бурун книга», 2005.

 8. Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования , 1988.

 9. Гладышев С. Как выжить в толпе и остаться самим собой. Ростов на Дону 2004.

 10. Головатий М. Ф. Політична психологія. – К., 2001.

 11. Даль Р. Введение в теорию демократии. – М., 1992.

 12. Донченко О., Романенко Ю. Архетипи соціального життя і політика. – К., 2001.

 13. Знаков В.В. Методика исследования макиавеллизма личности. – М., 2001.

 14. Ильин В.В., Панарин А.С., Бадовский Д.В. Политическая антропология. –М., 1995.

 15. Каверин С.Б. Потребность власти. – М., 1991.

 16. Кайтуков В.М. Эволюция диктата. – М., 1995.

 17. Канетти Э. Масса и власть. – М., 1997.

 18. Клепцова Е.Ю. Психология и педагогика толерантности. – М., 2004.

 19. Конфисахор А.Г. Психология власти. – СПб., 2004.

 20. Корнилова Т.Б. Психология риска и принятия решений. – М., 2003.

 21. Крючкова П. Г. Авторитарний дискурс. – К., 2003.

 22. Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1995.

 23. Макиавелли Н. Государь. – М., 1990.

 24. Менегетти А. Психология лидера.

 25. Ницше Ф. Воля к власти: опыт переоценки всех ценностей. – М., 1994.

 26. Одайник В. Психология политики: политические и социальние идеи К.Г. Юнга. – СПб., 1996.

 27. Олстед Д., Крамер Д. Маски авторитарности. – М., 2002.

 28. Ольшанский Д.В. Политическая психология. – СПб., 2002.

 29. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс //Вопросы философии. – 1989. – №3.

 30. Перелыгина О.Б. Психология имиджа. – М., 2002.

 31. Политическая психология / Под ред. А.А. Деркача. – М., 2001.

 32. Пометун О., Ремех Т., Ламах Е. Кроки до демократії. – К., 2001.

 33. Психология и психоанализ власти. Хрестоматия в 2-х т.

 34. Солдатова Т.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жить в мире с собой и другими. Тренинг толерантности для подростков. – М., 2000.

 35. Фопель К. Сплочённость и толерантность в группе. – М., 2003.

 36. Халимов В.Ф. Основы кратологии. – М., 1995.

 37. Шейнов В.П. Психология власти. – М., 2003.

 38. Энкельманн Н.Б. Харизма. – М., 2000.

 39. Уманский Л.И. Личность, организаторская деятельность, коллектив. Избр. труды. – Кострома, 2001.

 40. Знаков В.В. Методика исследования макиавеллизма личности. – М., «Смысл», 2001.

Тематика рефератів до модулю

«Політична психологія»


 1. Зміст поняття «політична психологія», його генеза.

 2. Предмет і метод політичної психології.

 3. Основні напрямки політичної психології.

 4. Предмет і метод дослідження політичної психології.

 5. Основні особливості політичної психології.

 6. Політичні цінності, політичні потреби, політичні інтереси, політичні думки, політичні міфи, політичні традиції.

 7. Взаємозв’язок політичної психології з іншими науками, насамперед суспільними.

 8. Політична свідомість як психологічний феномен.

 9. Особливості політичного мислення.

 10. Маси та масова свідомість. Їх взаємозв’язок і взаємозалежність.

 11. Громадська думка: суть, особливості формування та прояву.

 12. Влада. Її визначення вітчизняними та зарубіжними спеціалістами.

 13. Особливості типів та джерел влади.

 14. Поняття “національна психологія».

 15. Національний характер. Його риси.

 16. Психологічно-політичні особливості суспільства перехідного періоду.

 17. Особливості політичних орієнтацій громадян, їх зумовленість.

 18. Чим зумовлюється вибір людиною своєї життєвої позиції, і якою є детермінація політичного вибору?

 19. Політична участь, її основні причини та мотиви.

 20. Основні форми політичної участі людини у політичному житті суспільства.

 21. Відмінність між закритими та відкритими типами політичної поведінки.

 22. Індивідуальний стиль політичної діяльності.

 23. Основні типи політичної поведінки.

 24. Політичний лідер. Ознаки класифікації політичних лідерів.

 25. Основні рівні політичного лідерства.

 26. Проблеми лідерства в сучасній Україні.

 27. Політична еліта, її функції.

 28. Особливості політичної еліти в сучасній Україні.

 29. Основні типи політичної культури.

 30. Рівні політичної культури.

 31. Основні функції політичної культури.

 32. Особливості формування політичної свідомості громадян.

 33. Політичні технології і політичний процес. Їх суть, особливості та взаємозалежність.

 34. Основні концепції і характеристики політичної участі як обов’язкової передумови політичного процесу.

 35. Чим зумовлені політична поведінка та політична діяльність різних суб’єктів політичного процесу?

 36. Якими мотивами керуються учасники політичного процесу?

 37. Індивідуальні політичні технології та їх особливості.

 38. Особливості використання загальних політичних технологій.

 39. Механізм прийняття політичного рішення як однієї з поширених політичних технологій.

 40. Особливості політичних технологій під час виборчої кампанії.

 41. Політичний конфлікт.

 42. Основні типи конфліктів.

 43. Види політичних маніпуляцій (міжособистісні, масові).

 44. Політичний лідер. Особливості основних типів політичних лідерів.

 45. Пряме та приховане політичне насилля. Чи можна морально виправдати політичне насилля?

Тезауруси до тем за модулем

«Політична психологія»
Тезаурус до теми № 1
Структура політичної психології

 1. Політична психологія як наука.

 2. Особистість в політиці.

 3. Групи в політиці.

 4. Психологія влади.

 5. Психологія політичної діяльності.

 6. Психолог у політиці.

Предмет політичної психології – психологічні компоненти політичного життя суспільства, що формуються в процесі політичної соціалізації і проявля­ються в політичній свідомості та поведінці.
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации