Контрольна робота - Бесіда з питань конфліктних ситуацій - файл n1.doc

Контрольна робота - Бесіда з питань конфліктних ситуацій
скачать (62.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc63kb.21.10.2012 22:24скачать

n1.doc
Контрольна робота
З дисципліни: «Дипломатичний протокол та етикет»
на тему: «Бесіда з питань конфліктних ситуацій»

Зміст
Вступ...........................................................................................................3

Розділ 1.Основні поняття………………….. ...........................................4
Розділ 2. Дипломатична бесіда та бесіда з питань

конфліктних ситуацій..........................................................6
Висновки..............................................................................................10
Перелік посилань.................................................................................11
Вступ
Кожен із нас і ті, з ким ми спілкуємося, - це ділові і світські люди одночасно. Тому будь-яка людина, що прагне стати професіоналом високого класу, повинна дбати не лише про свою компетентність у вибраній діяльності, а й про свій діловий та персональний імідж. Питання про те, як навчити людей красивій поведінці, стояло ще в античності, але саме поняття красивої поведінки, по суті, визначалось такими якостями вільної людини, які було прийнято називати доброчинностями. Недотримання правил ввічливої поведінки негативно позначається на морально-психологічному кліматі спілкування, викликає в людей відчуття дискомфорту, роздратованості, надмірної нервозності й загалом шкодить вирішенню справ у діловій сфері. Етикет – це основа формування іміджу; практично в усьому світі він став нормою діяльності, взаємин між людьми. Це тому, що в силу своєї життєдайності він створює сприятливий психологічний клімат для ділових контактів. Його основна функція полягає в тому, щоб уникати промахів чи згладити їх доступними, загальноприйнятними способами. Одне із перших правил, яке визначає етикетну поведінку, полягає в тому, що треба вчиняти не тому, що так прийнято, а тому, що це доцільно, зручно чи просто є виявленням уваги і поваги стосовно інших та самого себе.

Розділ 1. Основні поняття
Дипломатичний протокол і діловий етикет носять наднаціональний характер і у зв'язку з цим отримали широке розповсюдження у сфері міжнародного ділового спілкування.
Основні принципи протоколу відповідають етичним нормам ділового і світського спілкування і включають:
1) взаємну ввічливість;

2) такт;

3) невимушеність (природність, розкутість, але не фамільярність;

4) розумність (раціональність);

5) обов'язковість.
Ділове спілкування реалізується в різних формах:Практика ділових відносин показує, що в рішенні проблем, пов'язаних з між особовим контактом, багато що залежить від того, як партнери (співбесідники) уміють налагоджувати контакт один з одним. При всьому різноманітті форм ділового спілкування ділова бесіда є найбільш поширеною і частіше всього вживаній.
Під діловою бесідою розуміють мовне спілкування між співбесідниками, які мають необхідні повноваження від своїх організацій і фірм для встановлення ділових відносин, дозволу ділових проблем або вироблення конструктивного підходу до їх рішення.
Ділова бесіда є найбільш сприятливою, часто єдиною можливістю переконати співбесідника в обґрунтованості вашої позиції з тем, щоб він погодився і підтримав її. Таким чином, одна з головних задач ділової бесіди - переконати партнера прийняти конкретні пропозиції.
Ділова бесіда виконує ряд найважливіших функцій:Основними етапами ділової бесіди є:


Розділ 2. Дипломатична бесіда та бесіда з питань конфліктних ситуацій

Бесіда з різними представниками країн перебування, з колегами по дипломатичному корпусу мають першорядне значення для виконання дипломатом своїх обов'язків. Це дуже складна, відповідальна і надзвичайно корисна робота дипломата. Із відомостей, одержаних під час бесід, після вивчення повідомлень преси, аналізу інформації, одержаної, від співробітників інших посольств, складається дійсне уявлення про положення в країні, внутрішню і зовнішню політику її уряду. І точність такого уявлення, залежатиме від, того, наскільки професійно дипломат буде проводити бесіду і нагромаджувати потрібну інформацію запитань, які його цікавлять.

Ведення дипломатичних бесід є одним із найголовніших політичних і професійних обов'язків кожного дипломата, незалежно від його посади і рангу, від посла до аташе включно.

Дипломат, який не веде дипломатичних бесід або не вміє їх вести, а тому не підтримує зв'язків у країні свого перебування, не може вважати себе повноцінним працівником посольства. Поняття "дипломатична бесіда" надзвичайно широке. Воно охоплює різні за рівнем, змістом і формою проведення контакти. Безумовно, бесіда посла з главою держави, главою уряду чи міністром закордонних справ відрізняється від бесіди аташе посольства з рядовим представником Міністерства закордонних справ країни перебування, але і та, і інша потребують певної підготовки. В межах своїх повноважень і посол і аташе, ведучи бесіду, повинні досконало знати все, що стосується предмету бесіди. Тільки в такому разі дипломат почуватиме себе впевнено і не боятиметься питань, які могли б поставити його у скрутне становище. Серйозну бесіду доцільно планувати заздалегідь. Готуючись до неї, слід окреслити коло питань, які треба обговорити, вивчити наявні матеріали як своєї, так і Іншої сторони. Порівнюючи документи, потрібно звернути увагу па розбіжності сторін та їх аргументацію. Це допоможе знайти і підготувати нові докази па користь своєї позиції, які могли б спонукати партнера до .шипі його попередніх поглядів. Розробляючи тактику бесіди, треба її так спрямовувати, щоб у відповідь на кожний крок назустріч партнеру був відповідний зустрічний крок. Недоцільно викладати партнеру одразу всі свої можливі позиції, не одержавши нічого взамін. Треба завжди пам'ятати, що співбесідник може бути не готовим до такої конструктивної бесіди і її краще перенести на інший день.

Майстерність ведення бесіди проявляється у мові дипломата. Можна добре підготуватися до бесіди, знати багато цікавих і доказових фактів, але не вміти їх чітко і складно викласти. У бесіді кожне слово повинно бути продумане. Необачне висловлення може ускладнити обставини і скомпрометувати промовця. Бесіду необхідно вести спокійно, не підвищуючи голосу і не показуючи свого роздратування навіть у тому випадку, якщо для цього є всі підстави. Етикет передбачає, що треба терпляче, не перебиваючи співбесідника, вислухати все до кінця, навіть тоді коли говорять неприємні речі. Тільки потім, спокійно і залежно від обставин відповісти позитивно або відхилити сказане співбесідником.
Правило дипломатичної бесіди - розпочати з того, що об'єднує партнерів, домогтися, щоб партнер говорив "так". Якщо метою бесіди є отримання інформації від співрозмовника, то треба пам'ятати, що бесіда - це обмін інформацією. Отже, треба обдумати заздалегідь, на базі якої інформації буде розгортатися обмін думками.
Великим мистецтвом вважається вміння ставити запитання, яке, за словами В.Попова, має в дипломатії таке ж значення, як і в роботі слідчого. Наприклад, під час бесіди не рекомендують задавати "закриті" запитання, тобто такі, на які можна дати однослівну відповідь "так" або "ні". Зразки "відкритих" запитань - посилання на чиєсь висловлювання, прохання прокоментувати статтю в газеті тощо.

Крім отримання інформації, дипломатичний працівник повинен уміти передавати і власну, вигідну для своєї країни інформацію. Необхідно робити це тактовно, щоб вона сприймалась не як нав'язування власних поглядів, оцінок, переконань, а як доречне доповнення під час обговорення тієї чи іншої теми.

Дипломат не повинен говорити неправду: якщо він не може дати відповіді або не володіє інформацією, краще ухилитися від відповіді або послатися на свою непоінформованість.

Якщо дипломату треба зробити велику заяву, яку важко запам'ятати, або невелике за обсягом, але дуже важливе повідомлення, у якому кожне слово має визначене значення, то в дипломатичній практиці таку заяву прийнято зачитувати.

Правило дипломатичної бесіди - без потреби не дискутувати. Дипломат віддасть перевагу спокійному впевненому доведенню власної правоти, а не неправоти співрозмовника. Краще ухилитися від дискусії, наприклад, використавши мовні трафарети: "Ваша точка зору цікава, але я, на жаль, не можу із нею погодитись"; "мій уряд дотримується іншої точки зору"; "є й інша точка зору, і вона має право на існування".
Особливу вагомість слова набувають при виникненні конфліктних ситуацій. Необмірковане, випадково висловлене слово може ускладнити міждержавні відносини, скомпрометувати людину, яка це висловила.

Нерідко дипломатична бесіда починається в умовах, коли співрозмовники знаходяться на протилежних полюсах. Спокійний тон, переконлива аргументація, вдумливий підхід до позиції співрозмовника, розважлива манера ведення бесіди сприяє зближенню не лише співрозмовників, але і їхніх позицій.

У бесідах з приводу конфліктних ситуацій важливо виявити основне, відкинути дрібниці та неістотне, дати відповідь на головне питання. Відповідь повинна бути ясною, чіткою, без натяків. Щоб зробити свою позицію переконливою, її треба підкріпити посиланнями на факти, але з офіційних джерел.

У бесідах з питань конфліктних ситуацій вкрай важливо виявити головне, відмести дрібниці і несуттєве і зосередитись дипломатичній практиці склалася відповідна форма таких записів. Зазначається прізвище співробітника, його посада, день, година і термін бесіди, місце проведення бесіди, з чиєї ініціативи вона відбувалася, хто був присутнім при бесіді. У записі бесіди повинен бути точно викладений її зміст і все сказане обома співрозмовниками. Безумовно, запис бесіди носить суб'єктивний характер, але за всіх обставинах він має відображати реальний стан, не нести таких відтінків, які б якимось чином приглажували або загострювали обставини.
Висновки
Найважливішою соціальною функцією етикету є попередження конфліктних ситуацій у міжособистісному спілкуванні. Тут етикет здатний зняти психологічну напруженість. У конфліктних ситуаціях (сімейні, міжособистісні конфлікти) норми етикету виконують функцію «синтона» («психологічного зглажування»). Тактовність, як знак поваги до конфліктуючої сторони, створює умови для цивілізованого вирішення конфлікту.
Норми етикету допомагають людям знайти загальну мову, гідно поводитися в складних ситуаціях. Відмова від використання етикету погіршує відносини між людьми, веде до людських драм.
Перелік посилань


  1. «Етикет дипломатичної бесіди»
  1. «Дипломатична бесіда,підготовка і проведення »  1. «Діловий етикет та імідж державного службовця» О.В. Лавренко, А.А. Лавренко
  1. Поняття протоколу; Дипломатичний етикет; Наукове підґрунтя дипломатичного протоколу

Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации