Хрыков Е.М. Управління навчальним закладом - файл n1.doc

Хрыков Е.М. Управління навчальним закладом
скачать (2517.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2518kb.21.10.2012 21:25скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
УДК 371.11+378.11(075.8) ББК 74.24 я73 Х95

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист М 14/18.2-751 від 24 березня 2006р.)

Рецензенти:


ЗМІСТ
В.М.Алфімов — доктор педагогічних наук, професор; О.В. Глузман — доктор педагогічних наук, професор

Хриков Є.М.

Х95 Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 365 с.

І8ВК 966-8148-81-9

У навчальному посібнику розкриваються зміст, форми і методи управління навчальними закладами різного типу: дитячими садками, загальноосвітніми школами, професійно-технічними училищами та ви­щими навчальними закладами. Значна увага приділяється макротех- нології управління навчальним закладом, зокрема функціям управлін­ня, планування і контролю. Посібник написано із урахуванням найновіших досягнень зарубіжної і вітчизняної педагогічної теорії та практики. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дис­ципліни "Управління навчальним закладом".

Для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою магістра за спеціальностями "Управління навчальним закладом" та "Педагогіка вищої школи". Книга буде корисною також студентам педагогічних навчальних закладів інших спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, керівникам освітніх установ, широ­кому колу педагогічних працівників.


© Є.М. Хриков, 2006 © Видавництво"Знання", 2006
УДК 371.11+378.11(075.8) ББК 74.24 я73

ПЕРЕДМОВА 2

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 3

т 23

Розділ 2 83

МАКР0ТЕХН0Л0ГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 83

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 80

МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 108

ТЕЗАУРУС 107

ВИДАВНИЦТВО "ЗНАННЯ" пропонує 111

\ллллл/. ВООКЗ.сот. иа 112


ПЕРЕДМОВА

Сучасна історія країн, які інтенсивно розвиваються, свідчить про те, що їх економічним успіхам передувало реформування всіх ланок освіти. Саме освіта дає змогу підвищувати людський потенціал, створювати передумови для самореалізації особис­тості.

Реформування системи освіти завжди починається з певних змін в управлінні освітою та управлінні навчальними заклада­ми. Тому ефективність освітніх процесів значною мірою зале­жить від ефективності управлінської діяльності. Важливою особ­ливістю керівника-професіонала є усвідомленість його діяль­ності. Навчальний посібник, який ви тримаєте у руках, створює підґрунтя для формування такої усвідомленості.

Посібник може стати у пригоді не тільки на стадії підготовки до практичної управлінської діяльності, а й під час її здійснен­ня. Він містить значну кількість прикладів реалізації певних управлінських завдань, використання яких дасть змогу підви­щити ефективність управлінської діяльності.

У посібнику викладено як загальні засади управління, так і специфічні особливості управління навчальними закладами різного типу.

До найважливіших особливостей посібника можна віднести системне охоплення управлінських проблем, урахування світо­вого та вітчизняного досвіду управління.
На думку автора посібник допоможе:

Пропоновані рівні засвоєння матеріалу навчального посібни­ка можна використовувати для самоконтролю, та визначення завдань подальшого вдосконалення своїх знань та вмінь у сфері управління навчальними закладами.


Передмова
Навчальний посібник не претендує на повне охоплення всієї сукупності проблем, пов'язаних із процесом управління навчаль­ними закладами, тому автор буде вдячний науковцям, педаго­гам, керівникам навчальних закладів за пропозиції і зауважен­ня, спрямовані на вдосконалення підручника.

Розділ 1


Таблиця 1. Управлінський континуум

Роки

Індивідуум або етнічна група

Основний внесок у розвиток менеджменту

1

2

3

5000 до н. е.

Шумери

Писемність, реєстрація фактів

4000

Єгиптяни

Визнання необхідності планування, організації та контролюТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

1.1. ЗАРУБІЖНІ НАУКОВІ ШКОЛИ, ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ

Тривалий час теорія управління освітніми установами в нашій країні розвивалася окремо від світових надбань менедж­менту. Тому подальший розвиток теоретичних засад управлін­ня навчальними закладами неможливий без аналізу поширених в різних країнах шкіл, концепцій, теорій менеджменту.

Менеджмент як наукова дисципліна виник наприкінці XIX — на початку XX ст. Але, як вважає історик менеджменту Клод Джорж, історичний шлях менеджменту налічує вже багато ти­сяч років (табл. 1).Продовження табл. 1

1

2

3

2700

Єгиптяни

Визнання необхідності "чесної гри"; довірливі бесіди — "полегши свою душу"

2600

Єгиптяни . »

V

Децентралізація в організації управління

2000

Єгиптяни

Визнання необхідності письмових запитів; використання рекомендацій "штабу"

1792— 1750

Хаммурапі

Використання свідків і письмових документів для контролю; встановлення мінімальної заробітної плати; визнання неприпустимості перекладання відповідальності

1600

Єгиптяни

Централізація в організації управління

1491

Євреї

Концепції організації, скалярний принцип; принцип виключення

1ИКЧ

Китайці

Визнання необхідності організації, планування, керівництва та контролю

600

Навуходоносор

Контроль за виробництвом і стимулювання заробітною платою

500

Менціус

Визнання необхідності систем і стандартів
Китайці

Визнання принципу спеціалізації
Сун Цзи

Визнання необхідності планування, організації та контролю

400 ^

Сократ

Формулювання принципу універсальності менеджменту
Ксенофонт ^

Визнання менеджменту як особливого виду мистецтва
Кір

Визнання необхідності контактів між людьми, проведення досліджень мотивації, складання планів та обробки матеріалів

Розділ 1


Продовження табл. 1

1

2

3

350

Греки

Використання наукових методів праці й робочого ритму

Платон

Формулювання принципу спеціалізації

325

Александр Великий

Створення штабу

175

Катон

Використання опису робіт

50

Варрон

Використання робочих специфікацій

20 н. е.

Ісус Христос

Першооснова; золоте правило; людські стосунки

284

Діоклетіан

Делегування повноважень

900

Аль-Фарабі

Вимоги до керівника

1100

Газалі

Вимоги до менеджера

1340

Л. Пачолі (генуезець)

Подвійна бухгалтерія

1395

Ф. Ді Марко

Облік витрат виробництва

1410

Брати Сорансо

Використання журналу прибутків і гросбухів

1418

Барабариго

Форми підприємницької організації; опрацювання статистичних звітів

1436

Арсенал Венеції, венеціанці

Облік витрат виробництва; чеки та баланси для контролю; присвоювання номерів при інвентаризації; контроль собівартості

1500

Т. Мор

Заклик до підсилення спеціалізації; аналіз недоліків поганого менеджменту та керівництва

1525

Н. Макіавеллі

Усвідомлення принципу масової згоди; визнання необхідності цілеспрямованості в організації, визначення якостей керівника

1767

Дж. Стюарт

Витоки теорії влади; дослідження впливу автоматизаціїПродовження табл. 1

1

2

3

1776

А. Сміт

Застосування принципу спеціалізації до промислових робітників; концепції контролю; розрахунок оплати праці

1785

Т. Джефферсон

Звернення уваги на концепцію взаємозаміни частин

1799

Е. Вітні

Наукові методи; використання методів обчислення собівартості; контроль якості; концепція взаємозаміни частин; визнання інтервалу менеджменту

1800

Дж. Ватт (Маттеус, Бултон Сохо, Англія)

Стандартні операції; специфікації; робочі методи; планування; стимулювання заробітної платні; стандартний час; стандартні дані; Різдвяні свята для службовців, Різдвяні премії; страхове товариство службовців; ревізії балансу та звітності

1810

Р. Оуен (Нью-

Ланарк,

Шотландія)

Використання на практиці особистого досвіду; відповідальність за підготовку робітників; будівництво будинків зі сприятливими умовами життя для робітників

1820

Дж. Мілль

Аналіз та узагальнення людської мотивації

1832

Ч. Беббейдж

Акцент на науковий підхід; визнання особливої важливості спеціалізації; розподіл праці; дослідження трудових рухів і витрат часу; вплив різних кольорів на ефективність праці; обчислення собівартості

1835

Маршал, Логлін та ін.

Визнання й обговорення відносної важливості функцій менеджменту

1850

Дж.С. Мілль та ін.

Інтервал контролю; першооснова; контроль праці й матеріалів; спеціалізація — розподіл праці; стимулювання заробітною платою


Продовження табл. 1

1

2

3

1855

Г. Пур

Принципи організації, зв'язку та інформації у застосуванні до залізниць

1856

Даніель, К. Мак-Каллум

Використання організаційних схем для демонстрації структури менеджменту; застосування систематичного менеджменту на залізничному транспорті

1871

В.С. Джевонс

Використання на практиці мотиваційних досліджень; вивчення впливу різних інструментів на робітника; дослідження стомленості

1881

Дж. Вартон

Розробка курсу підприємницького менеджменту для коледжу

1886

V

Г.К. Меткалф

Мистецтво менеджменту; наука управління

Г.Р. Таун

Наука менеджменту

1891

Ф. Халсі

План преміальних виплат, заробітної платні

1900чу

Ф.У. Тейлор

Науковий менеджмент; системний

підхід; кадровий менеджмент; необхідність кооперації між працею і менеджментом; висока заробітна платня; рівноправність між працею і менеджментом; функціональна організація; принцип винятковості у застосуванні до цехів; система оцінювання собівартості; методичні дослідження; дослідження робочого часу; визначення наукового менеджменту; акцент на роботі менеджера; акцент на дослідженні, стандартах, плануванні, контролі і кооперації

1900

Ф.Б. Гілберт

Наука мотиваційних досліджень

1901

Г.Л.Гантт

Завдання й системи заохочення; гуманний підхід до праці; схеми Гантта; відповідальність менеджерів за підготовку робітниківПродовження табл. 1

1

2

3

1910

X. Монстерберг

Використання психології у менедж­менті й роботі
Харрінгтон, Емерсон

Ефективний інжиніринг; принципи ефективності

1911

Х.С. Персон

Організація першої наукової конференції з менеджменту в Сполучених Штатах; наукове визнання менеджменту
Дж.К. Дункан

Перший підручник — менеджменту для коледжів

1915

Х.Б. Друрі

Критика наукового менеджменту — . затвердження початкових ідей
Р.Ф. Хоксі

Критика наукового менеджменту — затвердження початкових ідей
Ф.В. Харріс

Модель економічної партії товару
Т.А. Едісон

Розробка плану військових маневрів з метою виявлення й знищення підводних човнів

1916

А. Файоль

Перша повна теорія менеджменту; функції менеджменту; принципи менеджменту; визнання необхідності викладання менеджменту в навчальних закладах
О. Черч

Функціональна концепція менеджменту; перший американець, який розглянув увесь комплекс концепцій менеджменту й об'єднав їх в одне ціле
А.К. Ерланг

Передбачення теорій черговостей

1917

У.Г. Леффінгвелл

Застосування наукового менеджменту в відомствах

1918

К.К. Парсонс

Необхідність використання наукового менеджменту у відомствах
О.Тід

Використання психології у промисловості
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации