Реферат - Формування творчої особистості - крок до самореалізації - файл n1.doc

Реферат - Формування творчої особистості - крок до самореалізації
скачать (6059.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc6060kb.21.10.2012 22:07скачать

n1.doc

Зміст

I. Вступ…………………………………………………………………………2

II. Створення оптимальних умов для самореалізації, саморозвитку особистості та творчої реалізації ліцеїста…………………………………3

III. Формування творчої особистості ліцеїста – крок до самореалізації:

    1. Значення та виховний вплив КТС……………………………7

    2. Саморозвиток особистості в процесі діяльності в органах учнівського самоврядування……………………………………14

3.3 Реалізація творчого та інтелектуального потенціалу ліцеїстів……………………………………………………………….. 17

IV. Висновок…………………………………………………………………...22

V. Література…………………………………………………………………..23

VI. Додатки…………………………………………………………………….24


Створення оптимальних умов для самореалізації, саморозвитку особистості та творчої реалізації ліцеїста.

Вибудовуючи процес виховання, ми розвиваємо інтереси, потреби, здібності, нахили кожного вихованця, тим самим створюючи умови для його самореалізації, саморозвитку, самовдосконалення на основі національних та загальнолюдських цінностей, як зазначено в Національній програмі виховання дітей та учнівської молоді.

Суть соціального замовлення суспільства полягає у вихованні особистості, яка володіє не лише певною сумою знань, умінь і навичок, а й здатна активно включитися в демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.

Заклад сьогодні є однією з основних інституцій соціалізації молодого покоління, і саме вона, як наголошується в Концепції загальної середньої школи, «простір життя дитини». Тут дитина не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу та учнівського колективу вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя, гармонізації й гуманізації взаємин між учнями і педагогами, школою і родиною, ґрунтуючись на ідеї самоцінності дитинства, діалогу, усвідомленого вибору особистого життєвого шляху.

Цілеспрямований розвиток індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме необхідність творчості педагога і школяра, а систематично за допомогою доцільних технологій утілюватиме її в навчально-виховний процес.

Відповідне технологічне забезпечення виховного процесу має ґрунтуватися на діалогічному підході, який визначає суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників педагогічного процесу та сприяє практичній реалізації прагнень вихованців до соціально-морального саморозвитку.

Сфера виховання є відкритою до пошуку альтернативних (нетрадиційних) способів виховання. Вони асоціюються з новими моделями виховних систем, тими підходами до розв’язання педагогічних проблем, які вважаються інноваційними, прогресивними. Використання технологій є завжди вибором стратегії, принципів, системотвірних чинників взаємодії вихователя і вихованців, а також вибором тактики й стилю виховної роботи.

Василь Сухомлинський наголошував, що «майстерність і мистецтво виховання всебічно розвиненої особистості полягає в умінні педагога відкрити буквально перед кожним, отже й перед найпосереднішим, найважчим вихованцем, ті сфери розвитку його духу, де він може досягти вершини, виявити себе, заявити про своє «Я», черпати сили з джерела людської гідності, почувати себе не обділеним, а духовно багатим».

Виходячи з того, що дитина є суб’єктом виховного процесу, слід докорінно змінити його організацію на основі використання таких педагогічних технологій, які ставлять за мету не нав’язувати правил і норм та примусове їх виконання, а створення сприятливих умов для осмислення й свідомого засвоєння моральних норм та духовних цінностей, а також набуття учнями досвіду ціннісного ставлення да навколишнього світу, до людей, до самого себе.

Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноос- вітніх навчальних закладів України» окреслює основні позиції щодо ви будови сучасного виховного процесу, який передбачає науково обґрунтовані дії педагога та відповідно організовані ним дії вихованців, підпорядковані досягненню спеціально спроектованої системи виховних цілей. Так само обумовлена і роль класного керівника як організатора цього процесу.

Створення ж умов для самореалізації учня у складному сьогоденні, формування здатності знайти своє покликання, місце в життєвому просторі, у системі виховної роботи є одним із пріоритетних завдань класного керівника.

Саме йому належить провідна роль у реалізації сучасних технологій виховної роботи на основі проектуванні розвитку особистості, її пізнавальних інтересів, здібностей кожного з вихованців у процесі становлення класного учнівського колективу.

Процес виховання має бути персоніфікованим (індивідуальним) і колективним водночас, спрямованим на розширення соціальної компетентності та розкриття індивідуальності кожного учня для колективу і нього самого, особистісне зростання юної людини.

Програма виховання в конкретному учнівському колективі має бути творчою, вирізнятися власною специфікою, що зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку, провідною діяльністю, виховними впливами мікро- та макро- соціумів, рівним розвитком особистостей і класних колективів, власними можливостями педагога.

Реалізація діяльнісно-системного та компетентнісного підходів до виховання має на меті, передусім, цілеспрямований процес оптимізації виховної діяльності, вибір і поєднання найефективніших технологій засобів її організації за умови збереження унікальності внутрішнього світу й життєвого досвіду вихованців.

Залучення вихованців до спільної з вихователем діяльності в процесі застосування сучасних виховних технологій здійснюється через розв’язання соціально-моральних завдань, що ставлять вихованців в умови свідомого вибору і практичної реалізації власної позиції, стилю поведінки. Таким чином відбувається перехід від «педагогіки заходів» до «педагогіки формування особистісних рис і якостей».

Прояву індивідуальності реалізації учнями своїх природних нахилів, здібностей і потреб, можливості самовираження, саморозвитку сприяє їхня участь у колективній творчій та проектній діяльності.(додаток № )


Таблиця 1.


  1. Формування творчої особистості – крок до самореалізації.

2.1. Значення та виховний вплив КТС і проектів.

Маленькі дітлахи граються ввечері на величезному полі в житі.

А я стою на самому краї скелі, над прірвою, розумієш?

І моє діло – ловити дітлахів, щоб вони не зірвалися у прірву.

Розумієш, вони граються і не бачать, куди біжать, а тут я підбігаю

й ловлю їх, щоб вони не зірвалися. От і вся моя робота.

Стерегти дітей над прірвою у житі.

Девід Джером Селіджер

Колективні творчі справи і метод проектів – це приклад педагогічних технологій особистісно зорієнтованих та інтерактивних. Колективне проектування максимально спрямоване на поєднання колективних інтересів з бажаннями і можливостями кожного з учасників у процесі дослідницько-пошукової, творчої діяльності в колективі й для колективу, а її результатом є накопичення власного соціального досвіду. Колективна творча справа допомагає формуванню колективу та підтримує позитивний клімат у ньому. Колективна творча діяльність тобто, спосіб організації яскравого, наповненого працею та грою, творчістю та товариськістю, мрією та радістю життя. Творчість – це двигун усіх шкільних справ: навчання, праці, позакласної роботи. Необхідно виховати особистість, яка зуміла б творчо та різнобічно реалізувати свої здібності у житті. Ліцей, як і будь-який навчальний заклад – це така ланка суспільного життя, яка дуже впливає на розвиток людини. Тому новітні технології навчання та виховання мають насамперед орієнтуватися на розвиток творчої особистості, здатної реалізуватися в соціумі. Творча особистість – це результат виховання. Тому система виховної роботи має передбачати допомогу кожному учневі свідомо обрати лінію життя, позицію й осмислити потреби свого я. Виховання творчої особистості – це підготовка до виконання комплексу ролей, необхідних для повноцінного і змістовного життя. Це ролі громадянина, трудівника, сім’янина і товариша .

КТС дає можливість учню:

Вчителю:

В процесі виконання КТС змінюється й психологічний клімат в колективі, бо проектна діяльність максимально спрямована на суб’єктивне пробудження й розвиток особистості кожного учня, який, виконуючи цікаве й посильне для нього завдання, відчуває свою необхідність,а відповідно значимість для колективу.

Крім того, вирішується низка педагогічних завдань. Реальна участь школярів у колективній творчій діяльності допомагає педагогам найліпше вивчити природні задатки й здібності дітей та цілеспрямовано сприяти їх розкриттю. Саме при підготовці та проведенні творчих справ чи колективних проектів для всіх учнів є реальна можливість проявити ініціативу, реалізувати свої бажання і здібності, об’єктивно оцінити свою діяльність та справи інших.

Заохочуються бажання школярів самостійно збагачувати свої знання, розширювати свій кругозір, знаходити не стандартні рішення певних завдань, тобто закладаються основи самостійності й ініціативи. А також, що надзвичайно цінне, ці технології спрямовують на встановлення стосунків довіри, поваги, взаємодії, взаємозбагачення,створення комфортних умов для вільного розвитку вихованців в учнівському колективі, стимулюється розвиток колективістських демократичних основ життя. Бо саме життєздатний колектив, діяльність якого спрямована на активну участь кожного в проведенні змістовної роботи, і сприятиме самовдосконаленню, саморозвитку всіх його членів.

Важливий аспект даних технологій у тому, що вони мають багатопланову виховну мету, у ході реалізації якої формується ціннісне ставлення до держави, до суспільства, людини та результатів її діяльності, навколишнього середовища, до себе.

Практика колективної проектної діяльності довела, що робота ефективніше йде тоді, коли проблема та шляхи її вирішення визначаються самими учнями, а класний керівник виконує лише роль консультанта, наставника. Ліцеїсти висувають та обговорюють провідні проблеми, які важливі для класу, школи, міста і які вони в змозі вирішити силами свого класного колективу. На учнівських зборах формуються завдання та створюються робочі групи для їх виконання. Кожна з груп визначає свій власний напрям роботи, об’єкт і мету дослідження, інформаційно-пошукову та практичну діяльність, розподіляє обов’язки, критерії само- та взаємооцінювання діяльності учасників групи, обумовлює спосіб представлення результатів. Крім того, визначаються форми співпраці з класним керівником, учителями-предметниками, шкільним самоврядуванням, батьками, громадськими організаціями, державними органами влади, засобами масової інформації.

Успіх та ефективність упровадження будь-якої виховної технології залежить від професіоналізму і компетентності педагогів, готовності їх до організації інноваційної діяльності, самоусвідомлення своєї ролі як співавтора і наставника, індивідуальної активної позиції, а також особистісних моральних якостей.

Таблиця 2.Колективно творча справа: «Територія 8 – А класу» (матеріали підготовки та участі у Національному конкурсі шкільних газет)

Якісним та показовим прикладом даної форми стала діяльність учнівського колективу над створенням та презентацією газети «Територія 8 - А класу», яку представлено на Національний конкурс, організаторами якого стали Коледж преси та телебачення м. Миколаєва, Національна спілка журналістів України, Асоціація молодіжної преси України, Академія педагогічних наук України.

Завдання конкурсу – привернути увагу до професії журналіста, забезпечити широку відкритість навчально - виховного процесу і всього життя, використовуючи всі наявні шкільні засоби масової інформації; заохочувати юнкорів та викладачів загальноосвітніх шкіл до активного відображення у своїх матеріалах суспільних процесів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства в Україні та світі.

На кожному етапі здійснення цієї колективної справи всі учні мали змогу виявити свої творчі можливості в пошуку засобів, методів і прийомів, які і забезпечили успіх

Етапи реалізації КТС. Газета «Територія 8 – А»Опрацювання Опитування Ознайомлення Забезпечення Підбір

матеріалу на предмет з правилами роботи ілюстративних

передової актуальності створення групи. матеріалів.

статті. теми газети.

висвітленої в

статті.


Написання Узагальнення Створення макету,

статті. матеріалів, редакція матеріалу.

створення ескізів

для газети

Оформлення газети:

змістовне та ілюстративне

забезпечення.


Презентація на

класному і ліцейному

рівні.Участь в Національному

конкурсі шкільної газети.
Диплом лауреата Національного

конкурсу шкільних газет

Театралізоване дійство « Щедрий вечір, добрий вечір…»
Формування національної свідомості і самосвідомості в ліцеї відбувається через навчальні предмети, різноманітні заходи виховної і позакласної роботи.

Колективна творча справа «Щедрий вечір, добрий вечір…» мала за мету вивчення національних традицій святкування Старого Нового року та популяризацію їх серед ліцеїстів, вчительського колективу та батьків через проведення театралізованого дійства в оселях вчителів ліцею в переддень Старого Нового року – Щедрий вечір. За християнським календарем – це день преподобної Меланки. У народній традиції обидва свята об’єдналися, і тепер маємо Щедрий вечір, або свято Меланки. Ввечері, як смеркне, можна йти щедрувати – вітати людей з Новим роком, закликати до хати злагоду, добробут і багатий урожай. Щедрівники водять із собою по хатах Маланку і Козу. Перевдягненого в дівчину хлопця називають Маланкою, а веселе ходіння з ним - маланкування. 14 січня – день святого Василя. Отож Маланка не сама ходить, її Василько водить. Козою перевдягається хлопець. Вважається, що господарям, до оселі яких завітають в новоріччя щедрівники з Козою, буде в усьому щастить.

Етап зібрання і узагальнення інформації завершується постановкою завдань та з’ясуванням розподілом ролей. Важливо, щоб на цьому етапі кожен висловив свою думку, обміркувавши позиції товаришів.

Далі йде колективна підготовка роботи, репетиції, підготовка костюмів та реалізація творчої справи. Цей період насичений новими ідеями, адже кожен випускний клас вносить у дійство щось своє. Поряд з тим вартим уваги є активність ліцеїстів, ініціативність та колективне прийняття рішення.

Сила кожної КТС в тому, що вона потребує спільного пошуку, дає йому поштовх і відкриває для нього широкий простір. Підбиття підсумків проводимо теж колективно у вигляді вогника, де аналізуємо помилки, виробляємо загальну думку, формуємо традицію. Спогад про дійство не залишить байдужим жодного випускника, адже пам’ятні вечори, де об’єдналися родина, учні та педагоги, є кроком назустріч порозумінню. (додаток № 1).

    1. Саморозвиток особистості в процесі діяльності в органах учнівського самоврядування


«Однією з форм роботи по формуванню в учнів активної життєвої позиції, їх соціальної підготовки до активної участі в демократичному управлінні суспільством є учнівське самоврядування у школі.»

М.Красовицький

Виховна система ліцею і класу нероздільні і взаємодоповнюючі, вони мають 3 спільні компоненти в своїй основі. Це - організація роботи учнівського самоврядування, вибір та реалізація КТС, родинно – педагогічна підтримка.

Класне самоврядування є однією з важливих умов залучення учнів до громадської діяльності. Учні висловлюють свої думки і є почутими, беруть участь у прийнятті рішень, які стосуються їх життя. Тому модель самоврядування має бути оптимальною, доцільною, яка задовольняє інтереси усіх учасників «Уряду класу». (додаток № 2).

Самоврядування виховує в учнів ініціативність, активність, самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські здібності. Формує вміння планувати, обирати головні напрямки в роботі, чітко налагодити контроль і перевірку виконання, правильно розподіляти обов’язки, забезпечити координацію дій.

Функціональні обов’язки органів самоврядування 11-А класу.

Менеджер класу:

1.Очолює роботу класного колективу.

2.Бере участь в роботі ради менеджерів.

3.Контролює діяльність міністерств.

4.Забезпечує безумовну участь учнів у ліцейних заходах.

5.Звітує про діяльність перед ліцеїстами.
Міністерство інтелектуалів

1.Співпрацює із класним керівником.

2.Проводить рейтинг учнівських досягнень.

3.Бере участь в організації роботи конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт в ліцеї та олімпіад (1 етапу ).

4.Забезпечує участь учнів класу в конкурсах пізнавального характеру.

5.Звітує про свою діяльність менеджеру класу.
Міністерство здоров’я

1.Співпрацює з вчителем фізичного виховання.

2.Проводить спортивно – оздоровчі заходи в класі.

3.Приймає участь у спортивних заходах лілейного характеру.

4.Проводить агітаційну роботу за здоровий спосіб життя.
Міністерство дисципліни і порядку

1.Узагальнює відвідування учнями класу, готує бланки відвідування, супроводжуючі документи.

2.Допомагає в організації чергування по ліцею.

3.Готує звіт по чергуванню на лінійку.
Міністерство організаторів дозвілля

1.Організовує конкурси, виставки на класному рівні.

2.Забезпечує якісну участь ліцеїстів класу в конкурсах та фестивалях різних рівнів.

3.Враховує пропозиції ліцеїстів для організації змістовного дозвілля.
Міністерство творчості

1.Організовує та проводить творчі конкурси на рівні класу.

2.Приймає участь у ліцейних, міських, обласних конкурсах творчих робіт, фестивалях тощо.

3.Забезпечує популяризацію та розповсюдження творчих знахідок ліцеїстів.

Міністерство прес – центр

1.Забезпечує випуск блискавок та плакатів щодо подій які відбуваються в класі, ліцеї.

2.Організовує підготовку та випуск класної газети та лілейної газети «Ліцей – прес».

В роботі з учнівським самоврядуванням класний керівник не повинен дотримуватися традицій адміністративно – наказової педагогіки; у нього завжди повинно бути бажання і вміння співпрацювати з учнівським самоврядуванням; він не повинен ігнорувати права і обов’язки органів самоврядування, їх думки при розв’язанні найважливіших питань життя класу, повинен бути терплячим і витриманим у стосунках з членами учнівського самоврядування.

Важливим є створення передумов, які допоможуть визначити напрям роботи та атрибутику. Так, наприклад, цікавим стало визначення учнями девізу та емблеми.

pubrrectcallout    1. Реалізація творчого та інтелектуального потенціалу ліцеїстів

В таких умовах, де є місце соціальній адаптації учнів відповідно віковим категоріям та потребам, де учні мають змогу виступати в різних ролях, реалізовувати себе на інтелектуальному ґрунті, народжується творчість.

Сучасний громадянин України повинен швидко адаптуватись у мінливих життєвих ситуаціях, критично мислити, використовувати набуті знання та вміння в навколишній дійсності, бути здатним генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення, творчо мислити; уміти добувати, переробляти інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку та самовдосконалення.

Завдання загальноосвітнього закладу – формувати життєві компетентності, які являють собою життєвий досвід особистості, необхідний для розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального проекту. Освіта має набути інноваційного характеру. Звідси – необхідність формувати особистість, здатну до сприйняття та творення змін.

Керований навчальний процес із реальним прогнозованим результатом сьогодні є інноваційною діяльністю в освіті. Одним із засобів розвитку інноваційної особистості учня є метод портфоліо1 як дієвого інструменту гуманістичного навчання і формування учнівської автономії в навчанні. (додаток №4) Саме портфоліо у системній дії допомагає самореалізації особистості, самоконтролю та прагнення зросту у виховній роботі класного керівника. Адже протягом чотирьох років у супроводі класного керівника учень контролює власну діяльність, забезпечує поступові зміни в інтересах, захопленнях, розвиває таланти та здібності – ліцеїст долає сходинки успіху, які фіксуються і допомагають самоусвідомленню його цілісності та дієвості.

Сходинки успіху 11 клас10 клас


9 клас

8 клас


11 клас10 клас

9 клас
8 клас

11 клас10 клас

9 клас
8 клас
11 клас
10 клас

9 клас
8 клас

Висновок


«Спочатку любити – потім учити», - стверджував Я. А. Коменський. Любов до дітей – це велика праця душі, бо нелегко любити пустунів, малих ледарів, брехунів, забіяк. А без них не буває школи. Важко, але необхідно дійти до суті, до причин, і все – таки полюбити, не підкреслюючи це у гніві, він сам це відчує, а переконавшись, полюбить вас, школу, друзів. Любов творить дива. А найвища насолода життя – творити.

Виховання особистості – справа нелегка. Кожен день нашої педагогічної роботи повинен підносити дітей духовно, розвивати всесторонньо і гармонійно. Потрібно навчити включати кожного вихованця в спільну діяльність на радість і користь в пошук справ, потрібних людям, в практичне використання набутих знань і умінь.

Коли в учнів виростають крила, вони здатні облетіти увесь світ, а ти стаєш причетним до найбільшого досягнення – навчити літати. Адже творчість породжує політ, діти досягають нових вершин у пошуку найнеймовірніших відкриттів. І ніщо не повинно стояти на заваді такому розвитку. Тому роль самоврядування має таку вагу, у проектній діяльності розкриваються нові горизонти, назустріч яким іти легко та впевнено. А колективні творчі справи дають можливість об’єднати спільні зусилля і створити той неймовірно багатий досвід, який стане запорукою успіху у дорослому життя.

Література

1.Зміст і методика позакласної виховної роботи./Атор. Кол-в. О.В.Безпалько, І.О.Трухів, А.Й.Капська та ін.. – К., 1993.

2.Пильнік Р.О. Розвиток навчально – творчої діяльності школярів //Наука і сучасність: Зб.наук.пр. – Т.41. –К.; Логос,2003. – с.184-191

3.Лиса С.Плекаємо творчу особистість// Школа. – 2007. - №5

4.Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджені наказом МОН України від 17.12.2007р.№113.http//mon.gov.ua/

5.Метод проектів з використанням мультимедійних технологій// Школа. – 2006. - №7

6.Сухомлинський В.О. Вибрані твори:У 5Т. – Т..І –К.: Рад. Школа, 1976.

Додаток №1

Сценарій свята

Театралізоване дійство «Щедрий вечір,

добрий вечір…»

Мета:

Звіздар: Світить ясна зірка

Від неба - до хати.

Чи дозволиш, господарю,

Заколядувати?...

Пісня: Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся!

Ой радуйся. Земле, Син Божий народився.

Застеляйте столи та все килимами, радуйся!

Ой радуйся,…

Бо прийшли до тебе три празники в гості, радуйся!

Ой радуйся,…

Ой перший же празник – та Різдво Христово, радуйся!

Ой радуйся,…

А другий же празник – Василя святого, радуйся!

Ой радуйся,…

Василечко Щедрий вечір вам,

Веду козу вам.

Ця коза з Москви,

З довгими кісьми.

З довгими ногами,

Зкрутими рогами.

Коза: Де коза туп – туп,

Там жита сім куп.

Де коза ногами,

Там жито копами,

Де коза хвостом.

Там жито стогом.

Дівчина: Дайте цій козі

Мірочку вівса.

Мірочку вівса –

Й щедрівка уся.

Хлопчик: Меланочка ходила,

Василечка просила:

Меланочка: Василечку, мій батечку,

Пусти мене у хаточку.

Хлопчик: Радуйтеся, люди,

До вас свято буде,

Столи застеляйте,

Нам пиріг давайте.

Хлопчик 1: На щастя, на здоров’я

На Новий рік,

Аби вам родило

Краще, як торік,

Жито, пшениця,

Всяка пашниця.

Хлопчик 2: Коноплі по стелю,

Сорочка по землю,

А льон по коліна.

Хлопчик 3: Аби вас, хрещених,

Голова не боліла,

Будьте здорові,

Разом: З Новим роком!

З Василем!

Жид (вбігає, захекано):

Зачекайте, зачекайте,

Ви так просто не втікайте,

Ви так просто не ідіть,

Як прийшли, то шось просіть.

Господарі тут – хороші,

Вони мають грубі гроші:

Є доляри, троха гривні – Вони дати нам повинні.

Але гроші, щоб носити, треба випить, закусити:

Тра горілку, треба ш-шнапс-с,

Щоб ми памєтали вас!

Аше ковбаси і сала,

Щоб нас не лишилось мало,

А ше піввідра салату,

Щоб дійшли ми в крайню хату,

І конхвети в чоколяді,

Щоб дівчата були раді.

Як нам всьо тово даєте –

Проблем мати не будете,

Буде як і буде з ким,

Буде де і буде чим.

Буде вам усе вестися,

Приростати і нестися.

Ангел: Прощавайте, мир в цій хаті,

Щасливі будьте і багаті,

Майте волю добру, гожу,

Тільки вірте в ласку Божу!

Ласка Божа вас спасе,

Край і нарід піднесе!

Звіздар: Ми на тому, добрі люди,

Коляду кінчаєм,

Щастя – долі цьому дому

Щиро всі бажаєм!

Пісня: Старий рік минає, новий наступає,

Новий наступає.

Пане господарю, великий владарю,

Великий владарю.

Дайте нам з полиці із медом пшениці,

Із медом пшениці.

Іще щось такого до того смачного,

До того смачного.

Новий рік приходить, щастя в дім приносить,

Щастя в дім приносить.

Всі разом: Щастя в дім приносить.

Додаток №2

Модель самоврядування 11-А класу Миколаївського економічного ліцею №1.Додаток № 3
Ось так я виглядаю:


Моє ім’я

Напиши про себе:

Ім’я Євгенія

По батькові Носик

Прізвище Олександрівна

Що означає твоє ім’я?

Давньогрецьке ім'я, означає «шляхетна».

Чи є ще у вашому роду люди з таким ім'ям?

Ні,не було..

Що ти знаєш про відомих людей, що носять таке ж, як у тебе, ім'я?

Євгенія Гапчинська — популярна українська художниця-живописець.

Власова Євгенія- популярна українська російськомовна співачка.

Євгенія Кононенко — сучасна українська письменниця і перекладачка

Євгенія Семенівна Мірошниченко — українська співачка, Народна артистка СРСР .

Чому потрібно дорожити своїм ім'ям?

Ім’я-це твоя історія,минуле,а без минулого неможливе майбутнє..

Евгенія

Олександр

Тетяна

Світлана

Семен

Клавдія

Дмитро

Зиноїда


ЩО Я ЛЮБЛЮ РОБИТИМилуватись заходом сонця…
Насолоджуватись спілкуванням..Творити……..


ЩО Я ЛЮБЛЮ БІЛЬШ ВСЬОГО


Моя улюблена пора року - Весна

Моя улюблена тварина –собака

Місце, де я люблю бувати більше всього на світі

- у колі родини

Мій кращий друг ГОСПОДЬ ,…

Моя улюблена книга Біблія

Моє улюблене заняття Малювання

Мій улюблений фільм Едвард Руки Ножиці

Моя улюблена телепередача ------

Моя улюблена музика усіляку слухаю..залежно від стану душі

Моя улюблена пісня Пара Нормальних - Happy End

Моя улюблена гра Quest ,UNO

Мій улюблений колір зелений

Моя улюблена іграшка медвежатко Доні

Моє улюблене блюдо смажана картопля

Мій улюблений час доби Вечір,..коли зникають тіні і народжуються зорі.

Закінчила Недільну школу

« Перлинка »

Закінчила Школу Мистецтв №2


Як я себе оцінюю

+

+ ДОБРОТА

ЩЕДРІСТЬ

СКРОМНІСТЬ

ВВІЧЛИВІСТЬ

ПРАЦЬОВИТІСТЬ

ДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

СТАРАННІСТЬ

НАПОЛЕГЛИВІСТЬ

ТОВАРИСЬКІСТЬ

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ

ЧУЙНІСТЬ

ТУРБОТЛИВІСТЬ

УВАЖНІСТЬ

ЗЛІСТЬ

ЖАДІБНІСТЬ

ВЕРЕДЛИВІСТЬ

ЕГОЇСТИЧНІСТЬ

БРЕХЛИВІСТЬ

ХВАЛЬКУВАТІСТЬ

ЛІНИВІСТЬ

ХИТРІСТЬ

ВПЕРТІСТЬ

ЗАЗДРІСНІСТЬ

НЕСЛУХНЯНІСТЬ

БАЙДУЖІСТЬ

БОЯГУЗЛИВІСТЬ

НЕОХАЙНІСТЬ
-ТАК -НІ

Я ДУМАЮ, ЩО Я МОЖУ...

Я ЗНАЮ, ЩО Я МОЖУ!


Краще всього я умію:

1.готувати яблучний пиріг

2.малювати природу

3. ----

Я не дуже добре умію:

1.вислуховувати співрозмовника

2.малювати портрети

3.__________________________________________________________

Більш всього я хочу навчитися краще....

1.малювати

2.спілкуватися(бути справжнім другом)

3,розуміти оточуючих

Моя мрія –це досягнути поставленних цілей,

Моя мрія- ніколи не здаватись,

Моя мрія – світ став кращим,люди доброзичливі,

В сімях було завжди порозуміння ,мир ,щастя…

Моя мрія не піти з цього світу безслідно…


Особистий план самовиховання

Раніше під час "кризи особистості" шукала в неті щось подібне до інструкції, як досягти успіху.

Я теж вирішила скласти свій план на основі вічних правил.

Треба вважати себе успішним . Навіть якщо сьогодні це ще не так, все одно продовжувати програмувати свою підсвідомість на успіх і успіх.

Не ухилятись від прийняття рішень. Всі прийняті рішення вже роблять переможцем.

Вважати все досяжним. Ніколи не казати “я не можу”, “це неможливе”.

Доводити розпочате до кінця. Дуже багато хто будує грандіозні плани, але мало хто їх реалізовує.

Відстоювати свої права.

Поліпшувати все, що можу або хочу. Інше приймати таким, яке воно є.

Знаходити позитивне у будь –якій ситуації.

Більше часу проводити з друзями.

Проявляти піклування та допомагати тим ,хто цього потребує. (зізвонюватись та навідувати хворих, допомагати кожному при найменшій нагоді,але робити це розумно,щоб не надавати «ведмежу послугу».

Вірити в перемогу.

Дарувати оточуючим радість,любов (хоча б раз за день зробити комусь приємне словом,ділом).


Тут розкажи про тих з ким ти дружиш

Це мої найкращі друзі,вони добрі,чесні,завжди готові підтримати у тяжку хвилину…

Я дуже рада ,що у мене вони є…


Справжній друг – це той, хто ніколи не обманює свого друга.

Справжній друг – це той, хто нікому не видасть секрети свого друга.

Справжній друг – це той хто не почне сміятися над бідою або невдачею свого друга.

Справжній друг – це той, з ким завжди цікаво і ніколи не нудно.

Справжній друг – це той, хто постарається захистити від кривдника.Моя участь в шкільних і класних святах і заходах

8 березня Панночка україночка
Мій інтерес до шкільних предметів


Мої улюблені вчителі

Мої улюблені предмети

Шовкун Надія Володимірівна

1

Українська література

Мельніченко Наталя Євгенівна

2

Зарубіжна література

Бондаренко Маргарита Григорівна

3

Біологія

Тищенко Тетяна Василівна

4

Історія

Борсук Катерина Євгенівна

5

Людина і суспільство
1


 Портфоліо( від англ.portfolio – портфель, папка ) – це папка документів з навчального предмета як компонента навчальної діяльності учнів, який ведеться учнями за педагогічного супроводу вчителя.


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации