Запитання і відповіді до державного екзамену з біології (спеціальність хімія, географія) - файл n3.doc

Запитання і відповіді до державного екзамену з біології (спеціальність хімія, географія)
скачать (225.9 kb.)
Доступные файлы (3):
n1.doc278kb.18.05.2012 02:06скачать
n2.doc565kb.18.05.2012 02:20скачать
n3.doc58kb.18.05.2012 17:25скачать

n3.doc 1. Секреторна активність клітини. Рух клітини, органели руху, їх морфофункціональна організація.

 2. Зміна фаз в еволюції окремих груп. Напрямки еволюції філогенетичних груп: орогенез, філогенез і дегенерація.

 3. Спільні ознаки хвощеподібних. Особливості поширення та екологія. Морфологічна та анатомічна будова. Основні види хвощів.

 4. Методика проведення екскурсій з біології. Види екскурсій і особливості їх проведення.

 5. Поняття будови клітин прокаріот і еукаріот, рослин, грибів і тварин.

 6. Природний добір як головний фактор еволюції. Форми природного добору і механізм їх дії.

 7. Мутаційна мінливість. Класифікація мутацій і їх еволюційна роль. Мутаційний процес як фактор еволюції. Мутагенні фактори.

 8. Інноваційні методи навчання у процесі вивчення біології.

 9. Шляхи проникнення речовин у клітини: проникність зовнішньої мембрани, фаго- і піноцитоз. Значення мембран в еволюції клітини.

 10. Закон Гарді-Вайнберга про рівноважний стан популяцій. Популяція як елементарна еволюційна одиниця. Популяційні хвилі і дрейф генів як фактор еволюції.

 11. Класифікація мінливості з позицій сучасної генетики.

 12. Міжпредметні, внутрішньопредметні зв'язки, спрямованні на формування біологічних понять.

 13. Будова і функції інтерфазного ядра. Характеристика фаз клітинного циклу.

 14. Температура як екологічний фактор. Вплив температури на життєві процеси. Пойкілотермні та і гомойотермні організми. Стратегії теплообміну.

 15. Відділ Папоротеподібні, або Поліподіофіти. Морфологічна та анатомічна будова. Класифікація сучасних видів.

 16. Позаурочна робота з біології. Диференційований підхід до учнів у навчальному процесі з біології.

 17. Сучасні уявлення про суть життя. Основні етапи хімічної еволюції.

 18. Еволюційна ідея до Дарвіна. Перша цілісна еволюційна теорія Ж.Б. Ламарка.

 19. Закономірності моно і полігібридних схрещувань. Закон Г. Менделя про незалежне успадкування ознак.

 20. Формування і розпиток біологічних понять, у процесі вивчення біології. Формування вмінь і павичок у процесі вивчення біології.

 21. Основні компоненти клітини, їх організація і функції.

 22. Основні положення еволюційної теорії Ч. Дарвіна. Значення дарвінізму в розвитку біологічної пачки і формуванні природничого світогляду.

 23. Методи вивчення генетики людини,їх специфіка. Спадкові хвороби людини і причини їх виникнення.

 24. Завдання, зміст і методи екологічного виховання у процесі вивчення біології.

 25. Енергетичний обмін. Електронно-транспортний ланцюг. Біологічне окислення як механізм вивільнення енергії в клітині.

 26. Нервова регуляція і координація функцій. Рефлекси. Значення умовного зв’язку пристосувальній еволюції тваринного світу. Взаємозв'язок нервової і гуморальної регуляції.

 27. Тип М'якуни. Анатомічні особливості первинно водних та вторинноводних м'якунів.

 28. Методика проведення уроків з морфологічним змістом.

 29. Живлення мікроорганізмів, типи живлення (автотрофія, гетеротрофні).

30. Шляхи видоутворення u природі. Алопатричне і симпатричне видоутворення

З1.Особливості будови прокаріотичних організмів у порівнянні з еукаріотами. Морфологія бактерій.

 1. Сутність і класифікація форм навчання біології. Вимоги до сучасного уроку біології.

 2. Мітоз. Будова метафазної хромосоми. Поняття про каріотип.

 3. Вода і мінеральні солі як екологічний фактор. Водо-сольовий обмін у водних органі мів та мешканців суходолу.

 4. Відділ Покритонасінні, або Квіткові або Магноліофіти. Загальна характеристика. Особливості морфологічної і анатомічної будови. Розмаїтість життєвих форм.

 5. Особливості і використання новітніх освітніх технологій у процесі навчання біології.

 6. Шляхи, рушійні сили та механізми висхідного та низхідного руху води по рослині.

 7. Загальний огляд тіла людини. Будова і хімічний склад кісток. М'язи, їх будова і функції.

 8. Загальна характеристика типу Членистоногі. Анатомічні, фізіологічні та екологічні пристосування до життя на суходолі.

 9. Розробка структури і методики уроків з біології. Формування систематичних понять.

 10. Механізм фотосинтезу. Світлова і темпова фаза фотосинтезу. Масштаби і значення.

 11. Вчення про рекапітуляцію і філоембріогенези. Біогенетичний закон, його сучасна інтерпретація.

 12. Відмінності грибів від рослин і тварин. Видозміни міцелію. Роль грибів у природі, їх використання у господарстві.

 13. Біологічний експеримент як метод навчання біології. Методика організації учнів для підготовки і проведення експериментів на уроках, в позаурочний час,в системі позакласної роботи.

 14. Осмос. Клітинна осмотична система. Явище плазмолізу, деплазмолізу. Тургор.

 15. Боротьба за існування як фактор еволюції. Форми елімінації (вибіркова і невибіркова) і напрями добору.

 16. Норма реакції. Модифікаційна мінливість, її статистичні закономірності. Еволюційне значення модифікацій.

 17. Застосування методів проблемного навчання у процесі вивчення біології.

 18. Характеристика етапів і стадій. Біологічне значення мейозу.

 19. Кисень як екологічний фактор. Газообмін у водному і повітряному середовищі.

 20. Клас Дводольні, або Магноліопспди. Ознаки дводольних.

 21. Завдання, зміст і структура факультативних курсів з біології. Куточок живої природи, організація та обладнання.

 22. Патогенні мікроорганізми. Інфекція, основні шляхи передачі інфекції. Імунітет, види, фактори імунітету. Вакцини, сироватки, їх застосування.

 23. Правила еволюції філогенетичних груп. Основні шляхи філогенезу: філетична еволюція, дивергенція, паралелізм. Моно- і поліфілетична еволюція.

 24. Водорості. Загальні риси, різноманітність та особливості поширення. Класифікація.

 25. Навчально-практичні заняття з біології. Особливості організації та проведення лекцій біології. Роль семінарів у навчальному процесі з біології.

 26. Будова бактеріальної клітини. її внутрішньоклітинні структури. Ріст і розмноження бактерій.

 27. Вид, критерії, історія розвитку поняття вид. Структура виду. Специфіка виду і видоутворения залежно від специфіки розмноження організмів.

 28. Закон і гомологічних рядів спадкової мінливості МЛ. Вавилова, його значення для розуміння закономірностей еволюції і практичної селекції.

 29. Принц наочності в навчанні біології. Засоби навчання, їх характеристика.

61. Вуглеводи, будова, класифікація, біологічна роль. Основні представники, значення в процесах метаболізму.

62. Загальні принципи адаптації на рівні організму. Правило оптимуму. Комплексна взаємодія факторів. Правило мінімуму.

63. Клас Ліліопсиди, або Однодольні. Спільні ознаки однодольних. їх морфологічна та анатомічна будова.

64. Домашні роботи і біології.

 1. Типи росту органів рослин. Інтенсивність росту. Крива Сакса і регуляція ростових процесів у рослин на різних рівнях організації.

 2. Еволюція систем кровообігу. Будова і робота органів кровообігу людини. Кров і лімфа.

 3. Надклас Риби. Особливості будови тіла у зв'язку з існуванням у водному середовищі.

 4. Організація і проведення біологічних рольових ігор.

 5. Анаеробне і аеробне дихання. Синтез АТФ.

 6. Принципи філогенетичної зміни органів (на прикладі тварин і рослин). Аналогічні і гомологічні органи.

 7. Відділ Бурі водорості. Характеристика, поширення. Будова клітин, варіанти структури слані. Принципи класифікації.

 8. Методика використання кімнатних рослин у навчально-виховному процесі з біології в школі. Профорієнтація в шкільному курсі біології.

 9. Пластиди. Типи пластид, їх функції.

 10. Шляхи еволюції онтогенезів. Непрямий і прямий розвиток. Метаморфоз. Ембріонізація і автономізація.

 11. Відділ Лишайники. Компоненти лишайників. Представники, їх характеристика, роль в природі і значення в господарстві.

 12. Методика підготовки і проведення лабораторних робіт на уроках біології. Місце і значення їх в системі навчання біології.

 13. Запліднення у рослин і тварин. Нерегулярні типи статевого розмноження. Етапи ембріогенезу.

 14. Світло як екологічний фактор. Біологічна дія різних ділянок сонячного випромінювання. Сні їло і біологічні ритми. Фотоперіодизм.

 15. Загальна характеристика родин Розові. Бобові. Будова квіток, плодів. Значення. Характерні представники, їх поширення в природі і значення.

 16. Методика організації позакласної роботи з біології. Характеристика організаційних форм: групових, індивідуальних і масових.

 17. Вітаміни, класифікація, хімічна будова. Джерела вітамінів, їх біологічна роль. Поняття про гіпо-, гіпер- та авітамінози.

 18. Біогеоценози. Структура, динаміка та енергетика біогеоценозу. Потік енергії та продуктивність біогеоценозів.

 19. Первиннопорожнинні тварини. Круглі черви - паразити рослинних та тваринних організмів.

 20. Методика побудови уроку біології. Типи і структура уроків біології залежно від змісту і навчально- виховних завдань.

 21. Білки, будова, біологічна роль. Властивості білків, класифікація.

 22. Популяція як біологічна система. Популяційна структура виду. Гомеостаз популяцій. Динаміка популяцій.

 23. Характеристика родини Айстрові, або Складноцвіті. Основні представники, їх поширення і значення.

 24. Методика організації роботи па навчально-дослідній ділянці. Постановка дослідів, проведения епостережень.

89. Система і класифікація біологічних паук. Основні напрямки розвитку сучасної біолога

 1. Еволюція травної системи. Загальний план будови та функції травної системи людини.

 2. Клас Ссавці. Загальна характеристика. Особливості будови, розмноження і розвитку па прикладі типового представника

 3. Методика проведення уроків з екологічним змістом.

 4. Стійкість рослин як адаптивне пристосування до конкретних умов існування. Поняття про стреси. їх різноманітність.

 5. Еволюція сечостатевої системи. Будова і функціонування сечової системи людини.

 6. Клас Плазуни, загальна характеристика та класифікація.

 7. Кабінет біології. Наукова організація праці вчителя біології.

 8. Нуклеїнові кислоти в клітині, їх типи, структура, механізм редуплікації, походя синя та біологічна роль.

 9. Біоценоз та природна система. Класифікація біоценозів. Трофічна і просторова структура біоценозів. Екологічні ніші. Життєві форми різних видів.

 10. Загальна характеристика, особливості будови та фізіологічних функцій представників типу Інфузорії

100 Сучасні класифікації. Характеристика різних груп методи..

 1. Внутрішньоклітинне перетворення вуглеводів (гліколіз, цикл Г. Кребса, енергетичний вихід).

 2. Заповідна справа. Природно-заповідний фонд.

 3. Тип плоскі черви. Будова тіла та особливості фізіологічних функцій типових представників.

 4. Система самоосвіти вчителя біології. Методика проведення уроків з використанням демонстраційних дослідів.

 5. Будова і розвиток клітин у рослин і тварин.

 6. Еволюція органів дихання. Будова і функціонування органів дихання людей.

 7. Клас Птахи. Особливості анатомії та фізіології птахів як пристосування до польоту.

 8. Шкільна навчально-дослідна ділянка, зміст та організація роботи учнів.

Використання методів активного навчання біології в навчальному процесі.Учебный материал
© bib.convdocs.org
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации