Методичні вказівки - Буга Н.Ю. Менеджмент. Опорний конспект лекцій (в схемах) та методичні рекомендації для підготовки до семінарських та практичних робіт - файл n1.doc

Методичні вказівки - Буга Н.Ю. Менеджмент. Опорний конспект лекцій (в схемах) та методичні рекомендації для підготовки до семінарських та практичних робіт
скачать (2901.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2902kb.21.10.2012 19:22скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Н.Ю.Буга
МЕНЕДЖМЕНТ
Опорний конспект лекцій (в схемах) та методичні рекомендації для підготовки до семінарських та практичних робіт

Первомайськ 2011
ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП
3

ТЕМА 1.

Сутність менеджменту

4

ТЕМА 2.

Розвиток науки управління

7

ТЕМА 3

Організація як об’єкт управлінської діяльності. Внутрішнє і зовнішнє середовище організації

10

ТЕМА 4.

Основи теорії прийняття рішень. Методи обґрунтування управлінських рішень

12

ТЕМА 5.

Планування в організації

16

ТЕМА 6.

Організація як функція управління. Побудова організаційних структур

19

ТЕМА 7.

Мотивація

23

ТЕМА 8.

Управлінський контроль

26

ТЕМА 9.

Комунікації в управлінні

27

ТЕМА 10.

Лідерство

29

ТЕМА 11.

Ефективність управління

31

ТЕМА 12.

Управління групами

33

ТЕМА 13.

Управління конфліктами

35

ТЕМА 14.

Принципи управління та планування ділової кар’єри

36

ТЕМА 15.

Антикризовий менеджмент

38

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

40

ЛІТЕРАТУРА

41
ВСТУП
Сучасний менеджмент – особлива сфера знань та професійної підготовки підприємців, керівників та спеціалістів різних галузей діяльності. Без глибокого та систематизованого оволодіння менеджментом неможливо ефективно управляти підприємствами, організаціями та об’єднаннями. Менеджмент - це складна міждисциплінарна наука, яка базується на знаннях в галузі техніки, екології, економіки, соціології, організації управління та інших наук.

Метою дисципліни "Менеджмент" є, насамперед, оволодіння студентами сумою загальних знань основ теорії і практики менеджменту: закономірностей, принципів, методів і форм управління різними типами організацій в суспільстві, набуття ними необхідних умінь і навичок проектування ділових організацій та побудови в них раціональних управлінських відносин, а також оволодіння ефективними засобами здійснення перетворюючих керуючих впливів на об’єкти, процеси і людей, які беруть участь у цих процесах з метою досягнення бажаних результатів.

Метою цієї методичної розробки є створення умов і надання можливостей студентам усвідомлення сутності основних понять і категорій науки управління та загальних закономірностей формування, функціонування й розвитку систем управління, отримання фундаментальних знань про зміст та процеси реалізації функцій управління, а також розвиток та закріплення навичок використання загальних прийомів, способів та інструментів управління, що виправдали себе на практиці, формування бази для вивчення у подальшому інших дисциплін.

В опорному конспекті лекцій, ілюстрованому в схемах, висвітлюється сутність досліджуваних проблем управління.

За допомогою контрольних запитань студент може обрати вірний шлях при побудови доповіді на досліджувану тематику.

Методична розробка призначена для студентів, які вивчають дисципліни «Менеджмент», «Менеджмент підприємств», «Основи менеджменту».


Тема 1. Сутність менеджменту

Ілюстративний матеріал до лекції


У широкому розумінні менеджмент – це одночасно:
система наукових знань

здобутих на практиці навичок та досвіду

особливих особистих якостей (мистецтва)
Оптимальна комбінація зазначених складових менеджменту змінюється стосовно:
функції, які виконує менеджер:

рівня відповідальності менеджера:

галузі (сфери), де працює менеджер:

Рис.1.1. Основні складові та сфери менеджменту


Рис.1.2. Цикл менеджментуМенеджмент як процес управління

Менеджмент – інтеграційний процес, за допомогою якого професійно підготовленні спеціалісти-менеджери формують організації та управляють ними шляхом постановки цілей та розробки способів їх досягнення. Процес менеджменту розглядається за стадіями, основними сферами діяльності, функціями управління.


Менеджмент як наука та мистецтво управління

Менеджмент – самостійна область знань з початку XX ст.

Об’єктом менеджменту як науки являється будь-яка складна соціально-технічна система (підприємство, фірма, організація) незалежно від сфери діяльності та форми власності.

Предмет вивчення менеджменту – найбільш значущі закономірності, властивості, сторони і процеси, пов’язані з організацією спільної діяльності людей та управлінням нею.

В основі менеджменту як науки – тисячолітня практика управління.

Менеджмент – це:

 • спосіб, манера поводження з людьми

 • влада та мистецтво керування персоналом

 • особливі вміння та адміністративні навички

 • орган управління, адміністративна одиниця

Менеджмент як апарат управління

Менеджмент – специфічний орган (апарат) управління сучасною організацією. Без нього організація, як цілісне утворення, не може існувати і ефективно функціонувати. Головна задача апарату управління – координація і раціональне використання ресурсів організації для досягнення її цілей. В апарат управління входять керівники, спеціалісти і службовці (технічні виконавці).


Менеджмент як категорія людей

Менеджмент – певна категорія людей (соціальна група), яка здійснює управління.

Менеджер – це керівник, що займає постійну посаду і наділений повноваженнями прийняття рішень з конкретних видах діяльності фірми, яка діє в ринкових умовах.

В залежності від рівня управління розрізняють вищих, середніх та нижчих менеджерів, в залежності від характеру діяльності – лінійних і функціональних.Рис. 1.3. Зміст менеджменту


Рис. 1.4. Рівні менеджменту
Контрольні запитання

 1. Поясніть сутність менеджменту як процесу здійснення функцій управління. Як Ви розумієте погляд на менеджмент як на мистецтво управління?

 2. Що таке організація та які загальні риси мають всі організації? Чому організацією необхідно управляти?

 3. Назвіть ознаки діяльності менеджера? Назвіть основні сфери менеджменту та охарактеризуйте рівні менеджменту.

 4. Які ролі виконують менеджери в організації? Як Ви їх розумієте? Наведіть приклади. Які якості необхідні менеджеру?

 5. Чи погоджуєтесь Ви із визначення менеджменту яке обговорювалося на лекції ? Як би Ви особисто визначили категорію "менеджмент" ?

 6. Як Ви думаєте: менеджмент це більшою мірою наука або мистецтво ?

 7. Які переваги та у чому обмеженість визначення менеджменту як процесу реалізації функції управління ?

 8. Як співвідносяться поняття "менеджер" і "бізнесмен" ?

 9. Які зміни відбуваються в функціях і навичках менеджера в процесі його кар'єрного зростання ?


Теми для обговорення (доповіді, реферати).

 1. Фінансовий менеджмент.

 2. Інноваційний менеджмент.

 3. Маркетинговий менеджмент.

 4. Стратегічний менеджментТема 2. Розвиток науки управління

Ілюстративний матеріал до лекції


Рис.2.1. Еволюція управлінської думкиПринципи управління Анрі Файоля


 1. Розподіл загальної роботи в організації на складові її частини.

 2. Повноваження та відповідальність. Ці категорії "тримають одна одну". "Де надаються повноваження, там виникає і відповідальність".

 3. Дисципліна. Дотримання досягнутих угод між організацією та її робітниками.

 4. Єдиноначальність. Кожний робітник в організації повинен мати одного і тільки одного начальника.

 5. Єдність керівництва. Всі операції в організації, які мають одну мету, повинні виконуватись під керівництвом одного начальника.

 6. Підпорядкованість індивідуальних інтересів спільним. Цілі організації повинні домінувати над цілями окремих робітників або груп.

 7. Винагорода. Система оплати повинна бути справедливою, такою, що стимулює діяльність, а її розміри не повинні опускатися нижче розумного рівня.

 8. Централізація. Ступінь концентрації влади на вищому рівні управління.

 9. Ієрархія (скалярний ланцюг). "Ланцюг" начальників від вищого до нижчого рівня.

 10. Порядог. "Усьому своє місце і все на своєму місці".

 11. Справедливість. Відданість персоналу організації повинна поєднуватися з правосуддям керівництва організації.

 12. Стабільність перебування на посаді. Організація повинна сприяти довгостроковим стосункам зі своїми робітниками.

 13. Ініціатива. "Здатність самостійно обмірковувати та виконувати план".

 14. Корпоративний дух. Результат гармонії та єдності персоналу організації.

Рис.2.2. “Універсальні принципи управління” А.Файоля
Процесний підхід

планування організація керування контроль


Системний підхід
Входи Трансформаційний Виходи

до організації процес з організації

Організація
Зовнішнє середовище
Рис.2.3. Сучасні підходи до менеджменту


Контрольні запитання

 1. Охарактеризуйте основні передумови виникнення науки управління.

 2. Охарактеризуйте логіку (основні етапи) розвитку науки управління.

 3. У чому полягає сутність ідеї представників школи наукового управління ? Охарактеризуйте роль Ф.Тейлора у розвитку науки управління.

 4. Що нового в науку управління внесла адміністративна школа ? У чому виявляється обмеженість класичної теорії менеджменту ?

 5. На який з елементів системи управління робили наголос представники школи організаційної поведінки та школи людських стосунків ? Як Ви оцінюєте їх внесок в теорію і практику менеджменту ?

 6. Розкрийте основні положення кількісної теорії менеджменту. Визначте вплив кількісної школи на розвиток управлінської думки.

 7. Сформулюйте причини виникнення інтегрованих підходів до управління.

 8. Поясніть сутність процесного підходу до управління. У чому сильні та слабкі сторони процесного підходу до управління ?

 9. Розкрийте основні положення системного підходу до управління. Як системна концепція вплинула на розвиток науки управління ?

 10. Охарактеризуйте сутність і особливості ситуаційного підходу до управління. В основу яких сучасних концепцій менеджменту покладено ідеї ситуаційного підходу ?


Теми для обговорення (доповіді, реферати).

  1. Еволюція управлінської думки.

  2. Принципи менеджменту.

  3. Теорії і концепції менеджменту.Тема 3. Організація як об’єкт управлінської діяльності.

Внутрішнє і зовнішнє середовище організації

Ілюстративний матеріал до лекції

Р
ис. 3.1. Загальні риси організацій як об'єктів управління

Рис. 3.2. Зовнішнє і внутрішнє середовище організації

Контрольні запитання


 1. Назвіть основні складові внутрішнього середовища організації.

 2. Що таке цілі і завдання? Що є головною ціллю організації?

 3. Назвіть основні фактори, що впливають на діяльність підприємства?

 4. Прямі фактори зовнішнього середовища? Наведіть приклади.

 5. Непрямі (опосередковані) фактори зовнішнього середовища. Наведіть приклади.

 6. Як впливає стан економіки на підприємства?

 7. Міжнародна політика і її вплив на фірми.


Теми для обговорення (доповіді, реферати).

 1. Вплив інфляції на економічну діяльність організацій.

 2. Вплив соціально-культурних факторів на діяльність організацій.

 3. Вплив НТП на діяльність організацій.Тема 4. Основи теорії прийняття рішень.

Методи обґрунтування управлінських рішень

Ілюстративний матеріал до лекціїРис. 4.1. Модель інтуїтивної технології прийняття рішення
Рис. 4.2. Раціональна технологія прийняття управлінських рішень

Р
ис. 4.3 Класифікація методів обґрунтування управлінських рішеньРис. 4.4. Методи творчого пошуку альтернатив


Критерії теорії статистичних рішень


Найменування

критерію

Формула

розрахунку


Критерій Уолта (критерій песимізму, критерій найбільшої обережності)

Критерій оптимізму

Критерій коефіцієнту оптимізму


(критерій Гурвіца)Критерій Лапласа

Критерій жалю (критерій Севіджа)Контрольні запитання

1. Що розуміється під процесом прийняття рішень в теорії управління?

2. На яких припущеннях побудована класична модель прийняття рішень?

3. Чим відрізняються між собою поведінкова та класична моделі прийняття рішень?

4. Що є характерною рисою ірраціональної моделі прийняття рішень?

5. З яких етапів складається раціональна технологія прийняття рішення?

6. У якій послідовності здійснюється процес оцінки альтернативних варіантів?

7. Які методи творчого пошуку альтернативних варіантів Ви знаєте?

8.В яких випадках застосовуються кількісні та якісні методи обґрунтування управлінських рішень?

9. В чому сутність аналітичних методів обґрунтування управлінських рішень?

10. Навести приклади методів теорії статистичних рішень.

11. В яких випадках застосовується метод платіжної матриці?

12. Призначення та методика застосування експертних методів обґрунтування управлінських рішень.

Тема 5. Планування в організації

Ілюстративний матеріал до лекції

Критерії класифікації

Види цілей організації

1. Рівень абстракції

1.1 Глобальна мета

1.2. Місія організації

1.3. Задачі організації

2. Об’єкт спрямованості

2.1. Фінансові цілі

2.2. Цілі, що пов’язані з виробництвом

2.3. Цілі, що пов’язані з ринком діяльності організації

2.4. Цілі, що пов’язані з персоналом

2.5. Цілі, що пов’язані з дослідженнями та розробками

3. Ступінь відкритості

3.1. Офіційно проголошені цілі

3.2. Неофіційні цілі ( закриті, таємні)

4. Організацій-ний рівень

4.1. Загальноорганізаційні цілі

4.2. Дивізіональні цілі

4.3. Групові цілі

4.4. Індивідуальні цілі

5. Часовий інтервал

5.1. Короткострокові цілі

5.2. Середньострокові цілі

5.3. Довгострокові цілі
Рис. 5.1. Сутність та задачі планування в процесі управління

Рис. 5.2. Класифікація цілей організаціїРис. 5.3. Піраміда стратегійРис. 5.4. Етапи стратегічного планування


Можливості:

1.

2.


Загрози:

1.

2.


Сильні сторони:
1.

2.


Поле" СІМ"

(сила і можливості)


Поле "СІЗ"

(сила і загрози)


Слабкі сторони:
1.

2.Поле "СЛМ"

(слабкість і можливості)


Поле "СЛЗ"

(слабкість і загрози)

Рис. 5.5. Матриця SWOT-аналізу
Р
ис. 5.6. Інструменти вибору загальнокорпоративної стратегії


(матриця BCG)
Контрольні запитання

 1. Як Ви розумієте сутність планування як функції управління?

 2. У якій послідовності здійснюється процес планування?

 3. Які типи планів в організації Ви знаєте?

 4. Які ситуаційні фактори впливають на вибір типу планів. Поясніть механізм цього впливу.

 5. За якими критеріями та як класифікують організаційні цілі?

 6. Які вимоги потрібно враховувати при визначенні цілей організації.

 7. У чому полягає сутність процесу управління за цілями? Чим відрізняється традиційний процес постановки цілей від методу управління за цілями?

 8. Охарактеризуйте етапи процесу управління за цілями.

 9. Визначте переваги та недоліки методу управління за цілями.

 10. Що Ви розумієте під терміном “стратегія”?

 11. Чому необхідно визначати стратегію? З яких елементів складається стратегія?

 12. Дайте порівняльну характеристику рівнів стратегії.

 13. В якій послідовності здійснюється процес формулювання стратегії?

 14. Що таке місія організації? Як її визначають? Наведіть приклади місії організації.

 15. З якою метою в процесі стратегічного планування здійснюється аналіз зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей організації?

 16. Як можна класифікувати загальнокорпоративні стратегії?

 17. У чому полягає сутність: методу “пакетного менеджменту”; моделі життєвого циклу; нової матриці BCG як методів вибору загальнокорпоративної стратегії?

 18. Як Ви розумієте сутність стратегії контролю над витратами?

 19. За яких умов організація обирає стратегію диференціації?

 20. Чим обумовлений вибір організацією стратегії фокусування?

 21. У чому Ви бачите різницю між програмами та проектами?

 22. Чим відрізняються політика, стандартні операційні процедури і правила?


Теми для обговорення

- провести SWOT - аналіз підприємства (за вибором студента).

Тема 6. Організація як функція управління.

Побудова організаційних структур

Ілюстративний матеріал до лекціїРис. 6.1. Лінійний тип організаційної структури управління
Рис. 6.2. Лінійно-штабна організаційна структураРис.6.3. Функціональна організаційна структура


Рис. 6.4. Лінійно-функціональна організаційна структура

Рис.6.5. Продуктовий тип організаційної структури управління виробництвом.


Рис.6.6. Регіональний тип ор­ганізаційної структури управлінняРис. 6.7. Матричний тип організаційної струк­тури управляння виробництвом

Контрольні запитання

 1. Як Ви розумієте категорії “організація”, “організаційна діяльність”, “організаційна структура”? Як вони пов`язані між собою?

 2. У чому полягають особливості організації як функції управління? Чим обумовлюється складність реалізації функції організації?

 3. Що таке департаменталізація? За якими напрямками та у які способи може здійснюватися групування організаційних одиниць?

 4. Поясніть зміст процесу делегування повноважень. Дайте загальну характеристику лінійних, функціональних та штабних повноважень.

 5. Дайте порівняльну характеристику лінійної та функціональної організаційних структур (принципи побудови, основні переваги і недоліки, сфери застосування).

 6. Який принцип покладено в основу дивізіональної організаційної структури? У чому її переваги і недоліки?

 7. Охарактеризуйте сутність матричної організаційної структури? У чому її переваги і недоліки?

 8. Які Ви знаєте методи вибору типу організаційної структури управління?


Практичні завдання

 1. Складіть схему функціональної структури управління типового виробничого підприємства.

 2. Складіть схему лінійно-функціональної структури управління типового виробничого підприємства.

 3. Складіть схему матричної структури управління підприємством.

 4. Складіть схему дивізіональної структури управління підприємством.


Тема 7. Мотивація

Ілюстративний матеріал до лекції

Потреби

у самореа-

лізаціїПотреби у шануванні
Соціальні потреби
Потреби у безпеці
Фізіологічні потреби

Рис.7.1. Ієрархія потреб А.Маслоу

Самореалізація

Визнання і повага

Приналежність

Безпека

Фізіологічні потребиРис.7.2. Співвідношення ієрархії потреб в теорії А.Маслоу і теорії К.Альдерфера
Рис.7.4. Модель мотивації В. ВрумаРис. 7.5. Сутнісна характеристика “теорії справедливості” Стейсі АдамсаРис. 7.6. Модель Портера-Лоулера
Контрольні запитання

 1. Як ви розумієте поняття “потреби” і “спонукання”? Чим вони відрізняються ?

 2. Що таке внутрішнє і зовнішнє винагородження ?

 3. Дайте визначення категорії “мотивація”.

 4. У чому ви бачите відмінність між категоріями “стимулювання” і “мотивування” ?

 5. Як пов’язані між собою потреби, спонукання, цілі, дії і винагороди в моделі процесу мотивації ?

 6. За яким принципом із всієї сукупності теорії мотивації виділено групу теорій змісту мотивації ? Що їх обєднує ?

 7. Які ідеї покладено в основу теорії ієрархії потреб А.Маслоу ?

 8. У якій послідовності задовольняються потреби людини згідно теорії ERG К. Альдерфера ?

 9. Які нові ідеї щодо теоретичних засад мотивації запропонував Д.МакКлелланд в теорії набутих потреб ?

 10. У чому полягає внесок Ф.Герцберга у розвиток теорії мотивації ?

 11. На дослідження яких аспектів мотивації спрямовані теорії процесу мотивації? Що між ними спільного?

 12. За якою логікою здійснюється процес мотивації людини згідно теорії сподівань В.Врума ?

 13. Поясніть механізм мотивації людини за теорією справедливості С.Адамса.

 14. На яких елементах мотивації концентрує увагу модель Портера-Лоулера ? Як вони взаємоповязані між собою ?

 15. Як би ви охарактеризували внесок процесного підходу в розвиток теорії мотивації ?

 16. У чому ви бачите практичну цінність теорії змісту і процесу мотивації ?
Теми для обговорення

 1. Підготуйтеся до обговорення на занятті таких проблемних питань:

  1. Чому знання логіки процесу мотивації ще не дає менеджеру достатніх підстав для ефективного управління цим процесом? Які фактори не дозволяють формалізувати процес мотивації ?

  2. Яку роль відіграє заробітна плата у теоріях змісту мотивації? Чи можна вважати заробітну плату дійсним мотиватором? Поясніть.

  3. Які загальні висновки можна зробити на основі порівняльного аналізу основних теорій змісту мотивації?

  4. В управлінській практиці має місце уявлення, що нерівність підштовхує людей до підвищення результатів діяльності. Згідно теорії справедливості, навпаки, людина відчуває задоволення в ситуації справедливості (рівності). Яка з цих альтернатив, на вашу думку, відповідає дійсності ? Поясніть.

  5. Які нові проблеми мотивації можна виділити, узагальнюючи практику діяльності сучасних компаній ?

  6. Провести анкетування та визначити потреби студентів.

  7. Запропонувати механізм мотивації студентів до результативного навчання.Тема 8. Управлінський контроль

Ілюстративний матеріал до лекції


Рис.8.1. Модель процесу контролю

Рис.8.2. Основні складові системи фінансового контролю

Контрольні запитання

 1. Що таке контроль? Яке місце він займає в процесі управління?

 2. Як контроль пов`язаний з функціями планування, організації та керування?

 3. З яких етапів складається процес контролю? У чому зміст кожного етапу?

 4. Як можна класифікувати процеси контролю в організації?

 5. Які вимоги ставляться до ефективної системи контролю? Поясніть.

 6. Чому працівники організації чинять опір контролю? Які існують методи подолання опору контролю?

 7. Які Ви знаєте типи управлінського контролю?

 8. З яких основних елементів складається система фінансового контролю діяльності організації?

 9. Що таке бюджет? Які типи бюджетів існують? Як здійснюється процес складання бюджету?

 10. Для чого здійснюється операційний контроль? У яких сферах застосовується операційний контроль?

 11. Які методи операційного контролю Ви знаєте? У чому їх сутність?

Теми для обговорення.

1. Запропонувати систему контролю за знаннями студентів включаючи випереджальний, поточний та заключний види контролю.

2. Охарактеризувати систему контролю за цінностями, що здійснюється у супермаркетах та невеликих підприємствах.
Тема 9. Комунікації в управлінні

Ілюстративний матеріал до лекції

Передавання повідомлення через канал

Кодування (трансформація концепції в повідомлення) і вибір каналу

Декодування (перекладання повідомлення)


Формулювання концепції обміну інформацією

Перешкоди (шум)

Усвідомлення сутності ідеї відправника


Декодування відповіді одержувача

Передача відповіді через канал

Кодування відповіді одержувача

(зворотній зв’язок)

(відправник) (одержувач)

Рис.9.1. Модель процесу комунікації


Контрольні запитання.

1. Дайте визначення поняття “комунікація” та поясніть, чому вона є важливою для менеджера.

 1. Назвіть основні елементи комунікації.

 2. Як відбувається процес комунікації ? Охарактеризуйте зміст основних етапів процесу комунікації.

 3. Чим відрізняються поняття “міжособові комунікації” та “організаційні комунікації” ?

 4. Які ви знаєте методи комунікації ? У чому переваги та недоліки кожного з них ?

 5. Охарактеризуйте основні форми невербальної комунікації.

 6. Що таке формальні та неформальні комунікації ? Яку роль відіграють неформальні комунікації в управлінні організацією ?

 7. У чому ви бачите специфіку нисхідних, висхідних і горизонтальних комунікацій ? Які типи повідомлень передаються в їх межах ?

 8. Які фактори перешкоджають ефективній комунікації ? Поясніть механізми їх впливу на комунікаційний процес.

 9. За допомогою яких методів можна подолати перешкоди до ефективної комунікації та удосконалити комунікаційні процеси в організації ?

 10. Як ви розумієте поняття “вміння активно слухати” ? Як розвинути навички активного слухання ?


Тема 10. Лідерство.

Ілюстративний матеріал до лекції
Основні форми владиВлада, яка базується на примушенні – виконавець вірить, що той, хто має вплив, має можливість покарати так, що завадить вдоволенню життєвих потреб виконавця
Влада, яка базується на винагороді – виконавець вірить, що той, хто має вплив, має можливість задовольнити його життєві потреби
Експертна влада – виконавець вірить, що той, хто має вплив, володіє спеціальними знаннями, які дозволяють задовольнити потреби виконавця
Еталонна влада (влада прикладу) – характеристики або властивості того, хто має вплив, настільки привабливі для виконавця, що він хоче бути схожим на того, хто впливає
Традиційна влада – виконавець вірить, що той, хто має вплив, має право віддавати накази і його обов”язок – виконувати їх
Основні форми впливуПереконання – ефективна передача своєї точки зору. Базується на владі прикладу чи владі експерта, але відрізняється тим, що виконавець повністю розуміє що він робить і навіщо
Вплив через участь – менеджер залучає підлеглого до прийняття рішень і сприяє вільному обміну інформацією


Рис.10.1. Основні форми влади та впливу


9
В

и

с

о

к

и

й

н

и

з

ь

к

и

й


1.9. Управління в стилі позаміського клубу
9.9. Колективне

управління

8
7
6
55.5. Організаційне управління4
3
2


1

1.1. “Бідність

управління”
9.1. Режим підпоряд-

кування керівнику
1

2

3

4

5

6

7

8

9

н и з ь к и й в и с о к и й


Ступінь врахування інтересів виробництва

Р
ис.10.2. Сітка стилів керування Р.Блейка та Дж.Моутонвисокий


Ступінь орієнтації на людські відносини


низькийнизький Ступінь високий

орієнтації на

завдання

Зрілість” виконавця

М4

М3

М2

М1

висока середня низька

Рис.10.3. Ситуаційна модель керування П.Херсі та К.Бланшара

Контрольні запитання

 1. Що таке “вплив”, “влада”, “залежність”, “повноваження” ? Як ці категорії співвідносяться між собою?

 2. Які ви знаєте джерела влади ? Дайте класифікацію джерел влади залежно від основи їх походження. Як ви розумієте концепцію влади?

 3. Дайте визначення категорії “лідерство”. Чим лідерство відрізняється від власне управлінської діяльності?

 4. Як можна класифікувати підходи до вивчення лідерства?

 5. Яку ідею покладено в основу підходу до вивчення лідерства з позиції особистих якостей лідера ? Які результати отримані в процесі дослідження особистих якостей лідера і які висновки можна зробити на їх основі ?

 6. У чому сутність поведінкового підходу до вивчення лідерства ? Що таке стиль керування ?

 7. Охарактеризуйте автократичний, демократичний і ліберальний стилі керування в контексті “теорії Х” і “теорії У” Д. МакГрегора і концепції трьох стилів керування К.Левіна

 8. Якими були вимірники лідерства, виявлені під час досліджень в університеті штату Огайо ? Чим відрізняються двофакторні моделі лідерства від однофакторних ?

 9. Охарактеризуйте принцип, за яким побудована таблиця (решітка) Р.Блейка і Дж.Моутон. Які основні стилі лідерства виділені в таблиці ? Як ви розумієте сутність патерналізму, опортунізму і фасадізму як лідерських стилів ?

 10. Охарактеризуйте основні положення моделі лідерства П. Херсі і К.Бланчарда (ідея моделі, поняття “ступінь зрілості виконавця”, виділені стилі лідерства, механізм вибору відповідного стилю).

 11. Які практичні висновки дозволяють зробити результати досліджень в рамках ситуаційного підходу до вивчення лідерства ?Тема 11. Ефективність управління .

Ілюстративний матеріал до лекції

Рис. 11.1. Концепції та підходи до визначення та оцінки ефективності управління


Рис. 11.2. Модель взаємозв’язку видів ефективності та факторів, що впливають на їх рівень
Контрольні запитання

 1. Який зв’язок існує між ефективністю й результативністю функціонування організації, з одного боку, та рівнем управління і діями конкретних менеджерів, з іншого?

 2. Які типові чинниками спричиняють низьку ефективність західних компаній?

 3. Які заходи із подолання недоліків управління компаніями використовуються для підвищення ефективності їх діяльності?

 4. Наведіть склад компонент, які містить визначення організаційної ефективності.

 5. Які види ефективності Ви знаєте та який взаємозв’язок існує між ними?

 6. Як впливає синергічний ефект на співвідношення різних видів ефективності?

 7. Які фактори впливають на кожний вид ефективності?

 8. У чому полягають особливості різних підходів до управлінської діяльності?

 9. Як Ви розумієте внесок функцій управління у досягнення високої ефективності організації?

 10. Чим відрізняються підходи до визначення організаційної ефективності? Які з них, з Вашої точки зору, більш реалістичні?

 11. Які управлінські заходи використовуються для реалізації цільового підходу до ефективності?

 12. У чому полягають проблеми використання цільового підходу до визначення організаційної ефективності?

 13. На чому ґрунтується системний підхід до визначення організаційної ефективності?

 14. Які складові становлять предмет вибору у моделі конкуруючих оцінок?

 15. Як Ви розумієте часову модель організаційної ефективності?

 16. Наведіть критерії, за допомогою яких відображаються коротко-, середньо- та довготермінова ефективність організації.

 17. В чому полягає відмінність змісту категорій “результативність управління”, “ефект управління” та “ефективність управління”?

 18. Поясніть обставини, що перешкоджають виявленню ефекту від управлінської діяльності.

 19. Назвіть найбільш поширені підходи до оцінки ефективності управління. Дайте їх сутнісну характеристику.

 20. Дайте загальну характеристику напрямків підвищення ефективності управлінської діяльності.


Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Опишіть чинники, які на вашу думку перешкоджають ефективному управлінню у вітчизняних організаціях.

 2. Наведіть перелік типових заходів, за допомогою яких організація може впливати на індивідуальну ефективність виконавців.

 3. Для яких підприємств на Вашу думку більш придатний цільовий підхід до визначення організаційної ефективності – великого чи малого розміру? Обґрунтуйте свою відповідь.

 4. Визначте часткові показники ефективності управління (множинний підхід), які дають змогу за мінімальних витрат одержати достовірну оцінку ефективності управління організацією в цілому. Поясніть свій вибір.

 1. Запропонуйте перелік найважливіших критеріїв та показників, за якими доцільно складати рейтинг підприємств стосовно рівня ефективності їх управління.


Тема 12. Управління групами.

Ілюстративний матеріал до лекції

Рис.12.1. Механізм утворення формальних і неформальних груп


Класифікаційна ознака

Характеристики

Формальні групи

Неформальні групи

1. Мета
2. Створення

3. Комунікації
4. Лідер
5. Міжособові стосунки
6. Вплив на членів групи

7. Контроль

Ефективність, прибуток
Планується організацією

Формальні канали
Призначається організацією

Встановлюються на ос­нові виробничих завдань

Грошові винагороди, вла­да
Спирається на покарання, грошові винагороди

Задоволення соціальних потреб і потреб у безпеці

Створюється спонтанно

Формальні та нефор­мальні канали

Виходець з групи
Розвиваються спонтанно
Персональний вплив
Діють громадські санкції


Рис.12.2. Основні відмінності формальних і неформальних груп
Контрольні запитання

1. Що таке «модель норм» Джексона? Назвіть 5 показників, що характеризують групові норми.

 1. Фактори, які впливають на ефективність роботи групи. Назвіть та поясніть їх.

 1. Розкрийте головні причини формування груп.

 1. Що таке група?

 1. Розкрийте суть організаційного фактора як однієї з умов формування групи.

 1. Назвіть головні напрямки, за якими розвиваються групові норми.

 1. Які існують типи груп, а також типи у середині кожного типу? Поясніть суть кожного поняття.

 1. Що таке групові норми? Назвіть ознаки, що відрізняють норми, та розкрийте кожну з них.

Теми для обговорення:

1. Як ви розумієте твердження: «Норми в змозі регулювати тільки видиму поведінку людини»? Чи згодні ви з цим?

2. Чому необхідно суворо дотримуватися норм?

3. Чи існує залежність: великі групи генерують більше ідей, але із збільшенням чисельності групи кількість ідей зменшується? Поясніть цю залежність та назвіть чинники, які сприяють її існуванню.

4. Як на вашу думку, що є головнішим при формуванні групи: організаційний чи особистий фактор? Поясніть вашу точку зору.

5. В чому, в вашому розумінні, різниця між нормами припустимого ідеалу та нормами неприпустимого ідеалу? Наведіть приклади.

Тема 13. Управління конфліктами.

Ілюстративний матеріал до лекціїРис.13.1. Класифікація конфліктів


Рис.13.2. Способи управління конфліктами
Контрольні запитання

1.. Що таке конфлікт і які його позитивні та негативні сторони?
2. Дайте характеристику основних типів конфліктів.
3. Охарактеризуйте основні причини виникнення конфліктів.
4. Дайте характеристику структурних методів розв’язання конфліктних ситуацій.
5. Дайте характеристику міжособових методів розв’язання конфліктних ситуацій.

6. Позитивними сторонами конфлікту є допомога у виявленні різносторонніх поглядів. Для чого їх виявляти?
7. Основними причинами виникнення конфліктів є обмеженість ресурсами, взаємозалежність завдань, розбіжності в цілях, відмінності в уявленнях та цінностях, незадовільні комунікації. У чому їх сутність?
8. Основними способами розв’язання конфліктних ситуацій є структурні і міжособові методи. У чому їх основна сутність?


Розв’язати кросворд


По горизонталі: 1. Один із методів розв’язання конфлікту. 3.Відсутність згоди між двома і більше сторонами. 8. Одна з форм прояву конфлікту. 11. Суб’єктивне сприйняття конфлікту. 12. Сторона конфлікту, що включає спріятливі для організації елементи. 13. Переконання у програмності результатів конфлікту для всіх сторін. 14. Досягнення згоди, шляхом прийняття погляду зору іншої сторони до певної межі. 15. Розходження точок зору кількох осіб. 16. Група методів розв’язання конфліктних ситуацій. 19. Передача інформації між особами.
По вертикалі: 2. Намагання людини відійти від конфлікту. 4. Сторона, що включає негативні результати конфлікту. 5. Форма внутрішньоособового конфлікту. 6. Взаємозалежність чого призводить до конфліктів. 7. Тип конфлікту. 9. Форма прояву конфліктів. 10. Група методів розв’язання конфліктних ситуацій. 15. Тип конфлікту. 17. Обмеженість чого може викликати конфлікт. 18. Неспівпадання чого може призвести до конфлікту.

Тема 14. Управління та планування ділової кар’єри.

Ілюстративний матеріал до лекціїРис.14.1. Види ділової кар’єри


Етапи кар'єри

Вік

Потреби досягнення мети

Моральні потреби

Фізіологічні і моральні потреби

1. Підготовчий

до 25

Навчання та випробування на різних роботах

Початок самоствердження

Безпека існування

2. Адаптація

до 30

Освоєння роботи, розвиток навичок, формування кваліфікації

Самоствердження і початок досягнення незалежності

Безпека існування і пристойний рівень оплати праці

3. Просування

до 45

Зростання кваліфікації і досвіду, набуття нових навичок та кар'єрне зростання

Зростання самоствердження, досягнення більшої незалежності, початок самореалізації

Здоров'я та високий рівень оплати

4. Збереження

до 55

Пік вдосконалення кваліфікації, навчання молоді

Стабілізація незалежності і зростання самореалізації

Підвищення рівня оплати праці і зацікавленість до інших джерел доходів

5. Завершальний

до 60

Підготовка до виходу на пенсію, підготовка зміни, підготовка до нового виду діяльності

Стабілізація самореалізації

Збереження рівня оплати праці та підвищення зацікавленості до інших джерел доходу

6. Пенсійний

після 60

Заняття новим видом діяльності

Самореалізація в новому виді діяльності

Здоров'я, розмір пенсії та інші джерела доходу

Рис.14.2. Етапи кар'єри менеджера


Рис.14.3. Управління кар’єрою
Контрольні запитання.

 1. З якою метою необхідно організовувати роботу виконавця?

 2. На яких засадах базується ефективна організація роботи індивідів?

 3. Які стратегії проектування праці індивіда вам відомі?

 4. Яким чином забезпечення праці впливає на організаційну поведінку?

 5. У чому полягає суть поведінки, орієнтованої на контроль?

 6. За яких умов управління за цілями стає ефективним?

 7. Назвіть основні альтернативні розклади роботи і проаналізуйте, яким чином вони впливають на організаційну поведінку.

 8. Які негативні наслідки в поведінці індивіда викликає робота вдома?

Теми для обговорення

1. Як зробити кар'єру?

2. Формування команди організації.


Тема 15. Антикризовий менеджмент

Ілюстративний матеріал до лекції


Стратегічна криза

Криза прибутковості

Криза ліквідації

- неправильний вибір виробничого майданчика (місця розташування фірми);

- неефективна політика збуту та асортиментна політика;

- недосконале планування та прогнозування;

- помилкова політика диверсифікації;

- неефективний апарат управління;

- зайві виробничі потужності;

- відсутність або неефективність системи контролю;

- форс-мажорні обставини.

- несприятливе співвідношення цін і собівартості;

- невиправдане заниження або завищення цін;

- ризикові великі проекти;

- зростання собівартості за стабільних цін;

- зменшення обороту від реалізації продукції;

- збитковість окремих структурних підрозділів;

- значні запаси готової продукції на складі;

- високі витрати на персонал;

- високі процентні ставки;

- неефективна маркетингова політика.

- незадовільна структура капіталу;

- відсутність або незначний рівень резервних фондів;

- незадовільна робота з дебіторами;

- надання небезпечних товарних кредитів;

- великий обсяг капіталовкладень із тривалим періодом окупності;

- великий обсяг низько-ліквідних оборотних коштів;

- зниження кредито-спроможності фірми;

- високий рівень кредиторської заборгованості.


Рис. 15.1. Фактори, що зумовлюють різні види кризиРис 15.2. Організація управління підприємством в кризовій ситуації
Контрольні запитання

 1. Як пов’язана глобальна криза із кризовими ситуаціями на підприємствах?

 2. Визначити основні причини виникнення кризи на підприємстві?

 3. Як здійснюється створення команд для управління кризою?

 4. Ситуаційних підхід при управлінні кризою.

 5. Описати основні заходи із запобігання кризового становища.

 6. Визначити роль інновацій в антикризовому менеджменті.

 7. Як зменшити або усунути наслідки кризових ситуацій на підприємстві?


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Індивідуальна робота студентів включає поглиблене самостійне вивчення однієї з тем або студентську наукову роботу в рамках кафедральної тематики.
Теми рефератів

 1. Принципи менеджменту.

 2. Менеджмент як процес управління організацією.

 3. Еволюція управлінської думки.

 4. Теорії і концепції менеджменту.

 5. Організація як система.

 6. Стратегічний менеджмент.

 7. Структура організації. Характеристика основних видів організаційних структур.

 8. Класифікація організацій.

 9. Проектування організацій.

 10. Планування як функція управління.

 11. Мотивація як функція управління

 12. Контроль як функція управління.

 13. Роль комунікацій в управлінні.

 14. Управлінське рішення.

 15. Процес прийняття управлінського рішення.

 16. Управління конфліктами в організації.

 17. Механізм формування організаційної культури.

 18. Стиль керівництва. Концепції лідерства.

 19. Зміст діяльності менеджерів вищої, середньої та низової ланок.

 20. Властивості та якості ефективного менеджера.

 21. Господарський керівник та менеджер. Схожість цих понять та їх різниця.

 22. Маркетинговий менеджмент.

 23. Фінансовий менеджмент.

 24. Кадровий менеджмент.

 25. Інноваційний менеджмент.

 26. Виробничий менеджмент.

 27. Планування робочого часу менеджера.

 28. Методи управління.

 29. Організація управління в американських та західноєвропейських фірмах.

 30. Організація управління в японських фірмах.ЛІТЕРАТУРА

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є Основи менеджменту.– Львів,1995.– 204с.

 2. Виханский О.С. Стратегическое управление. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1995.- 540 с.

 3. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. — М., 1994.

 4. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч.посібник. – К.: „Магнолія плюс”, 2003.

 5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник.-Львів., 2001.

 6. Економіка підприємства: Підручник/ За заг.ред. С.Ф.Покропивного. – Вид.2-ге, перероб.та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

 7. Лунев В.Л. Тактика и стратегия управления фирмой: Учеб.пособие.-М.:Финпресс, НГАЭиУ, 1997.-356 с.

 8. Менеджмент организации: Учеб.пособие. Румянцева З.П. и др.- М.: ИНФРА-М, 1995.-

 9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер.с англ.- М.: «Дело ЛТД», 1994.-702 с.

 10. Соснин А.С., Мельниченко Л.В. Основы теории и практики менеджмента. Конспект лекцій. – К.: Украинско-финансовый інститут менеджмента и бизнеса, 1998.

 11. Тарнавська Н.П. Пушкар Р.М. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для вузів. – Тернопіль: Карт-бланш, 1997. –456с.

 12. Хміль Ф. У. Менеджмент: Підруч. — К.: Вища шк., 1995.

 13. Шегда А. В. Менеджмент: Підручник. – К.:"Знан­ня", 2004.

 14. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч.посібник.-К.:КНЕУ, 1999.-384 с.

 15. Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента: Как делать карьеру. Как строить организацию. –К.: Украина, 1994.

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации