Шпаргалки по реконструкции зданий и сооружений (технология) (на укр. яз.). Шпаргалки з реконструкції будівель та споруд (технологія) - файл n1.doc

Шпаргалки по реконструкции зданий и сооружений (технология) (на укр. яз.). Шпаргалки з реконструкції будівель та споруд (технологія)
скачать (8789.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc8790kb.22.10.2012 00:43скачать

n1.doc

  1   2   3   4
1 Реконструкція будинків і споруд; загальні визначення, мета і завдання.

Реконструкція будівель передбачає надання наявним будинкам і спо­рудам нових функціональних та естетичних якостей відповідно до зміни потреб суспільства. Прийняття рішення про реконструкцію будівлі визначається економічною доцільністю її здійснення та вимогами збе­реження архітектурних якостей забудівлі на основі врахування вели­чини зносу.

Тривалий термін існування будівель призводить до їх старіння: втрати будівлями та їхніми елементами початкових експлуатаційних якостей (міцності, стійкості тощо), що характеризується поняттям фізичного зносу будівель та їх конструкцій. Під час експлуатації будівель проведенням ремонтних робіт певною мірою запобігають збільшенню зносу конструк­цій і елементів будівлі, але процес зношення безперервний і настає мо­мент, коли витрати на ремонт стають недоцільними. Для забезпечення подальшої нормальної експлуатації будівлі потрібно виконати її ре­конструкцію із заміною чи підсиленням несівних конструкцій.

Крім фізичного визначають також поняття морального зносу будин­ку чи споруди.

Моральний знос будівлі характеризується втратами нею технологіч­них, санітарно-гігієнічних якостей відповідно до чинних будівельних норм і потреб суспільства.

Порівняно з новим будівництвом проведення реконструкції характе­ризується наявністю деяких специфічних чинників, що впливають на виконання будівельних робіт. Вони спричинюються:

умовами для складування конструкцій та розміщення будівельних ма­шин і механізмів; наявністю поблизу будинків і споруд доріг, проходів, підземних та наземних інженерних мереж, які експлуатуються. Обме­жені умови складування матеріалів і розміщення машин ускладнюють постачання та застосування будівельних конструкцій і машин з великими габаритами.

Будинки, споруди, дороги, проходи й інженерні мережі, розміщені поряд із майданчиком реконструкції, потрібно позбавити від руйнівного та небезпечного впливу реконструктивних робіт, вживши заходи спеці­ального захисту чи застосувавши відповідні безпечні технології.

Об'ємно-планувальні параметри об'єкта і конструктивні рішення реконструкції значно обмежують можливість застосування певних техно­логічних методів та засобів їх механізації. Невеликі параметри робочих зон виконання реконструктивних робіт всередині приміщень, зокрема за висотою, необхідність проведення робіт на перекриттях зі зниженою несівною здатністю потребують застосування малогабаритної техніки і ручних машин.

Реконструкція будинків потребує виконання робіт, які зазвичай не застосовуються у новому будівництві: це роботи зі знесення та розбиран­ня будинків і конструкцій методами руйнування, зламу, різання, роботи з тимчасового або постійного підсилення конструкцій.

Реконструкція промислових підприємств здебільшого здійснюється в умовах специфічного навколишнього середовища, зумовленого їхнім технологічним процесом.

Підвищена температура повітря, його загазованість, запиленість, підви­щений рівень шуму основного виробництва значною мірою впливають па терміни виконання реконструкції та якість робіт, оскільки ці чинни­ки спричинюють підвищену втомлюваність будівельників і їх потребу в засобах індивідуального захисту, а іноді й неможливість застосуван­ня певних будівельних технологій.

Під час проведення реконструктивних робіт у будинках, Ідо експлуату­ються, ставляться вимоги щодо забезпечення безпечної та комфортної експлуатації будинків і умов безперешкодного проведення в них основ­ного технологічного процесу. При цьому виконання будівельних робіт ие повинно спричинювати підвищений рівень шуму, загазованості, запи­леності, вібрацій. Реконструкцію потрібно виконувати в максимально короткі терміни.

Специфічні чинники реконструкції обмежують застосування сучас­них технологій виконання будівельних робіт, знижують виробіток і підви­щують собівартість реконструкції. Значна кількість специфічних умов реконструкції визначає: її відмінність від нового будівництва і потребу врахування їх при виборі конструктивних рішень реконструкції та тех­нологічних методів виконання робіт.

Підвищення ефективності реконструкції досягається узгодженням проектних рішень і технологічних методів виконання реконструктив­них робіт на стадії розроблення проекту, для чого створюють проектно-будівельні організації.

2. Реконструкція, ремонт та реставрація будинків

Необхідність забезпечення справного стану конструкцій, частин будин­ків і споруд, а також інженерного обладнання, їхньої надійної роботи упродовж нормативного терміну служби потребує виконання науково обгрунтованих методів експлуатації будинків та споруд. Основою цих методів є єдина система планово-запобіжних ремонтів. Систе­ма ПЗР це сукупність організаційних і технічних заходів з нагля­ду та ремонту будинків і споруд. Ці заходи проводять періодично у встановлені терміни з метою запобігання передчасному зношенню, ава­ріям, підтримання конструкцій та інженерного обладнання в належно­му експлуатаційному стані.

Технічні стан будинку (споруди) або його конструктивних елементів визначається чотирма категоріями: І — нормальний стан; її — задо­вільний; III - непридатний для нормальної експлуатації; IV — аварійний стан.

За системою ПЗР встановлено такі види технічних оглядів: систе­матичний, загальний періодичний, позачерговий.

За системою ПЗР встановлено два види ремонтів: поточний і капі­тальний.

Періодичність ремонтів визначається термінами служби тих або інших конструкцій, гідрозахисних та опоряджувальних покриттів.

Експлуатаційна служба на кожний будинок (споруду) оформлює паспорт технічного стану і журнал з експлуатації, в який заносять результати всіх обстежень і ремонтів.

Під час планування підготовки будинків (споруд) до зими насамперед треба передбачати ремонт джерел теплопостачання, тепломереж, а та­кож усунення недоліків у системах опалення, гарячого і холодного во­допостачання, в інших інженерних системах, а також ремонт даху та

покрівлі.

Поточний ремонт полягає в системному і своєчасному проведенні робіт для захисту конструктивних елементів та обладнання будинків від передчасного зносу, а також ліквідації дрібних пошкоджень, які виникли в процесі експлуатації.

Він передбачає виконання таких основних робіт:
-комплекс процесів, метою виконання яких є консервування і віднов­
лення початкового вигляду окремих конструктивних елементів,інженерного обладнання, опоряджувальних покриттів та елементів благоустрою;

-заходи щодо усунення дрібних дефектів, не пов'язаних із заміною

основних конструкцій та обладнання будинку (споруди);

-роботи з налагодження і регулювання інженерного обладнання (си-

стеми опалення, вентиляції тощо)

Приймання виконаних робіт полягає в перевірянні відповідності їх

Переліку і обсягам, передбаченим планом проведення поточного рмон ту якості, виконаних робіт, наявності актів на приховані роботи. Завершуються ці роботи складанням акта, який є основним документом для оплати та списання матеріалів.

Капітальний ремонт полягає в заміні або відновленні окремих конструктивних елементів та обладнання будинків у звязку з їх зносом або руйнуванням.

Капітальний (особливо комплексний) ремонт будинків (споруд) через специфічність умов виконання належить до складних, як правило більш трудомістких робіт, ніж нове будівництво. Тому проводити його слід лише за наявності потрібної проектно-технологічної документації.

За результатами проведення капітального ремонту складаеться на основі якого експлуатаційна служба вносить відповідні відомості до технічного паспорта будинку чи споруди

Поточний ремонт виконують у плановому порядку, він полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт зі збереження окремих елементів даху та покрівлі від передчасного зносу і своєчасному усу­ненню пошкоджень, які виникають у процесі експлуатації.

Поточний ремонт дахів і покрівель поділяють на три види: технічне обслуговування (ТО), поточно-профілактичний (ПП) і поточно-непе­редбачений (ПН) ремонти.

Реставрація полягає в укріпленні пам'ятки архітектури та

Основними методами реставрації є консервація, фрагментарна та повна реставрація.

Основне завдання консервації — це збереження пам'ятки архітекту­ри такою, якою вона е нині. Консервація пам'ятки залишає непоруше-ною її оригінальність і дає змогу з часом провести потрібні рестав­раційні роботи. Існують пам'ятки архітектури, для яких консервація -не лише бажаний, а й єдиний метод реставрації (пам'ятки зі складною будівельною Історією, пам'ятки давнини тощо).

Фрагментарна реставрація пам'ятки має на меті повніше ви­явлення прихованих особливостей її архітектури, конструкцій або буді­вельної історії.

Повна реставрація передбачає максимально повне, хоч і не зав­жди достовірне, розкриття старовинних особливостей споруди, вияв істот­них рис її як пам'ятки історії архітектури.

При цьому роботи мають найскладніший характер, оскільки водно­час з елементами консервації та фрагментарної реставрації здійснюєть­ся також відтворення втрачених з часом частин пам'ятки.

До початку реставрації мають бути проведені потрібні дослідження (історико-бібліографічні, архівні, натурні) та складений проект рестав­рації.
3. Реконструкція промобєктів; мета, основні задачі, особливості

Главной задачей промышленного строительства явля­ется наращивание производственного потенциала страны на основе новой технической базы с ускоренным обновле­нием производственных фондов и возрастанием их соци­ально-экономической эффективности. Одно из основных направлений в решении этой задачи — внедрение новей­ших научно-технических достижений в производство, тех­ническое перевооружение и реконструкция действующих предприятий.

Расширение предприятий предусматривает строительство дополнительных производств (зданий, соору­жений, коммуникаций и т. п.) на территории действующего предприятия или прилегающей к нему территории.

Техническое перевооружение предприя­тия — комплекс мероприятий, обеспечивающих повы­шение технического уровня производства на основе внедре­ния новой техники и технологии, модернизации и замены устаревшего и изношенного оборудования более совершен­ным.

Реконструкция действующего предприятия представляет собой переустройство предприятия по единому комплексному проекту, как правило, без строи­тельства новых и расширения существующих объектов и цехов основного назначения, направленное па совершенст­вование производства и улучшение его технико-экономиче­ского уровня на базе современных достижений научно-тех­нического прогресса.

При реконструкции предприятия, при необходимости мо­жет осуществляться: новое строительство и расширение действующих объектов вспомогательного и обслуживающего назначения с заменой устаревшего оборудования, устра­нением диспропорций в технических звеньях предприятия и вспомогательных службах; строительство новых зданий и сооружений того же назначения взамен ликвидируемых на территории действующего предприятия, дальнейшая экс­плуатация которых по технико-экономическим причинам является нецелесообразной; расширение отдельных зданий и сооружений основного, вспомогательного и обслуживаю­щего назначения в тех случаях, когда более высокопроиз­водительное и совершенное технологическое оборудование не может быть размещено в существующих зданиях.

В результате проведения реконструкции действующего предприятия должна быть достигнута одна или одновре­менно несколько целей: увеличение производственной мощности предприятия; изменение вида и номенклатуры выпускаемой продукции, повышение ее качества; повыше­ние производительности и условий труда; снижение мате­риалоемкости производства; повышение требований к охра­не окружающей среды и др.

Многоцелевой и многорезультативный характер рекон­струкции действующих предприятий предопределяет осо­бый подход к классификации ее видов. Виды реконструк­ции можно классифицировать по таким признакам: коэффициенту обновления производственных фондов; характеру строительно-монтажных работ; условиям стесненности выполнения СМР; конструктивным особенностям реконструируемых зда­ний;

соотношению объемов внутри- и внецеховых реконструк­тивных работ;

ограничениям, накладываемым условиями выполнения СМР;

уровню требований техники безопасности; характеру совмещения СМР с деятельностью предпри­ятия.

По коэффициенту обновления производственных фон­дов (К) различают реконструкцию: большую (К>0,40), среднюю (0,20<К<0,40) и малую (К<0,20). Коэффици­ент обновления производственных фондов представляет со­бой отношение стоимости вновь вводимых в действие ос­новных фондов к общей сумме основных фондов после реконструкции предприятия. Иногда в результате значи­тельных объемов капиталовложений в реконструкцию дей­ствующих предприятий коэффициент обновления основных фондов может составлять 0,85...0,95, что свидетельствует о приближении реконструкции по характеру и объему к но­вому строительству.

При реконструкции производственных зданий реша­ются следующие основные задачи:

приведение объемно-планировочной структуры зда­ния в соответствие с потребностями модернизируемого или вновь размещаемого производства, а в случае изме­нения функционального назначения здания с требования­ми вновь располагаемых цехов или служб;

повышение эксплуатационных качеств существующих несущих и ограждающих конструкций в соответствии с новыми требованиями производства;

изменение основных строительных параметров зда­ния (конфигурации, плана, высот помещений, сетки ко­лонн), связанное с развитием производства, а также с условиями проведения реконструктивных строительных работ, в том числе без остановки технологического про­цесса;

модернизация инженерных систем для обеспечения потребностей модернизируемого производства и создания требуемых нормами условий труда работающих;

совершенствование архитектурно-художественных ка­честв здания и его интерьеров с учетом современных требований к общей композиции предприятия и промыш­ленной эстетики.

4. Реконструкція цивільних об’єктів; мета, основні завдання та основні особливості
Цель реконструкции жилого фонда заключается в его переустройстве для улучшения планировочного решения, повышения степени благоустройства инженерного обо­рудования зданий, создания квартир для посемейного заселения, отвечающих современным социологическим и демографическим требованиям.

При реконструкции жилой застройки всесторонне учи­тываются социальные и градостроительные ее задачи, а также экономическая и техническая эффективность ее осуществления.

Социальные задачи реконструкции заключаются в коренном обновлении застройки и планировочной струк­туры жилого фонда. Эти задачи предусматривают улуч­шение и постепенное выравнивание условий жизни насе­ления в старых и новых городских районах, которые должны удовлетворять современным и перспективным требованиям.

Градостроительные задачи реконструкции заключа­ются в улучшении планировочной структуры города, оз­доровлении городской среды, повышении архитектурно-пространственных качеств застройки, совершенствова­нии сети магистралей улиц, площадей, транспортных и пешеходных связей, а также в упорядочении систем ин­женерного оборудования и коммунального хозяйства.

Характерными и самыми массовыми объектами реконструкции являются: жилые здания. Прослужившие от 50 до 100 лет и более. Чрезвычайно существенны в градостроительном отношении их архитектурные и эстетические качества. Вместе с тем старые жилые здания в большинстве своем имеют значительный моральный и физический износ. Их реконструкция представляет собой важную градостроительную, арх-ую и сложную техническую задачу. Практика реконструкции общественных зданий менее обширна, а главное, менее единообразно. Последнее обстоятельство обусловлено двумя причинами: во-первых, большой номенклатурой весьма отличных друг от друга общественных зданий различного профиля и разных масштабов, а во-вторых, разнообразием функционального назначения здания. Среди реконструируемых общественных зданий имеются специально построенные для этой цели, а есть приспособленные. Основной объем работ по реконструкции общественных зданий приходится на старые районы города. Большинство из находящихся здесь зданий построено уже давно и подверглось физическому и моральному износу.

конструкций, изделий и материалов; осуществляет календар­ное планирование производства работ и обеспечения рекон­струкции материально-техническими и трудовыми ресурса­ми; разрабатывает, согласовывает и утверждает проекты производства подготовительных и основных СМР.

5. Передумови та техніко-економічна ефективність реконструкції будівель і споруд.

Особенностью настоящего этапа реконструкции цент­ров крупных городов является требование максимально­го сохранения сложившейся застройки, пригодной к дальнейшей эксплуатации. Причиной более бережного, чем два десятилетия назад, отношения к старой застрой­ке является ее доля в жилищном фонде городов. Чрез­мерный снос при реконструкции зданий, пригодных к проживанию, тормозит прирост жилой площади в го­родах и поэтому он должен быть уменьшен.

Реконструкция жилой застройки должна решаться комплексно с учетом генерального плана развития города. Проектирование комплексной реконструкции жилых кварталов ведется в три этапа: 1) обследование сложив­шейся застройки и ее анализ; 2) прогнозирование со­держания реконструктивных мероприятий на основе ре­зультатов обследования существующей застройки, генерального плана застройки города и перспективных разработок на более отдаленные периоды; 3) разработка проектов реконструкции жилых кварталов на срок реа­лизации генерального плана (I этап) и за его пределами — до полного завершения комплексной реконструк­ции (II этап).

Как правило, реконструкционнные работы считаются рентабельными, если затраты на их проведение не пре­вышают 70% стоимости нового здания, но это не отно­сится к случаю, когда речь идет о модернизации и вос­становлении зданий, являющихся историческими или ар­хитектурными памятниками.

Как показывают расчеты, в структуре единовремен­ных затрат, связанных с реконструкцией общесоюзных серий, удельный вес реконструкции составляет 50...60%, Остальные затраты связаны с устранением морального износа и решением главной задачи — улучшением усло­вий проживания. При этом реконструкция более эффек­тивна, так как она дает возможность не только улучшить качество квартир, но и повысить плотность застройки, что весьма важно в условиях дефицита свободных город­ских территорий.

Па эффективность реконструктивных мероприятий решающее влияние оказывают временные границы их осуществления. Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что реконструкцию полносборных зданий целесообразно проводить в период 30...60 лет с начала эксплуатации. За пределами указанного срока эффектив­ность реконструкции существенно снижается, поскольку потребуется значительно больший объем ресурсов по ус­транению физического и морального износа.

Реконструкция сложившейся застройки как вид гра­достроительной деятельности существенно отличается от нового строительства. Ее нормы и правила выделены в главе II СНиП 60—75 в отдельный раздел.

Важной частью технологии проектирования реконст­рукции жилых зданий является изучение существующего жилищного фонда, систематизация его архитектурных, конструктивных градостроительных особенностей, разра­ботка рациональных решений по реконструкции, накоп­ление, аналогов, разработку методических материалов, пособий типовых решений и проектов.

Такое исследование должно выполняться для каждого города, области, республики, региона в целом. Оно по­зволяет разделить фонд на группы по различным технико-экономико-технологическим характеристикам и явля­ется исходным материалом для проектирования комплек­сного обновления и реконструкции городов и районов. На стадии проектирования реконструкции зданий и мик­рорайонов эти данные уточняются и конкретизируются. Для каждого уровня проектирования должен быть конк­ретный исходный материал: для города (района) — комплексная схема капитального ремонта (переустрой­ства) жилищного фонда, для микрорайона или отдель­ного здания — проектное предложение (принципиальное решение) по реконструкции.
6. Особливості обємно-планувальних та конструктивних вирішень будинків та споруд, що реконструюються.

Процесс технического перевооружения и реконст­рукции производств в большинстве случаев сопровожда­ется заменой технологического оборудования, измене­нием соотношения различных участков и отделений и связанной с этим большей или меньшей перепланиров­кой помещений. Необходимость частичной или полной перепланировки может определяться изменением сани­тарных или пожарных характеристик реконструируемых или вновь размещаемых производств. Повышение куль­туры производства также требует существенной реорга­низации внутреннего пространства. Во всех случаях она должна проводиться с учетом необходимости создания ясного композиционного решения интерьера, четкого зо­нирования площадей цехов на зоны производственных и вспомогательных помещений.

Основными факторами, оказывающими влияние на формирование архитектурных решений при реконструк­ции предприятий, являются;

широкое внедрение новых технологических процессов и оборудования, повышающих производительность труда п требующих поддержания постоянных микроклимати­ческих условий в цехах;

повышение требований к инженерному обеспечению производств и связанное с этим увеличение годовых рас­ходов электрической и тепловой энергии, а также воды;

комплексная механизация и автоматизация производ­ственных процессов, создание систем автоматизирован­ного управления производством, вызывающих существен­ные изменения в планировочной структуре зданий и со­ответственно функциональных зон;

переход к новым формам территориальной организа­ции производства, вызывающий необходимость изменения сложившейся структуры предприятий.

Характер работ в условиях действующего производ­ства вызывает существенное отличие реконструкции от нового строительства в области проектных решений зда­ний и технологических процессов их возведения, что со­пряжено с рядом факторов, не свойственных возведению новых объектов.

Условия производства работ значительно усложня­ются из-за повышенной стесненности и необходимости совмещения строительно-монтажных работ с основной деятельностью предприятия. Объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий ог­раничивают возможность использования оптимальных комплектов строительных машин и поточной организации строительно-монтажных работ, что приводит к повышен­ной трудоемкости выполнения работ, непроизводитель­ным затратам рабочего времени, низкой эффективности использования строительных машин и, как следствие, су­щественным экономическим потерям, которые в ряде слу­чаев не компенсируются действующими поправочными коэффициентами к сметным нормам. Особенно заметно эти негативные последствия проявляются при демонтаже и монтаже строительных конструкций.

При реконструкции появляется необходимость выпол­нения комплекса работ, не присущих новому строительству — демонтаж конструкций, их усиление: замена отдель­ных конструктивных элементов, разборка сооружений. Особенностью демонтажных работ и работ по усиле­нию конструкций является то, что им практически всегда сопутствует комплекс работ но обеспечению устой­чивости сохраняемых частей зданий и усиливаемых кон­струкций. Эти работы, как правило, выполняются в усло­виях действующего цеха, что затрудняет их механиза­цию. При этом основным средством монтажа являются простейшие, монтажные приспособления — лебедки, та­ли, полиспасты, домкраты, монтажные балки, что приво­дит к значительным непроизводительным затратам тру­да при организации рабочих мест и повышенным затра­там труда в процессе производства работ.

К особому виду относятся работы по изменению гео­метрических параметров цеха без демонтажа существу­ющих конструкций; изменение шага колонн, пролетов, выборочная замена отдельных конструктивных элемен­тов. Ограниченность высотных и плановых габаритов здания в большинстве случаев исключает возможность применения монтажных кранов, а технологически специ­ализированных комплексов машин и приспособлений для выполнения этих видов работ в настоящее время недо­статочно.

7. Вплив специфічних факторів реконструкції на технологію механізацію виконання БМР

Производство СМР при реконструкции действующих промышленных предприятий имеет ряд особенностей ввиду того, что работы совмещены во времени и пространстве с технологической деятельностью реконструируемого произ­водства и осуществляются в условиях сложившегося гене­рального плана предприятия. Это нарушает нормальную организацию и технологию СМР, затрудняет применение имеющихся средств механизации и усложняет организацию материально-технического снабжения.

Особенности производства СМР при реконструкции дей­ствующего предприятия можно объединить (в зависимости от причинных факторов) в три группы: вызванные эксплуа­тационной деятельностью реконструируемого предприятия, характером застройки промышленной площадки и объемно-планировочными и конструктивными решениями зданий и сооружений.

К первой группе относятся следующие факторы:

превышение установленных норм санитарно-гигиеничес­кой среды реконструируемого предприятия (пыль, шум, за­газованность и т. д.). В таких условиях увеличи­вается трудоемкость работ и снижается производительность труда, появляются дополнительные издержки строительно­го производства в результате внедрения мероприятий по технике безопасности и обеспечению нормальных условий работы строителей (теплозащитные экраны, водяные заве­сы и т. д.);

повышенная опасность в зоне проведения СМР (взрыво-пожароопасность). В этих случаях применяют менее прогрессивные способы ведения работ, понижается уровень механизации работ, запрещается ведение сварочных работ, Укрупнительную сборку строительных конструкций и тех­нологического оборудования проводят вне территории пред­приятия;

особенности технологических схем и процессов рекон­струируемого предприятия. При последовательной непре­рывной технологии остановка одного из цехов на ре­конструкцию вызывает прекращение деятельности всего предприятия. В связи с этим реконструкцию обычно осу­ществляют участками, которые поэтапно освобождаются предприятием. Поэтапная передача участков для производ­ства СМР требует полного завершения работ па данном участке, что нарушает непрерывность строительных про­цессов из-за неподготовленности фронта работ на после­дующем участке и зачастую приводит к увеличению не­производительных затрат времени на 50—100 % по сравне­нию с новым строительством;

насыщенность зоны реконструкции действующим техно­логическим оборудованием и инженерными сетями. Это за­трудняет применение имеющихся средств механизации, усложняет организацию материально-технического снабже­ния, вынуждает производить дополнительные работы по предохранению технологического оборудования от повре­ждений. Стесненность рабочей зоны приводит к резкому снижению эксплуатационной производительности машин и механизмов, увеличению объемов немеханизированных работ. В этих условиях трудно также обеспечить размеры минимально необходимого фронта работ;

эксплуатация внутризаводских транспортных коммуни­каций строителями и производственниками. Наличие ши­рокой сети автомобильных дорог и железнодорожных пу­тей на территории промышленного предприятия снижает объемы работ по возведению временных транспортных коммуникаций, однако при эксплуатации дорог и путей одновременно подрядной организацией и заказчиком огра­ничивает время использования их строителями.

эксплуатация цехового грузоподъемного оборудования строителями и производственниками.При использовании цехового грузоподъемного оборудования составляется график его совместной эксплуатации строителями и производственниками, которым выделяется определенное время на использование оборудования, что зачастую недостаточно для ритмичности СМР. При эксплу­атации производственниками грузоподъемного оборудова­ния над зоной реконструкции приходится прерывать СМР.

Ко второй группе относятся:

высокая плотность застройки территории предприятия. Это объясняется существующей тенденцией увеличения производственной площади в пределах существующей тер­ритории, что приводит к стесненным условиям производ­ства СМР. Следствием стесненности строительной площадки является нерациональная организация внутриплощадочных транс­портных потоков, что затрудняет передвижение рабочих, управление строительными машинами и механизмами;

рассредоточенность реконструируемых объектов пред­приятия. Это приводит к нерациональному размещению временных зданий и сооружений на стройплощадке и уве­личивает количество пересечений людских и грузовых строительных и эксплуатационных потоков, что вызывает помехи в своевременной доставке строительных материа­лов, конструкций и технологического оборудования;

насыщенность территории предприятия подземными коммуникациями. Существующая развитая сеть подземных коммуникаций не позволяет использовать землеройную технику с полной производительностью, усложняет техно­логию производства работ и снижает уровень механизации земляных работ;

узость проездов внутризаводской автодорожной сети. Увеличение производственных площадей, сети автомобиль­ных и железных дорог в пределах существующей террито­рии предприятия вызывает сужение проездов, проходов, уменьшение радиусов поворота транспортных путей, что затрудняет перевозку длинномерных строительных конст­рукций и перемещение строительных машин, усложняет транспортные схемы доставки конструкций в зону мон­тажа;

К третьей группе относятся:

сложная конфигурация реконструируемых зданий и соо­ружений. При рекон­струкции таких зданий и сооружений усложняются трассы передвижения кранов, производится их многократный мон­таж и демонтаж, что снижает эффективность использова­ния строительной техники;

индивидуальность объемно-планировочных и конструк­тивных решений реконструируемых зданий и сооружений В этих условиях трудно или невозможно использовать типовые технологические карты, типовые конструктивные элементы и индустриальные ме­тоды производства работ;

недоступность элементов и конструкций реконструируе­мых зданий и сооружений для детального обследования. Вследствие этого при разборке зданий и сооружений воз­никают непредвиденные работы по усилению и закрепле­нию конструкций, не подвергаемых демонтажу (в общей структуре затрат рабочего времени до 8%). Для их вы­полнения приходится срочно снимать людей с одного участ­ка на другой, перемещать механизмы, что приводит к не­ритмичной работе.

Указанные особенности отрицательно влияют на орга­низацию и технологию реконструктивных работ.


8. Організаційно-технологічна підготовка будівельного виробництва в умовах реконструкції.

На организационном этапе генпроектировщик, заказчик и тенподрядная строительная организация выполняют ор­ганизационно-технологические мероприятия, предшествую­щие началу подготовительных работ на объекте рекон­струкции.

Генпроектировщик в организационный период осуще­ствляет разработку проекта организации реконструкции (ПОС(р)). Порядок его составления и состав решаемых при этом задач регламентируются Инструкцией по разработке проектов организации строительства и проектов производ­ства работ.

При разработке проекта реконструкции используются данные, полученные в процессе предпроектного обследова­ния объекта, а также сведения, предоставляемые заказчи­ком о целесообразных этапах проведения реконструкции, возможной последовательности выполнения строительно-монтажных работ, продолжительности остановки отдель­ных цехов предприятия для выполнения работ, об услугах, оказываемых реконструируемым предприятием строитель­ным организациям.

Вес организационно-технологические решения, прини­маемые в проекте, генподрядчик согласовывает с заказчи­ком, гел под рядной и при необходимости с субподрядными строительными организациями.

В этот период заказчик решает такие задачи: согласо­вывает, утверждает в установленном порядке и передает генподрядчику разработанную проектно-сметную докумен­тацию; открывает финансирование и заключает договор с генподрядчиком на проведение реконструкции объекта; по­лучает фонды на материалы и производит размещение за­казов на поставку необходимого оборудования; выдает спе­цификации генподрядчику для заказа конструкций, изделий и оборудования; решает вопросы последовательности пре­доставления фронта работ строителям и обеспечения строи­тельной площадки электроэнергией, паром, теплом, газом и др.

Генподрядная строительная организация в этот период определяет состав субподрядных и специализированных организаций; получает от заказчика, изучает и обрабаты­вает проектно-сметную документацию; передает ее своим исполнителям и субподрядчикам, размещает заказы на из­готовление, поставку и комплектацию необходимых конструкций, изделий и материалов; осуществляет календар­ное планирование производства работ и обеспечения рекон­струкции материально-техническими и трудовыми ресурса­ми; разрабатывает, согласовывает и утверждает проекты производства подготовительных и основных СМР.

9. Підготовчі роботи; внутрішньомайданчикові та позамайданчикові роботи

Структура и состав подготовительных работ зависят от характера и объемов реконструкции, объемно-планировоч­ных и конструктивных особенностей реконструируемого объекта, характера технологического процесса действую­щего предприятия.

В зависимости от места выполнения подготовительные работы разделяют на внсплощадочные и внутриплощадочные.

Внеплощадочныс подготовительные работы выполняют за пределами территории предприятия и включают (при необходимости) строительство железнодорожных путей и автомобильных дорог, обеспечивающих нужды реконструк­ции; прокладку магистральных подземных коммуникаций, линий электропередач, промежуточных баз складирования и укрупнения конструкций и т. п.

Внутриплощадочные подготовительные работы осущест­вляют на территории предприятия и разделяют на внутри­цеховые и внецеховые, относящиеся к реконструкции одно­го или нескольких цехов.

Внутриплощадочные работы включают: разборку и (или) перемещение на другое место зданий, сооружений, путей; отключение, демонтаж и перенос существующих инженерных сетей и оборудования; устройство временных производственных зданий, сооружений, складов, площадок укрупнитсльной сборки конструкций, площадок складиро­вания демонтированного оборудования; устройство проез­дов и въездов, временных инженерных сетей, зданий и соо­ружений, транспортных путей, ограждающих покрытий; выполнение работ, связанных с сохранением элементов бла­гоустройства и окружающей среды.

В проекте производства работ по реконструкции объек­та (ППР(р)) разрабатывают специальный раздел «Произ­водство подготовительных работ», в котором отражаются основные виды, место, последовательность и специфика их выполнения в действующих цехах, около действующих аг­регатов, оборудования, инженерных сетей и коммуникаций; приводятся рабочие чертежи по устройству временных за­щитных покрытий, оснастки, завес и т. п. При необходи­мости составляется ППР(Р) на разборку отдельных зданий и сооружений; демонтаж существующего оборудования, усиление подземных коммуникаций (тоннелей, подпорных стен, переходов)

Этот раздел разрабатывает, как правило, генеральная проектная организация с обязательным согласованием с заказчиком, генподрядчиком и субподрядными строитель­ными организациями. По отдельным видам подготовитель­ных работ вопросы технологии и организации разрабаты­вают генподрядчик и субподрядчик

При проектировании производства подготовительных работ, как и при новом строительстве, решают такие за­дачи: на стройгенпланс указывают места расположения временных зданий производственного и бытового характе­ра, размещения строительных машин, механизмов и обору­дования, площадок складирования конструкций и материа­лов от разборки зданий и демонтированного оборудования, временных ограждений; последовательность выполнения подготовительных и связанных с ними работ и процессов. На графиках производства работ дополнительно указы­вают режим (сменность) работы строителей, последова­тельность освещения фронта работ и порядок использова­ния внутрицехового транспорта. Дополнительно разрабаты­вают графики подачи конструкций и материалов в тесной увязке с транспортными потоками действующего пред­приятия.

Исходными данными для разработки проекта производ­ства подготовительных работ являются: проектное задание на реконструкцию объекта; проект организации реконструкции предприятия; рабочие чертежи реконструируемых зданий (цехов, пролетов) и сооружений; сведения об установленных сроках, порядке выполнения работ и сроках остановки основного производства; сведения о порядке и сроках обеспечения реконструкции необходимыми конструкциями, изделиями, материалами, строительными машинами и механизмами; данные о наличии и возможности использования в подготовительный период транспортных путей и средств предприятия; сведения о режиме работы предприятия, его цехов и участков.


10. Проектна технологічна документація, склад, порядок розробки.

Основными проектными документами, определяющими порядок, этапы и сроки проведения реконструкции про­мышленного предприятия, являются проект организации реконструкции (ПОС(Р)) и проект производства работ (ППР(р)). Эти документы, как и при новом строительстве, разрабатывают в соответствии со СНиП 3,01.01-85 «Орга­низация строительного производства».

На основании ПОС планируют и финансируют работы по реконструкции предприятия, планируют обеспечение материально-техническими и трудовыми ресурсами, проектно-сметной документацией, а также определяют сроки и объемы поставок технологического оборудования, методы организации реконструкции и выполнения работ.

Решения, принятые в ПОС(Г), являются основой для раз­работки организационно-технических мероприятий по ин­женерной подготовке и осуществлению реконструкции, со­ставлению проектов производства основных строительно-монтажных (демонтажных) и специальных работ.

Кроме исходных данных, регламентированных СНиП 3.01.01-85, при разработке ПОС используются дополни­тельно сведения, полученные в период предпроектного обследования объекта реконструкции, а также данные, от­ражающие основные этапы и возможную последователь­ность строительно-монтажных работ, периоды частичной и полной остановки производства, объемы капитальных вло­жений и СМР на реконструкцию предприятия (отдельных цехов, зданий, сооружений). Кроме этого, используются данные, представляемые заказчиком, о директивных сроках начала и окончания реконструкции, намечаемых объемах выпуска предприятием основной продукции, о наличии и возможности использования при производстве СМР мест­ных ресурсов, существующих подъемно-транспортных сред­ствах предприятия и другие сведения, характеризующие условия выполнения строительно-монтажных процессов и ограничения, связанные с работой предприятия.

ПОС(р), разрабатываемый генеральной проектной орга­низацией, содержит следующие документы:

календарный план реконструкции;

строительный генеральный план реконструкции;

организационно-технологические решения реконструкции существующих цехов, зданий, сооружений, коммуникаций и сетей или возведения взамен сносимых новых объектов, определяющие оптимальную последовательность рекон­струкции объекта с указанием последовательности работ;

ведомости объемов работ (основных, монтажных и спе­циальных строительных) по объектам, узлам, пусковым комплексам и этапам реконструкции;

ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах, оборудовании с распределением по календарным периодам реконструкции;

график потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах по всем объектам реконструкции, составленный на основе физических объемов работ и действующих норм расхода строительных мате­риалов;

график потребности в кадрах по основным категориям, составленный на основе нормативной трудоемкости и объе­мов СМР с учетом норм выработки на одного работающего;

пояснительную записку, содержащую характеристику условий реконструкции объекта, обоснование методов про­изводства и совмещения строительных, монтажных и специ­альных работ, мероприятия по охране окружающей среды, обоснование потребности в основных строительных маши­нах, механизмах, транспортных средствах, энергоресурсах; перечень основных строительных организаций, осуществля­ющих реконструкцию объекта с характеристикой их про­изводственной мощности; обоснование размеров и оснаще­ния площадок складирования строительных материалов, конструкций и оборудования. В пояснительной записке дол­жен быть также перечень специальных вспомогательных приспособлений и устройств, рабочие чертежи которых должны разрабатываться в составе рабочей документации на реконструкцию объекта; обоснование потребности в стро­ительных кадрах и принятой продолжительности рекон­струкции предприятия.

В проекте производства работ принятые в ПОС(Р) реше­ния конкретизируются с учетом условий производства стро­ительно-монтажных работ.

ППР(р) на производство реконструктивных работ может состоять из нескольких разделов.

Можно выделить следующие наиболее общие разделы ППР(р) при реконструкции:

производство работ подготовительного периода;

демонтаж технологического оборудования;

разборка (перемещение) зданий, сооружений, конструк­ций, коммуникаций;

производство земляных работ;

производство бетонных и железобетонных работ по зда­нию (цеху) в целом или по отдельным конструктивным эле­ментам;

усиление конструкций;

монтаж конструкций;

выполнение специальных строительно-монтажных работ (перекладка инженерных коммуникаций, сетей энергоснаб­жения, водопровода, канализации; производство взрывных работ и т. п.).

Исходя из условий реконструкции промышленного пред­приятии ППР(р) может быть составлен по работам, выпол­няемым в доостановочный период, в период остановки пред­приятия, без остановки производства.

В состав ППР(р) включают:

календарный план производства работ или комплексный сетевой график реконструкции объекта;

строительный генеральный план;

графики поступления па строительную площадку кон­струкций, изделий, материалов и оборудования с данными о поступлении этих ресурсов по каждой бригаде и с при­ложением документации по технологической комплектации, а в случаях проведения реконструкции комплектно-блочным методом — графики комплектной поставки блоков;

график движения рабочих кадров по объекту рекон­струкции;

график движения основных строительных машин и ис­пользования подъемно-транспортного оборудования дейст­вующего предприятия;

технологические карты на выполнение отдельных видов реконструктивных работ;

мероприятия по выполнению, в случае возможности, ра­бот методом сквозного бригадного подряда, вахтовым мето­дом, включая графики работы, режимы труда и отдыха бригад;

перечни монтажной оснастки и технологического инвен­таря, схемы строповки основных грузов;

пояснительную записку, в которой приводят обоснование основных решений по производству работ, потребности в материально-технических и энергетических ресурсах, меро­приятия, направленные на обеспечение сохранности мате риалов и конструкций на строительной площадке. В пояс­нительной записке должны быть определены также основ­ные технико-экономические показатели, включая объемы и продолжительность выполнения строительно-монтажных (демонтажных) работ, их себестоимость в сопоставлении со сметной, уровень механизации и затраты труда на еди­ницу физических объемов работ.

Основные решения, принимаемые при разработке ППР, согласовывают с соответствующими участниками рекон­струкции объекта.

Принятые в ППР и согласованные с соответствующими участниками реконструкции решения утверждаются глав­ным инженером генподрядной строительной организации.

11. Особливості потокового виконання робіт при реконструкції будинків і споруд.

При реконструкции промышленных объектов производ­ство строительно-монтажных работ может быть организо­вано последовательным, параллельным и поточным ме­тодами.

Последовательный метод предусматривает переход бри­гады на следующую захватку после окончания работ на предыдущей. При параллельном — реконструктивные рабо­ты проводятся одновременно на всех участках. Поточный метод предусматривает непрерывное выполнение СМР в короткие сроки при максимальном совмещении их в про­странстве и времени путем рационального расчленения все­го комплекса работ ка отдельные участки, планомерного перемещения строительных бригад по участкам и обеспече­ния их необходимыми материально-техническими и энерге­тическими ресурсами.

Поточный метод может применяться для выполнения отдельных строительных процессов (демонтаж конструк­тивных элементов, усиление отдельных элементов конструк­ций каркаса здания, их замена), при реконструкции от­дельных зданий или сооружений предприятия (пролет, цех, инженерные сети), а также при реконструции всего ком­плекса зданий и сооружений предприятия.

Для проведении реконструктивных работ поточными методами организуются частные, специализированные, объ­ектные и комплексные потоки.

Исходными данными для проектирования СМР поточ­ными методами являются: продолжительность реконструк­ции объекта; структура и объемы СМР, порядок их выпол­нения; потребность в трудовых и материально-технических ресурсах по видам работ и реконструируемым участкам предприятия; возможности привлекаемых генпсдряд.ных и специализированных организаций, а также- ограничения, связанные с деятельностью предприятия. Проектирование поточного производства СМР производится в такой после­довательности:

исходя из условий производства работ (без остановки производства, с частичной или полной остановкой) опреде­ляют очередность реконструкции каждого производствен­ного здания, цеха, пролета, сооружения, объектов подсобно­го производства, инженерных сетей и коммуникаций;

производят расчленение реконструируемых объектов на участки и захватки;

устанавливают структуру и определяют объемы работ по каждому участку и захватке и на этой основе формиру­ют строительные потоки;

формируют комплекты машин и механизмов, определя­ют численный и квалификационный состав звеньев и бри­гад рабочих;

разрабатывают графики производства работ и опреде­ляют продолжительность реконструкции объекта.

Очередность реконструкции объектов, цехов, сооружений и коммуникаций устанавливается дирекцией предприятия с учетом проведения реконструктивных работ но возмож­ности без уменьшения объема выпускаемой производствен­ной продукции.

При расчленении зданий и сооружений на участки и за­хватки необходимо учитывать следующее: должна соблю­даться объемно-планировочная и конструктивная завершен­ность выделяемой части здания, сооружения или коммуни­кации; размеры участков и захваток должны обеспечивать возможность размещения необходимых машин, механизмов, рабочих звеньев и бригад, выполняющих комплекс работ, составляющих строительный поток с учетом требований техники безопасности; должна предусматриваться возмож­ность прекращения производства работ на границах участ­ков и захваток с обеспечением пространственной жесткости смонтированных (демонтируемых) элементов конструкций; нужно обеспечить условия для организации специализиро­ванных потоков по ведущему виду реконструктивных работ.

Для формирования специализированных потоков при реконструкции зданий и сооружений в первую очередь на основании объемов работ устанавливают перечень выпол­няемых строительных процессов, а затем группируют их в специализированные потоки. При установлении структуры потока необходимо максимально учитывать конкретные условия производства работ, профессиональную структуру бригад, интенсивность частных строительных потоков.

Интенсивность строительного потока определяется по формуле

іn=V/t

где V — объем продукции, выпускаемой потоком; t- вре­менной интервал.

Интенсивность специализированного потока устанавли­вается расчетом интеисивностей составляющих его специа­лизированных потоков.

При реконструкции объектов специализированные пото­ки могут быть организованы по основным видам работ:

земляные работы, связанные с переустройством (усиле­нием, разборкой, заменой, устройством новых) оснований и фундаментов, внутрицеховых коммуникаций;

демонтаж технологического оборудования;

разборка и разрушение конструкций зданий и соору­жений;

демонтаж и монтаж конструкций каркаса здания;

производство бетонных и железобетонных работ по пе­реустройству конструкций;

усиление и замена железобетонных и металлических конструкций зданий и сооружений, элементов инженерных сетей и коммуникаций;

монтаж технологического оборудования;

послсмонтажные работы (испытание сетей, отделка зда­ний и др.).

При проектировании строительных потоков необходимо определить комплекты машин, механизмов, оборудования, оснастки для выполнения планируемых объемов работ.

Выбор комплектов машин_пдоиз.мо.г1итг.я в такой после­довательности: определяют номенклатуру машин по типо­размерам в зависимости от вида работ и условий их работы в реконструируемом здании (цехе); рассчитывают эксплу­атационную производительность ведущих машин и меха­низмов; определяют производительность, устанавливают номенклатуру и количество вспомогательных машин; опре­деляют количество необходимых комплектов машин по вариантам механизации на основе директивного срока вы-пол. ения данного комплекса работ, проектируемой интен­сивности строительного потока и эксплуатационной про­изводительности одного комплекта; определяют эффектив­ность комплекта машин по показателю минимальных приведенных затрат.

В том случае, когда выполнение данного вида работ в самые короткие сроки является основным условием свое­временного окончания всех видов работ на реконструиру­емом объекте, в качестве основного критерия эффективно­сти может быть принята продолжительность производства

работ.

Необходимым условием формирования количественного и квалификационного состава строительных бригад явля­ется соответствие численности рабочих объемам (трудоем­кости) выполняемых на потоке работ.

Численный состав бригад в потоках определяется по формулеV- объем работ (м3, м2, т и др.) ; НВР — норма времени на единицу работы, чел. -ч; К1— коэффициент, повышаю­щий трудозатраты на выполнение работ в условиях рекон­струкции; К2 — коэффициент, учитывающий перевыполне­ние норм выработки; А — количество часов работы в смену; t — продолжительность выполнения данного вида работ в соответствии с календарным графиком, ч.

При проектировании состава бригад необходимо обес­печивать непрерывность их работы; распределение труда между членами бригады должно соответствовать их про­фессии и квалификации; нужно достигать рационального совмещения профессий, а также согласованности техноло­гической взаимосвязи выполняемых бригадой работ.

В условиях реконструкции целесообразно проектирова­ние производства работ укрупненными бригадами, работа­ющими на принципах бригадного подряда. В связи с раз­личием объемов работ на участках реконструкции для соб­людения ритмов работы звеньев и бригад в необходимых случаях перераспределяют рабочих из одних бригад в

Другие.

Графики производства работ разрабатываются с учетом очередности проведения реконструкции объектов, цехов, сооружений и коммуникаций предприятия, а также тесной увязки строительно-монтажных работ по реконструкции с деятельность основного производства.


12. Організація потокового виконання БМР в умовах часткової зупинки виробництва; сутність.


При реконструкции с частичной остановкой производства поэтапно выделяют участки для проведения СМР. На объекте выделены три последовательно реконструируемых участка. На уча­стках, на которых останавливается основное производство, работы начинаются с общеобъектных подготовительных работ. После про­ведения некоторого объема указанных работ продолжительностью tф, достаточного для открытия фронта внутрицеховых подготовитель­ных работ на первом выделенном участке, начинается производство последних продолжительностью . После производства всего ком­плекса работ на первом участке бригада переходит на другой ос­вобождаемый эксплуатационниками участок. Потери времени на пе­редислокацию бригады с машинами и механизмами с одного участ­ка на другой в среднем равны трем дням ()

После выполнения внутрицеховых подготовительных работ на втором участке продолжительностью производят основные СМР продолжительностью . Для третьего участка все повторяется идентично.

Общая продолжительность реконструкции объекта Т равна:Время совмещения общеобъектных и внутрицеховых подгото­вительных работ в данной модели равно времени производства вну­трицеховых подготовительных работ на первом участке , а время совмещения подготовительных и основных работ равно времени производства общеобъектных подготовительных работ tобщ, за вычетом времени, необходимого для открытия фронта внутрице­ховых подготовительных работ на первом участке tф и времени их производства :

(4-9)

Выделение из всего объема внутриплощадочных подготовитель­ных работ общеобъектных, относящихся к реконструкции всего пред­приятия, и внутрицеховых, проводимых для отдельного реконструи­руемого объекта (участка), позволяет совместить не только их, но и подготовительные с основными работами.

13. Організація потокового виконання БМР в умовах повної зупинки виробництва; сутність.Для определения сроков и последовательности внутриплощадочных подготовительных работ в совокупности с основными СМР ис­пользуют организационно-технологические модели, выполненные в виде календарных планов.

Продолжительность работ подготовительного перио­да Тпод выражается продолжительностью общеобъектных внутриплощадочных подготовительных работ или суммой, времени, требующегося для открытия фронта внутрицеховых подготовитель­ных работ , времени совмещения общеобъектных и внутрицеховых подготовительных работ и времени совмещения общеобъектных подготовительных работ и основных строительно-монтажных ра­бот :В общем виде (в сменах) можно представить как продолжи­тельность проведения части і-той работы, необходимой для откры­тия фронта і+1-й работегде —объем і-той работы, необходимый для открытия фронта і+1-й ра­боты (натуральный измеритель); Рі —число исполнителей і-той работы, чел.; Ві- —сменная нормативная выработка рабочего при выполнении і-той работы (в натуральных измерителях), чел.-смен.

Рис. а: время совмещения общеобъектных и внутрицеховых подготовительных работ выражается временем проведения внутри­цеховых подготовительных работ tан. Время совмещения основных и общеобъектных подготовительных работ зависит от времени, требующегося для открытия фронта внутрицеховых подготовитель­ных работ и продолжительности общеобъектных и внутрицеховых подготовительных работ. Чем больше работ вошло в общеобъектиые работы из общего объема работ подготовительного периода (соот­ветственно к внутрицеховым будет отнесено меньше работ), тем больше время совмещения .

В общем виде коэффициент совмещения между смежными ра­ботами определяется по формулегде ( время совмещения j-той и j+1 работ; tj—продолжитель­ность j-той работы.

Если в работах подготовительного периода преобладают внут­рицеховые подготовительные работы (рис. 4.3,6), основные и под­готовительные работы не совмещаются. Время, требующееся для от­крытия фронта основных СМР, равно сумме времени, требующегося для открытия фронта внутрицеховых подготовительных работ tф и их проведения tВН .

14. Організація потокового виконання БМР без зупинки виробництва; сутність.
На рис. 4.4 представлена модель, когда продолжительность ре­конструкции Т равна продолжительности проведения работ подгото­вительного периода Тпод и продолжительности проведения последней основной работы (на предприятии реконструируются три объ­екта)

(4.4)

В общем виде продолжительность работ подготовительного пе­риода выражается суммарной величиной организационно-технологи­ческих перерывов между смежными работами—суммарная величина организационно-технологических перерывов между смежными работами; tппродолжительность последней работы.

Суммарную величину организационных и технологических пере­рывов между смежными работами, используя коэффициенты совме­щения между смежными работами (получаемые по формуле 4.3), определяют по формуле

<4-6>

Внутрицеховые подготовительные работы на объектах начинают­ся после проведения некоторого объема общеобъектных подготови­тельных работ, требующегося для открытия фронта внутрицеховых подготовительных работ.

Начало производства внутрицеховых подготовительных работ на каждом объекте и их продолжительность () можно определить, используя формулу 4.2.

Продолжительность общеобъектных подготовительных работ tобщ равна сумме продолжительностей общеобъектных работ, требу­ющихся для открытия фронта внутрицеховых подготовительных работ на каждом объекте ():

<4.7>

Производство основных СМР на каждом объекте начинается после завершения на них внутрицеховых подготовительных работ.
15. Сутність вузлового метода організації реконструкції

При реконструкции промышленных предприятий на­иболее целесообразен узловой метод организации, пла­нирования и управления строительством, в наибольшей степени учитывающий требования технологии промыш­ленного производства. Сущность его — в целенаправлен­ной деятельности организаций (проектных, строитель­ных, монтажных, реконструируемого предприятия и др.) на узлах, формируемых в составе пускового комплекса, чтобы обеспечить самый короткий срок реконструкции. При этом методе на стадии ПОС разрабатывают следу­ющую организационно-технологическую документацию: проекты узлов, укрупненный узловой сетевой график ре­конструкции, расчеты ресурсных показателей.

Проект узлов (при реконструкции) включает схемы разбивки реконструируемых зданий и сооружений на уз­лы, паспорта реконструируемых узлов, схемы технологи­ческой взаимоувязки узлов и последовательность их вво­да. Его разрабатывают обязательно с участием генераль­ной проектной организации, согласовывают с заказчиком, генеральной подрядной организацией, основными строительными организациями, участвующими в прове­дении реконструкции, и утверждают в вцшестоящей ор­ганизации.

Укрупненный узловой сетевой график служит для ус­тановления последовательности и сроков выполнения основных строительно-монтажных работ на каждом узле и продолжительности реконструкции в целом.

Применение узлового метода реконструкции позволя­ет обеспечить максимальное совмещение процессов путем организации поточного производства работ.

16. Технологічні, будівельні та загальномайданчикові вузли, склад і порядок формування.
Основная задача при выборе рациональных решений по органи­зации реконструкции — сократить суммарные потери при совмест­ном функционировании промышленного и строительного производств. При этом можно использовать различные решения по компенсирова­нию выбывающих производственных звеньев (перенос оборудования на временные производственные площади, создание запасов полу­фабрикатов и т. п.) или решения, позволяющие максимально сокра­тить продолжительность остановочного периода реконструкции про­изводства (участков).

При определении варианта организации реконструкции цехов и производств рекомендуется учитывать: организационно-технологи­ческую структуру основного промышленного производства, опреде­ляющую его разбивку на участки (узлы) и последовательность вклю­чения их в реконструкцию (особенно — последовательность остано­вок производственного оборудования); необходимость обеспечения в период реконструкции выпуска продукции в плановых объемах; возможность изменения числа и размеров узлов, на которые рас­членяется реконструируемое производство при частичной останов­ке; степень совмещения работ по расширению цехов или производств при внутрицеховой реконструкции; возможность и целесообразность изменения степени совмещения работ по переустройству отдельных участков (узлов) реконструкции.

В процессе технико-экономических обоснований организацион­ных решений по реконструкции цехов и производств (рис. 5.1) ре­шаются задачи: выбор оптимальных размеров участков (узлов) ре­конструкции; выбор рациональных вариантов обеспечения плановых объемов выпуска продукции востано-вочный период реконструкции; определение рациональной продолжительности остановок производст­ва при реконструкции участков (узлов); обоснование степени совме­щения работ по расширению цехов и внутрицеховой реконструкции, работ по реконструкции отдельных участков цехов и г. п.

Для реконструируемого промышленного предприятия предпочти­тельней варианты организации с частичными остановками производ­ства по возможно более мелким его частям (технологическим лини­ям, производственным участкам, группам или единицам оборудования и т. п.). Это позволяет с минимальными для предприятия затратами и потерями обеспечивать выпуск продукции в плановых объемах, а иногда просто за счет мобилизации резервов. Укрупне­ние остановочных единиц может привести к недоиспользованию тру­довых ресурсов, увеличению потерь предприятия по останавливае­мым основным производственным фондам, что соответственно за­труднит выполнение производственной программы выпуска продукции.

Для СМО, наоборот, предпочтительней такие варианты органи­зации реконструкции, при которых остановки производятся круп­ными частями, так как это обеспечивает более стабильную загрузку их мощностей, а широкий фронт работ позволяет маневрировать ре­сурсами, сократить потери на переходы и другие организационно-технологические перерывы, уменьшить долю «бросовых» затрат на устройство временных ограждений, монтажных проемов и т. п.

В сфере реконструируемого производства перерабатывающего типа существует практически только один резерв сокращения по­терь — совмещение остановок производства на реконструкцию с пла­новыми остановками производственного оборудования на капиталь­ный ремонт, профилактику и т. п. Однако этого времени, как пра­вило, недостаточно для выполнения проектного объема СМР по реконструкции.

Основные организационно-технологические резервы сокращения потерь при реконструкции производства перерабатывающего типа находятся в сфере строительного производства: внедрение конструк­тивных и технологических решений, позволяющих интенсифициро­вать строительное производство и выполнять СМР с минимальной продолжительностью и трудоемкостью; вынесение работ в дооста-новочный и послеостановочный периоды реконструкции, сокращение за счет этого объема работ и продолжительности остановочного пе­риода; сокращение продолжительности выполнения СМР остановоч­ного периода за счет насыщения фронта работ ресурсами, увеличе­ния сменности и др.

При проектировании организации реконструкции предприятий и производств сборочного типа обычно реализуются резервы сокра­щения потерь, находящиеся преимущественно в сфере реконструиру­емого промышленного производства: частичная остановка производ­ственного оборудования минимальными по размерам участками (узлами); создание запасов полуфабрикатов, выпускаемых на оста­навливаемых участках, и использование их смежными звеньями произ­водства в остановочный период; создание задельных производствен­ных площадей за счет первоочередного возведения пристроек и раз­мещения там нового или переносимого оборудования; организация временных производственных участков «в обход», остановленных на реконструкцию; повышение сменности работы производственного обо­рудования на не реконструируемых участках, выпускающих однород­ную продукцию; кооперированные поставки полуфабрикатов с род­ственных предприятий отрасли и др.

Использование этих решений позволяет проводить реконструкцию без остановки производства в целом, без сокращения объемов вы­пуска конечной продукции.

При реконструкции производств перерабатывающего типа, как правило, полностью останавливают технологические линии.

Сформированные с учетом перечисленных организационных фак­торов варианты организации реконструкции с различными по объ­ему, продолжительности и экономическим последствиям остановка­ми производства должны быть подвергнуты технико-экономической оценке. Выбирают вариант, по которому приведенные затраты за весь период реконструкции будут наименьшими. При этом одним из важнейших показателей приведенных затрат должны быть эконо­мические последствия в сферах реконструируемого промышленного предприятия, строительного производства и сопряженных предприя­тий народнохозяйственного комплекса.

  1   2   3   4


Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации