Симоненко О.І, , Олійник С.П. (укл.) Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни Проектний менеджмент - файл n1.doc

Симоненко О.І, , Олійник С.П. (укл.) Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни Проектний менеджмент
скачать (4694.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc4695kb.22.10.2012 00:08скачать

n1.doc

  1   2
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту організацій

Методичні вказівки


до лабораторних робіт з дисципліни

«Проектний менеджмент»

для студентів напряму 6.030601 Менеджмент
Дніпропетровськ

2010

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки


до лабораторних робіт з дисципліни

«Проектний менеджмент»

для студентів напряму 6.030601 Менеджмент
Рекомендовано до видання науково-методичним управлінням університету
Дніпропетровськ

НГУ

2010
Методичні вказівки для лабораторних робіт з дисципліни «Проектний менеджмент» для студентів напряму 6.030601 Менеджмент / Уклад.: О.І. Симоненко, С.П. Олійник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – с.Укладачі: О.І. Симоненко, канд. економ. наук, доц.

С.П. Олійник, асистент.
Затверджено методичною комісією за напрямом 0306 Менеджмент (протокол № 1 від 04.09.2009 р.) за поданням кафедри менеджменту організацій (протокол № 1 від 31.08.2009 р.).


Відповідальний за випуск завідувач кафедри менеджменту організацій О.А. Паршина, д.е.н., проф.

Вступ
Навчальним планом підготовки магістрів та спеціалістів за напрямами 6.030601 Менеджмент передбачено вивчення дисципліни «Проектний менеджмент» на п'ятому курсі. Загальний обсяг на засвоєння дисципліни складає .... години, у тому числі ... годин лабораторних робіт. Протягом семестру паралельно з освоєнням теоретичного курсу кожен студент виконує лабораторні роботи, метою яких є поглиблення теоретичних знань та надбання студентами навичок практичного управління проектами на прикладі інтегрованої системи управління проектами Spider Project .

Програма Spider Project спроектована і розроблена із врахуванням великого практичного досвіду, потреб, особливостей та приорітетів ринку. Пакет поєднує в собі унікальні функціональні можливості та легкість у використанні.

Технічні характеристики Spider Project:

Засвоєна таким чином техніка комп'ютерного моделювання, дасть можливість використовувати отримані навички для розробки реальних проектів.


Організаційні вказівки

до виконання лабораторних робіт

Лабораторні роботи виконуються за наступною програмою:

Лабораторна робота №1

Середовище Spider Project. Декомпозиція проекту

Лабораторна робота №2

Формалізація робіт і розрахунок часових параметрів операцій проекту

Лабораторна робота №3
Лабораторна робота №4
Лабораторна робота №5
Лабораторна робота №6
Лабораторна робота №7
Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен відновити теоретичні знання з відповідної теми.

Методичні вказівки по кожній з лабораторних робіт складаються з п’яти розділів:

№ розділу

Зміст розділу

1.

Основні теоретичні положення

2.

Завдання

3.

Порядок виконання роботи

4.

Вимоги щодо оформлення звіту

5.

Перелік теоретичних питань з відповідної теми


Лабораторні роботи виконуються студентом самостійно за консультаціями викладача та повинні бути представлені на перевірку та захищені відповідно до графіка, що оголошується на початку вивчення дисципліни.

Захист робіт полягає у відповідях на запитання стосовно порядку виконання розрахунків та економічного змісту отриманих результатів.

Оцінка за лабораторний модуль визначається як середня з відповідних оцінок за кожну окрему лабораторну роботу. Кожна окрема лабораторна робота оцінюється за такими критеріями:

«відмінно»

Робота виконана повністю відповідно до встановленого графіка, оформлена належним чином, студент надав вичерпні відповіді на три запитання стосовно порядку обчислення показників та інтерпретації отриманих результатів

«добре»

Робота виконана повністю відповідно до встановленого графіка, оформлена належним чином, студент надав вичерпні відповіді на два запитання стосовно порядку обчислення показників та інтерпретації отриманих результатів

«задовільно»

Робота виконана повністю відповідно до встановленого графіка, оформлена належним чином, студент надав вичерпну відповідь на одне запитання стосовно порядку обчислення показників та інтерпретації отриманих результатів

Лабораторні роботи повинні бути оформлені (написані або роздруковані) на аркушах формату А4 з одного боку акуратно, без виправлень із дотриманням вимог стандарту ДСТУ 3008-95. «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». На початку роботи слід вказати прізвище, назву групи та варіант. Висновки за отриманими результатами мають бути написані вручну.

Лабораторна робота №1
«ДЕКОМПОЗИЦІЯ ЦІЛЕЙ ЗАДАЧ ТА ПІДЗАДАЧ. ЇХ комп'ютерна формалізація та моделювання»
Мета роботи: набуття навичок та вмінь щодо декомпозиції цілей, задач та підзадач проекту; освоєння їх комп'ютерної формалізації у середовищі Spider Project.


 1. Основні теоретичні положення.

Спосіб розробки структурної схеми робіт залежить від знань та від досвіду вирішень подібних завдань, а також від того, які нові методи та підходи Вам для цього знадобляться. У залежності від характеристик Вашого проекту, можна обрати один із двох підходів:

Розробка зверху вниз. Декомпозиція у цьому випадку проводиться послідовно, починаючи з верхнього рівня задач і закінчуючи нижнім – операціями.

Цей спосіб підходить для проектів більш-менш Вам знайомих. Дійте наступним чином:

Метод мозкового штурму. Продумайте усі задачі, які, з Вашої точки зору, повинні бути виконані і систематизуйте їх.

Такий метод доцільний для проектів, в яких використовуються нетрадиційні методи та підходи, по крайній мірі, для Вас, та Вашої молодої команди)Формати зображення структурної схеми робіт.

1. Організаційна блок-схема. Організаційний формат структурної схеми робіт достатньо наглядно відображає загальну структуру проекту. Однак, подібна схема може займати багато місця, тому не зовсім ефективна для відображення численних задач. Організаційна блок-схема зображується у наступному вигляді:
2.Структурований документ. Формат структурованого документа

дозволяє компактно розписати всі операції структурної схеми і всі задачі більш високих рівнів. Виглядає структурований документ наступним чином:

Назва проекту

 1. Перша задача першого рівня

 2. Друга задача першого рівня

 3. Третя задача першого рівня

  1. Перша підзадача третьої задачі першого рівня

  2. Друга підзадача третьої задачі першого рівня


Вид кодування довільний. Для великих проектів доцільно використовувати обидва формати структурної схеми робіт.
3. Організаційний формат у несуворому вигляді. Такий формат більше підходить як чорновик для винесення на колективне обговорення методом мозкового штурму. Напис у цнетральному колі означає весь проект. Від центрального кола лінії йдуть до кіл, які означають основні задачі. Від основних задач відгалужуються задачі наступних рівнів деталізації.

У такому вигляді структурну схему робіт небажано показувати людям, які не ознайомлені з Вашим проектом. Для цього краще використати організаційну блок-схему або формат організаційного документа.


Рекомендації для удосконалення структурної схеми робіт: 1. Завдання

Вихідними даними для виконання лабораторної роботи є самостійно визначені студентом параметри проекту підготовки його дипломної роботи.

За допомогою дерева цілей потрібно виконати декомпозицію проекту підготовки свого дипломного дослідження. Створити новий проект у системі Spider Project. Представити ієрархічну діаграму задач проекту двома способами: у виді дерева та ієрархії. Опрацювати та засвоїти основні властивості фаз (задач та підзадач проекту). За отриманими результатами зробити висновки.


 1. Порядок виконання роботи

  1. Запустити Spider Project за допомогою ярлика на робочому столі. Після запуску програми відкриється головне вікно програми (рис.1.1.).
Рис. 1.1. – Головне вікно програми Spider Project
У лівій частині головного вікна - «Проекти» - відображатимуться відкриті користувачем проекти та портфелі, у центральному вікні – «Проект» - внутрішні довідники обраного відкритого проекту чи портфелю, у правому – «Документи» - відкриті зовнішні або створені довідники та звіти.

Для настройки параметрів проекту натискаємо на піктограмі та налаштовуємо параметри програми згідно рис. 1.2.Рис 1.2. – Параметри Spider Project
Для налаштування кольорів клікаєм на піктограмі і у відкритому вікні, при необхідності, для різних груп, налаштовуємо кольори елементів (рис 1.3.).Рис. 1.3. – Налаштування кольорів для елементів групи «Связи»

Для того, щоб виділити проект або документ у головному вікні, потрібно підвести до нього курсор і натиснути ліву клавішу миші, при цьому піктограма буде підствічуватися сірим прямокутником. Подвійне натискання лівої клавіші миші на піктограмі – відкриває документ (для проекту – діаграму Гантта робіт).

Відкрити – F12 – викликає діалогове вікно проектів та документів.

Наступне вікно – F6 – у разі, якщо відкритими є декілька вікон, дозволяє перейти з активного вікна у наступне з переліку.

Попереднє вікно – Ctrl+F6 – у разі, якщо відкритими є декілька вікон, дозволяє перейти з активного вікна в попереднє у переліку.

Розвернути/Відновити – F5 – дозволяє розвернути активне вікно на повний екран, або відновити початковий розмір.

Головне вікно – F11 – дозволяє перейти до головного вікна.  1. Створити проект

Створення проекту в Spider Project починається із задання його властивостей. Для створення в Spider Project нового проекту необхідно в головному вікні програми обрати меню «Файл» і далі меню «Создать проект ? Новый» (рис.1.4).Рис. 1.4. – Створення нового проекту

Після того, як відкрилося діалогове вікно властивостей проекту, в ньому необхідно зазначити:
Рис. 1.5. – Властивості проекту


Після натиснення клавіші ОК, у головному вікні програми з'являється піктограма нового проекту, яка виділяється сірим кольором і відкривається вікно діаграми Гантта робіт створеного проекту. Відразу після створення проект містить:
  1. Сформувати ієрархічну структуру робіт проекту.

Створення ієрархічної структури робіт дозволить виконати декомпозицію робіт проекту на дрібніші, більш чіткі частини, якими легше керувати, дозволить точніше визначити і склад, і характеристики робіт, які треба буде виконати.

Існує декілька варіантів створення ієрархічної структури робіт в пакеті Spider Project.

Перший варіант.

Створення фаз ієрархічної структури робіт безпосередньо в діаграмі Гантта (Гантт Робіт).

? натискаємо праву клавішу миші на сірому полі з лівої сторони від фази першого рівня (у цьому полі проставлені номери рядків), бачимо меню, у якому вибираємо «Создать фазу»;

? далі вибираємо рівень їєрархії цієї фази – вона є або підфазою тієї фази на якій було визвано меню («Создать фазу» ? «На уровень ниже»), або наступною фазою того ж рівня ієрархії («Создать фазу» ? «На тот же уровень»);

? у діалоговому вікні, яке з'явилося, задаємо вихідні дані фази.

Другий варіант.

Створення фаз ієрархічної структури робіт за допомогою «Иерархии работ». Ієрархія робіт використовується для відображення поточної структури робіт. Зовнішній вигляд вікна ієрархії робіт залежить від того, який Вид ієрархії заданий у діалоговому вікні настройки ієрархічної діаграми, яке відкривається у результаті вибору пункту меню Диаграмма?Настройка (рис.1.6.).


Рис. 1.6. – Діалогове вікно настройки
Якщо обраним буде вид Иерархия(рис.1.7.), то фази у вікні розміщуватимуться у виді вертикальної ієрархії. Інформація про фазу (її назва і код) відображуватимуться справа від графічного зображення фаз. Якщо ж обраний вид Дерево (рис.1.8.), то фази зображуватимуться у вигляді прямокутників. На прямокутнику розміщуватиметься інформація про фазу.

Рис.1.7. –Ієрархічни діаграма у вигляді ієрархії


Рис. 1.8. – Ієрархічна діаграма у виді дерева
Фази відображуються згідно рівня ієрархії. Кожен рівень ієрархії має всій фоновий колір, який можна змінювати з головного вікна програми.

В ієрархії робіт можна відображувати фази до якого-небудь рівня включно (наприклад, тільки фази першого та другого рівнів). Налаштування рівня відображення проводиться у діалоговому вікні настройки (рис.1.6.).

Ієрархія робіт редагується за допомогою миші. Якщо переміщувати мишу з натиснутою на фазі лівою клавішею, то можна змінювати місцями фази всередині кожного рівня. При переміщенні фази на рівень нижче, потрібно тримати натиснутою клавішу Shift, а при переміщенні на той же рівень – клавішу Alt.

? у головному вікні програми вибираємо піктограму «Иерархия работ»;

? натискаємо праву клавішу миші на прямокутнику, який відображає проект у діаграмі ієрархічної структури робіт;

? у контекстному меню обираємо пункт «Создать фазу» (як і у попередньому прикладі фазу створюємо або на тому ж рівні, або на рівень нижче);

У звіті ієрархічну діаграму потрібно відобразити і у виді дерева, і у виді ієрархії.


  1. Ознайомитися та зафіксувати основні властивості фаз (задач та підзадач проекту).

Подвійний клік лівої клавіші миші на фазі викликає діалогове вікно властивостей фази, в якому задаються її основні характеристики. Натиснувши праву клавішу миші на зображенні фази, можна викликати контекстне меню фази ієрархії робіт, яке дозволить виконати наступні дії: редагувати властивості фази, створювати загальні звіти по обраній фазі, створювати та видаляти фази.
3.5. Визначити перелік операцій проекту.

Заповнити таблицю операцій для звіту в Microsoft Word.
3.6. Заповнити фази операціями, що відносяться до даної задачі, підзадачі і т.д. Операції – це найнижчий рівень декомпозиції робіт проекту. В пакеті Spider Project є декілька способів створення нових операцій (в таблиці Операції, в діаграмі Гантта робіт, в мережевій діаграмі). Зручніше це робити у діаграмі Гантта одним з двох, запропонованих нижче, варіантів:

- щоб створити чергову операцію у будь-якій фазі достатньо визвати меню фази (натиснути праву клавішу миші на сірому полі з лівої сторони від обраної фази) і обрати в ньому пункт «Создать операцию»;

- перемістити курсор на сіре поле (номер рядка) потрібної фази і натиснути на клавіатурі клавішу Ins.
3.7. Зберегти створений проект.

Збереження проекту можна виконати як з будь-якого вікна проекту, так і з головного вікна програми. У першому випадку потрібно натиснути на відповідну кнопку панелі інструментів, або вибрати у головному меню пункт Проект?Сохранить. При збереженні проекта з головного вікна програми необхідно визвати контекстне меню проекта, натиснувши праву клавішу миші на його піктограмі та вибрати у ньому пункт Сохранить. Проект буде збережений без зміни його коду та номеру версії.
3.8. За отриманими результатами зробити висновки.


 1. Звіт повинен містити:


• вихідні дані;

• копію головного вікна нового проекту;

• ієрархічну діаграму фаз проекту у виді дерева;

• ієрархічну діаграму фаз проекту у виді ієрархії;

• таблицю з переліком усіх операцій створеного проекту;

• копію діалогового вікна властивостей будь-якої фази передостаннього рівня деталізації з відкритою закладкою Операції;

• висновки.


 1. Перелік теоретичних питань з відповідної теми


Лабораторна робота №2
«ФОРМАЛІЗАЦІЯ РОБІТ І РОЗРАХУНОК ЧАСОВИХ ПАРАМЕТРІВ ОПЕРАЦІЙ ПРОЕКТУ»
Мета роботи: набуття навичок та вмінь щодо формалізації робіт і розрахунку часових параметрів операцій проекту.


 1. Основні теоретичні положення.

Проект завжди має встановлений строк закінчення. Оцінити відразу скільки часу знадобиться на виконання проекту, особливо, якщо він достатньо складний та містить багато відповідальних робіт, неможливо. Щоб отримати чітке уявлення, як виконувати поставлені задачі, скільки часу потрібно на кожну з них і як вкластися у визначений строк, потрібен системний підхід.

Загальний час для виконання комплексу робіт задачі залежить від наступних факторів:

Наприклад, проект містить десять окремих робіт, на виконання кожної з яких потрібен тиждень. За який час можливо закінчити проект? Якщо виконувати роботи одночасно, то достатньо одного тижня. При необхідності проводити їх послідовно, потрібно не менше десяти тижнів. Проект, у якому послідовною залежністю пов'язані тільки окремі роботи, займе від одного до дев'яти тижнів.

Критичний шлях – послідовність операцій у проекті, яка потребує найбільшого часу для завершення.

Некритичний шлях – послідовність операцій, яку можна виконати з деякою затримкою, що не завадить завершити увесь проект у найкоротший строк.

Резерв часу – максимальний час, на який можна затримати визначені операції і при цьому закінчити проект у найкоротший термін.

Довжина критичного шляху визначає час виконання всього проекту. Проект може мати декілька критичних шляхів.

Щоб визначити послідовність робіт, використовують два підходи:

1) Від початку до кінця.

• виберіть операції (або лише одну), які повинні виконуватися відразу після початку проекту;

• проаналізуйте ці операції і вирішіть, які роботи виконуватимуться відразу після їх завершення;

• у такій же послідовності продовжуйте розглядати усі роботи проекту.

2) Від кінця до початку.

• виберіть останні декілька робіт (або тільки одну), які будуть виконуватися вкінці проекту;

• проаналізуйте ці операції і вирішіть, які роботи будуть виконуватися безпосередньо перед їхнім початком;

• продовжуйте в оберненому порядку розглядати всі операції проекту.

Визначайте пріоритет і порядок виконання робіт виходячи зі змісту і необхідності самих робіт, а не доступності ресурсів. Недоцільно ставити дві незалежні роботи послідовно на основі того, що в наявності є лише один відповідний виконавець. У випадку необхідності можна маневрувати ресурсами, або спробувати отримати їх додатково.

Оцінка тривалості операцій, у даній лабораторній роботі, це, основане на вашому досвіді, інтуїції та здоровому глузді, припущення, скільки часу дійсно займе виконання кожної операції. Потрібно пам'ятати про те, що занижена оцінка тривалості робіт може збільшити їх реальну тривалість, тому що:

Під час оцінки тривалості робіт найперше потрібно визначити і проаналізувати такі їх складові:


Рекомендації для покращення оцінки тривалості робіт:

Страховий фактор – це додатковий час, який додається до тривалості роботи «на всякий випадок». Така методика тільки погіршує планування через наступні причини:

• операція, як правило, має тенденцію займати увесь відведений на неї час. Якщо роботу, наприклад, можна виконати за два тижні, а відводиться три, то раніше трьох вона навряд чи завершиться;

• люди використовують «страховий фактор» щоб ухилитися від старанного аналізу робіт, який дозволить вибрати найбільш ефективну стратегію їх виконання;

• колеги починають сумніватися у чіткості і здійсненності цього плану, так як знають, що терміни визначалися не на основі ретельного продумування деталей.

Незважаючи на всі зусилля, часто буває важко оцінити тривалість робіт. Це відноситься до операцій, які не виконувались раніше, які мають бути виконані у майбутньому, а також, виконання яких раніше неодноразово супроводжувалось непердбаченими факторами. У таких випадках потрібно більш ретельно проводити оцінку, використовуючи викладений вище та отриманий на лекціях матеріал, суворо контролювати процес виконання проекту, щоб відслідкувати усі зміни, які можуть вплинути на початкові оцінки та негайно відобржати усі зміни на графіку, як тільки вони будуть помічені.

Сітковий графік не містить календарного плану виконання проекту, він відображує лише інформацію для його розробки. Визначившись із строками можна перейти до оформлення графіка робіт у форматі графіка Гантта, який дає наглядне уявлення про хід виконання робіт, і якщо вони перекривають одна одну – це одразу видно.


 1. Завдання

Вихідними даними для лабораторної роботи №2 є всі дані з проекту створеного під час першої лабораторної роботи та виконане студентами домашнє завдання, яке полягало у визначенні взаємозв'язків між операціями.

Потрібно формалізувати усі операції (роботи) і остаточно змоделювати це у середовищі Spider Project. Встановити логічні зв'язки між усіма операціями. Назначити час виконання для кожної операції. Розрахувати розклад (графік Гантта) і побудувати сіткову діаграму. Визначити критичний шлях проекту та резерви часу по операціях. Провести аналіз критичності та некритичності операцій.


 1. Порядок виконання роботи
  1. Формалізувати операції (роботи) і змоделювати це у середовищі Spider Project.

Для цього потрібно остаточно завершити наповнення усіх фаз проекту операціями. У діаграмі Гантта робіт перейти до вкладки Операції (рис. 2.1.), де повинен відобразитися повний перелік операцій проекту. Копію даного діалогового вікна перенести у звіт.Рис. 2.1. – Таблиця операцій
3.2. Встановити логічні зв'язки між усіма операціями.

3.2.1. Визначити усі незалежні операції, які можна почати виконувати паралельно на самому початку проекту.

3.2.2. Встановити логічний зв'язок для тих операцій проекту, що залишилися.

3.2.3. Встановити зв'язки між операціями проекту у середовищі Spider Project.

Процес проведення нового зв'язку полягає у виборі попередньої та наступної операцій по відношенню до поточної.

Зв'язки використовуються для чіткого відображення у пакеті Spider Project технологічної послідовності робіт. Вже при складанні переліку робіт потрібно уявляти собі послідовність виконання робіт для того, щоб потім вистроїти взаємозв'язки між операціями проекту.

Провести взаємозв'язок від однієї операції до іншої можна:

1) у графічній частині діаграми Гантта робіт або у сітковій діаграмі. Для цього потрібно підвести курсор миші до зображення операції, від якої буде проводитися зв'язок, утримуючи натиснутою ліву клавішу миші, провести зв'язок до наступної операції і відпустити клавішу (рис 2.2.). Під час проведення зв'язку курсор матиме форму павука. Для того, щоб при проведенні нового зв'язку відкривалося діалогове вікно властивостей зв'язку, необхідно у діалоговому вікні параметрів активізувати опцію Открывать свойства при создании нового объекта (рис.2.3.).

Операції, пов'язані між собою, вишикуються згідно заданим характеристикам зв'язків тільки після того як буде проведений розрахунок розкладу проекту. Не можна проводити зв'язок від операції до неї ж. Не можна проводити зв'язок від однієї операції до іншої, якщо вже існує ланцюжок зв'язків у оберненому напрямку – з приводу цього видається відповідне повідомлення.


Рис. 2.2. – Проведення зв'язків у діаграмі Гантта


Рис. 2.3. – Параметри Spider Project
2) двічі клацнувши лівою клавішею миші на операції, перейти на закладку «Связи» і в залежності від того, є дана операція попередньою чи наступною для тієї операції, до якої потрібно провести зв'язок, натискаєм відповідну кнопку «Добавить» (рис. 2.4.). У вікні «Операции» знаходимо потрібну операцію, натискаємо «ОК» і у вікні, яке відкриється, визначаємо властивості зв'язку.


Рис.2.4. – Проведення зв'язків до попередніх та наступних операцій
Усі взаємозв'язки, які є у проекті, можна проглянути у таблиці «Связи» (рис. 2.5.), яка формується автоматично, виходячи з тих даних, які введені в діаграму Гантта (Робіт). У цій таблиці можна змінювати тип зв'язку і задавати затримку (у днях, або годинах).


Рис. 2.5. – «Связи»
3.2.4. Ознайомитися та задати основні властивості встановлених зв'язків. Діалогове вікно властивостей зв'язку (рис. 2.6.) можна відкрити двічі клацнувши лівою клавішею миші по порядковому номеру зв'язку в таблиці «Связи».


Рис. 2.6. – Діалогове вікно властивостей зв'язку
У цьому вікні знаходяться текстові поля для відображення назв попередньої та наступної операцій відносно даного зв'язку. Кнопки Свойства, які розміщені справа від цих текстових полів, дають можливість викликати діалогове вікно властивостей операції (попередньої або наступної відповідно).

Задати один із чотирьох типів зв'язку:

Финиш-Старт – тип логічного взаємозв'язку операцій, коли наступна операція може початися лише після закінчення попередньої.

Финиш-Финиш – тип логічного взаємозв'язку операцій, коли наступна операція може завершитися лише після завершення попередньої

Старт-Старт – логічний взаємозв'язок, за яким наступна операція розпочинається не раніше початку попередньої.

Старт-Финиш – логічний взаємозв'язок, за яким наступна операція закінчується не раніше початку попередньої.

Крім того, можна встановлювати затримку зв'язку по часу або по обсягу і, відповідно до цього, з різними одиницями виміру.

Включення опції Жесткая связь забороняє збільшувати затримку між операціями при розрахунку розкладу з вирівнюванням ресурсів. Наприклад, роботу з застигаючим бетоном не можна відкласти на деякий час після того, як його вже залили.

Кнопка Цвет на диаграмме змінює колір зображення даного зв'язку на графічній частині діаграми Гантта робіт.
3.3. Визначити часові параметри операцій.

3.3.1. Для кожної операції у діалоговому вікні її властивостей задати тривалість у днях (рис. 2.7.). Перерахунок у тривалість по годинах відбувається автоматично.Рис. 2.7. – Тривалість операції
3.3.2. Визначити тип операції ДПГ «Длительность», метод розрахунку розкладу робіт – КМР, активізувати опцію «Масштабируемая» (рис.2.7.).

Операція у програмі може бути чотирьох типів:


КМР (как можно раньше) – метод розрахунку розкладу робіт, при якому планова дата настання події призначається на найбільш можливий ранній час при умові дотримання накладених обмежень.

КМП (как можно позже) – метод розрахунку розкладу робіт, при якому планова дата настання події відкладається на найбільш можливий пізній строк без порушення терміну виконання проекту у цілому.

Прерываемая – дозволяє перервання операції під час її виконання.

Считать тренды отклонений – дозволяє отримати табличний звіт або діаграму по трендах відхилень після проведення порівняння поточної версії проекту із базовою.

Масштабируемая – при вставці проекту або копіюванні операцій, множення обсягів, тривалостей і витрат на операціях (що задається у діалоговому вікні зміни характеристик операцій) відбувається лише для операцій з такою ознакою.
3.4. Розрахувати розклад (графік Гантта) і побудувати сіткову діаграму.

3.4.1. Проводимо розрахунок розкладу для вирівнювання графіка Гантта одним із наведеним нижче способів:

- вибрати у головному меню діаграми Гантта пункт Расчет, і далі підпункт відповідного виду розрахунку (без обмежень на ресурси);

- натиснути кнопку (розрахунок розкладу без обмежень на ресурси) на панелі інструментів;

- натиснути клавішу F9 на клавіатурі.

3.4.2. У центральній частині головного діалогового вікна програми натискаємо на піктограму Сетевая диаграмма.

У вікні сітьової діаграми відображуються операції і фази поточної структури робіт. Повністю виконані операції перекреслюються навхрест, а виконані частково перекреслюються однією лінією з верхнього лівого кутка операції до нижнього правого. Правий і лівий край критичних операцій забарвлений у червоний колір. Зв'язки між операціями зображуються у вигляді стрілок, а між критичними операціями і червоним кольором. Переміщуючи мишу із натиснутою лівою клавішею з операції можна провести новий зв'язок, або відредагувати наявний. Подвійний клік лівої клавіші миші на зображенні операції або фази відкриває діалогове вікно властивостей операції, або вікно властивостей фази для редагування їх характеристик. На сітковій діаграмі можна побачити загальну інформацію по проекту: його назву, початок, закінчення, тривалість, витрати, чистий дисконтований дохід та внутрішню норму доходності. З вікна сітьової діаграми також можна виконувати розрахунок розкладу (без обмеження та з обмеженням на ресурси) і розрахунок витрат, які запускаються за допомогою відповідних кнопок на панелі інструментів, або після вибору пункту меню Расчет і відповідних підпунктів.

Вид відображення сітьової діаграми задається вибором пункту меню Диаграмма і потрібного підпункту, або за допомогою кнопок на панелі інструментів.

3.4.2.1. Зобразити структуру операцій по фазах (рис. 2.8.)


Рис. 2.8. – Відображення структури операцій по фазах
Відображення структури операцій по фазах. По горизонталі операції розташовуються аналогічно відображенню структури операцій. По вертикалі операції розташовуються згідно належності до фаз. Спочатку розташовуються усі операції фази першого рівня, нижче – операції фаз другого рівня і т.д.
3.4.2.2. Зобразити загальну структуру операцій (рис. 2.9.)


Рис. 2.9. – Відображення загальної структури операцій
Відображення загальної структури операцій. По горизонталі операції розташовуються у тому порядку, який визначається зв'язками. Кожна операція зсовується на один горизонтальний крок сітки по відношенню до своїх попередніх операцій. По вертикалі операції розміщуються на відстані вертикального кроку сітки одна від одної, згідно порядку чередування в переліку операцій проекту.
3.4.2.3. Зобразити фази у сітковій діаграмі (рис.2.10.)


Рис. 2.10. – Відображення фаз
Відображення фаз. У вікні відображається повна структура операцій з фазами. Фази відображаються у вигляді прямокутників, всередині яких розміщуються операції. При цьому фази одного рівня зміщуються по вертикалі одна відносно іншої. Операції всередині фаз по горизонталі розміщуються аналогічно відображенню структури операцій по фазах.

У звіті повинні бути усі три форми відображення операцій і фаз у сітковій діаграмі.
3.5. Визначити критичний шлях проекту та резерви часу по операціях. Виконати аналіз критичності і некритичності операцій.

Критичний шлях проекту можна визначити у діалоговому вікні сіткової діаграми, де критичні операції позначаються червоним кольором. Резерви часу по кожній із операцій розраховані програмою у діалоговому вікні властивостей операції на вкладці Расчетные данные (рис. 2.11.).

Отримані дані по кожній операції проекту занести в таблицю 2.1, яку відобразити у звіті.


Рис. 2.11. – Розрахункові дані властивостей операції
Таблиця 2.1

№ п/п

Назва операції

Тривалість, дн.

Критичність

Резерв часу, дн.

1.

2.

...


3.6. За отриманими результатами зробити висновки.

 1.   1   2


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации