Василега П.О. Електротехнологічні установки - файл n4.doc

Василега П.О. Електротехнологічні установки
скачать (68368 kb.)
Доступные файлы (16):
n1.pdf87kb.18.11.2010 16:23скачать
n2.pdf1457kb.18.11.2010 16:38скачать
n3.pdf1838kb.18.11.2010 16:39скачать
n4.doc239kb.04.12.2011 16:28скачать
n5.pdf239kb.22.11.2010 10:02скачать
n6.pdf6533kb.18.11.2010 16:25скачать
n7.pdf7014kb.18.11.2010 16:27скачать
n8.pdf10020kb.18.11.2010 16:29скачать
n9.pdf13810kb.18.11.2010 16:31скачать
n10.pdf5539kb.18.11.2010 16:32скачать
n11.pdf4889kb.18.11.2010 16:33скачать
n12.pdf20022kb.18.11.2010 16:35скачать
n13.pdf7089kb.18.11.2010 16:36скачать
n14.pdf2952kb.18.11.2010 16:37скачать
n15.doc31kb.06.12.2010 08:08скачать
n16.doc39kb.06.12.2010 08:15скачать

n4.doc


Зміст

ЗМІСТ С.

Скорочення 14

Вступ 15

Розділ 1. Установки електродугового нагрівання 18

 1. Визначення та основи теорії електричної дуги 18

 2. Призначення та класифікація 25

 3. Дугові сталеплавильнІ печІ 26
 1. Призначення, основні параметри та складові частини ....26

 2. Електричні схеми та основне електрообладнання 30

 3. ОсновнІ режими роботи, електричні параметри та характеристики 36

1.4. Рудно-термІчні пеш' 44

 1. ВакуумнІ дугові печі 51

 2. Установки електродугового нагрівання як приймачі

електричної енергії 60

Коитрольиі запитанш та завдаиия 63

Список літератури та електроиних джерел інформації 64

Розділ 2. Електрозварювальні установки 66

 1. Визначення та класифікація 66

 2. Дугові електрозварювальні установки 61
 1. Коротка історична довідка 67

 2. Класифікація зварювальних дуг та їх характеристики 71

 3. Джерела живлення зварювальної дуги 73

2.2.3.1. Класифікація, основні параметри, вимоги

та характеристики 73

 1. Зварювальні трансформатори 76

 2. Зварювальні випрямлячі 80

 3. Зварювальні генератори постійного струму 82

 4. Зразки електрозварювальнихустановок для дугового зварювання 84

2.2.3.5.1. Зварювальні трансформатори для

ручного зварювання 84

 1. Зварювальні випрямлячІ однопостові 86

 2. Зварювальні випрямлячІ багатопостовІ 89

 3. Установки для аргонодугового зварювання 91

 4. Зварювальні генератори постійного

струму 93

2.3. Контактш електрозварювальнІ установки 95

3

Василега П.О. Електротехнологічні установки

 1. Класифікація видів контактного зварювання 96

 2. Електрообладнання та схеми електрозварюваль-

них установокдля контактного зварювання 98

2.3.3. Зразки електрозварювальних установок для
контактного зварювання
101

 1. Електрозварювальні установки для спеціальних видів зварювання 105

 2. Електрозварювальні установки як приймачі електрич-

ноїенергії 108

КонтрольнІ запитання та заедання 110

Список лїтератури та електронних джерел інформації 112

Розділ 3. Установки електронагрівання опором 114

 1. Визначення, класифікація та основи теорії установок електронагрівання опором 114

 2. Установки прямого електронагрівання 118
 1. Контактні установки прямого електронагрівання 119

 2. Установки прямого електродного нагрівання

для хіміко-технологічних процесів 122

3.2.3. Установки прямого електродного нагрівання

рідини 124

3.3. Установки непрямого електронагрівання 129

3.3.1. Класифікація електричних печей опору непря-

мого нафівання 129

3.3.2. Матеріали, що використовуються при виготовленні
електричних печей опору непрямого нагрівання
135

 1. Вогнетривкі матеріали 136

 2. Теплоізоляційні матеріали 137

 3. Жаротривкі матеріали 138

 4. Матеріали для нагрівальних елементів 139

3.3.3. Режими роботи електричних печей опору

непрямого нагрівання 144

3.3.4. Електричний розрахунок печей опору

непрямого нагрівання 148

3.3.5. Зразки електричних печей опору непрямого

нагрівання 162

 1. Камерні електропечі опору непрямого нагрівання 163

 2. КамернІ електропечі звисувним подом 165

 3. ШахтнІ електропечі 168

3.3. 5.4. Ковпакові електропечі 171

4

Зміст

 1. Конвеєрні електропечі 173

 2. Штовхальні електропечі 174

 3. Барабанні електропечі 176

 4. РольганговІ електропечі 178

 5. ПротяжнІ електропечі 179

3.3.5.10. Карусельні електропечі 180

3.4. Установки електронагрівання опором як приймачі
електричної енергії
182

КонтрольнІ запитання та заедання 184

Список літератури та електронних джерел інформації 185

Розділ 4. Електросвітлові установки 187

4.1. Головні складові частини та класифікація електро-

світлових установок 188

 1. Терміни та визначення основних понять стосовно електричного освітлення 189

 2. Світлотехнічні величини і прилади для їх вимірювання 191

 3. Основні параметри електричних джерєл світла 193
 1. Електричні параметри 193

 2. Експлуатаційні параметри 194

4.5. Конструкція, принцип дії та характеристики основних

видів електричних ламп 195

4.5.1 Лампи розжарювання 195

4.5.1.1. Конструкція та принцип дії звичайних ламп
розжарювання 195

4.5.1.2. Класифікація та характеристика звичайних

ламп розжарювання 198

 1. Переваги та недоліки звичайних ламп розжа-рювання 203

 2. Конструкція та принцип дії галогенних ламп розжарювання 204

 3. Класифікація та характеристика галогенних

ламп розжарювання 205

4.5.1.6. Переваги та недоліки галогенних ламп
розжарювання
209

4.5.2. Люмінесцентні лампи низького тиску 210

 1. Конструкція та принцип дії лінійної люмі-несцентної лампи 210

 2. Класифікація та характеристика лінійних люмінесцентних ламп 214

 3. Переваги та недоліки лінійних люмінес-

5

Василега П.О. ЕлектротехнологічнІ установки

центних ламп 217

 1. Конструкція, принцип дІЇ та характеристики компактних люмінесцентних ламп 219

 2. Переваги та недоліки компактних люмі-несцентних ламп 221

4.5.3. Газорозрядні лампи високого тиску 222

 1. Конструкціята принцип дії дуговоїртутної люмінесцентної лампи високого тиску 223

 2. Технічні характеристики дугових ртутних люмінесцентних ламп високого тиску 225

 3. Переваги та недоліки дуговихртутних люмінесцентних ламп високого тиску 226

 4. Металогенні ламп високого тиску 228

 5. Дугові натрієві лампи високого тиску 230

4.5.3.6. Дугові ксеонові лампи високого тиску 233

4.6. Освітлювальні електросвітлові установки 234

4.6.1. Освітлювальні світильники 234

4.6.1.1. Освітлювальні світильники дляроботи

в приміщеннях 234

4.6.1.2. Освітлювальні світильники для роботи
навідкритих просторах
241

4.6.2. Освітлювальні прожектори 244

 1. Освітлювальні прожектори для роботи в приміщеннях 244

 2. Освітлювальні прожектори для роботи на відкритих просторах 247

4.7. ОпромінювальнІ електросвітлові установки 249

 1. Опромінювальні установки для рослин 251

 2. Бактерицидні опромінювальні установки 252

 3. Медичні опромінювальнІ установки 253

 4. Інфрачервоні обігрівачі 254

4.8. ЕлектросвітловІ установки як приймачі електричної

енергії 257

 1. Електросвітлові установки з лампами розжарювання 258

 2. Електросвітлові установки з газорозрядними люмінесцентними лампами низького тиску 261

 3. Електросвітлові установки з газорозрядними

лампами високого тиску 262

Контрольиі запитанш та заедаиня 262

Список літератури та електронних джерел інформації 264

6

Зміст

Розділ V. Електроліїні установки 266

 1. Основи теорії'електролізу 266

 2. Електролізні установки для отримання чистих

металів І газів 270

5.2.1. ЕлектролІзні установки ддя отримання чистих

металів із водних розчинів 270

5.2.2. ЕлектролІзні установки ддя отримання

чистих металів Із розплавлених з'єднань солей 272

 1. ЕлектролІзнІ установки для отримання газів 275

 2. Джерела живлення електролізних установок

для отримання чистих металІвІ газів 278

5.3. ЕлектролІзні установки гальванотехніки 283

 1. Електролізні установки для гальваностегії 283

 2. ЕлектролІзнІ установки ддя гальванопластики 288

 3. Джерела живлення ддя електролізних установок гальванотехніки 292

5.4. Електролізні установки як приймачі електричної енергії 297

Коитрольиі запитанш та завдаиия 298

Список літератури та електроиних джерел інформації 299

Розділ 6. Установки для розмірної електрохімічної

обробки матеріалів 301

 1. Принцип діїта класифікація установокдля розмірної електрохімічної обробки 301

 2. Установки ддя розмірної електрохімічної обробки в стаціонарному електроліті 301

 3. Установки для розмірної електрохіміко-гідравлічної

обробки 310

 1. Установки для розмірної електрохіміко-гідравлічної обробки різанням 310

 2. Установки для виконання копіювально-пропшвних операцій 312

 3. Установки для виконання токарних та фрезерних операцій 316

6.4. Установки для розмірної електрохіміко-механічної обробки .... 317

 1. Установки для чистової анодно-механічної обробки 318

 2. Установки для чорнової анодно-механічної обробки 322

 3. Зразки установок для розмірної електрохіміко-ме-ханічної обробки 324

6.5. Установки для розмірної електрохімічної обробки як

приймачі електричної енергії 327

7

Василега П.О. Електротехнологічні установки

Контрольні запитання та завдання 328

Список літератури та електронних джерел Інформації 329

Розділ 7. Електрофіїичні установки 331

 1. Визначення та класифікацїя електрофїзичних установок 331

 2. ЕлектророзряднІ установки 331

7.2.1. ЕлектроерозійнІ установки 332

7.2.1.1. Основи теорії електроерозійної обробки

металу 333

7.2.1.2. Генератори імпульсів установок для
електроерозійної обробки
338

 1. Класифікація генераторів імпульсів 339

 2. Релаксаційні генератори імпульсів 3 40

 3. ШирокодІапазонні генератори імпульсів...346

 4. ТиристорнІ генератори імпульсів 348
 1. Способи формоутворення виробу та технологічні операції при електроерозійній обробці 349

 2. Приводи установок для електроерозійної обробки 356
 1. Електромеханічні приводи з кульково-гвинтовою передачею 3 56

 2. Лінійні електроприводи 358

7.2.1.5. Зразки установок для електроерозійної

обробки 360

7.2.1.5.1.Координатно-прошивні електро-

ерозійні установки 360

 1. Електроерозійні установки для видалення ізвиробів відламкІв Інструментів 361

 2. Дротяно-вирізні електроерозійні установки 362

 3. Установки для електроерозІйного маркування 364
 1. Електроконтактні установки 366

 2. Абразивно-ерозійні установки 368

7.3. Променеві установки 371

7.3.1. Електронно-променеві установки 371

 1. Принцип дії та типові технологічні процеси 371

 2. Зразки електронно-промєневих установок 374

7.3.1.2.1. Електронно-променеві установки для
зварювання 374

7.3.1.2.2. Електронно-променеві установки для

8

Зміст

напилення 375

7.3.2. Плазмові установки для електрофІзичної обробки 376

 1. Принцип дії, класифікація та типові технологічні процеси 376

 2. Зразки плазмових установок 381
 1. ПлазмовІ установки длярізання 381

 2. ПлазмовІ установки для зварювання 384

 3. ПлазмовІ установки для нанесення покриттів 385

7.3.3. Лазерні установки для електрофізичної обробки 386

 1. Принцип дії та класифікація лазерних установок 386

 2. Технологічні процеси лазерної електро-

фізичної обробки матеріалів 390

7.3.3.3. Зразки обладнання для лазерної електро-
фізичної обробки матеріалів 394

 1. Машини ддя лазерного маркування 394

 2. Лазерні установки для обробки плоских

та об'ємних заготовок 396

7.3.3.3.3. Установки для лазерного наплавлення 397

7.3.3.4. Лазерні установки для мікрообробки 398

7.4. Імпульсні установки 399

7.4.1. Ультразвукові установки 400

 1. Джерела ультразвукових коливань 401

 2. Джерела живлення ультразвукових установок ...405

 3. Типові процеси та операції, що виконуються

на ультразвукових установках 408

 1. Процеси та операції розмІрної обробки матеріалів 409

 2. Процеси та операції з'єднання матеріалів ....411

 3. Хіміко-технологічні процеси і операцІЇ 414

 4. Диспергування та коагуляція 416

 5. Металургійні процеси і операції 419

 6. Термічні та термохімічнІ процеси 421

 7. Процеси ультразвукового контролю 423

7.4.1.4. Зразки обладнання для ультразвукової

електрофізичної обробки матеріалів 424

7.4.1.4.1. Установка для ультразвукового

очищення 424

7.4.1.4.2. Установка для ультразвукового
імпульсного зміцнювально-чистового оброблення


9

Василега П.О. Електротехнологічні установки

металів 425

7.4.1.4.3. Ультразвуковий технологічний апарат
серії«Волна»
427

7.4.1.4.4. Напівавтоматична установка
ультразвукового зварювання кільцевих швів 428

7.4.1.4.5. Дефектоскоп універсальний 430

7.4.2. Електрогідроімпульсні установки 431

 1. Визначення та принцип дІЇ електрогідро-імпульсних установок 431

 2. Типові процеси та операції, що виконуються на електрогідроімпульснихустановках 433
 1. Формоутворення виробів із листових матеріалів 434

 2. Очищення виробів 435

 3. Отримання нерознімних з'єднань 436

 4. Руйнування, подрібнення та кришіння матеріалів 438

7.4.2.3. Зразки електрогідроімпульсних установок 440

7.4.2.3.1. Електрогідроімпульсні установки для
руйнування залізобетонних фундаментів і нега-

баритів мінеральних порід 440

 1. Електрогідроімпульсні установки для очищення 442

 2. Електрогідроімпульсні установки для подрібнення та кришіння матеріалів 444

7.4.3. Магнітно-імпульсні установки 446

 1. Визначеннята принцип діїмагнІтно-імпульсних установок 446

 2. Типові процеси та операції, що виконуються

на магнітно-імпульсних установках 447

7.4.3.3. Зразки магнітно-імпульснихустановок 451

7.5. Електрофізичні установки як приймачі електричної енергії 453

Контрольні запитання та завдання 456

Список літератури та електронних джерел інформації 457

Розділ 8. Установки індукційного та діелектричного

нагрівання 460

8.1. Установки індукційного нагрівання 460

8.1.1. Основи теорії ІндукцІйного нагрівання 460

10

Зміст

 1. Галузі використання та класифікація установок індукційного нагрівання 464

 2. Особливості конструктивного виконання та принципу

дії установок індукційного нагрівання 466

8.1.3.1. Індукційні плавильні печі 466

 1. Індукційні канальні печі 466

 2. Індукційні тигельнІ печі 470

 3. Індукційні спецІальнІ печі 473

8.1.3.2. Індукційні нагрівальні установки 475

8.1.3.2. 1. Класифікація індукщйних нагрівальних

установок, їхперевагита недоліки 476

8.1.3.2.2. Технологічні процеси та операції, що

виконуються з використанням індукційних

нагрівальних установок 479

8.2. Установки діелектричного нагрівання 482

 1. Основи теорії діелектричного нагрівання 482

 2. Класифікація установок діелектричного нагрівання 485
 1. Джерела живлення установок індукційного та діелектричного нагрівання 487

 2. Зразки установок індукційного та діелектричного

нагрівання 497

 1. Індукційна канальнапіч 497

 2. Індукційні тигельні печі 499

 3. Індукційні нагрівальні установки 500

 4. Установка індукційного нагрівання деталей

перед загартуванням 502

8.4.5. Установка діелектричного нагрівання для
зварювання виробів із пластику
503

8.5. Установки індукційного та діелектричного нагрІвання

як приймачі електричної енергії 504

Контрольні запитання та завдання 507

Список літератури та електронних джерел інформації 508

Розділ 9. Блектронно-іонні установки 510

 1. Основи теорії електронно-іонних технологій 510

 2. Особливості конструктивного виконання та принципу

дії електронно-іонних установок 514

9.2.1. Електронно-іонні установки газоочищення
(електрофільтри) 514

11

Василега П.О. Електротехнологічні установки

9.2.2. Електронно-іонні установки електросепарації

сипких сумішей 516

 1. Електронно-іонні установки для електрофарбування 518

 2. Електронно-іонш' установки для електродруку 519

9.3. Зразки електронно-іонних установок 521

 1. Електрофільтри 521

 2. Коронно-електростатичнІ сепаратори 522

 3. Фарборозпилювачі електростатичні 524

 4. Електростатичний маркувальний комплекс 526

9.4. Електрошю-іоннІ установки як приймачі електричної енергії ...527

КонтрольнІ запитання та заедання 528

Список літератури та електронних джерел інформації 529

Додатки 531

Додаток А. Літерні позначення найбільш поширених видів елементів на принципових електричних схемах згідно з

ГОСТ 2.710.81 532

ДодатокБ. Умовні графічні позначення 537

Предметний покажчик 545

12

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации